MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ TAIKYTI TIKSLINIO NAUDOJIMO IR PERDIRBIMO SPECIALIĄJĄ PROCEDŪRĄ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 28 Nr. 1B-344

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2013 m. spalio 9  d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1), 5, 18, 2232, 44, 210225 ir 250262 straipsniais, 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL 2015 L 343, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. balandžio 5 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/651 (OL 2016 L 111, p. 1), 1, 2, 818, 139, 141142, 161183, 204243 straipsniais, 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL 2015 L 343, p. 558), 1, 1215, 258269, 322325 straipsniais ir 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr.  2015/2446 (OL 2016 L 69, p. 1), 22 straipsniu bei siekdamas nustatyti leidimų taikyti tikslinio naudojimo ir perdirbimo specialiąją procedūrą išdavimo Lietuvos muitinėje taisykles:

1. T v i r t i n u Leidimų taikyti tikslinio naudojimo ir perdirbimo specialiąją procedūrą išdavimo taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. nuo 2016 m. gegužės 1 d. išduoti leidimai taikyti laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti, laikinojo išvežimo perdirbti ir galutinio vartojimo procedūras registruojami tęsiant 2016 metais pradėtą leidimų eilės numerių seką;

2.2. nuo 2016 m. gegužės 1 d. įforminant laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti, laikinojo išvežimo perdirbti ir galutinio vartojimo procedūras pagal leidimus išduotus iki 2016 m. balandžio 30 d. taikomos tos pačios mokestinių prievolių užtikrinimo sąlygos.

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

3.1 Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. 1B-403 „Dėl Leidimų taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą išdavimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.2. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. 1B-404 „Dėl Leidimų taikyti laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą išdavimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.3. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. 1B-405 „Dėl Leidimų taikyti muitinės prižiūrimo perdirbimo procedūrą išdavimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.4. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. 1B-587 „Dėl Leidimų taikyti galutinį vartojimą išdavimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.5. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 1B-1207 „Dėl Leidimų taikyti laikinojo įvežimo procedūrą išdavimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                       Arūnas Adomėnas

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento

prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1B-344

 

LEIDIMŲ TAIKYTI TIKSLINIO NAUDOJIMO IR PERDIRBIMO SPECIALIĄJĄ PROCEDŪRĄ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų taikyti tikslinio naudojimo ir perdirbimo specialiąją procedūrą išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato prašymo išduoti leidimą taikyti tikslinio naudojimo ir perdirbimo specialiąją procedūrą (toliau – prašymas) surašymo, pateikimo Lietuvos Respublikos muitinei ir nagrinėjimo tvarką ir sprendimo dėl leidimo taikyti tikslinio naudojimo ir perdirbimo specialiąją procedūrą (toliau – leidimas) priėmimo, leidimo įforminimo, registravimo ir išdavimo muitinėje tvarką.

2. Taisyklės netaikomos, kai vadovaudamasi 1994 m. gruodžio 8 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 3036/94, nustatančiu ekonomines laikinojo išvežimo perdirbti procedūras, taikomas tam tikriems tekstilės ir drabužių gaminiams, reimportuojamiems į Bendriją po apdirbimo arba perdirbimo tam tikrose trečiosiose šalyse (OL 1994 L322, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL 2003 L 122, p. 1), 1995 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 3017/95, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 3036/94, nustatančio ekonomines laikinojo išvežimo perdirbti procedūras, taikomas tam tikriems tekstilės ir drabužių gaminiams, reimportuojamiems į Bendriją po apdirbimo arba perdirbimo tam tikrose trečiosiose šalyse, įgyvendinimo nuostatas (OL 1995 L 314, p. 40) 2 priede nustatyto pavyzdžio leidimą taikyti laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą išduoda Ūkio ministerija.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir santrumpos:

3.1. Elektroninis pranešimas – struktūrizuota elektroninė (tekstinė) informacija (XML dokumentas), kurią sudaro duomenys, reikalingi muitinės formalumams atlikti.

3.2. Elektroninė eksporto deklaracija – elektroniniai eksporto muitinės deklaracijos duomenys, atitinkantys reikalavimus, nustatytus Reglamento (ES) 2015/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 (OL 2016 L 69, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 2015/341) priedo C1 ir D1 priedėliuose ir Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (toliau – MDAS) Verslininko sąsajos specifikacijoje, paskelbtoje Lietuvos Respublikos muitinės interneto tinklalapyje adresu: http://www.lrmuitine.lt rubrikoje „Verslui ir privatiems asmenims → Muitinės procedūros → Elektroninės sistemos → Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema → Verslininko sąsajos specifikacija“, aprašyto elektroninio pranešimo „Deklaracijos pateikimas“ (IE515LT) reikalavimus.

3.3. Elektroninė importo deklaracija – elektroniniai importo muitinės deklaracijos duomenys, atitinkantys reikalavimus, nustatytus Reglamento (ES) Nr. 2015/341 9 priedo C1 ir D1 priedėliuose ir MDAS Verslininko sąsajos specifikacijoje, paskelbtoje Lietuvos Respublikos muitinės interneto tinklalapyje adresu: http://www.lrmuitine.lt rubrikoje „Verslui ir privatiems asmenims → Muitinės procedūros → Elektroninės sistemos → Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema → Verslininko sąsajos specifikacija“, aprašyto elektroninio pranešimo „Deklaracijos pateikimas“ (IEI15LT) reikalavimus.

3.4. ES Valstybė narė – Europos Sąjungos valstybė narė.

3.5. Reglamentas (ES) Nr. 952/2013 – 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1).

3.6. Reglamentas (ES) Nr. 2015/2446 – 2015m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL 2015 L 343, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. balandžio 5 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/651 (OL 2016 L 111, p. 1).

3.7. Reglamentas (ES) Nr. 2015/2447 – 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL 2015 L 343, p. 558).

3.8. Specialioji procedūra – viena iš Reglamento (ES) Nr. 952/2013 211 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų muitinės procedūrų (laikinojo įvežimo perdirbti, laikinojo išvežimo perdirbti, laikinojo įvežimo ar galutinio vartojimo).

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Reglamente (ES) Nr. 952/2013, Reglamente (ES) Nr. 2015/2446, Reglamente (ES) Nr. 2015/2447 ir Lietuvos Respublikos muitinės įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ IŠDUOTI LEIDIMĄ SURAŠYMAS IR PATEIKIMAS MUITINEI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRAŠYMŲ IŠDUOTI LEIDIMĄ SURAŠYMO IR PATEIKIMO MUITINEI BŪDAI

 

4. Prašymai išduoti leidimą gali būti parengiami ir pateikiami šiais būdais:

4.1. vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 2 straipsnio 7 dalimi ir Reglamento (ES) Nr. 2015/341 22 straipsnio 1 dalimi pateikiant prašymą, surašytą Reglamento (ES) Nr. 2016/341 12 priede „Prašymų ir leidimų formos“ (toliau – 12 priedas) pateikto pavyzdžio blanke arba naudojantis jį atitinkančiu elektroniniu formatu. Rengiant prašymą vadovaujamasi 12 priedo dalyje „Specialiosioms procedūroms, išskyrus tranzitą, skirtų formų arba nacionalinių IT sistemų naudojimo paaiškinimai“ pateiktais prašymo pildymo paaiškinimais:

