Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Dokumentų valdymo skyrius

2018 02 28

 

 

 

REZOLIUCIJA MSC.338(91)

 

(priimta 2012 m. lapkričio 30 d.)

 

 

 

1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE SU PAKEITIMAIS PAKEITIMŲ PRIĖMIMAS

 

 

 

Jūrų saugumo komitetas,

 

prisimindamas Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos 28 straipsnio b dalį dėl Komiteto funkcijų;

 

taip pat prisimindamas 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS) (toliau – Konvencija) VIII straipsnio b dalį dėl Konvencijos priedo pakeitimo tvarkos, išskyrus jo I skyrių;

 

atsižvelgęs savo devyniasdešimt pirmajame posėdyje į vadovaujantis Konvencijos VIII straipsnio b dalies i punktu pasiūlytus ir išplatintus Konvencijos pakeitimus,

 

1. priima, vadovaudamasis Konvencijos VIII straipsnio b dalies iv punktu, Konvencijos pakeitimus, kurių tekstas pateikiamas šios Rezoliucijos priede;

 

2. nustato, vadovaudamasis Konvencijos VIII straipsnio b dalies vi punkto 2 papunkčio bb įtrauka, kad minėti pakeitimai laikomi priimtais 2014 m. sausio 1 d., nebent iki šios datos daugiau nei trečdalis Konvencijos Susitariančiųjų Vyriausybių ar Susitariančiųjų Vyriausybių, kurių prekybos laivynai kartu sudaro ne mažiau kaip 50 proc. pasaulio prekybos laivyno bendrosios talpos, pareiškia savo prieštaravimus dėl pakeitimų;

 

3. ragina SOLAS konvencijos Susitariančiąsias Vyriausybes atkreipti dėmesį, kad vadovaujantis Konvencijos VIII straipsnio b dalies vii punkto 2 papunkčiu, pakeitimai įsigalioja 2014 m. liepos 1 d., priėmus juos pagal pirmiau minėtą 2 pastraipą;

 

4. prašo pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies v punktą Generalinį sekretorių visoms Konvencijos Susitariančiosioms Vyriausybėms perduoti patvirtintas šios Rezoliucijos ir jos Priede išdėstytų pakeitimų tekstų kopijas;

 

5. taip pat prašo Generalinį sekretorių perduoti šios Rezoliucijos ir jos Priedo kopijas Organizacijos narėms, kurios nėra Konvencijos Susitariančiosios Vyriausybės.

 


PRIEDAS

 

 

 

1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE SU PAKEITIMAIS PAKEITIMŲ PRIĖMIMAS

 

 

 

II-1 SKYRIUS

 

Konstrukcija – laivo sandara, skirstymas į skyrius ir stovumas, mechanizmai ir elektros įranga

 

 

 

A-1 dalis

 

Laivų konstrukcija

 

1. Po esamos 3-11 taisyklės įterpiama tokia nauja taisyklė 3-12:

 

3-12 taisyklė

 

Apsauga nuo triukšmo

 

1. Ši taisyklė taikoma 1600 bendrosios talpos ir didesniems laivams:

 

1.1. kurių statybos sutartis sudaryta 2014 m. liepos 1 d. ar vėliau arba

 

1.2. jei nėra statybos sutarties, laivams, kurių kilis pastatytas ar kurių statyba yra pasiekusi panašų etapą 2015 m. sausio 1 d. ar vėliau, arba

 

1.3. kurių statyba bus užbaigta 2018 m. liepos 1 d. ar vėliau,

 

nebent Administracija mano, kad laikytis konkrečios nuostatos yra nepagrįsta ar neįmanoma.

 

2. Kai tai susiję su laivais, kurių statyba baigta 2018 m. liepos 1 d. ar vėliau ir kurių:

 

2.1. statybos sutartis pasirašyta iki 2014 m. liepos 1 d. ir kurių kilis pastatytas ar kurių statybos etapas buvo panašus 2009 m. sausio 1 d. ar vėliau, bet iki 2015 m. sausio 1 d. ar

 

2.2. jei nėra statybos sutarties, laivams, kurių kilis pastatytas ar kurių statybos etapas buvo panašus 2009 m. sausio 1 d. ar vėliau, bet iki 2015 m. sausio 1 d.,

 

privaloma imtis priemonių* tam, kad mechanizmų patalpose keliamas triukšmas būtų sumažintas iki Administracijos nustatyto priimtino lygio. Jei neįmanoma šio triukšmo pakankamai sumažinti, pernelyg didelio triukšmo šaltinis atskiriamas nuo patalpos arba jam pritaikomos garso izoliacijos priemonės, arba, jei šioje patalpoje turi budėti žmonės, jiems joje įrengiama nuo triukšmo izoliuota vieta. Jei reikia, personalas, kuriam tenka lankytis ir būti šiose patalpose, aprūpinamas ausis nuo triukšmo apsaugančiomis priemonėmis.

 

3. Laivai turi būti konstruojami taip, kad būtų sumažintas triukšmas laivuose ir kad personalas būtų apsaugotas nuo triukšmo, vadovaujantis Jūrų saugumo komiteto Rezoliucija MSC.337(91) priimtu „Triukšmo lygių laivuose kodeksu“ su pakeitimais, kuriuos gali padaryti Organizacija, jei tokie pakeitimai priimami, įgyvendinami ir įsigalioja vadovaujantis šios Konvencijos VIII straipsniu dėl Priedo pakeitimo tvarkos, išskyrus jo I skyrių. Taikant šią taisyklę, nors Triukšmo lygių laivuose kodeksas laikomas privalomu dokumentu, Kodekso I skyriuje nurodytos rekomendacinės dalys laikomos neprivalomomis, jei tokių rekomendacinių dalių pakeitimus vadovaudamasis savo Darbo tvarkos taisyklėmis priima Jūrų saugumo komitetas.

 

4. Neatsižvelgiant į 1 dalies reikalavimus, ši taisyklė netaikoma Triukšmo lygių laivuose kodekso 1.3.4 punkte išvardytiems laivams.

 

 

 

C dalis

 

Mechanizmų įranga

 

2. Esama 36 taisyklė panaikinama ir jos vieta paliekama tuščia .

 

 

 

II-2 SKYRIUS

 

Konstrukcija: priešgaisrinė sauga, gaisro aptikimas ir gaisro gesinimas

 

 

 

A dalis

 

Bendrosios nuostatos

 

 

 

1 taisyklė

 

Taikymas

 

3. Prie 1 taisyklės pavadinimo pridedama tokia išnaša:

 

*Taikymo data – 2012 m. liepos 1 d. – nustatyta Rezoliucija MSC.308(88). Tačiau šia Rezoliucija padaryti tik II-2 skyriaus 3 taisyklės 23 punkto („Atsparumo ugniai bandymų metodikos kodekso“ apibrėžtis) ir II-2 skyriaus 7 taisyklės 4.1 punkto (pridėtas naujas 3 papunktis) pakeitimai, o visos kitos taisyklės, kurių pradinė taikymo data buvo 2002 m. liepos 1 d., nepakeistos.“

 

4. Į esamą 2.4 punktą po esamo 2.4.6 punkto įterpiami tokie nauji punktai:

 

2.4.7. 1992 m. vasario 1 d. ar vėliau, bet iki 2002 m. liepos 1 d. pastatytiems 500 bendrosios talpos ir didesniems krovininiams ir keleiviniams laivams netaikomos 19 taisyklės 3.3 punkto nuostatos, jei jie atitinka 54 taisyklės 2.3 punkto nuostatas, priimtas Rezoliucija MSC.13(57);

 

2.4.8. 1984 m. rugsėjo 1 d. ar vėliau, bet iki 2002 m. liepos 1 d. pastatytiems 500 bendrosios talpos ir didesniems krovininiams ir keleiviniams laivams netaikomos 19 taisyklės 3.1, 3.5, 3.6, ir 3.9 punktų nuostatos, jei jie atitinka 54 taisyklės 2.1, 2.5, 2.6 ir 2.9 punktų nuostatas, priimtas Rezoliucija MSC.1(XLV).“

 

5. Įterpiamas toks naujas 2.5 punktas:

 

2.5. Iki 2012 m. liepos 1 d. pastatytiems laivams taip pat taikomas 10 taisyklės 1.2 punktas, priimtas Rezoliucija MSC.338(91).“

 

 

 

C dalis

 

Gaisro gesinimas

 

 

 

9 taisyklė

 

Gaisro plitimo apribojimas

 

6. 9.3 lentelės 11 stulpelio (Specialiosios paskirties patalpos ir ro-ro patalpos) 2 eilutėje (Koridoriai) simbolis „A-15“ pakeičiamas simboliu „A-30g“.

 

7. 9.3 lentelės 11 stulpelio (Specialiosios paskirties patalpos ir ro-ro patalpos) 4 eilutėje (Laiptinės) simbolis „A-15“ pakeičiamas simboliu „A-30g“.

 

8. 9.3 lentelės 11 stulpelyje ir eilutėje (Specialiosios paskirties patalpos ir ro-ro patalpos) simbolis „A-0“ pakeičiamas simboliu „A-30g“.

 

9. 9.4 lentelės 11 stulpelio (Specialiosios paskirties patalpos ir ro-ro patalpos) 1 eilutėje (Valdymo postai) simbolis „A-30“ pakeičiamas simboliu „A-60g“.

 

10. 9.4 lentelės 11 stulpelio (Specialiosios paskirties patalpos ir ro-ro patalpos) 2 eilutėje (Koridoriai) simbolis „A-0“ pakeičiamas simboliu „A-30g“.

 

11. 9.4 lentelės 11 stulpelio (Specialiosios paskirties patalpos ir ro-ro patalpos) 4 eilutėje (Laiptinės) simbolis „A-0“ pakeičiamas simboliu „A-30g“.

 

12. 9.4 lentelės 11 stulpelyje ir eilutėje (Specialiosios paskirties patalpos ir ro-ro patalpos) simbolis „A-0“ pakeičiamas simboliu „A-30g“.

 

13. 9.4 lentelės 2 stulpelio (Koridoriai) 11 eilutėje (Specialiosios paskirties patalpos ir ro-ro patalpos) simbolis „A-15“ pakeičiamas simboliu „A-30g“.

 

14. 9.4 lentelės 4 stulpelio (Laiptinės) 11 eilutėje (Specialiosios paskirties patalpos ir ro-ro patalpos) simbolis „A-15“ pakeičiamas simboliu „A-30g“.

 

15. 9.4 lentelės 6 stulpelio (A kategorijos mechanizmų patalpos) 11 stulpelyje (Specialiosios paskirties patalpos ir ro-ro patalpos) simbolis „A-30“ pakeičiamas simboliu „A-60g“.

