BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ

 

2008 m. balandžio 30 d. Nr. TS-90

Birštonas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) 7 straipsnio 20 punktu ir 17 straipsnio 21 punktu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) 12 ir 13 straipsniais, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) 25 ir 30 straipsniais bei Birštono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Birštono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. TS-27 1 punktu, Birštono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

2. Patvirtinti Birštono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (pridedama).

3. Nustatyti, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą grąžinama, kai sumokėta daugiau nei nurodyta mokėjimo pranešime, neteisingai apskaičiuota arba neteisėtai išieškota vietinė rinkliava.

4. Pripažinti netekusiu galios Birštono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 28 d. sprendimą Nr. TS-219 „Dėl atliekų surinkimo ir išvežimo tarifų nustatymo“.

5. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2008 m. liepos 1 d.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                    Nijolė Dirginčienė


 

PATVIRTINTA

Birštono savivaldybės tarybos

2008 m. balandžio 30 d.

 

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATAI

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja vietinės rinkliavos apskaičiavimą, vietinės rinkliavos mokėtojų registro sudarymą, vietinės rinkliavos mokėjimą, apskaitą, išieškojimą ir iš jos gautų savivaldybės biudžeto pajamų panaudojimą.

2. Šie Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832), Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 52-1484), Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016), Biudžeto sandaros įstatymu (Žin. 2004, Nr. 4-47), Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381), Birštono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 3 d. sprendimu Nr. TS-27 patvirtintomis Birštono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis.

3. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą nustatoma visiems Birštono savivaldybės komunalinių atliekų turėtojams, išskyrus juridinius asmenis ir juridinių asmenų padalinius, turinčius Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus (T I P K), kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje.

 

II. pagrindinės sąvokos

 

4. Vietinė rinkliava – tai Birštono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka.

5. Vietinės rinkliavos mokėtojai – atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) Savivaldybės teritorijoje.

6. Individualus namas – atskiras gyvenamasis namas, kuriame įrengti ne daugiau kaip du butai.

7. Daugiabutis namas – trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame įrengti trys ir daugiau butų su gyvenamosiomis ir (ar) su negyvenamosiomis patalpomis.

8. Paslaugos teikėjas – atliekų tvarkytojas, kuris sudaręs sutartį su Savivaldybe, vykdo komunalinių atliekų surinkimą ir pervežimą šalinti sąvartyne.

9. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos galiojančiuose teisės aktuose.

 

III. Vietinės rinkliavos DYDžiai

 

10. Vietinės rinkliavos dydžiai nustatomi tokie, kad gautos pajamos padengtų visas atliekų tvarkymo sistemos sąnaudas: atliekų tvarkymo sistemos plėtimo ir administravimo, vietinės rinkliavos administravimo, atliekų surinkimo ir transportavimo, šalinimo, sąvartyno eksploatavimo, infrastruktūros plėtimo, uždarymo, rekultyvavimo, priežiūros po uždarymo bei kitas su atliekų tvarkymu susijusias išlaidas.

11. Vietinės rinkliavos dydis nustatomas litais už 100 m2 nekilnojamojo turto plotą. (priedas).

12. Savivaldybės taryba savo sprendimu gali kartą per metus indeksuoti vietinės rinkliavos dydį taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.

 

IV. VIETINĖS RINKLIAVOS ADMINISTRAVIMAS

 

13. Vietinę rinkliavą administruoja UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ARATC), vykdantis šias vietinės rinkliavos administravimo procedūras: vietinės rinkliavos mokėtojų registro (toliau – Registras) kūrimą ir tvarkymą, vietinės rinkliavos apskaičiavimą, vietinės rinkliavos mokėjimo kontrolę, atliekų turėtojų – vietinės rinkliavos mokėtojų švietimą ir informavimą

14. Registrą ARATC sukuria ir tvarko nustatyta tvarka naudodamasis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus, VĮ Registrų centro, Gyventojų registro, Mokesčių mokėtojų registro, Savivaldybės ir kitų subjektų turimais duomenimis, reikalingais Registrui ir vietinei rinkliavai administruoti.

15. ARATC, Savivaldybės ar paslaugos teikėjo prašymu papildomus duomenis turi pateikti visi komunalinių atliekų turėtojai, jeigu šie duomenys būtini vietinės rinkliavos mokėtojų registravimo organizavimui ir tvarkymui.

16. Registrui būtini duomenys renkami, tvarkomi, saugomi ir naudojami laikantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

 

V. VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

 

17. Pagal Registro duomenis ARATC parengia mokėjimo pranešimą apie apskaičiuotas mokėtinas vietinės rinkliavos įmokas už einamąjį ketvirtį ir mokėjimo terminus, rinkliavos dydį bei pateikia mokėjimo pranešimų spausdinimo ir įteikimo paslaugas teikiančiai įmonei, kuri jį iki kiekvieno ketvirčio antro mėnesio dešimtos dienos pateikia kiekvienam vietinės rinkliavos mokėtojui.

