LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2021 M. LIEPOS 2 D. ĮSAKYMO NR. 1k-237 DĖL FUNKCIJŲ PASKIRSTYMO ĮGYVENDINANT 2021–2027 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROGRAMĄ“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 25 d. Nr. 1K-107

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. 1K-237 „Dėl funkcijų paskirstymo įgyvendinant 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“:

1.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos administruojančiųjų institucijų ir tarpinės institucijos funkcijų sąrašą.“

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos įgyvendinimo Lietuvoje bendruosius nuostatus ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos vadovaujančiosios institucijos funkcijų paskirstymo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administracijos padaliniams aprašą:

1.3.1. Pakeičiu 3.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

3.1. kuria Investicijų programos valdymo ir kontrolės sistemą (toliau – VKS), kurią sudaro vadovaujančiosios institucijos, Investicijų programos administruojančiųjų institucijų (toliau – administruojančiosios institucijos) ir Investicijų programos tarpinės institucijos (toliau – tarpinė institucija) (toliau kartu – VKS institucijos) atliekamų Europos Sąjungos fondų investicijų valdymo ir kontrolės funkcijų ir procedūrų visuma, užtikrinanti Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nuostatų ir principų laikymąsi, ir užtikrina tinkamą VKS veikimą:“.

1.3.2. Pakeičiu 3.1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1.5 prižiūri, kaip administruojančiosios institucijos ir tarpinė institucija atlieka joms priskirtas funkcijas:

3.1.5.1. rengia ir teikia finansų ministrui tvirtinti teisės aktų, reglamentuojančių administruojančiosioms institucijoms ir tarpinei institucijai priskirtų funkcijų atlikimo reikalavimus, projektus;

3.1.5.2. vertina, ar administruojančiųjų institucijų ir tarpinės institucijos vidaus darbo tvarka tenkina finansų ministro nustatomus administruojančiosioms institucijoms ir tarpinei institucijai priskirtų funkcijų atlikimo reikalavimus, rengia administruojančiosioms institucijoms ir tarpinei institucijai teikiamas rekomendacijas dėl vidaus darbo tvarkos tobulinimo;

3.1.5.3. atsižvelgdama į administruojančiųjų institucijų ar tarpinės institucijos funkcijų atlikimo rizikos analizės išvadas ir siekdama užtikrinti, kad šios institucijos tinkamai atliktų funkcijas, vykdo prevencinius veiksmus: tikrina, kaip administruojančiosios institucijos ir tarpinės institucijos atlieka funkcijas, rengia rekomendacijas dėl nustatytų veiklos trūkumų šalinimo ir kontroliuoja šių trūkumų šalinimą.“

1.3.3. Pakeičiu 3.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.15. teikia administruojančiajai institucijai viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA) informaciją, kurios reikia valdymo pareiškimui, mokėjimo paraiškoms ir sąskaitoms Europos Komisijai parengti ir (ar) patvirtinti;“.

1.3.4. Papildau 3.22 papunkčiu:

3.22. valdo informacinę Europos Sąjungos 2021–2027 metų fondų valdymo sistemą (toliau – SFC2021) Lietuvoje ir per šią sistemą su Europos Komisija keičiasi informacija, susijusia su 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos įgyvendinimu.

1.3.5. Pakeičiu 4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.4. teikia administruojančiajai institucijai CPVA informaciją, kurios reikia valdymo pareiškimui, mokėjimo paraiškoms ir sąskaitoms Europos Komisijai parengti ir (ar) patvirtinti;“.

1.3.6. Pakeičiu 5.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.10. teikia administruojančiajai institucijai CPVA informaciją, kurios reikia valdymo pareiškimui, mokėjimo paraiškoms ir sąskaitoms Europos Komisijai parengti ir (ar) patvirtinti;“.

1.4. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos administruojančiosios institucijos ir tarpinės institucijos funkcijų sąrašą:

1.4.1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

2021–2027 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS ADMINISTRUOJANČIŲJŲ INSTITUCIJŲ IR TARPINĖS INSTITUCIJOS FUNKCIJŲ SĄRAŠAS“.