 

16. Po 9.4 lentele įterpiama tokia nauja pastaba:

 

g    Iki 2014 m. liepos 1 d. pastatyti laivai turi atitikti bent ankstesnius reikalavimus, kurie buvo taikomi tada, kai laivas buvo pastatytas, kaip nustatyta 1 taisyklės 2 punkte.“

 

17. 9.5 lentelės 11 stulpelyje ir eilutėje (Ro-ro ir transporto priemonių patalpos) simbolis „*h“ pakeičiamas simboliu „A-30j“.

 

18. 9.6 lentelės 11 stulpelio (Ro-ro ir transporto priemonių patalpos) 10 eilutėje (Atviri deniai) simbolis „*“ pakeičiamas simboliu „A-0j“.

 

19. 9.6 lentelės 11 stulpelyje ir eilutėje (Ro-ro ir transporto priemonių patalpos) simbolis „*h“ pakeičiamas simboliu „A-30j“.

 

20. 9.6 lentelės 10 stulpelio (Atviri deniai) 11 eilutėje (Ro-ro ir transporto priemonių patalpos) simbolis „*“ pakeičiamas simboliu „A-0j“.

 

21. 9.6 lentelės esamas „h“ pastabos tekstas pakeičiamas žodžiu „išbraukta“.

 

22. Po 9.6 lentele įterpiama tokia nauja pastaba:

 

j   Iki 2014 m. liepos 1 d. pastatyti laivai turi atitikti bent ankstesnius reikalavimus, kurie buvo taikomi tada, kai laivas buvo pastatytas, kaip nustatyta 1 taisyklės 2 punkte.“

 

23. 6.2 ir 6.3 punktai išbraukiami, o tolesni punktai atitinkamai pernumeruojami.

 

 

 

10 taisyklė

 

Gaisro gesinimas

 

24. esamas 5.6.3 punkto 1 papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:

 

5.6.3.1. vidaus degimo mechanizmų gaisro atžvilgiu pavojingas dalis arba, kai tai susiję su iki 2014 m. liepos 1 d. pastatytais laivais, laivui varyti ir energijai gaminti naudojamų vidaus degimo mechanizmų gaisro atžvilgiu pavojingas dalis;“

 

25. Esamas 10.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

 

10.1. Gaisrininkų ekipuočių tipai

 

10.1.1. Gaisrininkų ekipuotės turi atitikti Priešgaisrinės saugos sistemų kodekso nuostatas.

 

10.1.2. Gaisrininkų ekipuočių autonominiai suslėgto oro kvėpavimo aparatai turi iki 2019 m. liepos 1 d. atitikti Priešgaisrinės saugos sistemų kodekso 3 skyriaus 2.1.2.2. punkto nuostatas.“

 

26. Po esamo10.3 punkto įterpiamas toks naujas punktas:

 

10.4. Gaisrininkų ryšio priemonės

 

2014 m. liepos 1 d. ar vėliau pastatytuose laivuose turi būti bent du nešiojamieji abipusio radiotelefono ryšio aparatai – po vieną kiekvienai gaisrininkų komandai, kad gaisrininkai galėtų susisiekti. Šie abipusio radiotelefono ryšio aparatai turi būti atsparūs sprogimams arba iš esmės saugūs. Iki 2014 m. liepos 1 d. pastatyti laivai turi atitikti šio punkto reikalavimus ne vėliau kaip dieną, kurią po 2018 m. liepos 1 d. turi būti atlikta pirmoji jų apžiūra.“

 

 

 

E dalis

 

Eksploatacijos reikalavimai

 

 

 

15 taisyklė

 

Instruktažai, mokymas laive ir treniruotės

 

27. Po esamo 2.2.5 punkto įterpiamas toks naujas punktas:

 

2.2.6. Laivuose turi būti priemonės, skirtos iš naujo pripildyti per treniruotes naudojamų kvėpavimo aparatų balionus arba laivuose turi būti atitinkamas atsarginių cilindrų, skirtų panaudotiems balionams pakeisti, skaičius.“

 

 

 

G dalis

 

Specialiosios nuostatos

 

 

 

20 taisyklė

 

Transporto priemonių patalpų, specialiosios paskirties ir ro-ro patalpų apsauga

 

28. Esamas 6.1 punktas, įskaitant 6.1.1 ir 6.1. 2 punktus, pakeičiamas ir išdėstomas taip:

 

6.1. Stacionarios gaisro gesinimo sistemos

 

(6.1.1 ir 6.1. 2 punktų reikalavimai taikomi 2014 m. liepos 1 d. ar vėliau pastatytiems laivams. Iki 2014 m. liepos 1 d. pastatytiems laivams taikomi 6.1.1 ir 6.1.2 punktų reikalavimai, kurie buvo taikomi iki tos datos.)

 

6.1.1. Transporto priemonių patalpose ir ro-ro patalpose, kurios nėra specialiosios paskirties patalpos ir kurias įmanoma sandariai uždaryti iš vietos už krovinių patalpų ribų, įrengiama viena iš toliau išvardytų stacionarių gaisro gesinimo sistemų:

 

6.1.1.1. stacionari gaisro gesinimo dujomis sistema, atitinkanti Priešgaisrinės saugos sistemų kodekso nuostatas;

 

6.1.1.2. stacionari gaisro gesinimo aukšto kartotinumo putomis sistema, atitinkanti Priešgaisrinės saugos sistemų kodekso nuostatas; arba

 

6.1.1.3. stacionari gaisro gesinimo vandeniu sistema, įrengiama ro-ro patalpose ir specialiosios paskirties patalpose, atitinkanti Priešgaisrinės saugos sistemų kodekso ir 6.1.2.1 ir 6.1.2.4 punktų nuostatas.

 

6.1.2. Sandariai neužsidarančiose ro-ro ir transporto priemonių patalpose, taip pat specialiosios paskirties patalpose įrengiama gaisro gesinimo vandeniu sistema, atitinkanti Priešgaisrinės saugos sistemų kodekso nuostatas, kuri turi apsaugoti bet kurią šiose patalpose esančių denio arba transporto priemonėms skirtos platformos vietą. Tokia gaisro gesinimo vandeniu sistema privalo atitikti šiuos reikalavimus:

 

6.1.2.1. sklendžių kolektoriuje turi būti įtaisytas manometras;

 

6.1.2.2. kiekviena iš kolektoriaus sklendžių turi būti aiškiai paženklinta, nurodant, kurioms iš patalpų ji yra naudojama;

 

6.1.2.3. sklendžių patalpoje turi būti iškabintos techninės priežiūros ir eksploatacijos instrukcijos;

 

6.1.2.4. turi būti parūpinta pakankamai nusausinimo vožtuvų, būtinų sistemos nusausinimui užtikrinti.“

 

 

 


III SKYRIUS

 

GELBĖJIMOSI PRIEMONĖS IR ĮRANGA

 

 

 

B dalis

 

Nuostatos dėl laivų ir gelbėjimosi priemonių

 

29. Po esamos 17 taisyklės įterpiama tokia nauja 17-1 taisyklė:

 

17-1 taisyklė

 

Žmonių gelbėjimas iš vandens

 

1. Visuose laivuose turi būti konkrečiam laivui skirtas žmonių gelbėjimo iš vandens planas ir tvarka, parengti atsižvelgiant į Organizacijos parengtas Gaires*. Planuose ir tvarkos aprašyme turi būti nustatyta gelbėjimo įranga ir priemonės, kurių turi būti imtasi įgulos nariams, dalyvaujantiems gelbėjimo operacijose, kylančiai rizikai sumažinti. Iki 2014 m. liepos 1 d. pastatyti laivai turi atitikti šios taisyklės nuostatas iki dienos, kai po 2014 m. liepos 1 d. bus atliekama pirmoji periodinė arba tarpinė jų apžiūra dėl saugos įrangos atnaujinimo, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų bus atliekama pirmiau.

 

2. Laikoma, kad ro-ro keleiviniai laivai, atitinkantys 26 taisyklės 4 punkto reikalavimus, atitinka ir šios taisyklės nuostatas.“

 

 

 

PRIEDĖLIS

 

LIUDIJIMAI

 

30. Visos Priedo priedėlyje pateiktos liudijimų formos ir įrangos aprašymas pakeičiami ir išdėstomi taip:

 


KELEIVINIO LAIVO SAUGUMO LIUDIJIMO FORMA

 

 

 

KELEIVINIO LAIVO SAUGUMO LIUDIJIMAS

 

 

 

Prie šio Liudijimo turi būti pridėtas Keleivinio laivo saugios įrangos sąrašas

 

(P forma)

 

(Oficialus antspaudas)                                                                                    (Valstybė)

 

 

 

bet kuriam / trumpam 1 tarptautiniam reisui

 

 

 

Išduotas pagal 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės
apsaugos jūroje su pakeitimais nuostatas,

 

 

 

įgaliojus ....................................................................................... Vyriausybei,

(valstybės pavadinimas)

 

...................................................................................................................

(įgaliotas asmuo arba organizacija)

 

 

 

Išsami informacija apie laivą2

 

Laivo pavadinimas .......................................................................................................................

 

Skiriamasis numeris arba raidės ...................................................................................................

 

Registracijos uostas ......................................................................................................................

 

Bendroji talpa ...............................................................................................................................

 

Jūrų rajonai, kuriuose laivą leidžiama eksploatuoti (IV skyriaus 2 taisyklė) ..............................

 

.......................................................................................................................................................

 

IMO numeris3 ...............................................................................................................................

 

Pastatymo data

 

Statybos sutarties sudarymo data ......................................................................................

 

Data, kai buvo padėtas laivo kilis
arba kai buvo panašus laivo statybos etapas ......................................................................

 

Esminio perdirbimo arba pakeitimo,
arba perdirbimo darbų pradžios data (jei taikoma) ............................................................

 

Visos atitinkamos datos turi būti įrašytos.

 

 

 

ŠIUO LIUDIJIMU PAŽYMIMA, kad:

 

1. Laivas apžiūrėtas taip, kaip nurodyta Konvencijos I skyriaus 7 taisyklės nuostatose.

 

2. Ši apžiūra parodė, jog:

 

2.1. laivas atitiko Konvencijos nuostatas dėl:

 

2.1.1. konstrukcijos, pagrindinių ir pagalbinių mechanizmų, garo katilų ir kitų slėgio veikiamų rezervuarų;

 

2.1.2. skirstymo į vandens nepralaidžius skyrius priemonių ir detalių;

 

2.1.3. šių skirstymo į skyrius krovininių vaterlinijų:

 

 

Nustatytos ir laivo borto midelyje pažymėtos skirstymo į skyrius vaterlinijos (II-1 skyriaus 18 taisyklė)4

 

Antvandeninio borto aukštis

 

Taikoma, kai patalpos, kuriose vežami keleiviai, apima ir šias alternatyvias patalpas

 

P1

 

P2

 

P3

 

................................