4.1.1. prašymo 11a langelyje nurodoma įforminimo muitinės įstaigos (-ų), kuriai pareiškėjas numato pateikti muitinės deklaraciją, deklaruodamas prekes prašyme nurodytai specialiajai muitinės procedūrai įforminti, ir kurios kompetencijai priklauso ją priimti ir įforminti, pavadinimas (-ai). Kai nurodoma Lietuvos muitinės įstaiga, jos pavadinimas nurodomas iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus, patvirtinto Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymu    Nr.  1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“;

4.1.2. prašymo 11b langelyje (prašymo išduoti leidimą taikyti galutinio vartojimo procedūrą atveju nepildomas) – muitinės įstaigos (-ų), kuriai pareiškėjas numato pateikti muitinės deklaraciją, deklaruodamas prekes, kurioms įforminta specialioji procedūra, arba perdirbtuosius produktus kitai muitinės procedūrai arba reeksportui įforminti, ir kurios kompetencijai priklauso ją priimti ir įforminti, pavadinimas (-ai). Kai nurodoma Lietuvos muitinės įstaiga, jos pavadinimas nurodomas iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus;

4.1.3. prašymo 11c langelyje – prižiūrinčiosios muitinės įstaigos (teritorinės muitinės, kuriai teikiamas prašymas išduoti leidimą) pavadinimas iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus;

4.2. vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 2 straipsnio 8 dalimi ir 163 straipsnio 1 dalimi pateikiant muitinės deklaraciją specialiajai procedūrai įforminti, kuri laikoma prašymu išduoti leidimą taikyti atitinkamai šias specialiąsias muitinės procedūras: laikinojo įvežimo procedūrą, išskyrus Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 236 straipsnio b punkte nurodytą atvejį; galutinio vartojimo ir laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą, išskyrus atvejį, kai ją prašoma taikyti Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 7102 priede išvardytoms prekėms. Išskyrus Reglamento (ES) Nr.  2015/2446 163 straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus, ja pripažįstama:

4.2.1. Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 163 straipsnio 1 dalies a, b ir c punkte nurodytais atvejais elektroninė importo deklaracija, pateikta vadovaujantis Elektroninės importo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su importo procedūrų vykdymu, mainų taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 1B-360 „Dėl Elektroninės importo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su importo procedūrų vykdymu, mainų taisyklių patvirtinimo“ numatyta tvarka, arba bendrojo administracinio dokumento importo rinkinys, užpildytas Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos, patvirtintos Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu 1B-329 „Dėl Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos patvirtinimo“, numatyta tvarka. Šio bendrojo administracinio dokumento importo rinkinio 44 langelyje „Papildoma informacija/pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai“ (langelio viršuje) arba atitinkamame elektroninės importo deklaracijos laukelyje turi būti nurodyta „Supaprastintas leidimas – 00100“ ir „Specialioji importo muito už perdirbtuosius produktus apskaičiavimo taisyklė“ – 10800“ (jeigu prekės deklaruojamos laikinojo įvežimo perdirbti procedūrai įforminti ir deklarantas pageidauja, kad atsiradus skolai muitinei, susijusiai su perdirbtaisiais produktais, gautais taikant laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą, importo muito už perdirbtuosius produktus suma būtų apskaičiuojama pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 86 straipsnio 3 dalį) ir toliau išvardyti Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 2 straipsnio 8 dalyje nurodyti duomenys, prie kurių nurodomi atitinkami įrašų nacionaliniai kodai:

4.2.1.1. „9D31“ prekių perdirbimo pobūdis (laikinojo įvežimo perdirbti procedūros įforminimo atveju) arba prekių naudojimo paskirtis (galutinio vartojimo ir laikinojo įvežimo procedūrų įforminimo atvejais);

4.2.1.2. „9D32“ prekių ir (arba) perdirbtųjų produktų techninis aprašymas bei jų identifikavimo priemonės;

4.2.1.3. „9D33“ numatomas procedūros pripažinimo įvykdyta laikotarpis (nurodoma mėnesiais);

4.2.1.4. „9D34“ siūloma procedūros įvykdymą pripažįstanti muitinės įstaiga (išskyrus galutinio vartojimo procedūros įforminimo atvejį);

4.2.1.5. „9D35“ prekių perdirbimo (laikinojo įvežimo perdirbti procedūros įforminimo atveju) arba tikslinio naudojimo (laikinojo įvežimo ir galutinio vartojimo procedūrų įforminimo atvejais) vieta (adresas);

4.2.1.6. „9D36“ ekonominių sąlygų kodai iš Reglamento (ES) 2016/341 12 priedo priedėlio (laikinojo įvežimo perdirbti procedūros įforminimo atveju). Jeigu laikinojo įvežimo perdirbti procedūrai įforminti deklaruojamos kelių rūšių prekės, kurias atitinkantys ekonominių sąlygų kodai skiriasi, kodai nurodomi kiekvienai prekių rūšiai;

4.2.1.7. „9D37“ apskaičiuota išeigos norma arba jos apskaičiavimo metodas (laikinojo įvežimo perdirbti procedūros įforminimo atveju).

4.2.2. Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 163 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytu atveju elektroninė eksporto deklaracija, kuri laikoma prašymu išduoti leidimą taikyti laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą, išskyrus atvejus, kai ją prašoma taikyti Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 7102 priede išvardytoms prekėms, pateikta vadovaujantis Elektroninės eksporto deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su eksporto procedūrų vykdymu, mainų taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 1B-362 „Dėl Elektroninės eksporto deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su eksporto procedūrų vykdymu, mainų taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka, arba bendrojo administracinio dokumento eksporto rinkinys, kuriuo prekės deklaruojamos laikinojo išvežimo perdirbti muitinės procedūrai įforminti, užpildytas Bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukcijos, nustatyta tvarka. Šio bendrojo administracinio dokumento eksporto rinkinio 44 langelyje „Papildoma informacija/pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai“ (langelio viršuje) arba atitinkamame elektroninės eksporto deklaracijos laukelyje turi būti nurodyta „Supaprastintas leidimas – 00100“ ir toliau išvardyti Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 2 straipsnio 8 dalyje nurodyti duomenys, prie kurių nurodomi atitinkami įrašų nacionaliniai kodai:

4.2.2.1. „9D31“ prekių perdirbimo pobūdis;

4.2.2.2. „9D32“ prekių ir (arba) perdirbtųjų produktų techninis aprašymas bei jų identifikavimo priemonės;

4.2.2.3. „9D33“ numatomas procedūros pripažinimo įvykdyta laikotarpis (nurodoma mėnesiais);

4.2.2.4. „9D34“ siūloma procedūros įvykdymą pripažįstanti muitinės įstaiga;

4.2.2.5. „9D35“ prekių perdirbimo vieta (adresas);

4.3. vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 163 straipsnio 4 dalies b punktu ir 165 straipsniu pateikiant žodinę laikinojo įvežimo muitinės deklaraciją ir deklaraciją papildantį dokumentą, surašytą to paties reglamento 7101 priede pateikto pavyzdžio blanke dviem egzemplioriais (originalas, skirtas įforminimo muitinės įstaigai, ir kopija, skirta leidimo turėtojui), kai prašoma išduoti leidimą taikyti laikinojo įvežimo procedūrą to paties reglamento 136 straipsnyje nurodytoms prekėms, išskyrus atvejus, kai pagal to paties reglamento 142 straipsnį tokių prekių deklaruoti žodžiu negalima;

4.4. vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 163 straipsnio 4 dalies c punktu pateikiant muitinės deklaraciją, kuria Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 139 straipsnio 1 dalyje nurodytų prekių, išskyrus to paties reglamento 142 straipsnyje nurodytas, atveju laikomas vienas iš Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 141 straipsnio 1 dalyje nurodytų veiksmų, kai toms prekėms prašoma išduoti leidimą taikyti laikinojo įvežimo procedūrą;

4.5. pateikiant ATA arba CPD knygelę, atitinkančią Reglamento (ES) Nr.  2015/2446 163 straipsnio 5 dalyje nustatytas sąlygas, kai prašoma išduoti leidimą taikyti laikinojo įvežimo procedūrą.

