LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2013 m. kovo 26 d. Įsakymo Nr. 1-67 „dėl metodikų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2017 m. gruodžio 22 d. Nr. 1-340

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, energinio efektyvumo tikrinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 1-67 „Dėl metodikų patvirtinimo“, 19.8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.8.1. tikrintojas turi pagal Lietuvos standartą LST EN 14511-4:2013 „Oro kondicionieriai, skysčio aušinimo įrenginiai ir šilumos siurbliai su elektriniais kompresoriais patalpoms šildyti ir vėsinti. 4 dalis. Veikimo reikalavimai, ženklinimas ir instrukcijos“ įvertinti šaldymo įrenginių būklę ir nustatyti, ar nėra šaltnešio nutekėjimo, ar nesulankstyti, neužteršti šilumokaičių (aušintuvų) paviršiai, ar nepažeista projekte nurodyta šiluminė izoliacija, ar jos storis atitinka nurodytąjį projekte arba Lietuvos standarto LST EN ISO 12241:2008 „Pastato įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliacija. Skaičiavimo taisyklės (ISO 12241:2008)“ reikalavimus. Jei tokių pažeidimų yra, reikia patikrinti įrašus techninės priežiūros žurnale ir nustatyti, ar jiems šalinti skiriamas reikiamas dėmesys;“.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                         Žygimantas Vaičiūnas