 

................................

 

................................

 

...............................................

 

...............................................

 

...............................................

 

2.2. laivas atitiko Konvencijos nuostatas dėl konstrukcinės priešgaisrinės apsaugos, priešgaisrinės saugos sistemų bei įtaisų ir gaisro gesinimo schemų;

 

2.3. gelbėjimo priemonėmis ir gelbėjimo valčių, gelbėjimo plaustų ir gelbėjimo valčių įranga laivas buvo aprūpintas pagal Konvencijos nuostatas;

 

2.4. lyno sviedžiamuoju įtaisu ir radijo ryšio įranga, kuri naudojama gelbėjimo priemonėse, laivas buvo aprūpintas pagal Konvencijos nuostatas;

 

2.5. laivas atitiko Konvencijos nuostatas dėl radijo ryšio įrangos;

 

2.6. gelbėjimo priemonių radijo ryšio įrangos veikimas atitiko Konvencijos nuostatas;

 

2.7. laivas atitiko Konvencijos nuostatas dėl laivo navigacinės įrangos, locmanų įlaipinimo priemonių ir laivybos leidinių;

 

2.8. signalinėmis šviesomis, signaliniais ženklais, garso signalų ir nelaimės signalų priemonėmis laivas buvo aprūpintas pagal Konvencijos ir galiojančių Tarptautinių taisyklių susidūrimams jūroje išvengti nuostatas;

 

2.9. visais kitais atžvilgiais laivas atitiko jam taikomas Konvencijos nuostatas.

 

2.10. laivui buvo / nebuvo1 taikomi alternatyvūs konstrukciniai sprendimai ir priemonės vadovaujantis Konvencijos II-1 skyriaus 55 arba II-2 skyriaus 17 arba III skyriaus 38 taisykle1 (-ėmis).

 

2.11. mechanizmams ir elektros įrangai / priešgaisrinės apsaugos įtaisams / gelbėjimo priemonių įrangai ir priemonėms taikomų alternatyvių konstrukcinių sprendimų ir priemonių patvirtinimo dokumentas pridedamas / nepridedamas prie šio Liudijimo.

 

3. Laivui išduotas / nėra išduotas išimties liudijimas1.

 

 

 

Šis Liudijimas galioja iki .............................................................................................................

 

Apžiūros, kurios pagrindu išduotas šis Liudijimas, užbaigimo data: .............................................

(metai / mėnuo / diena)

 

Išduotas .........................................................................................................................................

(Liudijimo išdavimo vieta)

 

 

 

...................................................                                 ................................................................

(Išdavimo data)                                           (Liudijimą išduodančio įgalioto pareigūno parašas)

 

 

 

(Išduodančios Institucijos antspaudas arba spaudas)

 

 

 


KELEIVINIO LAIVO SAUGIOS ĮRANGOS SĄRAŠAS (P FORMA)

 

 

 

ĮRANGOS SĄRAŠAS PAGAL 1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS

 

DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE SU PAKEITIMAIS

 

NUOSTATAS

 

 

 

1. Išsami informacija apie laivą

 

Laivo pavadinimas .......................................................................................................................

 

Skiriamasis numeris arba raidės ...................................................................................................

 

Leidžiamų vežti keleivių skaičius ................................................................................................

 

Minimalus skaičius asmenų, turinčių kvalifikaciją radijo ryšio įrangai eksploatuoti ..................

 

2. Išsami informacija apie gelbėjimo priemones

 

 

1. Bendras gelbėjimo priemonėmis aprūpintų asmenų skaičius

 

 

 

 

 

 

Kairysis bortas

 

Dešinysis bortas

 

2. Bendras gelbėjimo valčių skaičius

 

 

 

 

 

2.1. Bendras jose telpančių asmenų skaičius

 

 

 

 

 

2.2. Iš dalies dengtų gelbėjimosi valčių skaičius (III skyriaus 21 taisyklė ir LSA kodekso 4.5 skyrius)

 

 

 

 

 

2.3. Išsiskleidžiančių iš dalies dengtų gelbėjimosi valčių skaičius (III skyriaus 43 taisyklė[1])

 

 

 

 

 

2.4. Visiškai dengtų (III skyriaus 21 taisyklė ir LSA kodekso 4.6 skyrius)

 

 

 

 

 

2.5. Kitos gelbėjimo valtys

 

 

 

 

 

2.5.1. Skaičius

 

 

 

 

 

2.5.2. Tipas

 

 

 

 

 

3. Motorinių gelbėjimo valčių (įtrauktų į nurodytą bendrą gelbėjimo valčių skaičių) skaičius

 

 

 

3.1. Gelbėjimo valčių su prožektoriais skaičius

 

 

 

4. Gelbėjimo valčių skaičius

 

 

 

4.1. Kiek šių valčių įtraukta į pirmiau nurodytą bendrą gelbėjimo valčių skaičių

 

 

 

4.2. Greitaeigių gelbėjimo valčių skaičius

 

 

 

5. Gelbėjimo plaustai

 

 

 

5.1. Gelbėjimo plaustai, kuriems nuleisti reikalinga patvirtinta nuleidimo įranga

 

 

 

5.1.1. Šių plaustų skaičius

 

 

 

5.1.2. Juose telpančių žmonių skaičius

 

 

 

5.2. Gelbėjimo plaustai, kuriems nuleisti nereikalinga patvirtinta nuleidimo įranga

 

 

 

5.2.1. Šių plaustų skaičius

 

 

 

5.2.2. Juose telpančių žmonių skaičius

 

 

 

6. Evakuacijos jūroje sistemų (EJS) skaičius

 

 

 

6.1. Joms priklausančių gelbėjimo plaustų skaičius

 

 

 

6.2. Juose telpančių žmonių skaičius

 

 

 

7. Plūdrieji prietaisai

 

 

 

7.1. Šių prietaisų skaičius

 

 

 

7.2. Žmonių, kuriuos jie gali išlaikyti, skaičius

 

 

 

8. Gelbėjimo plūdurų skaičius

 

 

 

9. (Bendras) gelbėjimo liemenių skaičius

 

 

 

9.1. Suaugusiųjų gelbėjimo liemenių skaičius

 

 

 

9.2. Vaikų gelbėjimo liemenių skaičius

 

 

 

9.3. Kūdikių gelbėjimo liemenių skaičius

 

 

 

10. Hidrokostiumai

 

 

 

10.1. Bendras jų skaičius

 

 

 

10.2. Kiek iš jų atitinka gelbėjimo liemenėms taikomus reikalavimus

 

 

 

11. Apsaugos nuo peršalimo kostiumai

 

 

 

12. Šiluminės apsaugos priemonių skaičius2

 

 

 

13. Radijo ryšio įranga, kuria naudojamasi gelbėjimo priemonėse

 

 

 

13.1. Paieškos ir gelbėjimo vietos nustatymo įrenginių (SART) skaičius

 

 

 

13.1.1. Paieškos ir gelbėjimo radaro atsakiklių skaičius

 

 

 

13.1. 2. AIS paieškos ir gelbėjimo siųstuvų (AIS-SART) skaičius

 

 

 

13.2. Dvipusio UTB dažnio radiotelefono ryšio aparatų skaičius

 

 

 

 

 

3. Išsami informacija apie radijo ryšio įrangą

 

 

 

 

Pavadinimas

 

Faktinis turimas skaičius

 

1. Pagrindinės sistemos

 

 

 

1.1. UTB radijo ryšio įranga

 

 

 

1.1.1. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) kodavimo prietaisas

 

 

 

1.1.2. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) nepertraukiamo budėjimo imtuvas

 

 

 

1.1.3. Radiotelefono ryšio įranga

 

 

 

1.2. Vidutinio dažnio (MF) radijo ryšio įranga

 

 

 

1.2.1. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) kodavimo prietaisas

 

 

 

1.2.2. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) nepertraukiamo budėjimo imtuvas

 

 

 

1.2.3. Radiotelefono ryšio įranga

 

 

 

1.3. Vidutinio / aukšto dažnio (MF/HF) radijo ryšio įranga

 

 

 

1.3.1. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) kodavimo prietaisas

 

 

 

1.3.2. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) nepertraukiamo budėjimo imtuvas

 

 

 

1.3.3. Radiotelefono ryšio įranga

 

 

 

1.3.4. Tiesioginio spausdinimo radiotelegrafo įranga

 

 

 

1.4. INMARSAT laivo radijo stotis ryšiui su krantu

 

 

 

2. Antrinės keitimo priemonės

 

 

 

3. Įranga saugaus plaukiojimo informacijai priimti

 

 

 

3.1. NAVTEX pranešimų imtuvas

 

 

 

3.2. Laivų grupei perduodamo pagerintos kokybės signalo (EGC) imtuvas

 

 

 

3.3. Aukšto dažnio (HF) tiesioginio spausdinimo radiotelegrafo imtuvas

 

 

 

4. Palydovinis jūrinis avarinis radijo plūduras (angl. EPIRB)

 

 

 

4.1. COSPAS-SARSAT sistemos

 

 

 

5. UTB jūrinis avarinis radijo plūduras EPIRB

 

 

 

6. Laivo paieškos ir gelbėjimo radaro atsakiklis

 

 

 

6.1. Paieškos ir gelbėjimo vietos nustatymo įrenginių (SART) skaičius 

 

 

 

6. 2. AIS paieškos ir gelbėjimo siųstuvų (AIS-SART) skaičius

 

 

 

 

 

4. Būdai, kuriais naudojamasi radijo ryšio įrangos parengčiai užtikrinti (IV skyriaus 15 taisyklės 6 ir 7 punktai)

 

4.1. Įrangos dubliavimas ...............................................................................................................

 

4.2. Krante atliekama techninė priežiūra ......................................................................................

 

4.3. Priemonės techninei priežiūrai jūroje atlikti .........................................................................

