LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. SAUSIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-7 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.4.2-ESFA-K-714 PRIEMONĖS „FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMOSI GALIMYBIŲ PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO, pakeitimo

 

2017 m. birželio 15 d. Nr. V-493

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 89 punktu,

p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-K-714 priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-K-714 priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, ir 14.1 papunktį išdėstau taip:

14.1. pagal pirmąjį kvietimą teikti paraiškas numatoma skirti iki 4 799 000,00 Eur (keturių milijonų septynių šimtų devyniasdešimt devynių tūkstančių eurų 00 ct), iš kurių:

 

Švietimo sritis (-ys) (ūkio šaka (-os))

Lėšos tūkst. Eur

Architektūra ir statyba (Architektūra ir statyba)

902

Aplinkosauga, Gamyba ir perdirbimas, Inžinerija ir inžinerinės profesijos (Chemijos, naftos, guminių ir plastikinių gaminių bei vaistų gamyba, Energetikos ir aplinkosaugos, Medienos gaminių ir baldų

gamybos, Metalų gamybos ir apdirbimo, mašinų ir elektroninių įrenginių gamybos ir remonto, Tekstilės gaminių gamybos, drabužių siuvimo, odos ir gaminių gamybos, Energetikos ir aplinkosaugos)

1 216

Informacijos ir ryšio technologijos (Informacinės technologijos ir komunikacija, Leidyba ir poligrafija)

343

Menas (Menas)

345

Paslaugos asmenims (Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos, turizmas, sportas bei poilsis)

717

Saugos paslaugos, Socialinės paslaugos, Sveikatos priežiūra (Sveikatos priežiūra, socialinis darbas ir grožio paslaugos, Prekyba)

355

Transporto paslaugos (Transporto ir saugojimo paslaugos)

295

Verslas ir administravimas (Viešasis administravimas, Finansų, draudimo veikla)

270

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė (Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės ir maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba)

356

Iš viso:

4 799

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                  Jurgita Petrauskienė