CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VEŽĖJO PAŽYMĖJIMO NR. LT.AOC.028, IŠDUOTO UAB „AIR LITUANICA“, GALIOJIMO PANAIKINIMO

 

2015 m. lapkričio 24 d. Nr. 4R-196

Vilnius

 

 

Vežėjo pažymėjimas Nr. LT.AOC.028 UAB „Air Lituanica“ išduotas 2014 m. spalio 29 d.

2015 m. rugpjūčio 24 d. Vilniaus apygardos teismas nutartimi (civ. b. Nr. B2-5241-262/2015) iškėlė bankroto bylą UAB „Air Lituanica“. Šis nutarimas įsiteisėjo 2015 m. rugsėjo 8 d.

Atsižvelgdamas į Nuolatinės civilinės aviacijos vežėjų sertifikavimo komisijos 2015 m. lapkričio 23 d. ataskaitos dėl UAB „Air Lituanica“ vežėjo pažymėjimo panaikinimo 1 punkte pateiktą rekomendaciją ir vadovaudamasis Vežėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 4R-100, 70.4 punktu:

1.    P a n a i k i n u vežėjo pažymėjimo Nr. LT.AOC.028 galiojimą.

2.    Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Joris Gintilas