 

5. Išsami informacija apie navigacines sistemas ir įrangą

 

 

Pavadinimas

 

Faktinis turimas skaičius

 

1.1. Pagrindinis magnetinis kompasas3

 

 

 

1.2. Atsarginis magnetinis kompasas3

 

 

 

1.3. Girokompasas3

 

 

 

1.4. Girokompaso kurso kartotuvas3

 

 

 

1.5. Girokompaso pelengavimo kartotuvas3

 

 

 

1.6. Kurso kontrolės arba kurso reguliavimo sistema3

 

 

 

1.7. Pelorusas arba kompaso prietaisas pelengavimui3

 

 

 

1.8. Priemonės kursui ir pelengams koreguoti

 

 

 

1.9. Įtaisas, informaciją apie kursą perduodantis navigacijos įrangai (THD)3

 

 

 

2.1. Jūrlapiai / Elektroninių žemėlapių rodymo ir informacijos sistema (ECDIS)4

 

 

 

2.2. Priemonės ECDIS dubliuoti

 

 

 

2.3. Laivybos leidiniai

 

 

 

2.4. Priemonės elektroniniams laivybos leidiniams dubliuoti

 

 

 

3.1. Pasaulinės navigacinės palydovinės sistemos / sausumos radionavigacinės sistemos imtuvas3,4

 

 

 

3.2. 9 GHz dažnio radaras3

 

 

 

3.3. Antras radaras (3 GHz / 9 GHz3 dažnio)3

 

 

 

3.4. Automatinis radiolokacinis kurso žymeklis (ARPA)3

 

 

 

3.5. Automatinis kurso žymeklis (ATA)3

 

 

 

3.6. Antras automatinis kurso žymeklis (ATA)3

 

 

 

3.7. Elektroninė kelžymos įranga3

 

 

 

4.1. Automatinė identifikavimo sistemos įranga (AIS)

 

 

 

4.2. Nuotolinio identifikavimo ir stebėjimo sistema

 

 

 

5. Maršruto duomenų registravimo įtaisas (VDR)

 

 

 

6.1. Prietaisas greičiui ir nuplauktam atstumui matuoti (vandens atžvilgiu)3

 

 

 

6.2. Prietaisas greičiui ir nuplauktam atstumui matuoti (dugno atžvilgiu, judant į priekį ir skersai)3

 

 

 

7. Echolotas3

 

 

 

8.1. Vairo posūkio kampo, sraigto stūmimo krypties, traukos, laivasraigčio žingsnio ir veikimo režimo indikatorius3

 

 

 

8.2. Posūkio kampinio greičio matuoklis3

 

 

 

9. Garso signalų priėmimo sistema3

 

 

 

10. Telefonas ryšiui su avariniu vairavimo postu3

 

 

 

11. Dieninis šviesos signalizavimo aparatas3

 

 

 

12. Radiolokacinių bangų reflektorius3

 

 

 

13. Tarptautinis signalų kodas

 

 

 

14. IAMSAR vadovo III tomas

 

 

 

15. Tiltelio navigacijos stebėjimo perspėjimo sistema (BNWAS)

 

 

 

 

 

ŠIUO LIUDIJIMU PAŽYMIMA, kad šis sąrašas visais atžvilgiais teisingas.

 

Išduotas .......................................................................................................................................

(Sąrašo išdavimo vieta)

 

...................................................                     .............................................................................

(Išdavimo data)                                         (Sąrašą išduodančio įgalioto pareigūno parašas)

 

 

 

(Išduodančios institucijos antspaudas arba spaudas)

 

_____________

 

 

 


KROVININIO LAIVO SAUGIOS KONSTRUKCIJOS LIUDIJIMO FORMA

 

 

 

KROVININIO LAIVO SAUGIOS KONSTRUKCIJOS LIUDIJIMAS

 

 

 

(Oficialus antspaudas)                                                                                                (Valstybė)

 

 

 

Išduotas pagal 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės

 

apsaugos jūroje su pakeitimais nuostatas,

 

 

 

įgaliojus ....................................................................................... Vyriausybei,

(valstybės pavadinimas)

 

...................................................................................................................

(įgaliotas asmuo arba organizacija)

 

 

 

Išsami informacija apie laivą1

 

Laivo pavadinimas .......................................................................................................................

 

Skiriamasis numeris arba raidės ...................................................................................................

 

Registracijos uostas ......................................................................................................................

 

Bendroji talpa ...............................................................................................................................

 

Laivo dedveitas (metrinėmis tonomis)2........................................................................................

 

IMO numeris3 ...............................................................................................................................

 

Laivo tipas4

Balkeris

Naftos tanklaivis

Chemikalų tanklaivis

Dujovežis

Kitokio negu bet kurio pirmiau nurodyto tipo krovininis laivas

 

Pastatymo data

 

Statybos sutarties sudarymo data ......................................................................................

 

Data, kai buvo padėtas laivo kilis
arba kai buvo panašus laivo statybos etapas ......................................................................

 

Pastatymo data ..................................................................................................................

 

Esminio perdirbimo arba pakeitimo,
arba perdirbimo darbų pradžios data (jei taikoma) ............................................................

 

Visos atitinkamos datos turi būti įrašytos.

 

 

 

ŠIUO LIUDIJIMU PAŽYMIMA, kad:

 

1. Laivas buvo apžiūrėtas taip, kaip nurodyta Konvencijos I skyriaus 10 taisyklės nuostatose.

 

2. Ši apžiūra parodė, jog pirmiau nurodytoje taisyklėje apibrėžtų konstrukcijos, mechanizmų ir įrangos būklė buvo patenkinama ir kad laivas atitiko Konvencijos II-1 ir II-2 skyrių jam taikomas nuostatas (išskyrus susijusias su priešgaisrinės saugos sistemomis bei reikmenimis ir gaisro gesinimo schemomis).

 

3. Laivui išduotas / nėra išduotas4 išimties liudijimas.

 

4. laivui buvo / nebuvo4 taikomi alternatyvūs konstrukciniai sprendimai ir priemonės vadovaujantis Konvencijos II-1 skyriaus 55 arba II-2 skyriaus 17 taisykle (-ėmis)4.

 

5. mechanizmams ir elektros įrangai / priešgaisrinės apsaugos įtaisams4 / gelbėjimo priemonių įrangai ir priemonėms taikomų alternatyvių konstrukcinių sprendimų ir priemonių patvirtinimo dokumentas pridedamas / nepridedamas4 prie šio Liudijimo.

 

 

 

Šis Liudijimas galioja iki ..............................................................................................................

 

Apžiūros, kurios pagrindu išduotas šis Liudijimas, užbaigimo data: .............................................

(metai / mėnuo / diena)

 

Išduotas .........................................................................................................................................

(Liudijimo išdavimo vieta)

 

...................................................                     ...............................................................................

(Išdavimo data)                               (Liudijimą išduodančio pareigūno parašas)

 

 

 

(Išduodančios institucijos antspaudas arba spaudas)

 


 

 

KrovininiO laivO sAUGIOS įrangos liudijimo forma

 

 

 

KROVININIO LAIVO SAUGIOS ĮRANGOS LIUDIJIMAS

 

 

 

Prie šio Liudijimo turi būti pridėtas Krovininio laivo saugios įrangos sąrašas (E forma)

 

 

 

(Oficialus antspaudas)                                                                        (Valstybė)

 

 

 

Išduotas pagal 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės

 

apsaugos jūroje su pakeitimais nuostatas,

 

 

 

įgaliojus ....................................................................................... Vyriausybei,

 

(valstybės pavadinimas)

 

...................................................................................................................

 

(įgaliotas asmuo arba organizacija)

 

 

 

Išsami informacija apie laivą1

 

Laivo pavadinimas .......................................................................................................................

 

Skiriamasis numeris arba raidės ...................................................................................................

 

Registracijos uostas ......................................................................................................................

 

Bendroji talpa ...............................................................................................................................

 

Laivo dedveitas (metrinėmis tonomis)2 .......................................................................................

 

Laivo ilgis (III skyriaus 3 taisyklės 12 punktas) ..........................................................................

 

IMO numeris3 ...............................................................................................................................

 

Laivo tipas4

Balkeris

Naftos tanklaivis

Chemikalų tanklaivis

Dujovežis

Kitokio negu bet kurio pirmiau nurodyto tipo krovininis laivas

 

Data, kai buvo padėtas laivo kilis,
arba panašaus laivo statybos etapo data,
arba, jei taikoma, esminio perdirbimo ar pakeitimo,
arba perdirbimo darbų pradžios data .............................................................................................

 

ŠIUO LIUDIJIMU PAŽYMIMA, kad:

 

1. Laivas apžiūrėtas taip, kaip nurodyta Konvencijos I skyriaus 8 taisyklės nuostatose.

 

2. Ši apžiūra parodė, jog:

 

2.1. laivas atitiko Konvencijos nuostatas dėl priešgaisrinės saugos sistemų bei priemonių ir gaisro gesinimo schemų;

 

2.2. gelbėjimosi priemonėmis ir gelbėjimosi valčių, gelbėjimosi plaustų ir gelbėjimo valčių įranga laivas buvo aprūpintas pagal Konvencijos nuostatas;

 

2.3. lyno sviedžiamuoju įtaisu ir radijo ryšio įranga, kuria naudojamasi gelbėjimo priemonėse, laivas buvo aprūpintas pagal Konvencijos reikalavimus;

 

2.4. laivas atitiko Konvencijos nuostatas dėl laivo navigacijos įrangos, locmanų įlaipinimo priemonių ir laivybos leidinių;

 

2.5. signalinėmis šviesomis, signaliniais ženklais, garso signalų ir nelaimės signalų priemonėmis laivas buvo aprūpintas pagal Konvencijos ir galiojančių Tarptautinių taisyklių susidūrimams jūroje išvengti nuostatas;

 

2.6. visais kitais atžvilgiais laivas atitiko jam taikomas Konvencijos nuostatas.

 

2.7. laivui buvo / nebuvo4 taikomi alternatyvūs konstrukciniai sprendimai ir priemonės vadovaujantis Konvencijos II-2 skyriaus 17 arba III skyriaus 38 taisykle (-ėmis)4.

 

2.8. priešgaisrinės apsaugos įtaisams4 / gelbėjimo priemonių įrangai ir priemonėms taikomų alternatyvių konstrukcinių sprendimų ir priemonių patvirtinimo dokumentas pridedamas / nepridedamas4 prie šio Liudijimo.

 

3. Laivas, vadovaudamasis III skyriaus 26 taisyklės 1.1.15 punkto nuostatomis, plaukioja prekybos zonoje.............................................................

 

4. Laivui išduotas / nėra išduotas4 išimties liudijimas.

 

 

 

Šis Liudijimas galioja iki ..............................................................................................................

 

Apžiūros, kurios pagrindu išduotas šis Liudijimas, užbaigimo data: ............................................

(metai / mėnuo / diena)

 

 

 

Išduotas .........................................................................................................................................

(Liudijimo išdavimo vieta)

 

...................................................                     .............................................................................

(Išdavimo data)                             (Liudijimą išduodančio įgalioto pareigūno parašas)

 

 

 

(Išduodančios institucijos antspaudas arba spaudas)

 

KROVININIO LAIVO SAUGIOS ĮRANGOS SĄRAŠAS (E FORMA)

 

 

 

ĮRANGOS SĄRAŠAS PAGAL 1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS

 

DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE su pakeitimais

 

NUOSTATAS

 

 

 

1. Išsami informacija apie laivą

 

Laivo pavadinimas ........................................................................................................................