1.4.2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos administruojančiųjų institucijų ir tarpinės institucijos funkcijų sąraše (toliau – Sąrašas) reglamentuojamos 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – Investicijų programa) tarpinės institucijos (toliau – tarpinė institucija), atliekančios Investicijų programos administruojančiųjų institucijų (toliau kartu – administruojančiosios institucijos), funkcijas, – viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) ir viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros, o priėmus sprendimą dėl pastarosios reorganizavimo – įstaigos, kuri veiks po reorganizavimo ir pagal Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytą kompetenciją įgyvendins valstybės technologijų ir inovacijų politiką (toliau – Agentūra), ir tarpinės institucijos – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – atliekamos funkcijos.“

1.4.3. Papildau 3.61 papunkčiu:

3.61. dalyvauja CPVA įgyvendinant metinius komunikacijos planus;.

1.4.4. Papildau 3.8 papunkčiu:

3.8. koordinuoja integruotų teritorinių investicijų planavimą ir įgyvendinimą:

3.8.1. rengia ir tvirtina tvarios miesto plėtros strategijos ir funkcinės zonos plėtros strategijos rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašą (toliau – strategijų tvarkos aprašas);

3.8.2. rengia ir teikia išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl tvarios miestų plėtros strategijų ir funkcinių zonų plėtros strategijų (toliau kartu – plėtros strategijos) projektų;

3.8.3. strategijų tvarkos apraše nustatyta tvarka vykdo plėtros strategijų įgyvendinimo stebėseną ir teikia savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl plėtros strategijų įgyvendinimo.

1.4.5. Pakeičiu 4.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.5. atlieka įtariamų pažeidimų, padarytų įgyvendinant projektus, tyrimus, priima sprendimus dėl pažeidimų, taip pat priima sprendimus nepripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų ar jų dalies, kai nustato, kad šios išlaidos ar jų dalis neatitinka Europos Sąjungos ir (ar) nacionaliniuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Investicijų programos įgyvendinimą, keliamų reikalavimų arba įgyvendinant projektus nebuvo pasiekti nustatyti projektų rodikliai ar jų dalis, arba priima sprendimus susigrąžinti iš projektų vykdytojų lėšas, išmokėtas netinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti, ir (ar) kitas pagal Europos Sąjungos ir (ar) nacionalinius teisės aktus ir (ar) projektų sutartis reikalaujamas grąžinti lėšas ir apie tai informuoja projekto vykdytoją ir ministeriją, imasi teisės aktuose nustatytų veiksmų dėl lėšų grąžinimo ministerijai;“.

1.4.6. Papildau nauju 5 punktu:

5. Agentūra atlieka šias funkcijas:

5.1. dalyvauja kuriant VKS ir užtikrinant tinkamą jos veikimą:

5.1.1.     teikia išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl vadovaujančiosios institucijos rengiamų teisės aktų, reglamentuojančių Investicijų programos administravimo tvarką ir projektų administravimo ir finansavimo tvarką, projektų ir metodinių nurodymų projektų, taip pat teikia pasiūlymus dėl šių teisės aktų keitimo;

5.1.2.     teikia išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl rengiamo VKS aprašymo projekto ir jo pakeitimų;

5.1.3.     diegia ir taiko priemones, skirtas galimoms rizikoms dėl netinkamo administruojančiosios institucijos funkcijų atlikimo ir netinkamo Investicijų programos įgyvendinimo valdyti;

5.1.4.     teikia vadovaujančiajai institucijai išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl kuriamos ir plėtojamos VKS administruojančiųjų institucijų administracinių gebėjimų ugdymo ir motyvavimo sistemos;

5.1.5.     šalina savo, kaip administruojančiosios institucijos, veiklos trūkumus;