5. Prašymas išduoti pakeistą arba atnaujintą leidimą, parengtą Taisyklių 4.1 papunktyje numatyta tvarka ir išduotą pareiškėjui, gali būti parengiamas:

5.1. vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 164 straipsniu (laisva forma raštu, jame nurodant leidimo, kurį pareiškėjas prašo atnaujinti arba pakeisti, numerį, atitinkamus leidimo langelių numerius bei jų patikslintus duomenis, jeigu prašoma išduoti pakeistą leidimą);

5.2. vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 2 straipsnio 7 dalimi ir Reglamento (ES) Nr. 2015/341 22 straipsnio 1 dalimi surašant Reglamento (ES) Nr. 2016/341 12 priede pateikto pavyzdžio blanke vadovaujantis 12 priedo dalyje „Specialiosioms procedūroms, išskyrus tranzitą, skirtų formų arba nacionalinių IT sistemų naudojimo paaiškinimai“ pateiktais prašymo pildymo paaiškinimais. Prašymo 3 langelyje „Prašymo rūšis“ turi būti įrašytas prašymo rūšies kodas „2“ ir leidimo, kurį pareiškėjas prašo pakeisti (papildyti) arba atnaujinti, numeris bei leidimo (redakcijos) pakeitimo eilės numeris, atskiriant juos pasviruoju brūkšniu (pvz., „2/1“; „2/2“; „2/3“ ir t.t.).

6. Prašymas išduoti atnaujintą leidimą gali būti pateiktas tuo atveju, jeigu pareiškėjas ir toliau numato atlikti leidime, kurį jis prašo atnaujinti, nurodytas operacijas su tomis pačiomis prekėmis.

7. Taisyklių 4.1, 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodyti prašymai turi būti surašomi lietuvių kalba, o 4.3 papunktyje nurodytas dokumentas gali būti surašomas lietuvių arba anglų kalba, aiškiai ir tvarkingai, be išskutimų, sutepimų, uždažymų ir užklijavimų. Jeigu prašymai ar dokumentas taisomi, tai turi būti atliekama tvarkingai išbraukiant klaidingus duomenis ir virš jų atspausdinant ar aiškiai užrašant teisingus. Kiekvienas taisymas turi būti patvirtinamas jį atlikusio asmens parašu. Taisyklių 4.1, 5.1 ir 5.2. papunkčiuose nurodyti prašymai turi būti pasirašyti pareiškėjo. Jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo, prašymus turi pasirašyti šio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

 

II SKIRSNIS

PRAŠYMO IŠDUOTI LEIDIMĄ PATEIKIMO VIETA

 

8. Prašymai išduoti leidimą pateikiami muitinei vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 22 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa, Reglamento (ES) 2015/2446 12 straipsniu, 162 straipsnio 2 dalimi bei 205 straipsnio nuostatomis.

9. Prašymas išduoti leidimą taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą pateikiamas:

9.1. teritorinei muitinei, kurios veiklos zonai priklauso vieta, kurioje laikomi ar yra prieinami pagrindiniai pareiškėjo apskaitos registrai ir dokumentai, susiję su laikinojo įvežimo perdirbti procedūra, kuriais remdamasi muitinė gali priimti spendimą dėl leidimo taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą išdavimo, kai pateikiamas Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigusio pareiškėjo prašymas leisti taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą, parengtas Taisyklių 4.1 papunktyje numatyta tvarka;

9.2. teritorinei muitinei, kurios veiklos zonai priklauso vieta, kurioje pareiškėjas numato atlikti perdirbimo operacijas su laikinai įvežtomis prekėmis, o kai perdirbimo operacijas numatoma atlikti keliose vietose, kurios priklauso skirtingų teritorinių muitinių veiklos zonoms, teritorinei muitinei, kuriai priklauso vieta, kur pareiškėjas numato atlikti pirmąją perdirbimo operaciją, jeigu pateikiamas ne Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigusio pareiškėjo prašymas, parengtas Taisyklių 4.1 papunktyje numatyta tvarka;

9.3. teritorinei muitinei, išdavusiai leidimą, kurį prašoma atnaujinti arba kurio duomenis prašoma pakeisti, jeigu pateikiamas prašymas, parengtas Taisyklių 5.1 arba 5.2 papunktyje numatyta tvarka;

9.4. atitinkamą kompetenciją turinčiam teritorinės muitinės, kurios veiklos zonai priklauso vieta, kurioje pareiškėjas numato atlikti perdirbimo operacijas su laikinai įvežtomis prekėmis, muitinės postui, jeigu pateikiamas Taisyklių 4.2.1 papunktyje numatyta tvarka parengtas prašymas;

10. Prašymas išduoti leidimą taikyti laikinojo įvežimo procedūrą pateikiamas:

10.1. teritorinei muitinei, kurios veiklos zonai priklauso vieta, kur pareiškėjas numato naudoti laikinai įvežtas prekes, o kai prekes numatoma naudoti keliose vietose, kurios priklauso skirtingų teritorinių muitinių veiklos zonoms, – pirmojo prekių naudojimo vieta, kai pateikiamas prašymas, parengtas Taisyklių 4.1 papunktyje numatyta tvarka;

10.2. teritorinei muitinei, išdavusiai leidimą, kurį prašoma atnaujinti arba kurio duomenis prašoma pakeisti, jeigu pateikiamas prašymas, parengtas Taisyklių 5.1 arba 5.2 papunktyje numatyta tvarka;

10.3. atitinkamą kompetenciją turinčiam teritorinės muitinės, kurios veiklos zonai priklauso vieta, kur pareiškėjas numato naudoti laikinai įvežtas prekes, muitinės postui, jeigu pateikiamas prašymas, parengtas Taisyklių 4.2.1 papunktyje numatyta tvarka;

10.4. atitinkamą kompetenciją turinčiai įvežimo muitinės įstaigai, per kurią prekės įvežamos į Sąjungos muitų teritoriją, jeigu pateikiamas prašymas, parengtas Taisyklių 4.34.4 papunkčiuose numatyta tvarka;

10.5. atitinkamą kompetenciją turinčiai įvežimo muitinės įstaigai, per kurią prekės įvežamos į Sąjungos muitų teritoriją, arba teritorinės muitinės, kurios veiklos zonai priklauso vieta, kur pareiškėjas numato naudoti laikinai įvežtas prekes, muitinės postui, jeigu įvežimo muitinės įstaiga neturi įgaliojimų įforminti laikinojo įvežimo muitinės procedūros, kai pateikiamas prašymas, parengtas Taisyklių 4.5 papunktyje numatyta tvarka.