 

Skiriamasis numeris arba raidės ...................................................................................................

 

2. Išsami informacija apie gelbėjimo priemones

 

 

1. Bendras gelbėjimo priemonėmis aprūpintų asmenų skaičius

 

Kairysis bortas

 

Dešinysis bortas

 

2. Bendras gelbėjimosi valčių skaičius

 

 

 

 

 

2.1. Bendras jose telpančių žmonių skaičius

 

 

 

 

 

2.2. Išsiskleidžiančių iš dalies dengtų gelbėjimosi valčių skaičius (III skyriaus 43 taisyklė1)

 

 

 

 

 

2.3. Visiškai dengtų gelbėjimosi valčių skaičius (III skyriaus 31 taisyklė ir LSA kodekso 4 skyriaus 6 poskyris)

 

 

 

 

 

2.4. Gelbėjimosi valčių su autonomine oro sistema skaičius (III skyriaus 31 taisyklė ir LSA kodekso 4 skyriaus 8 poskyris)

 

 

 

 

 

2.5. Gelbėjimosi valčių su priešgaisrine apsauga skaičius (III skyriaus 31 taisyklė ir LSA kodekso 4 skyriaus 9 poskyris)

 

 

 

 

 

2.6. Kitos gelbėjimosi valtys

 

 

 

 

 

2.6.1. Skaičius

 

 

 

 

 

2.6.2. Tipas

 

 

 

 

 

2.7. Laisvo kritimo būdu nuleidžiamų valčių skaičius

 

 

 

2.7.1. Visiškai dengtų (III skyriaus 31 taisyklė ir LSA kodekso 4 skyriaus 7 poskyris)

 

 

 

2.7.2. Su autonomine oro sistema (III skyriaus 31 taisyklė ir LSA kodekso 4 skyriaus 8 poskyris)

 

 

 

2.7.3. Su priešgaisrine apsauga (III skyriaus 31 taisyklė ir LSA kodekso 4 skyriaus 9 poskyris)

 

 

 

3. Motorinių gelbėjimosi valčių (įtrauktų į pirmiau nurodytą bendrą gelbėjimosi valčių skaičių) skaičius

 

 

 

3.1. Gelbėjimosi valčių su prožektoriais skaičius

 

 

 

4. Gelbėjimo valčių skaičius

 

 

 

4.1. Kiek šių valčių įtraukta į pirmiau nurodytą bendrą gelbėjimosi valčių skaičių

 

 

 

5. Gelbėjimosi plaustai

 

 

 

5.1. Tie iš jų, kuriems nuleisti reikalinga patvirtinta nuleidimo įranga

 

 

 

5.1.1. Šių plaustų skaičius

 

 

 

5.1.2. Juose telpančių asmenų skaičius

 

 

 

5.2. Tie iš plaustų, kuriems nuleisti nereikalinga patvirtinta nuleidimo įranga

 

 

 

5.2.1. Šių plaustų skaičius

 

 

 

5.2.2. Juose telpančių asmenų skaičius

 

 

 

5.3. Gelbėjimo plaustų, kuriuos privaloma turėti pagal III skyriaus 31 taisyklės 1.4 punkto nuostatas, skaičius

 

 

 

6. Gelbėjimo plūdurų skaičius

 

 

 

7. Gelbėjimo liemenių skaičius

 

 

 

8. Hidrokostiumai

 

 

 

8.1. Bendras jų skaičius

 

 

 

8.2. Kiek iš jų atitinka gelbėjimo liemenėms taikomus reikalavimus

 

 

 

9. Apsaugos nuo peršalimo kostiumų skaičius

 

 

 

10. Radijo ryšio įranga, kuria naudojamasi gelbėjimo priemonėse

 

 

 

10.1. Paieškos ir gelbėjimo radaro atsakiklių skaičius

 

 

 

10.1.1. Paieškos ir gelbėjimo atsakiklių (SART) skaičius

 

 

 

10.1.2.AIS paieškos ir gelbėjimo siųstuvų (AIS-SART) skaičius

 

 

 

10.2. Dvipusio UTB dažnio radiotelefono ryšio aparatų skaičius

 

 

 

3. Išsami informacija apie navigacines sistemas ir įrangą

 

 

Pavadinimas

 

Faktinis turimas skaičius

 

1.1. Pagrindinis magnetinis kompasas2

 

 

 

1.2. Atsarginis magnetinis kompasas2

 

 

 

1.3. Girokompasas2

 

 

 

1.4. Girokompaso kurso kartotuvas2

 

 

 

1.5. Girokompaso pelengavimo kartotuvas2

 

 

 

1.6. Kurso kontrolės arba kurso reguliavimo sistema 2

 

 

 

1.7. Pelorusas arba kompaso prietaisas pelengavimui2

 

 

 

1.8. Priemonės kursui ir pelengams koreguoti

 

 

 

1.9. Įtaisas, informaciją apie kursą perduodantis navigacijos įrangai (THD)2

 

 

 

2.1. Jūrlapiai / Elektroninių žemėlapių rodymo ir informacijos sistema (ECDIS)3

 

 

 

2.2. Priemonės ECDIS dubliuoti

 

 

 

2.3. Laivybos leidiniai

 

 

 

2.4. Priemonės elektroniniams laivybos leidiniams dubliuoti

 

 

 

3.1. Pasaulinės navigacinės palydovinės sistemos / sausumos radionavigacinės sistemos imtuvas2,3

 

 

 

3.2. 9 GHz dažnio radaras2

 

 

 

3.3. Antras radaras (3 GHz / 9 GHz3 dažnio)2

 

 

 

3.4. Automatinis radiolokacinis kurso žymeklis (ARPA)2

 

 

 

3.5. Automatinis kurso žymeklis (ATA)2

 

 

 

3.6. Antras automatinis kurso žymeklis (ATA)2

 

 

 

3.7. Elektroninė kelžymos įranga2

 

 

 

4.1. Automatinė identifikavimo sistemos įranga (AIS)

 

 

 

4.2. Nuotolinio identifikavimo ir stebėjimo sistema

 

 

 

5.1. Maršruto duomenų registravimo įtaisas (VDR)3

 

 

 

5.2. Supaprastintas maršruto duomenų registravimo įtaisas (S-VDR)

 

 

 

6.1. Prietaisas greičiui ir nuplauktam atstumui matuoti (vandens atžvilgiu)2

 

 

 

6.2. Prietaisas greičiui ir nuplauktam atstumui matuoti (dugno atžvilgiu, judant į priekį ir skersai)2

 

 

 

7. Echolotas2

 

 

 

8.1. Vairo posūkio kampo, sraigto stūmimo krypties, traukos, laivasraigčio žingsnio ir veikimo režimo indikatorius2

 

 

 

8.2. Posūkio kampinio greičio matuoklis2

 

 

 

9. Garso signalų priėmimo sistema2

 

 

 

10. Telefonas ryšiui su avariniu vairavimo postu2

 

 

 

11. Dieninis šviesos signalizavimo aparatas2

 

 

 

12. Radiolokacinių bangų reflektorius

 

 

 

13. Tarptautinis signalų kodas

 

 

 

14. IAMSAR vadovo III tomas

 

 

 

15. Tiltelio navigacijos stebėjimo perspėjimo sistema (BNWAS)

 

 

 

 

 

ŠIUO LIUDIJIMU PAŽYMIMA, kad šis sąrašas visais atžvilgiais teisingas.

 

 

 

Išduotas .........................................................................................................................................

(Sąrašo išdavimo vieta)

 

 

 

...................................................                     .............................................................................

(Išdavimo data)                                    (Liudijimą išduodančio įgalioto pareigūno parašas)

 

 

 

 

 

(Išduodančios institucijos antspaudas arba spaudas)

 

 

 

 

 

____________________________

 


Krovininių laivų saugaus radijo ryšio liudijimo forma

 

 

 

KROVININIO LAIVO SAUGAUS RADIJO RYŠIO LIUDIJIMAS

 

 

 

Prie šio Liudijimo turi būti pridėtas Krovininio laivo saugaus radijo ryšio įrangos sąrašas
(R forma)

 

 

 

(Oficialus antspaudas)                                                                        (Valstybė)

 

 

 

Išduotas pagal 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės

 

apsaugos jūroje su pakeitimais nuostatas,

 

 

 

įgaliojus ....................................................................................... Vyriausybei,

 

(valstybės pavadinimas)

 

...................................................................................................................

 

(įgaliotas asmuo arba organizacija)

 

Išsami informacija apie laivą2

 

Laivo pavadinimas .......................................................................................................................

 

Skiriamasis numeris arba raidės ...................................................................................................

 

Registracijos uostas ......................................................................................................................

 

Bendroji talpa ...............................................................................................................................

 

Jūrų rajonai, kuriuose laivą leidžiama eksploatuoti (IV skyriaus 2 taisyklė) ..............................

 

IMO numeris3 ...............................................................................................................................

 

Data, kai buvo padėtas laivo kilis
arba panašaus laivo statybos etapo data,
arba, jei taikoma, esminio perdirbimo arba pakeitimo,
arba perdirbimo darbų pradžios data ............................................................................................

 

 

 

ŠIUO LIUDIJIMU PAŽYMIMA, KAD:

 

1. Laivas apžiūrėtas taip, kaip nurodyta Konvencijos I skyriaus 9 taisyklės nuostatose.

 

2. Ši apžiūra parodė, jog:

 

2.1. laivas atitiko Konvencijos nuostatas dėl radijo ryšio įrangos;

 

2.2. radijo ryšio įrangos, kuria naudojamasi gelbėjimosi priemonėse, veikimas atitiko Konvencijos nuostatas.

 

3. Laivui išduotas / nėra išduotas3 išimties liudijimas.

 

 

 

Šis Liudijimas galioja iki ..............................................................................................................

 

Išduotas .........................................................................................................................................

(Liudijimo išdavimo vieta)

 

 

...................................................                     ............................................................................

(Išdavimo data)                                (Liudijimą išduodančio įgalioto pareigūno parašas)

 

 

 

(Išduodančios institucijos antspaudas arba spaudas)

 


 

 

KROVININIO LAIVO SAUGAUS RADIJO RYŠIO ĮRANGOS SĄRAŠAS
(R FORMA)

 

 

 

RADIJO RYŠIO ĮRANGOS SĄRAŠAS PAGAL 1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE su pakeitimais NUOSTATAS

 

 

 

(Oficialus antspaudas)                                                                                                (Valstybė)

 

 

 

1. Išsami informacija apie laivą

 

Laivo pavadinimas .......................................................................................................................

