Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. SPALIO 10 D.

NUTARIMO NR. 978 „DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ FINANSAVIMO IR LĖŠŲ

APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 19 d. Nr. 620

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimą Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ ir preambulę išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 33 straipsnio 3  dalimi, 34 straipsnio 7 dalimi ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymo 12  straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodiką:

2.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika (toliau – ši Metodika) reglamentuoja socialinių paslaugų pagal atskiras socialinių paslaugų rūšis finansavimą ir lėšų socialinėms paslaugoms apskaičiavimą.“

2.2. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Bendrosios socialinės paslaugos ir socialinė priežiūra senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, vaikams su negalia, socialinę riziką patiriantiems vaikams, socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms finansuojamos iš lėšų, nurodytų Socialinių paslaugų įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje.“

2.3. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Socialinė priežiūra šeimoms finansuojama iš lėšų, nurodytų Socialinių paslaugų įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje.“

2.4. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos socialinei priežiūrai šeimoms teikti savivaldybėms skiriamos socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, pareigybėms finansuoti.“

2.5. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, pareigybėms finansuoti metams apskaičiuojamas pagal Specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų apskaičiavimo metodiką, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro.“

2.6. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Socialinė globa senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, vaikams su negalia (išskyrus asmenis su sunkia negalia), socialinę riziką patiriantiems vaikams, socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims finansuojama iš lėšų, nurodytų Socialinių paslaugų įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje.“

2.7. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Socialinė globa vaikams, kuriems nustatyta globa (rūpyba), finansuojama iš lėšų, nurodytų Socialinių paslaugų įstatymo 34 straipsnio 5 dalyje.“

2.8. Pakeisti 191 punktą ir jį išdėstyti taip:

191. Šeimynos dalyvio išlaikymo pajamų, finansuojamų iš savivaldybių biudžetų lėšų, dydis yra nustatytas Šeimynų įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje.“

2.9. Pakeisti 32 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

32. Teikiančias trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą socialinės globos įstaigas, kurias savivaldybės nustatyta tvarka pasirenka pats socialinės globos gavėjas (globėjas, rūpintojas, kiti teisėti asmens atstovai), ar socialinių paslaugų įstaigas, kurias globėjais (rūpintojais) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įsatatymo bei kitų globos (rūpybos) nustatymą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka paskiria teismas ar savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybė finansuoja tiesiogiai, sudarydama sutartis su socialines paslaugas teikiančia įstaiga dėl asmeniui teikiamų socialinių paslaugų išlaidų finansavimo.“

2.10. Pakeisti 34 punktą ir jį išdėstyti taip:

34. Savivaldybės kasmet iki kovo 1 d. pateikia informaciją apie per 12 paskutinių mėnesių pirktų ar finansuotų socialinių paslaugų kainas Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas).“

2.11. Pakeisti 41 punktą ir jį išdėstyti taip:

41. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas kontroliuoja Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinei priežiūrai šeimoms teikti, socialinei globai asmenims su sunkia negalia teikti, vaiko globos (rūpybos) išmokų ir globos (rūpybos) išmokų tikslinių priedų panaudojimą.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                            Linas Kukuraitis