11. Prašymas išduoti leidimą taikyti laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą pateikiamas:

11.1. teritorinei muitinei, kurios veiklos zonai priklauso vieta, kurioje laikomi ar yra prieinami pareiškėjo apskaitos registrai ir dokumentai, susiję su laikinojo išvežimo perdirbti procedūra, kuriais remdamasi muitinė gali priimti spendimą dėl leidimo taikyti laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą išdavimo, jeigu pateikiamas prašymas, parengtas Taisyklių 4.1 papunktyje numatyta tvarka;

11.2. teritorinei muitinei, išdavusiai leidimą, kurį prašoma atnaujinti arba kurio duomenis prašoma pakeisti, jeigu pateikiamas prašymas, parengtas Taisyklių 5.1 arba 5.2 papunktyje numatyta tvarka;

11.3. atitinkamą kompetenciją turinčiam teritorinės muitinės, kurios veiklos zonai priklauso vieta, kurioje saugomos prekės, pareiškėjo numatytos laikinai išvežti iš Sąjungos muitų teritorijos, kad su jomis būtų atliktos perdirbimo operacijos, muitinės postui, jeigu pateikiamas prašymas, parengtas Taisyklių 4.2.2 papunktyje numatyta tvarka.

12. Prašymas išduoti leidimą taikyti galutinio vartojimo procedūrą pateikiamas:

12.1. teritorinei muitinei, kurios veiklos zonai priklauso vieta, kurioje laikomi ar yra prieinami pareiškėjo apskaitos registrai ir dokumentai, susiję su galutinio vartojimo procedūra, kuriais remdamasi muitinė gali priimti spendimą dėl leidimo taikyti galutinio vartojimo procedūrą išdavimo, jeigu pateikiamas prašymas, parengtas Taisyklių 4.1 papunktyje numatyta tvarka;

12.2. teritorinei muitinei, kurios veiklos zonai priklauso vieta, kurioje pareiškėjas numato naudoti prekes pagal numatytą jų galutinio vartojimo paskirtį, o kai numatoma prekes naudoti pagal jų galutinio vartojimo paskirtį keliose vietose, kurios priklauso skirtingų teritorinių muitinių veiklos zonoms, – vieta, kur pareiškėjas numato prekes atitinkamai naudoti pirmiausia, jeigu pateikiamas ne Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigusio pareiškėjo prašymas, parengtas Taisyklių 4.1 papunktyje numatyta tvarka;

12.3. teritorinei muitinei, išdavusiai leidimą, kurį prašoma atnaujinti arba kurio duomenis prašoma pakeisti, jeigu pateikiamas prašymas, parengtas Taisyklių 5.1 arba 5.2 papunktyje numatyta tvarka;

12.4. atitinkamą kompetenciją turinčiam teritorinės muitinės, kurios veiklos zonai priklauso vieta, kur pareiškėjas numato prekes naudoti pagal numatytą jų galutinio vartojimo paskirtį, muitinės postui, jeigu pateikiamas prašymas, parengtas Taisyklių 4.2.1 papunktyje numatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO IŠDUOTI LEIDIMĄ PRIĖMIMAS, NAGRINĖJIMAS, SPRENDIMO DĖL LEIDIMO IŠDAVIMO PRIĖMIMAS, LEIDIMO ĮFORMINIMAS, REGISTRAVIMAS IR IŠDAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRAŠYMO PRIĖMIMAS

 

13. Taisyklių 4–12 punktų nustatyta tvarka parengtus ir pateiktus prašymus išduoti leidimą priima, nagrinėja ir sprendimus dėl leidimų išdavimo priima atitinkamai:

13.1. Taisyklių 9.1–9.3, 10.1–10.2, 11.1–11.2, 12.1–12.3 papunkčiuose nurodytais atvejais – įgalioti tuose punktuose nurodytų teritorinių muitinių pareigūnai (toliau – už leidimų išdavimą atsakingi pareigūnai);

13.2. Taisyklių 9.4, 10.3–10.5, 11.3 ir 12.4 papunkčiuose nurodytais atvejais – įgalioti tuose punktuose nurodytų muitinės postų pareigūnai.

14. Prašymai išduoti leidimą priimami laikantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 19 straipsnio 2 dalies bei 22 straipsnio 2 dalies, Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 11 straipsnio ir Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 12 straipsnio terminų ir kitų nuostatų.

15. Už leidimų išdavimą atsakingas pareigūnas, gavęs teritorinėje muitinėje registruotą Taisyklių 4.1 papunktyje nurodytą prašymą, laikydamasis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 22 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino, patikrina, ar;

15.1. prašymas surašytas Taisyklių 4.1 papunktyje numatyta tvarka;

15.2. prašyme nurodyta visa reikalaujama informacija;

15.3. įvykdytos Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 11 straipsnyje nurodytos sąlygos prašymui priimti.

16. Tikrinimo metu nustačius, kad prašyme pateikti ne visi leidimui išduoti būtini duomenys, pateikta neišsami informacija arba ji netiksli, muitinė paprašo pareiškėjo pateikti reikiamą informaciją per ne ilgesnį nei Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 12 straipsnio 2 dalyje nustatytasis laikotarpį. Gautas prašymas:

16.1. priimamas per laikotarpį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 952/2013 22 straipsnio 2 dalyje, kai prašyme pateikta visa reikalaujama informacija ir įvykdytos Reglamento (ES) Nr.  2015/2446 11 straipsnyje nurodytos sąlygos prašymui priimti, arba pratęstą pagal Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 12 straipsnio 2 dalį, kai pareiškėjas pateikia teritorinės muitinės prašomą papildomą informaciją; arba

16.2. nepriimamas, kai Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 11 straipsnyje nurodytos sąlygos prašymui priimti neįvykdytos arba pareiškėjas nepateikia teritorinės muitinės prašomos papildomos informacijos per jos nustatytą laikotarpį.

17. Teritorinė muitinė apie sprendimą priimti (nepriimti) prašymą išduoti leidimą informuoja pareiškėją raštu, jame nurodydama prašymo priėmimo datą, o kai prašymas nepriimamas, – priežastis, dėl kurių prašymas negali būti priimtas. Prašymo langelyje „Skirta muitinės įrašams“ įrašoma: „Priimta“, priimto prašymo registracijos teritorinėje muitinėje numeris ir konkreti prašymo priėmimo data, kai prašymas priimamas, arba – „Nepriimta“ ir rašto, kuriuo informuojamas pareiškėjas apie prašymo nepriėmimą, numeris ir data, kai prašymas nepriimamas.

18. Diena, kurią prašymas laikomas priimtu, nustatoma vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 12 straipsniu.