 

Skiriamasis numeris arba raidės....................................................................................................

 

Minimalus skaičius asmenų, turinčių reikiamą kvalifikaciją
radijo ryšio įrangai eksploatuoti ....................................................................................................

 

2. Išsami informacija apie radijo ryšio įrangą

 

 

 

 

Pavadinimas

 

Faktinis turimas skaičius

 

1. Pagrindinės sistemos

 

 

 

1.1. UTB radijo ryšio įranga

 

 

 

1.1.1. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) kodavimo prietaisas

 

 

 

1.1.2. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) nepertraukiamo budėjimo imtuvas

 

 

 

1.1.3. Radiotelefono ryšio įranga

 

 

 

1.2. Vidutinio dažnio (MF) radijo ryšio įranga

 

 

 

1.2.1. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) kodavimo prietaisas

 

 

 

1.2.2. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) nepertraukiamo budėjimo imtuvas

 

 

 

1.2.3. Radiotelefono ryšio įranga

 

 

 

1.3. Vidutinio / aukšto dažnio (MF/HF) radijo ryšio įranga

 

 

 

1.3.1. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) kodavimo prietaisas

 

 

 

1.3.2. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) nepertraukiamo budėjimo imtuvas

 

 

 

1.3.3. Radiotelefono ryšio įranga

 

 

 

1.3.4. Tiesioginio spausdinimo radiotelegrafo įranga

 

 

 

1.4. INMARSAT laivo radijo stotis ryšiui su krantu

 

 

 

2. Antrinės keitimo priemonės

 

 

 

3. Įranga saugaus plaukiojimo informacijai priimti

 

 

 

3.1. NAVTEX pranešimų imtuvas

 

 

 

3.2. Laivų grupei perduodamo pagerintos kokybės signalo (EGC) imtuvas

 

 

 

3.3. Aukšto dažnio (HF) tiesioginio spausdinimo radiotelegrafo imtuvas

 

 

 

4. Palydovinis jūrinis avarinis radijo plūduras (angl. EPIRB)

 

 

 

4.1. COSPAS-SARSAT sistemos

 

 

 

4.2. INMARSAT sistemos

 

 

 

5. UTB jūrinis avarinis radijo plūduras EPIRB

 

 

 

6. Laivo radaro atsakiklis

 

 

 

6.1. Paieškos ir gelbėjimo atsakikliai (SART)

 

 

 

6.2. AIS paieškos ir gelbėjimo siųstuvai (AIS-SART)

 

 

 

3. Būdai, kuriais naudojamasi radijo įrangos parengčiai užtikrinti (IV skyriaus 15 taisyklės 6 ir 7 punktai)

 

3.1. Įrangos dubliavimas ...............................................................................................................

 

3.2. Krante atliekama techninė priežiūra .......................................................................................

 

3.3. Priemonės techninei priežiūrai jūroje atlikti ...........................................................................

 

 

 

ŠIUO LIUDIJIMU PAŽYMIMA, kad šis sąrašas visais atžvilgiais teisingas.

 

Išduotas .........................................................................................................................................

(Sąrašo išdavimo vieta)

 

...................................................                     ..............................................................................

(Išdavimo data)                                   (Liudijimą išduodančio įgalioto pareigūno parašas)

 

 

 

(Išduodančios institucijos antspaudas arba spaudas)

 

 

 


Išimties liudijimo forma

 

 

 

IŠIMTIES LIUDIJIMAS

 

 

 

(Oficialus antspaudas)                                                                        (Valstybė)

 

 

 

Išduotas pagal 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės

 

apsaugos jūroje su pakeitimais nuostatas,

 

 

 

įgaliojus ....................................................................................... Vyriausybei,

(valstybės pavadinimas)

 

 

 

...................................................................................................................

(įgaliotas asmuo arba organizacija)

 

 

 

Išsami informacija apie laivą1

 

Laivo pavadinimas .......................................................................................................................

 

Skiriamasis numeris arba raidės ...................................................................................................

 

Registracijos uostas ......................................................................................................................

 

Bendroji talpa ...............................................................................................................................

 

IMO numeris2 ...............................................................................................................................

 

 

 

ŠIUO LIUDIJIMU PAŽYMIMA, kad:

 

laivui, remiantis Konvencijos ...................................................................... taisykle, išimties tvarka leidžiama nesilaikyti Konvencijos ........................................................................... reikalavimų.

 

 

 

Sąlygos (jei jų esama), pagal kurias išimties liudijimas išduotas:

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

 

 

Reisai (jei esama), kuriems Išimties liudijimas taikomas: .......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

 

 

Šis Liudijimas galioja iki ........................................................................................................... su sąlyga, kad galioja ................................................................................................. Liudijimas,

 

prie kurio šis Liudijimas pridėtas.

 

Išduotas .......................................................................................................................................

(Liudijimo išdavimo vieta)

 

 

 

..................................................                      .........................................................................

 

(Išdavimo data)                          (Liudijimą išduodančio tinkamai įgalioto pareigūno parašas)

 

 

 

 

 

(Išduodančios institucijos antspaudas arba spaudas)

 


ATOMINIO KELEIVINIO LAIVO SAUGUMO LIUDIJIMO FORMA

 

 

 

ATOMINIO KELEIVINIO LAIVO SAUGUMO LIUDIJIMAS

 

Prie šio Liudijimo turi būti pridėtas Saugaus keleivinio laivo įrangos sąrašas (P forma)

 

 

 

(Oficialus antspaudas)                                                                                    (Valstybė)

 

 

 

bet kuriam / trumpam1 tarptautiniam reisui

 

 

 

Išduotas pagal 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės

 

apsaugos jūroje su pakeitimais nuostatas,

 

 

 

įgaliojus ....................................................................................... Vyriausybei,

(valstybės pavadinimas)

 

...................................................................................................................

(įgaliotas asmuo arba organizacija)

 

 

 

Išsami informacija apie laivą2

 

Laivo pavadinimas ........................................................................................................................

 

Skiriamasis numeris arba raidės ....................................................................................................

 

Registracijos uostas ......................................................................................................................

 

Bendroji talpa ...............................................................................................................................

 

Jūrų rajonai, kuriuose laivą leidžiama eksploatuoti (IV skyriaus 2 taisyklė) .................................

 

IMO numeris3 ...............................................................................................................................

 

Pastatymo data

 

Statybos sutarties sudarymo data ......................................................................................

 

Data, kai buvo padėtas laivo kilis
arba kai buvo panašus laivo statybos etapas ......................................................................

 

Pastatymo data ..................................................................................................................

 

Esminio perdirbimo arba pakeitimo,
arba perdirbimo darbų pradžios data (jei taikoma) ............................................................

 

Visos atitinkamos datos turi būti įrašytos.

 

 

 

ŠIUO LIUDIJIMU PAŽYMIMA, kad:

 

1. Laivas apžiūrėtas taip, kaip nurodyta Konvencijos VIII skyriaus 9 taisyklės nuostatose.

 

2. Šis laivas, kuris yra atominis laivas, atitiko visas šios Konvencijos VIII skyriaus nuostatas ir patvirtintą tokio laivo saugumo atestacijos informaciją ir kad:

 

2.1. laivas atitiko Konvencijos nuostatas dėl:

 

2.1.1. konstrukcijos, pagrindinių ir pagalbinių mechanizmų, garo katilų ir kitų slėgio veikiamų rezervuarų;

 

2.1.2. skirstymo į vandens nepralaidžius skyrius priemonių ir detalių;

 

2.1.3. šių skirstymo į skyrius krovininių vaterlinijų:

 

 

 

Nustatytos ir laivo borto midelyje pažymėtos skirstymo į skyrius vaterlinijos (II-1 skyriaus 18 taisyklė)4

 

Antvandeninio borto aukštis

 

Taikoma, kai patalpos, kuriose vežami keleiviai, apima ir šias alternatyvias patalpas

 

P1

 

P2

 

P3

 

................................

 

................................

 

................................

 

...............................................

 

...............................................

 

...............................................

 

2.2. laivas atitiko Konvencijos nuostatas dėl konstrukcinės priešgaisrinės apsaugos, priešgaisrinės saugos sistemų bei įtaisų ir gaisro gesinimo schemų;

 

2.3. laivas atitiko Konvencijos nuostatas dėl radiacinės saugos sistemų ir įrangos;

 

2.4. gelbėjimo priemonėmis ir gelbėjimo valčių, gelbėjimo plaustų ir gelbėjimo valčių įranga laivas buvo aprūpintas pagal Konvencijos nuostatas;

 

2.5. lyno sviedžiamuoju įtaisu ir radijo ryšio įranga, kuri naudojama gelbėjimo priemonėse, laivas buvo aprūpintas pagal Konvencijos nuostatas;

 

2.6. laivas atitiko Konvencijos nuostatas dėl radijo ryšio įrangos;

 

2.7.gelbėjimo priemonių radijo ryšio įrangos veikimas atitiko Konvencijos nuostatas;

 

2.8. laivas atitiko Konvencijos nuostatas dėl laivo navigacinės įrangos, locmanų įlaipinimo priemonių ir laivybos leidinių;

 

2.9. signalinėmis šviesomis, signaliniais ženklais, garso signalų ir nelaimės signalų priemonėmis laivas buvo aprūpintas pagal Konvencijos ir galiojančių Tarptautinių taisyklių susidūrimams jūroje išvengti nuostatas;

 

2.10. visais kitais atžvilgiais laivas atitiko jam taikomas Konvencijos nuostatas.

 

2.11. laivui buvo / nebuvo1 taikomi alternatyvūs konstrukciniai sprendimai ir priemonės vadovaujantis Konvencijos II-1 skyriaus 55 arba II-2 skyriaus 17 arba III skyriaus 38 taisykle (-ėmis)1.

 

2.12. mechanizmams ir elektros įrangai / priešgaisrinės apsaugos įtaisams / gelbėjimo priemonių įrangai ir priemonėms1 taikomų alternatyvių konstrukcinių sprendimų ir priemonių patvirtinimo dokumentas pridedamas / nepridedamas1 prie šio Liudijimo.

 

 

 

Šis Liudijimas galioja iki ..............................................................................................................

 

Apžiūros, kurios pagrindu išduotas šis Liudijimas, užbaigimo diena: ...........................................

(metai / mėnuo / diena)

 

 

 

Išduotas .........................................................................................................................................

(Liudijimo išdavimo vieta)

 

 

 

........................................                    ........................................................................................