5.2. organizuoja ir atlieka projektų atranką, priima sprendimus dėl projektų įgyvendinimo planų atmetimo, sudaro projektų sutartis su pareiškėjais, kuriems skirtas finansavimas, konsultuoja pareiškėjus projektų įgyvendinimo planų rengimo ir teikimo administruojančiajai institucijai klausimais (išskyrus atvejus, kai įgyvendinamos finansinės priemonės);

5.3. prižiūri, kaip projektų vykdytojai laikosi projektų sutartyse nustatytų įsipareigojimų, taip pat Europos Sąjungos ir nacionaliniuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Investicijų programos įgyvendinimą, jiems taikomų reikalavimų (įgyvendinant finansines priemones priežiūra apima tik projektų išlaidų vertinimą, siekiant nustatyti, ar įgyvendinant projektus patirtos išlaidos yra tinkamos finansuoti, taip pat projektų apskaitos patikrinimus, siekiant nustatyti, ar projektų apskaita tvarkoma laikantis Europos Sąjungos ir (ar) nacionaliniuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Investicijų programos įgyvendinimą, nustatytų reikalavimų), konsultuoja projektų vykdytojus projektų įgyvendinimo klausimais;

5.4. vykdo projektų priežiūrą po projektų įgyvendinimo pabaigos (išskyrus atvejus, kai įgyvendinamos finansinės priemonės);

5.5. atlieka įtariamų pažeidimų, padarytų įgyvendinant projektus, tyrimus, priima sprendimus dėl pažeidimų, taip pat priima sprendimus nepripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų ar jų dalies, kai nustato, kad šios išlaidos ar jų dalis neatitinka Europos Sąjungos ir (ar) nacionaliniuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Investicijų programos įgyvendinimą, nustatytų reikalavimų arba įgyvendinant projektus nebuvo pasiekti nustatyti projektų rodikliai ar jų dalis, arba priima sprendimus susigrąžinti iš projektų vykdytojų lėšas, išmokėtas netinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti, ir (ar) kitas pagal Europos Sąjungos ir (ar) nacionalinius teisės aktus ir (ar) projektų sutartis reikalaujamas grąžinti lėšas ir apie tai informuoja projekto vykdytoją ir ministeriją, imasi veiksmų dėl lėšų grąžinimo ministerijai;

5.6. dalyvauja CPVA įgyvendinant metinius komunikacijos planus;

5.7. dalyvauja vadovaujančiajai institucijai atliekant Investicijų programos stebėseną ir vertinimą:

5.7.1.     teikia vadovaujančiajai institucijai duomenis, reikalingus stebėsenai ir vertinimui atlikti;

5.7.2.     teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl metinių vertinimo planų;

5.7.3.     dalyvauja vertinimo koordinavimo grupės veikloje;

5.7.4.     teikia vadovaujančiajai institucijai išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl vertinimo ataskaitų;

5.7.5.     pagal vadovaujančiosios institucijos poreikį analizuoja turimus duomenis ir teikia informaciją, reikalingą stebėsenai ir vertinimui atlikti;

5.8. teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia galutinei veiklos rezultatų ataskaitai parengti ir Europos Sąjungos fondų investicijų panaudojimo vertinimui atlikti;

5.9. užtikrina, kad Investicijų programai įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos nebūtų prarastos ir būtų pasiekti Investicijų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

5.10. teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie projektus, kuriems finansuoti skirtos ar numatomos skirti Europos investicijų banko paskolos;

5.11. teikia CPVA informaciją, kurios reikia rengiant mokėjimo paraiškas ir sąskaitas Europos Komisijai;

5.12. taiko proporcingas korupcijos, sukčiavimo ir interesų konfliktų apraiškų atsiradimo tikimybės įgyvendinant Investicijų programą mažinimo priemones;

5.13. įtarusi, kad įgyvendinant projektą buvo padaryta arba gali būti padaryta nusikalstama veika, praneša apie tai nusikalstamas veikas tiriančioms įstaigoms ir vadovaujančiajai institucijai;

