LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRAUJO IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ DONORŲ IŠTYRIMO DĖL INFEKCIJŲ ŽYMENŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. spalio 13 d. Nr. V-1060

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Europos Tarybos 2013 m. rekomendacijas „Dėl kraujo komponentų ruošimo, naudojimo ir kokybės užtikrinimo“:

1. T v i r t i n u Kraujo ir jo sudėtinių dalių donorų ištyrimo dėl infekcijų žymenų tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas, išskyrus šiuo įsakymu patvirtinto Kraujo ir jo sudėtinių dalių donorų ištyrimo dėl infekcijų žymenų tvarkos aprašo 22 punktą, įsigalioja 2015 m. gegužės 1 d.;

2.2. šiuo įsakymu patvirtinto Kraujo ir jo sudėtinių dalių donorų ištyrimo dėl infekcijų žymenų tvarkos aprašo 22 punktas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                              Rimantė Šalaševičiūtė