(Išdavimo data)                             (Liudijimą išduodančio įgalioto pareigūno parašas)

 

 

 

(Išduodančios institucijos antspaudas arba spaudas)

 


ATOMINIO KROVININIO LAIVO SAUGUMO LIUDIJIMO FORMA

 

 

 

ATOMINIO KROVININIO LAIVO SAUGUMO LIUDIJIMAS

 

Prie šio Liudijimo turi būti pridėtas Atominio krovininio laivo saugios įrangos sąrašas
(C forma)

 

 

 

(Oficialus antspaudas)                                                                        (Valstybė)

 

 

 

Išduotas pagal 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės

 

apsaugos jūroje su pakeitimais nuostatas,

 

 

 

įgaliojus ....................................................................................... Vyriausybei,

(valstybės pavadinimas)

 

...................................................................................................................

(įgaliotas asmuo arba organizacija)

 

 

 

Išsami informacija apie laivą[2]

 

Laivo pavadinimas ........................................................................................................................

 

Skiriamasis numeris arba raidės ....................................................................................................

 

Registracijos uostas ......................................................................................................................

 

Bendroji talpa ...............................................................................................................................

 

Laivo dedveitas (metrinėmis tonomis)[3] ........................................................................................

 

Laivo ilgis (III skyriaus 3 taisyklės 12 punktas) ............................................................................

 

Jūrų rajonai, kuriuose laivą leidžiama eksploatuoti (IV skyriaus 2 taisyklė) .................................

 

IMO numeris[4] ...............................................................................................................................

 

Laivo tipas[5]

Balkeris

Naftos tanklaivis

Chemikalų tanklaivis

Dujovežis

Kitokio negu bet kurio pirmiau nurodyto tipo krovininis laivas

 

Pastatymo data

 

Statybos sutarties sudarymo data ......................................................................................

 

Data, kai buvo padėtas laivo kilis
arba kai buvo panašus laivo statybos etapas ......................................................................

 

Pastatymo data ..................................................................................................................

 

Esminio perdirbimo arba pakeitimo,
arba perdirbimo darbų pradžios data (jei taikoma) ............................................................

 

Visos atitinkamos datos turi būti įrašytos.

 

 

 

ŠIUO LIUDIJIMU PAŽYMIMA, kad:

 

1. Laivas apžiūrėtas taip, kaip nurodyta Konvencijos VIII skyriaus 9 taisyklės nuostatose.

 

2. Šis laivas, kuris yra atominis laivas, atitiko visas šios Konvencijos VIII skyriaus nuostatas ir patvirtintą tokio laivo saugumo atestacijos informaciją ir kad:

 

2.1. I skyriaus 10 taisyklėje (atitinkamai VIII skyriaus 9 taisyklėje) apibrėžtų konstrukcijos, mechanizmų ir įrangos, įskaitant atominę varymo įrangą ir nuo susidūrimų apsaugančią konstrukciją, būklė buvo patenkinama, ir kad laivas atitiko pagal Konvencijos II-1 ir II-2 skyrius jam taikomus reikalavimus (išskyrus susijusius su priešgaisrinės saugos sistemomis bei priemonėmis ir gaisro gesinimo schemomis);

 

2.2. laivas atitiko Konvencijos nuostatas dėl priešgaisrinės saugos sistemų bei priemonių ir gaisro gesinimo schemų;

 

2.3. gelbėjimosi priemonėmis ir gelbėjimosi valčių, gelbėjimosi plaustų ir gelbėjimo valčių įranga laivas buvo aprūpintas pagal Konvencijos nuostatas;

 

2.4. išmetamuoju lynu ir radijo ryšio įranga, kuria naudojamasi gelbėjimo priemonėse, laivas buvo aprūpintas pagal Konvencijos nuostatas;

 

2.5. laivas atitiko Konvencijos nuostatas dėl radijo ryšio įrangos;

 

2.6. radijo ryšio įrangos, kuria naudojamasi gelbėjimo priemonėse, veikimas atitiko Konvencijos nuostatas;

 

2.7. laivas atitiko Konvencijos nuostatas dėl laivo navigacinės įrangos, locmanų įlaipinimo priemonių ir laivybos leidinių;

 

2.8. signalinėmis šviesomis, signaliniais ženklais, garso signalų ir nelaimės signalų priemonėmis laivas buvo aprūpintas pagal Konvencijos ir galiojančių Tarptautinių taisyklių susidūrimams jūroje išvengti nuostatas;

 

2.9. Visais kitais atžvilgiais šis laivas atitiko taisyklių reikalavimus tiek, kiek jam šie reikalavimai taikomi.

 

2.10. laivui buvo / nebuvo3 taikomi alternatyvūs konstrukciniai sprendimai ir priemonės vadovaujantis Konvencijos II-1 skyriaus 55 arba II-2 skyriaus 17 arba III skyriaus 38 taisykle (-ėmis)3.

 

2.11. mechanizmams ir elektros įrangai / priešgaisrinės apsaugos įtaisams / gelbėjimo priemonių įrangai ir priemonėms3 taikomų alternatyvių konstrukcinių sprendimų ir priemonių patvirtinimo dokumentas pridedamas / nepridedamas3 prie šio Liudijimo.

 

 

 

Šis Liudijimas galioja iki ..............................................................................................................

 

Apžiūros, kurios pagrindu išduotas šis Liudijimas, užbaigimo diena ............................................

metai / mėnuo / diena)

 

 

 

Išduotas .........................................................................................................................................

(Liudijimo išdavimo vieta)

 

 

 

...................................................                     ..............................................................................

(Išdavimo data)                                     (Liudijimą išduodančio įgalioto pareigūno parašas)

 

 

 

(Išduodančios institucijos antspaudas arba spaudas)“

 


ATOMINIO KROVININIO LAIVO SAUGIOS ĮRANGOS SĄRAŠAS
(C FORMA)

 

 

 

ĮRANGOS SĄRAŠAS PAGAL 1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS

 

DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE SU PAKEITIMAIS NUOSTATAS

 

 

 

1. Išsami informacija apie laivą

 

Laivo pavadinimas ........................................................................................................................

 

Skiriamasis numeris arba raidės ....................................................................................................

 

Minimalus skaičius asmenų, turinčių reikiamą kvalifikaciją
radijo ryšio įrangai eksploatuoti ....................................................................................................

 

2. Išsami informacija apie gelbėjimosi priemones

 

 

1. Bendras gelbėjimo priemonėmis aprūpintų asmenų skaičius

 

Kairysis bortas

 

Dešinysis bortas

 

2. Bendras gelbėjimosi valčių skaičius

 

 

 

 

 

2.1. Bendras jose telpančių žmonių skaičius

 

 

 

 

 

2.2. Išsiskleidžiančių iš dalies dengtų gelbėjimosi valčių skaičius (III skyriaus 43 taisyklė1)

 

 

 

 

 

2.3. Visiškai dengtų gelbėjimosi valčių skaičius (III skyriaus 31 taisyklė ir LSA kodekso 4 skyriaus 6 poskyris)

 

 

 

 

 

2.4. Gelbėjimosi valčių su autonomine oro sistema skaičius (III skyriaus 31 taisyklė ir LSA kodekso 4 skyriaus 8 poskyris)

 

 

 

 

 

2.5. Gelbėjimosi valčių su priešgaisrine apsauga skaičius (III skyriaus 31 taisyklė ir LSA kodekso 4 skyriaus 9 poskyris)

 

 

 

 

 

2.6. Kitos gelbėjimosi valtys

 

 

 

 

 

2.6.1. Skaičius

 

 

 

 

 

2.6.2. Tipas

 

 

 

 

 

2.7. Laisvo kritimo būdu nuleidžiamų valčių skaičius

 

 

 

2.7.1. Visiškai dengtų (III skyriaus 31 taisyklė ir LSA kodekso 4 skyriaus 7 poskyris)

 

 

 

2.7.2. Su autonomine oro sistema (III skyriaus 31 taisyklė ir LSA kodekso 4 skyriaus 8 poskyris)

 

 

 

2.7.3. Su priešgaisrine apsauga (III skyriaus 31 taisyklė ir LSA kodekso 4 skyriaus 9 poskyris)

 

 

 

3. Motorinių gelbėjimosi valčių (įtrauktų į pirmiau nurodytą bendrą gelbėjimosi valčių skaičių) skaičius

 

 

 

3.1. Gelbėjimosi valčių su prožektoriais skaičius

 

 

 

4. Gelbėjimo valčių skaičius

 

 

 

4.1. Kiek šių valčių įtraukta į pirmiau nurodytą bendrą gelbėjimosi valčių skaičių

 

 

 

5. Gelbėjimosi plaustai

 

 

 

5.1. Tie iš jų, kuriems nuleisti reikalinga patvirtinta nuleidimo įranga

 

 

 

5.1.1. Šių plaustų skaičius

 

 

 

5.1.2. Juose telpančių asmenų skaičius

 

 

 

5.2. Tie iš plaustų, kuriems nuleisti nereikalinga patvirtinta nuleidimo įranga

 

 

 

5.2.1. Šių plaustų skaičius

 

 

 

5.2.2. Juose telpančių asmenų skaičius

 

 

 

5.3. Gelbėjimo plaustų, kuriuos privaloma turėti pagal III skyriaus 31 taisyklės 1.4 punkto nuostatas, skaičius

 

 

 

6. Gelbėjimo plūdurų skaičius

 

 

 

7. Gelbėjimo liemenių skaičius

 

 

 

8. Hidrokostiumai

 

 

 

8.1. Bendras jų skaičius

 

 

 

8.2. Kiek iš jų atitinka gelbėjimo liemenėms taikomus reikalavimus

 

 

 

9. Apsaugos nuo peršalimo kostiumų skaičius

 

 

 

10. Radijo ryšio įranga, kuria naudojamasi gelbėjimo priemonėse

 

 

 

10.1. Radaro atsakiklių skaičius

 

 

 

10.1.1. Paieškos ir gelbėjimo atsakikliai (SART)

 

 

 

10.1.2. AIS paieškos ir gelbėjimo siųstuvai (AIS-SART)

 

 

 

10.2. Dvipusio UTB dažnio radiotelefono ryšio aparatų skaičius

 

 

 

3. Išsami informacija apie radijo ryšio įrangą

 

 

 

 

Pavadinimas

 

Faktinis turimas skaičius

 

1. Pagrindinės sistemos

 

 

 

1.1. UTB radijo ryšio įranga

 

 

 

1.1.1. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) kodavimo prietaisas

 

 

 

1.1.2. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) nepertraukiamo budėjimo imtuvas

 

 

 

1.1.3. Radiotelefono ryšio įranga

 

 

 

1.2. Vidutinio dažnio (MF) radijo ryšio įranga

 

 

 

1.2.1. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) kodavimo prietaisas

 

 

 

1.2.2. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) nepertraukiamo budėjimo imtuvas

 

 

 

1.2.3. Radiotelefono ryšio įranga

 