19. Kai prašymu pripažįstama:

19.1. Taisyklių 4.2.1 papunktyje nurodyta elektroninė importo deklaracija, laikoma, kad:

19.1.1. prašymas priimtas, kai MDAS priemonėmis išsiunčiamas elektroninis pranešimas „Deklaracijos priėmimas“ (IEI28LT);

19.1.2. prašymas nepriimtas, kai MDAS priemonėmis išsiunčiamas elektroninis pranešimas „Deklaracijos nepriėmimas“ (IEI16LT);

19.2. Taisyklių 4.2.1 papunktyje nurodytas bendrojo administracinio dokumento importo rinkinys, laikoma, kad:

19.2.1. prašymas priimtas, kai bendrojo administracinio dokumento importo rinkiniui Bendrojo administracinio dokumento muitinio įforminimo instrukcijos, patvirtintos Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu 1B-414 „Dėl Bendrojo administracinio dokumento muitinio įforminimo instrukcijos patvirtinimo“, numatyta tvarka suteikiamas registracijos numeris;

19.2.2. prašymas nepriimtas, kai bendrojo administracinio dokumento importo rinkinio nepriėmimas įforminamas J langelyje Bendrojo administracinio dokumento muitinio įforminimo instrukcijos numatyta tvarka;

19.3. Taisyklių 4.2.2 papunktyje nurodyta elektroninė eksporto deklaracija, laikoma, kad:

19.3.1. prašymas priimtas, kai MDAS priemonėmis išsiunčiamas elektroninis pranešimas „Deklaracijos priėmimas“ (IE528LT);

19.3.2. prašymas nepriimtas, kai MDAS priemonėmis išsiunčiamas elektroninis pranešimas „Deklaracijos nepriėmimas“ (IE516LT);

19.4. Taisyklių 4.2.2 papunktyje nurodytas bendrojo administracinio dokumento eksporto rinkinys, laikoma, kad:

19.4.1. prašymas priimtas, kai bendrojo administracinio dokumento eksporto rinkiniui Bendrojo administracinio dokumento muitinio įforminimo instrukcijos numatyta tvarka suteikiamas registracijos numeris;

19.4.2. prašymas nepriimtas, kai bendrojo administracinio dokumento eksporto rinkinio nepriėmimas įforminamas D langelyje Bendrojo administracinio dokumento muitinio įforminimo instrukcijos numatyta tvarka.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PRAŠYMO NAGRINĖJIMAS, SPRENDIMO PRIĖMIMAS, LEIDIMO ĮFORMINIMAS, REGISTRAVIMAS IR IŠDAVIMAS

 

20. Priimti prašymai nagrinėjami ir sprendimai priimami laikantis:

20.1. Reglamento (ES) Nr. 952/2013 22 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje, Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 13 straipsnio 1 dalyje bei 171 straipsnyje nustatytų terminų ir kitų nuostatų, kai nagrinėjamas prašymas išduoti leidimą, taikytiną tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, arba

20.2. Reglamento (ES) Nr. 952/2013 22 straipsnio 3 dalyje, Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 13 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 260 straipsnyje nustatytų terminų ir kitų nuostatų, kai vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 14 straipsniu, už leidimų išdavimą atsakingi pareigūnai, nagrinėdami Taisyklių 4.1 papunktyje nurodytą prašymą išduoti leidimą, taikytiną daugiau kaip vienoje ES valstybėje narėje, turi konsultuotis dėl atitikties būtinoms palankaus sprendimo dėl leidimo išdavimo priėmimo sąlygoms ir kriterijams su kitų ES valstybių narių muitinėmis.

21. Taisyklių 13 punkte nurodyti pareigūnai, nagrinėdami priimtą prašymą, tikrina, ar:

21.1. pareiškėjas atitinka Reglamento (ES) Nr. 952/2013 211 straipsnio 3 dalies reikalavimus. Reglamento (ES) Nr. 952/2013 211 straipsnio 3 dalies a punkte nustatytas reikalavimas netaikomas Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 161 straipsnyje nurodytu atveju suteikiant leidimą taikyti galutinio vartojimo arba laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą, o Reglamento (ES) Nr. 952/2013 250 straipsnio 2 dalies c punkte nustatytas reikalavimas – suteikiant leidimą taikyti laikinojo įvežimo procedūrą.;

21.2. prašyme ir kartu su juo pateiktuose dokumentuose pateikta informacija yra išsami ir nekyla abejonių dėl jos patikimumo ir kartu su prašymu pateiktų dokumentų tikrumo;

21.3. įvykdomos Reglamento (ES) Nr. 952/2013 211 straipsnio 4 dalyje nustatytos sąlygos.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 211 straipsnio 6 dalyje nurodytu atveju atliekamas ekonominių sąlygų tikrinimas Sąjungos mastu vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 259 straipsnio nuostatomis.

Nagrinėjant prašymą išduoti leidimą, taikytiną daugiau kaip vienoje ES valstybėje narėje, konsultuojamasi su ES valstybių narių, kuriose jį pageidaujama taikyti, muitinėmis dėl atitikties jo išdavimo sąlygoms ir kriterijams laikantis Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 260 straipsnyje nustatytų terminų ir vadovaujantis to paties reglamento 14 ir 260 straipsnių nuostatomis, išskyrus atvejus, kai prašymą nagrinėjantis už leidimų išdavimą atsakingas pareigūnas mano, kad leidimo išdavimo sąlygos yra neįvykdytos arba to paties reglamento 261 straipsnyje nurodytais atvejais prašymą nagrinėjanti muitinė gali priimti sprendimą nesikonsultuodama su kitomis susijusiomis muitinėmis.

Parengto leidimo projektas (anglų ir lietuvių kalbomis), prašymo ir kartu su prašymu pateiktų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, siunčiamos į Muitinės departamentą. Muitinės departamento Muitinės procedūrų skyriaus pareigūnas išsiunčia Muitinės departamentui pateiktą prašymo kopiją ir leidimo projektą (anglų ir lietuvių kalbomis) kitų ES valstybių narių, kuriose leidimas taikytinas, muitinėms ir informuoja leidimo projektą pateikusią teritorinę muitinę apie konsultacijų rezultatus;

21.4. leidžiama pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 223 straipsnio 3 dalį ir Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 169 straipsnį naudoti ekvivalentiškas prekes, taikant prašyme nurodytą procedūrą, jeigu prašyme nurodyta, kad jos bus naudojamos, ir ar tos prekės atitinka Reglamento (ES) Nr. 952/2013 223 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje nustatytus reikalavimus;

21.5. tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 952/2013 256 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 240 straipsnio 3 dalyje nustatytos sąlygos, jeigu nagrinėjamas prašymas išduoti leidimą taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą;

21.6. tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 952/2013 250 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos, jeigu nagrinėjamas prašymas išduoti leidimą taikyti laikinojo įvežimo procedūrą;

21.7. tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 239 straipsnyje nustatytos sąlygos, jeigu nagrinėjamas prašymas išduoti leidimą taikyti galutinio vartojimo procedūrą.

22. Sprendimai dėl prašymo priimami vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 22 straipsnio 4–7 dalių nuostatomis.

