LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, FINANSUOJAMAM PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ 08.2.1-CPVA-R-908 PRIEMONĘ „KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ ATNAUJINIMAS“, IR VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2018 M. RUGPJŪČIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 1V-594 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, PATEIKTAM PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ 08.2.1-CPVA-R-908 PRIEMONĘ „KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ ATNAUJINIMAS“ PAKEITIMO

 

2024 m. kovo 6 d. Nr. 1V-195

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 196.3 papunkčiu ir 206 punktu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-833 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 611 punktu ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2024 m. kovo 1 d. raštu Nr. 2024/2-2707 „Dėl papildomo finansavimo projektui Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-41-0008“ pateiktą išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą:

1. Skiriu papildomą finansavimą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ Šakių rajono savivaldybės administracijos projektui „Lukšių gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ (projekto kodas 08.2.1-CPVA-R-908-41-0008) – iki 208 048,40 euro (du šimtai aštuoni tūkstančiai keturiasdešimt aštuoni eurai 40 ct), iš jų: 191 179,61 euro (vienas šimtas devyniasdešimt vienas tūkstantis šimtas septyniasdešimt devyni eurai 61 ct) Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir 16 868,79 euro (šešiolika tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai 79 ct) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

2. Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 1V-594 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ patvirtintą priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos arba Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymu nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos, arba tiesiogiai bet kuriems Regionų administracinio teismo rūmams (per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą https://e.teismas.lt arba adresu: Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius arba A. Mickevičiaus 8A, LT-44312 Kaunas, arba Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda, arba Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai, arba Respublikos g. 62, LT-35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                          Agnė Bilotaitė

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2018 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 1V-594

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2024 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-195 redakcija)

priedas

 

 

FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

 

Eil. Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projekto partneriai

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

Iš viso – iki, Eur

Iš jų: valstybės pagalba – iki, Eur

Iš jų: de minimis pagalba – iki, Eur

Iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – iki, Eur

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki, Eur

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.

08.2.1-CPVA-R-908-41-0008

Šakių rajono savivaldybės administracija

188772814

Lukšių gyvenamosios vietovės atnaujinimas

Projektas įgyvendinamas be partnerių

1 199 150,16

0,00

0,00

1 101 921,75

97 228,41

 

____________________