 

 

1.3. Vidutinio / aukšto dažnio (MF/HF) radijo ryšio įranga

 

 

 

1.3.1. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) kodavimo prietaisas

 

 

 

1.3.2. Skaitmeninio selektyvaus iškvietimo (DSC) nepertraukiamo budėjimo imtuvas

 

 

 

1.3.3. Radiotelefono ryšio įranga

 

 

 

1.3.4. Tiesioginio spausdinimo radiotelegrafo įranga

 

 

 

1.4. INMARSAT laivo radijo stotis ryšiui su krantu

 

 

 

2. Antrinės keitimo priemonės

 

 

 

3. Įranga saugaus plaukiojimo informacijai priimti

 

 

 

3.1. NAVTEX pranešimų imtuvas

 

 

 

3.2. Laivų grupei perduodamo pagerintos kokybės signalo (EGC) imtuvas

 

 

 

3.3. Aukšto dažnio (HF) tiesioginio spausdinimo radiotelegrafo imtuvas

 

 

 

4. Palydovinis jūrinis avarinis radijo plūduras (angl. EPIRB)

 

 

 

4.1. COSPAS-SARSAT sistemos

 

 

 

5. UTB jūrinis avarinis radijo plūduras EPIRB

 

 

 

6. Laivo radaro atsakiklis

 

 

 

6.1. Paieškos ir gelbėjimo atsakikliai (SART)

 

 

 

6.2. AIS paieškos ir gelbėjimo siųstuvai (AIS-SART)

 

 

 

4. Būdai, kuriais naudojamasi radijo ryšio įrangos parengčiai užtikrinti (IV skyriaus 15 taisyklės 6 ir 7 punktai)

 

4.1. Įrangos dubliavimas ...............................................................................................................

 

4.2. Krante atliekama techninė priežiūra .......................................................................................

 

4.3. Priemonės techninei priežiūrai jūroje atlikti ...........................................................................

 

 

 

 

 

5. Išsami informacija apie navigacines sistemas ir įrangą

 

 

Pavadinimas

 

Faktinis turimas skaičius

 

1.1. Pagrindinis magnetinis kompasas2

 

 

 

1.2. Atsarginis magnetinis kompasas2

 

 

 

1.3. Girokompasas2

 

 

 

1.4. Girokompaso kurso kartotuvas2

 

 

 

1.5. Girokompaso pelengavimo kartotuvas2

 

 

 

1.6. Kurso kontrolės arba kurso reguliavimo sistema2

 

 

 

1.7. Pelorusas arba kompaso prietaisas pelengavimui2

 

 

 

1.8. Priemonės kursui ir pelengams koreguoti

 

 

 

1.9. Įtaisas, informaciją apie kursą perduodantis navigacijos įrangai (THD)2

 

 

 

2.1. Jūrlapiai / Elektroninių žemėlapių rodymo ir informacijos sistema (ECDIS)3

 

 

 

2.2. Priemonės ECDIS dubliuoti

 

 

 

2.3. Laivybos leidiniai

 

 

 

2.4. Priemonės elektroniniams laivybos leidiniams dubliuoti

 

 

 

3.1. Pasaulinės navigacinės palydovinės sistemos / sausumos radionavigacinės sistemos imtuvas2,3

 

 

 

3.2. 9 GHz dažnio radaras2

 

 

 

3.3. Antras radaras (3 GHz / 9 GHz3 dažnio)2

 

 

 

3.4. Automatinis radiolokacinis kurso žymeklis (ARPA)2

 

 

 

3.5. Automatinis kurso žymeklis (ATA)2

 

 

 

3.6. Antras automatinis kurso žymeklis (ATA)2

 

 

 

3.7. Elektroninė kelžymos įranga2

 

 

 

4.1. Automatinė identifikavimo sistemos įranga (AIS)

 

 

 

4.2. Nuotolinio identifikavimo ir stebėjimo sistema

 

 

 

5.1. Maršruto duomenų registravimo įtaisas (VDR)3

 

 

 

5.2. Supaprastintas maršruto duomenų registravimo įtaisas (S-VDR)3

 

 

 

6.1. Prietaisas greičiui ir nuplauktam atstumui matuoti (vandens atžvilgiu)2

 

 

 

6.2. Prietaisas greičiui ir nuplauktam atstumui matuoti (dugno atžvilgiu, judant į priekį ir skersai)2

 

 

 

7. Echolotas2

 

 

 

8.1. Vairo posūkio kampo, sraigto stūmimo krypties, traukos, laivasraigčio žingsnio ir veikimo režimo indikatorius2

 

 

 

8.2. Posūkio kampinio greičio matuoklis2

 

 

 

9. Garso signalų priėmimo sistema2

 

 

 

10. Telefonas ryšiui su avariniu vairavimo postu2

 

 

 

11. Dieninis šviesos signalizavimo aparatas2

 

 

 

12. Radiolokacinių bangų reflektorius2

 

 

 

13. Tarptautinis signalų kodas

 

 

 

14. IAMSAR vadovo III tomas

 

 

 

15. Tiltelio navigacijos stebėjimo perspėjimo sistema (BNWAS)

 

 

 

 

 

ŠIUO LIUDIJIMU PAŽYMIMA, kad šis sąrašas visais atžvilgiais teisingas.

 

Išduotas .........................................................................................................................................

(Sąrašo išdavimo vieta)

 

 

...................................................                     .........................................................................

(Išdavimo data)                                         (Sąrašą išduodančio įgalioto pareigūno parašas)

 

 

 

(Išduodančios institucijos antspaudas arba spaudas)“

 

________________* Žr. Organizacijos rezoliucija A.468(XII) priimtą „Triukšmo lygių laivuose kodeksą“.

* Žr. Planų ir tvarkos žmonėms gelbėti iš vandens parengimo gaires (aplinkraštis MSC.1/Circ. 1412).

1 Kas nereikalinga, išbraukti.

2 Informaciją apie laivą leidžiama įrašyti ir kitaip – horizontaliai langeliuose.

3 Pagal Organizacijos rezoliucija A.600(15) priimtą IMO laivo atpažinimo numerio projektą.

4 Iki 2009 m. sausio 1 d. pastatytiems laivams turi būti taikomas jiems taikytinas skirstymo žymėjimas „C.1, C.2 ir C.3“.

1 Kas nereikalinga, išbraukti.

1 Kas nereikalinga, išbraukti.

[1] Žr. 1984 m. SOLAS konvencijos pakeitimus (MSC.6(48)), taikomus 1986 m. ar vėliau, bet iki 1998 m. liepos 1 d. pastatytiems laivams.

2 Išskyrus nurodytas LSA kodekso 4.1.5.1.24, 4.4.8.31 ir 5.1.2.2.13 punktuose.

3 Pagal V skyriaus 19 taisyklės nuostatas vietoj nurodytų priemonių leidžiama turėti alternatyvias. Jei naudojamasi kitokiomis priemonėmis, jas reikia nurodyti.

4 Kas nereikalinga, išbraukti.

1 Informaciją apie laivą leidžiama įrašyti ir kitaip – horizontaliai langeliuose.

2 Tik naftos tanklaiviams, chemikalų tanklaiviams ir dujovežiams.

3 Pagal Organizacijos rezoliucija A.600(15) priimtą IMO laivo atpažinimo numerio projektą.

4 Kas nereikalinga, išbraukti.

4 Kas nereikalinga, išbraukti.

1 Informaciją apie laivą leidžiama įrašyti ir kitaip – horizontaliai langeliuose.

2 Tik naftos tanklaiviams, chemikalų tanklaiviams ir dujovežiams.

3 Pagal Organizacijos rezoliucija A.600(15) priimtą IMO laivo atpažinimo numerio projektą.

4 Kas nereikalinga, išbraukti.

4 Kas nereikalinga, išbraukti.

5 Žr. 1983 m. SOLAS pakeitimus (MSC.6(48)), taikomus 1986 m. liepos 1 d. ar vėliau, bet iki 1998 m. liepos 1 d. pastatytiems laivams, dėl laive esančios (-ios) išsiskleidžiančios (-ių) iš dalies dengtos (-ų) gelbėjimosi valties (-čių).

1 Žr. 1983 m. SOLAS pakeitimus (MSC.6(48)), taikomus 1986 m. liepos 1 d. ar vėliau, bet iki 1998 m. liepos 1 d. pastatytiems laivams.

2 Pagal V skyriaus 19 taisyklės nuostatas vietoj nurodytų priemonių leidžiama turėti alternatyvias. Jei naudojamasi kitokiomis priemonėmis, jas reikia nurodyti.

3 Kas nereikalinga, išbraukti.

 

2 Pagal V skyriaus 19 taisyklės nuostatas vietoj nurodytų priemonių leidžiama turėti alternatyvias. Jei naudojamasi kitokiomis priemonėmis, jas reikia nurodyti.

 

2 Informaciją apie laivą leidžiama įrašyti ir kitaip – horizontaliai langeliuose.

3 Pagal Organizacijos rezoliucija A.600(15) priimtą IMO laivo atpažinimo numerio projektą.

3 Kas nereikalinga, išbraukti.

1 Informaciją apie laivą leidžiama įrašyti ir kitaip – horizontaliai langeliuose.

2 Pagal Organizacijos rezoliucija A.600(15) priimtą IMO laivo atpažinimo numerio projektą.

1 Kas nereikalinga, išbraukti.

2 Informaciją apie laivą leidžiama įrašyti ir kitaip – horizontaliai langeliuose.

3 Pagal Organizacijos rezoliucija A.600(15) priimtą IMO laivo atpažinimo numerio projektą.

1 Kas nereikalinga, išbraukti.

4 Iki 2009 m. sausio 1 d. pastatytiems laivams turi būti taikomas jiems taikytinas skirstymo žymėjimas „C.1, C.2 ir C.3“.

 

[2] Informaciją apie laivą leidžiama įrašyti ir kitaip – horizontaliai langeliuose.

[3] Tiktai naftos tanklaiviams, chemikalų tanklaiviams ir dujovežiams.

[4] Pagal Organizacijos rezoliucija A.600(15) priimtą IMO laivo atpažinimo numerio projektą.

[5] Kas nereikalinga, išbraukti.

3 Kas nereikalinga, išbraukti.

1 Žr. 1983 m. SOLAS pakeitimus (MSC.6(48)), taikomus 1986 m. liepos 1 d. ar vėliau, bet iki 1998 m. liepos 1 d. pastatytiems laivams.

2 Pagal V skyriaus 19 taisyklės nuostatas vietoj nurodytų priemonių leidžiama turėti alternatyvias. Jei naudojamasi kitokiomis priemonėmis, jas reikia nurodyti.

3 Kas nereikalinga, išbraukti.