23. Kai vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 262 straipsniu prašymu pripažįstama:

23.1. Taisyklių 4.2.1 arba 4.2.2 papunktyje nurodyta elektroninė muitinės deklaracija, laikoma, kad:

23.1.1. prašomas leidimas išduotas, kai pareiškėjas gauna MDAS priemonėmis atsiųstą atitinkamą elektroninį pranešimą „Prekės išleistos importui“ (IEI29LT) arba „Prekių išleidimas eksportui“ (IE529LT);

23.1.2. priimtas sprendimas nepatenkinti minėto prašymo, kai pareiškėjas gauna MDAS priemonėmis atsiųstą atitinkamą elektroninį pranešimą „Sprendimas neišleisti importuojamų prekių“ (IEI51LT) arba „Sprendimas neišleisti eksportuojamų prekių“ (IE551LT);

23.2. Taisyklių 4.2.1 arba 4.2.2 papunktyje nurodytas bendrojo administracinio dokumento rinkinys, prašomo leidimo išdavimu arba sprendimu nepatenkinti minėto prašymo laikomas atitinkamai bendrojo administracinio dokumento importo rinkinio J langelio arba bendrojo administracinio dokumento eksporto rinkinio D langelio įforminimas Bendrojo administracinio dokumento muitinio įforminimo instrukcijos nustatyta tvarka ir prekių išleidimas atitinkamai muitinės procedūrai atlikti arba jų neišleidimas;

23.3. Taisyklių 4.3 papunktyje nurodyta muitinės deklaracija ir kartu su ja pateiktas deklaraciją papildantis dokumentas, prašomo leidimo išdavimu laikomas minėto dokumento (originalo ir kopijos) dalies „Pildo tik muitinė“ langelių, kuriuos pildo įgaliotas muitinės pareigūnas, užpildymas, užpildyto dokumento kopijos atidavimas deklarantui (leidimo turėtojui) ir minėtame dokumente nurodytų prekių išleidimas laikinojo įvežimo procedūrai atlikti;

23.4. Taisyklių 4.4 papunktyje nurodyta muitinės deklaracija, prašomo leidimo išdavimu laikomas deklaracijos priėmimas ir įforminimas įgalioto muitinės pareigūno veiksmu, kuriuo deklarantui leidžiama laikinai įvežamas prekes išgabenti iš muitinės posto, kuriam jos buvo pateiktos;

23.5. Taisyklių 4.5 papunktyje nurodyta ATA knygelė ir kartu su ja pateikti dokumentai (jeigu jie pateikti), prašomo leidimo išdavimu arba sprendimu nepatenkinti minėto prašymo laikomas atitinkamai ATA knygelės priėmimas arba nepriėmimas, įformintas ATA knygelėje vadovaujantis ATA knygelės muitinio įforminimo instrukcijos, patvirtintos Muitinės departamento direktoriaus 2000 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 186 „Dėl ATA knygelės pildymo ir naudojimo instrukcijos ar ATA knygelės muitinio įforminimo instrukcijos patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir prekių išleidimas laikinojo įvežimo procedūrai atlikti arba jų neišleidimas.

24. Už leidimų išdavimą atsakingas pareigūnas, atsižvelgdamas į Taisyklių 21 punkte nurodyto tikrinimo (vertinimo) rezultatus:

24.1. patenkina prašymą, jeigu pareiškėjas atitinka leidimo taikyti pareiškėjo pageidaujamą specialiąją procedūrą išdavimui taikomus reikalavimus; arba

24.2. vadovaudamasis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 22 straipsnio 3 dalimi bei Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 13 straipsniu atideda prašymo nagrinėjimą ir raštu įpareigoja pareiškėją, nurodydamas ne ilgesnį už to paties reglamento 13 straipsnio 1 dalyje nustatytą laikotarpį, pateikti papildomą informaciją, jeigu prašyme ir kartu su juo pateiktuose dokumentuose pateikta informacija neišsami ir (arba) jos nepakanka sprendimui dėl leidimo išdavimo priimti, kartu informuodamas pareiškėją, kad sprendimo dėl leidimo išdavimo priėmimo terminas, nurodytas 171 straipsnio 1 dalyje arba Reglamento (ES) Nr. 952/2013 22 straipsnio 3 dalyje (kai priimamas sprendimas dėl leidimo, taikytino daugiau kaip vienoje ES valstybėje narėje, išdavimo) pratęsiamas minėtu laikotarpiu; arba

24.3. nepatenkina prašymo, jeigu pareiškėjas neatitinka leidimo taikyti pareiškėjo pageidaujamą specialiąją procedūrą išdavimui taikomų reikalavimų arba jeigu pareiškėjas per Taisyklių 24.2 papunktyje nurodytą terminą nepateikia papildomos informacijos, reikalingos tolesniam prašymo nagrinėjimui.

Prieš priimdamas sprendimą nepatenkinti prašymo, už leidimų išdavimą atsakingas pareigūnas vadovaudamasis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 22 straipsnio 6 dalimi ir Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 8 straipsnio 1 dalimi raštu informuoja pareiškėją apie numatomą sprendimą, nurodydamas priežastis, kuriomis ketina pagrįsti tokį sprendimą, ir jam suteikia galimybę per ne ilgesnį už Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį pareikšti savo nuomonę dėl numatomo sprendimo (vietoj rašytinio pranešimo gali būti siunčiamas sprendimo projektas ir lydraštis). Įvertinus pareiškėjo išdėstytus motyvus arba pasibaigus minėtam laikotarpiui, priimamas sprendimas, kurį ketinta priimti, arba ketinimų atsisakoma, pripažinus pareiškėjo išdėstytų motyvų pagrįstumą.

25. Už leidimų išdavimą atsakingas pareigūnas Taisyklių 24.1–24.3 papunkčiuose nurodytais atvejais per ne ilgesnį už Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 171 straipsnio 1 dalyje nurodytą sprendimo dėl leidimo išdavimo priėmimo laikotarpį, jeigu leidimas taikytinas tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, arba per ne ilgesnį už Reglamento (ES) Nr. 952/2013 22 straipsnio 3 dalyje nurodytą laikotarpį, kai priimamas sprendimas dėl leidimo, taikytino daugiau kaip vienoje ES valstybėje narėje, išdavimo, atitinkamai:

25.1. vadovaudamasis Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 2 straipsnio 7 dalimi ir Reglamento (ES) Nr. 2015/341 22 straipsnio 2 dalimi Taisyklių 26 punkto nustatyta tvarka įformina Reglamento (ES) Nr. 2016/341 12 priede pateikto pavyzdžio leidimo pagrindinį lapą, o įformindamas leidimą taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą naudojant ekvivalentiškas prekes, arba leidimą taikyti laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą naudojant standartinio prekių pakeitimo sistemą arba ekvivalentiškas prekes – ir atitinkamus papildomuosius lapus ir Taisyklių 31 punkto nustatyta tvarka juos atiduoda pareiškėjui arba jo įgaliotam atstovui;

25.2. parengia ir išsiunčia pareiškėjui sprendimą, kuriuo nepatenkinamas prašymas išduoti leidimą, nurodydamas tokio sprendimo įsigaliojimo datą, motyvus ir teisę jį apskųsti Reglamento Nr. 952/2013 44 straipsnio nustatyta tvarka, šio sprendimo registracijos numerį ir datą įrašo nepatenkinto prašymo langelyje „Skirta muitinės įrašams“ ir padarytą įrašą patvirtina parašu ir C grupės asmeninio naudojimo spaudu, skirtu muitinės dokumentų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui.