5.14. užtikrina duomenų, reikalingų stebėsenai, vertinimui, finansų valdymui, patikrinimams ir auditams, Europos Sąjungos fondų investicijų panaudojimo vertinimui atlikti, taip pat audito sekai užtikrinti ir Europos investicijų banko paskolai administruoti, būtinų duomenų apie projektų įgyvendinimą rinkimą, įrašymą ir saugojimą skaitmeniniu formatu, duomenų saugumą, vientisumą, konfidencialumą ir naudotojų autentiškumo patvirtinimą.“

1.4.7. Buvusį 5 punktą laikau 6 punktu.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. kovo 31 d.

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                  Gintarė Skaistė

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2021 m. liepos 2 d. įsakymu

Nr. 1K 237

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. 1K-107

redakcija)

 

2021–2027 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO LIETUVOJE BENDRIEJI NUOSTATAI

 

 

1. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos įgyvendinimo Lietuvoje bendruosiuose nuostatuose (toliau – Nuostatai) reglamentuojamos sąvokos, kurios vartojamos teisės aktuose, reglamentuojančiuose 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos įgyvendinimą, metodiniuose nurodymuose ir paaiškinimuose, susijusiuose su šių teisės aktų nuostatų taikymu.

2. Nuostatuose apibrėžiamos sąvokos:

2.1. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos stebėsenos komitetas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudarytas komitetas, atsakingas už 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos įgyvendinimo priežiūrą ir kokybę, pritarimą Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimo vertinimo planui, 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos komunikacijos strategijai, projektų atrankos kriterijams, metinei ir galutinei 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos įgyvendinimo ataskaitoms.

2.2. Europos Sąjungos fondų lėšų gavėjas – viešasis arba privatus juridinis asmuo, juridinio asmens statusą turintis ar jo neturintis subjektas, atsakingas už projektų inicijavimą arba jų inicijavimą ir vykdymą; įgyvendinant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės projektus – viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės projektą inicijuojantis viešasis juridinis asmuo arba tam projektui vykdyti pasirinktas partneris; teikiant pagalbą pagal valstybės pagalbos schemas – pagalbą gaunanti įmonė; pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai arba 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, teikiant de minimis pagalbą – pagalbą teikiantis subjektas, jeigu jis yra atsakingas už projekto inicijavimą arba jo inicijavimą ir vykdymą; įgyvendinant finansines priemones – kontroliuojantįjį fondą valdantis subjektas arba, jeigu kontroliuojantysis fondas nesteigiamas, specialųjį fondą valdantis subjektas ar 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos vadovaujančioji institucija, jei ji administruoja finansinę priemonę.

2.3. Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimo vertinimo planas – dokumentas, kuriam pritarė 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos stebėsenos komitetas ir kuriame nustatomi Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimo vertinimo tikslai ir uždaviniai, suplanuotos priemonės ir finansiniai ištekliai šiems tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti.

2.4. Finansavimo sutartis2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos vadovaujančiosios institucijos ir tam tikros (-ų) ministerijos (-ų) sutartis su kontroliuojančiojo fondo valdytoju arba specialiojo fondo valdytoju dėl projekto įgyvendinimo ir finansavimo tvarkos.

2.5. Finansinė priemonė2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programoje nustatytiems tikslams siekti skirta iš Europos Sąjungos fondų lėšų finansuojama priemonė, įgyvendinama galutiniams Europos Sąjungos fondų lėšų gavėjams teikiant finansinius produktus (pavyzdžiui, investicijas į nuosavą arba kvazinuosavą kapitalą, paskolas, garantijas).

2.6. Kontroliuojančiojo fondo valdytojas – juridinis asmuo, valdantis kontroliuojantįjį fondą.

2.7. Kontroliuojantysis fondas2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos vadovaujančiosios institucijos įsteigtas fondas finansavimui per vieną ar kelis specialiuosius fondus teikti.

2.8. Kryžminis finansavimas – projektui įgyvendinti būtinų veiklų, priskiriamų prie vienos iš Europos Sąjungos fondų finansuojamų sričių, finansavimas kito Europos Sąjungos fondo lėšomis pagal tam fondui taikomas taisykles.

