LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2021 M. LAPKRIČIO 9 D. ĮSAKYMO NR. 2-229 „DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠo PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 1 d. Nr. 2-45

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 2-229 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir papildau 38 ir 39 punktais:

38. Viešojo sektoriaus subjekto pateikta informacija, kurios reikia sprendimui dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo priimti, korupcijos rizikos analizei atlikti, korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktų rekomendacinio pobūdžio pasiūlymų įgyvendinimo stebėsenai, saugoma 5 metus.

39. Korupcijos rizikos analizės išvada bei stebėsenos dokumentai yra saugomi 15 metų. Korupcijos rizikos analizės išvada STT interneto svetainėje skelbiama ne ilgiau nei 15 metų.“

2. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainėje.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Žydrūnas Bartkus