26. Leidimas surašomas vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 2016/341 12 priedo dalyje „Specialiosioms procedūroms, išskyrus tranzitą, skirtų formų arba nacionalinių IT sistemų naudojimo paaiškinimai“ pateiktais paaiškinimais ir remiantis prašyme pateikta informacija kompiuteriniu būdu Integruotos muitinės informacinės sistemos Integruoto tarifų valdymo posistemio modulio perdirbimo procedūroms (toliau – ISPP) priemonėmis. Leidimo:

26.1. 11a langelyje nurodoma muitinės įstaigos (-ų) pavadinimas (-ai), nurodytas prašymo 11a langelyje, ir kodas (-ai) iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus, jeigu prašymo 11a langelyje nurodytas Lietuvos muitinės įstaigos pavadinimas.

26.2. 11b langelyje nurodoma muitinės įstaigos (-ų) pavadinimas (-ai), nurodytas prašymo 11 b langelyje, ir kodas (-ai) iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus, jeigu prašymo 11b langelyje nurodytas Lietuvos muitinės įstaigos pavadinimas (leidimo taikyti galutinio vartojimo procedūrą išdavimo atveju langelis nepildomas);

26.3. 11c langelyje nurodomas prižiūrinčios muitinės įstaigos (leidimą išduodančios teritorinės muitinės) pavadinimas ir kodas iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus;

26.4. langelyje „Leidimą išdavusi institucija“ nurodomas leidimą išdavusios teritorinės muitinės pavadinimas iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus;

26.5. 1a langelyje nurodomas prašymui, kurį patenkinus išduodamas leidimas, suteiktas numeris ir prašymo priėmimo data, kurie Taisyklių 17 punkto nustatyta tvarka nurodyti prašymo langelyje „Skirta muitinės įrašams“.

27. Už leidimų išdavimą atsakingas pareigūnas ISPP priemonėmis surašyto leidimo 17 langelyje, o leidimo taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą, kuriame numatytas ekvivalentiškų prekių naudojimas arba leidimo taikyti laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą, kuriame numatytas standartinio prekių pakeitimo sistemos naudojimas, – atitinkamai 22 arba 23 langelyje nurodo leidimo registravimo datą ir užregistravęs leidimą ISPP priemonėmis atspausdina du leidimo egzempliorius. ISPP priemonėmis surašytas ir įregistruotas leidimas tvirtinamas 17 langelyje, o leidimo taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą, kuriame numatytas ekvivalentiškų prekių naudojimas arba leidimo taikyti laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą, kuriame numatytas standartinio prekių pakeitimo sistemos naudojimas, – atitinkamai 22 arba 23 langelyje pasirašant teritorinės muitinės viršininkui ir dedant teritorinės muitinės antspaudą arba pasirašant teritorinės muitinės viršininko pavaduotojui ir dedant teritorinės muitinės numeruotą antspaudą. Surašytam leidimui ISPP automatiškai suteikia vienuolikos, o leidimui taikyti galutinio vartojimo procedūrą – dešimties ženklų numerį, kurį sudaro:

27.1. 1-asis ir 2-asis ženklai – raidės „LT“;

27.2. 3-iasis ženklas – einamųjų metų paskutinis skaitmuo;

27.3. 4-asis ir 5-asis ženklai – leidimą išdavusios teritorinės muitinės kodo iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus trečiasis ir ketvirtasis ženklai;

27.4. 6–8-asis ženklai (leidimo taikyti galutinio vartojimo procedūrą 6–7-asis ženklai):

27.4.1. „LPS“, jeigu leidimo 2 langelyje „Muitinės procedūra“ įrašyta „Laikinasis įvežimas perdirbti“;

27.4.2. „LIP“, jeigu leidimo 2 langelyje „Muitinės procedūra“ įrašyta „Laikinasis išvežimas perdirbti“;

27.4.3. „LIV“, jeigu leidimo 2 langelyje „Muitinės procedūra“ įrašyta „Laikinasis įvežimas“, kurią atliekant prekės visai neapmokestinamos importo muitais;

27.4.4. „LID“, jeigu leidimo 2 langelyje „Muitinės procedūra“ įrašyta „Laikinasis įvežimas“, kurią atliekant prekės iš dalies neapmokestinamos importo muitais;

27.4.5. „GV“, jeigu leidimo 2 langelyje „Muitinės procedūra“ įrašyta „Galutinis vartojimas“;

27.5. 9–11-asis ženklai (leidimo taikyti galutinio vartojimo procedūrą 8–10-asis ženklai) – eilės numeris (pradedama numeruoti nuo „001“). Pasiekus maksimalų skaičių „999“, tolesnei numeracijai naudojamos lotyniškos abėcėlės raidės „A“, „B“, „C“ ir t.t. (pvz., „001“, „002“,..., „999, „A00“, „A01“,..., „A99“, „B00“ ir t. t.).

Leidimai numeruojami atskirai pagal kiekvieną specialiąją procedūrą.

28. Kai dėl Integruotos muitinės informacinės sistemos sutrikimų leidimas negali būti surašytas ir įregistruotas ISPP priemonėmis, leidimas vadovaujantis Reglamento (ES) Nr.  2015/2446 2 straipsnio 7 dalimi ir Reglamento (ES) Nr. 2015/341 22 straipsnio 1 dalimi surašomas dviem egzemplioriais Reglamento (ES) Nr. 2016/341 12 priede pateikto pavyzdžio blanke arba parengiamas naudojantis jį atitinkančiu elektroniniu formatu vadovaujantis to priedo dalyje „Specialiosioms procedūroms, išskyrus tranzitą, skirtų formų arba nacionalinių IT sistemų naudojimo paaiškinimai“ pateiktais paaiškinimais ir remiantis prašyme pateikta informacija. Surašyti leidimai taikyti laikinojo įvežimo procedūrą registruojami Leidimų taikyti laikinojo įvežimo procedūrą registre, leidimai taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą – Leidimų taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą registre, leidimai taikyti laikinojo išvežimo perdirbti procedūra – Leidimų taikyti laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą registre ir leidimai taikyti galutinio vartojimo procedūrą – Leidimų galutiniam vartojimui registre. Jie tvirtinami Taisyklių 27 punkto nustatyta tvarka. Leidimui taikyti laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą suteikiamas dvylikos, o leidimui taikyti galutinio vartojimo procedūrą – vienuolikos ženklų numeris, kurį sudaro:

28.1. 1-asis ir 2-asis ženklai – raidės „LT“;

28.2. 3-iasis ženklas – einamųjų metų paskutinis skaitmuo;

28.3. 4-asis ir 5-asis ženklai – leidimą išdavusios teritorinės muitinės kodo iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus trečiasis ir ketvirtasis ženklai;

28.4. 6–9-asis ženklai, o leidimo taikyti galutinio vartojimo procedūrą atveju 6–8-asis ženklai:

28.4.1. „LPSG“, jeigu leidimo 2 langelyje „Muitinės procedūra“ įrašyta „Laikinasis įvežimas perdirbti“;

28.4.2. „LIPG“, jeigu leidimo 2 langelyje „Muitinės procedūra“ įrašyta „Laikinasis išvežimas perdirbti“;

28.4.3. „LIVG“, jeigu leidimo 2 langelyje „Muitinės procedūra“ įrašyta „Laikinasis įvežimas, kurią atliekant prekės visai neapmokestinamos importo muitais;“;

28.4.4. „LIDG“, jeigu leidimo 2 langelyje „Muitinės procedūra“ įrašyta „Laikinasis įvežimas“, kurią atliekant prekės iš dalies neapmokestinamos importo muitais;

28.4.5. „GVG“, jeigu leidimo 2 langelyje įrašyta „Galutinis vartojimas“;

28.5. 10–12-asis ženklai, o leidimo taikyti galutinio vartojimo procedūrą 9–11-asis ženklai – eilės numeris (pradedama numeruoti nuo „001“). Pasiekus maksimalų skaičių „999“, tolesnei numeracijai naudojamos lotyniškos abėcėlės raidės „A“, „B“, „C“ ir t.t. (pvz., „001“, „002“,..., „999, „A00“, „A01“,..., „A99“, „B00“ ir t. t.).