2.9. Metinis Europos Sąjungos fondų investicijų panaudojimo vertinimo planas – dokumentas, kuriame numatomi tam tikrų metų Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimo vertinimai ir vertinimo gebėjimų stiprinimo priemonės, už vertinimų ir vertinimo gebėjimų stiprinimo priemonių įgyvendinimą atsakingos institucijos ir įstaigos, vertinimų tikslai ir rezultatai, vertinimų ir vertinimo gebėjimų stiprinimo priemonių įgyvendinimo terminai ir jiems įgyvendinti numatytos lėšos, kita reikalinga informacija.

2.10. Mokėjimo paraiška Europos Komisijai – 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos administruojančiosios institucijos (viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros) rengiama ir Europos Komisijai teikiama paraiška gauti Europos Sąjungos fondų lėšas, kaip nustatyta 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, 76 straipsnio 1 dalies a punkte.

2.11. Pareiškėjas – viešasis ar privatus juridinis asmuo, juridinio asmens filialas ar atstovybė, kitos organizacijos ar jų padaliniai, teikiantys projekto įgyvendinimo planą ir siekiantys gauti Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų projekto įgyvendinimo plane nustatytiems tikslams įgyvendinti.

2.12. Projektas – laikina, aiškią pradžią ir pabaigą bei ribotus išteklius turinti veikla, skirta 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos tikslui (-ams) įgyvendinti.

2.13. Projekto įgyvendinimo planas – dokumentas, kurį teikia pareiškėjas, siekiantis gauti Europos Sąjungos fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų projektui finansuoti, ir kuriame nurodomi projekto tikslai, veiklos, jų trukmė ir etapai, finansavimo šaltiniai, apskritis ir (arba) savivaldybė, kurioms tenka didžioji projekto lėšų dalis, ir kita apskritis ir (arba) savivaldybė, kurioms tenka dalis projekto lėšų, projekto įgyvendinimo vieta, projekto dalyviai, suinteresuotosios šalys ir projekto partneriai, projekto viešinimas, informacija apie projekto pajamas, taikomą valstybės pagalbą, atitiktį horizontaliesiems principams.

2.14. Projekto sutartis2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos administruojančiosios institucijos su pareiškėju pasirašomas dokumentas dėl projektui skirtų Europos Sąjungos fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir (arba) projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavų lėšų naudojimo sąlygų, o kai įgyvendinamos finansinės priemonės, – ministerijos (-ų) su kontroliuojančiojo fondo arba finansinės priemonės, kai kontroliuojantysis fondas nėra steigiamas, valdytoju sudaryta sutartis dėl projekto įgyvendinimo ir finansavimo tvarkos.

2.15. Projekto vykdytojas – viešasis ar privatus juridinis asmuo, juridinio asmens filialas ar atstovybė, kitos organizacijos ar jų padaliniai, atsakingi už pavienių projektų inicijavimą arba inicijavimą ir įgyvendinimą, kai teikiama valstybės pagalba, – subjektas, kuris gauna šią pagalbą, išskyrus atvejus, kai valstybės pagalbos vienam ūkio subjektui suma nesiekia 200 000 eurų. Įgyvendinant finansines priemones projekto vykdytoju laikomas kontroliuojančiojo fondo valdytojas arba specialiojo fondo valdytojas, kai kontroliuojantysis fondas nesteigiamas.

2.16. Sąskaitos Europos Komisijai – 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos administruojančiosios institucijos (viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros) rengiamas ir Europos Komisijai teikiamas atsiskaitomųjų dokumentų rinkinys, kaip nustatyta 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, 76 straipsnio 1 dalies b punkte.

2.17. Specialusis fondas – fondas, per kurį 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos vadovaujančioji institucija arba kontroliuojantysis fondas teikia finansinius produktus galutiniams Europos Sąjungos fondų lėšų gavėjams.

2.18. Tinkamos finansuoti išlaidos – projekto išlaidos arba jų dalis, kurios atitinka projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimus nustatančių Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nuostatas.

 

___________________________________