29. Kai pateikiamas Taisyklių 5.1 arba 5.2 papunktyje numatyta tvarka parengtas prašymas išduoti pakeistą arba atnaujintą leidimą, parengtą Taisyklių 4.1 papunktyje numatyta tvarka, leidimas surašomas Taisyklių 26 arba 28 punkto numatyta tvarka, leidimo 3 langelyje „Leidimo rūšis“ turi būti įrašomas leidimo rūšies kodas „2“ ir keičiamo leidimo redakcijos (pakeitimo) eilės numeris atskiriant juos pasviruoju brūkšniu (pvz., „2/1“; „2/2“; „2/3“ ir t. t.) ir atiduodamas pareiškėjui arba jo įgaliotam atstovui Taisyklių 31 punkto numatyta tvarka. Leidimui suteikiamas keičiamo leidimo numeris.

30. Už leidimų išdavimą atsakingas pareigūnas įforminęs leidimą Taisyklių 26 ar 27 punkto numatyta tvarka, prašymo, kurį patenkinus išduotas atitinkamas leidimas, langelyje „Skirta muitinės įrašams“ nurodo išduoto leidimo numerį ir padarytą įrašą patvirtina savo parašu ir C grupės asmeninio naudojimo spaudu, skirtu muitinės dokumentų, kitų teisės aktų numatyta tvarka muitinei pateiktų įforminti dokumentų muitiniam įforminimui.

31. Taisyklių 26 ar 27 punkto numatyta tvarka įforminto leidimo 1-asis egzempliorius atiduodamas asmeniui, kuriam leidžiama taikyti specialiąją procedūrą (pareiškėjui), arba jo įgaliotam atstovui, o 2-asis egzempliorius, skirtas specialiosios procedūros kontrolei, saugomas teritorinėje muitinėje.

32. Kiekvienam asmeniui, kurio prašymas išduoti leidimą priimtas, jį priėmusi teritorinė muitinė užveda bylą, kurioje komplektuojami:

32.1. asmens prašymai išduoti leidimą ir paaiškinimai, pateikti asmenį informavus apie ketinimą prašymo nepatenkinti;

32.2. prieš išduodant leidimą atlikto tikrinimo (įvertinimo) ataskaitos;

32.3. informacija apie prašymo išduoti leidimą nagrinėjimo terminų pratęsimą;

32.4. išduotų (pakeistų) leidimų 2-ieji egzemplioriai;

32.5. sprendimai nepatenkinti prašymo išduoti leidimą ir dokumentai, pagrindžiantys tokių sprendimų priėmimą;

32.6. sprendimai dėl leidimų galiojimo sustabdymo ir atšaukimo bei dėl sprendimų sustabdyti šių leidimų galiojimą pripažinimo netekusiais galios ir jų galiojimo atnaujinimo bei dokumentai, pagrindžiantys tokių sprendimų priėmimą;

32.7. iš kitų valstybių narių muitinių gautos išvados dėl atitikties būtinoms leidimo, taikytino daugiau kaip vienoje ES valstybėje narėje, išdavimo sąlygoms ir kriterijams;

32.8. kiti dokumentai, susiję su sprendimo dėl leidimo išdavimo priėmimu arba su naudojimusi išduotu leidimu.

 

IV SKYRIUS

LEIDIMŲ STEBĖSENA, PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANČIAIS, GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR ATŠAUKIMAS

 

33. Teritorinė muitinė vykdo jos išduotų leidimų naudojimo stebėseną vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 952/2013 23 straipsnio 5 dalies nuostatomis.

34. Atsižvelgdama į stebėsenos rezultatus, leidimo turėtojo siūlymus, ES valstybių narių, kuriose galioja leidimas, taikomas daugiau kaip vienoje ES valstybėje narėje, muitinių teikimus ir kitas aplinkybes, turinčias įtakos leidimo galiojimui ir (arba) turiniui, teritorinė muitinė gali priimti šiuos sprendimus:

34.1. pripažinti leidimą negaliojančiu, jeigu tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 952/2013 27 straipsnyje nurodytos sąlygos;

34.2. atšaukti arba iš dalies pakeisti leidimą Reglamento (ES) Nr. 952/2013 28 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 15 straipsnyje nurodytais atvejais ir sąlygomis;

34.3. sustabdyti leidimo galiojimą Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 16 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais vadovaudamasi to paties reglamento 16–18 straipsnių nuostatomis.

34.4. atšaukti priimtą sprendimą, kuriuo leidimo galiojimas sustabdytas pagal Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 16 straipsnio 1 dalį, Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 15 straipsnio nurodytais atvejais ir sąlygomis, kai pašalinami nustatyti trūkumai, dėl kurių leidimo galiojimas buvo sustabdytas.

35. Apie teritorinės muitinės viršininko (pavaduotojo) sprendimą sustabdyti leidimo galiojimą arba leidimą pripažinti negaliojančiu, arba atšaukti suinteresuotas asmuo turi būti informuojamas raštu ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos.

Priėmus sprendimą pripažinti leidimą negaliojančiu, sustabdyti leidimo galiojimą arba leidimą atšaukti (išskyrus atvejus, nurodytus Sąjungos muitinės kodekso 28 straipsnio 1 dalies b punkte) turi būti nurodomi tokio sprendimo įsigaliojimo data, motyvai ir asmens teisė jį apskųsti Reglamento Nr. 952/2013 44 straipsnio nustatyta tvarka.

36. Teritorinė muitinė, ketindama priimti sprendimą pripažinti leidimą negaliojančiu, sustabdyti leidimo galiojimą (išskyrus Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 16 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą atvejį) arba leidimą atšaukti (išskyrus Reglamento (ES) Nr. 952/2013 28 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą atvejį), vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 952/2013 22 straipsnio 6 dalimi ir Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 8 straipsniu, turi raštu informuoti leidimo turėtoją apie numatomą sprendimą, nurodydama priežastis, kuriomis muitinė ketina jį pagrįsti, ir laikotarpį, ne ilgesnį už laikotarpį, nurodytą Reglamento (ES) Nr.  2015/2446 8 straipsnio 1 dalyje, per kurį jis turi pareikšti savo nuomonę. Teritorinės muitinės viršininkas (pavaduotojas), įvertinęs asmens išdėstytus motyvus arba pasibaigus minėtam laikotarpiui, priima sprendimą, kurį ketino priimti, arba atsisako savo ketinimų pripažinęs asmens išdėstytų motyvų pagrįstumą

Šis punktas netaikomas Reglamento (ES) Nr.  952/2013 22 straipsnio 6 dalies antros pastraipos d ir e punktuose nurodytais atvejais.

 

___________________________