18. Vietinė rinkliava sumokama į ARATC surenkamąją sąskaitą. ARATC gautas lėšas perveda į Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, kurios toliau pervedamos į Birštono savivaldybės sąskaitą. Birštono savivaldybė pagal ARATC pateiktą sąskaitą atsiskaito už atliekų surinkimą ir tvarkymą.

19. Vietinė rinkliava turi būti sumokama iki kiekvieno ketvirčio paskutinės dienos.

 

VI. VIETINĖS RINKLIAVOS IŠIEŠKOJIMAS

 

20. Nesumokėta vietinė rinkliava išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių paslaugomis.

 

VII. VIETINĖS RINKLIAVOS APSKAITA

 

21. Vietinės rinkliavos apskaitą vykdo Savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII. VIETINĖS RINKLIAVOS RINKIMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

22. Vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuoja Valstybės kontrolė, Kauno apskrities VMI, Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba.

23. ARATC yra atsakingas:

23.1. už vietinės rinkliavos mokėtojų duomenų bazės organizavimą ir tvarkymą;

23.2. už vietinės rinkliavos duomenų kaupimą ir jų teisingumą.

24. Savivaldybės administracija vykdo vietinės rinkliavos administravimo priežiūrą ir kontrolę, kad vietinės rinkliavos lėšos būtų naudojamos tik Savivaldybės tarybos patvirtintai Birštono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo programai įgyvendinti.

 

IX. VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

25. Komunalinių atliekų turėtojai ir vietinės rinkliavos mokėtojai, pateikę patvirtinančius dokumentus, turi teisę:

25.1. reikalauti iš ARATC pakeisti ar patikslinti duomenis Registre, jei tokie duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs;

25.2. reikalauti perskaičiuoti netinkamai apskaičiuotas vietinės rinkliavos įmokas.

26. Vietinės rinkliavos mokėtojai privalo laiku sumokėti apskaičiuotas vietinės rinkliavos įmokas, nurodytas mokėjimo pranešimuose.

27. Savivaldybės administracijos, ARATC ar paslaugos teikėjo prašymu vietinės rinkliavos mokėtojai privalo teikti visus duomenis, reikalingus Registro ir vietinės rinkliavos dydžiams tikslinti.

 

X. VIETINĖS RINKLIAVOS PERMOKOS GRĄŽINIMO TVARKA

 

28 Vietinė rinkliava jos mokėtojui grąžinama Savivaldybės tarybos nustatytais atvejais, kai vietinės rinkliavos mokėtojas pateikia motyvuotą prašymą.

29. Prašymas dėl vietinės rinkliavos grąžinimo Savivaldybės administracijai turi būti pateiktas per vienerius kalendorinius metus nuo grąžinti prašomos rinkliavos sumokėjimo datos.

30. Sprendimus dėl rinkliavos ar jos permokos grąžinimo priima Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos Komisijos, nagrinėjusios fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pateiktas išvadas.

31. Vietinė rinkliava grąžinama per 15 dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos.

 

XI. VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATOS

 

32. Vietinės rinkliavos lengvatas nustato Savivaldybės taryba.

 

XII. VIETINĖS RINKLIAVOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

 

33. Vietinės rinkliavos lėšos naudojamos apmokėti išimtinai komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sąnaudoms.

34. Vietinės rinkliavos išlaidos bus finansuojamos vadovaujantis Birštono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis.

 

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Savivaldybės vietinės rinkliavos administravimo veiksmai, neaprašyti šiuose Nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais vietinių rinkliavų administravimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

36. Vietinės rinkliavos mokėtojai, nepateikę duomenų ar pateikę neteisingus duomenis vietinės rinkliavos apskaičiavimui, laiku nemokantys vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą, pažeidžia šiuos Nuostatus bei kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus ir atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

__________________________


 

Vietinės rinkliavos už komunalinių

atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų

ir atliekų tvarkymą nuostatų

priedas

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDIS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ

ATLIEKŲ TURĖTOJAMS IR VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJAMS

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto paskirtis

Paskirties apibūdinimas

Vietinės rinkliavos dydžio parametras

Rinkliavos dydis,

Lt/mėn./

100 m2

1.

Gyvenamosios paskirties pastatai

pastatas, kurio visas naudingas plotas, didžioji jo dalis ar bent pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos (individualūs namai, butai).

Maksimalus apmokestinamas plotas – 100 m2

m2

16,00

2.

Administracinės ir specialiosios paskirties pastatai

pastatai, skirti administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, teismai, biurai, kontoros, kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai) ir pastatai, skirti specialiesiems tikslams (karinių vienetų pastatai, pataisos namai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės ir kt.)

m2

13,00

3.

Viešbučių paskirties pastatai

pastatai skirti trumpalaikiam apgyvendinimui (viešbučiai, moteliai, svečių namai ir kt.)

m2

25,00

4.

Viešojo maitinimo paskirties pastatai

pastatai, skirti žmonių maitinimui (valgyklos, restoranai, kavinės, barai ir kt.)

m2

129,00

5.

Paslaugų paskirties pastatai

pastatai, skirti paslaugoms teikti (pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, autoservisai, plovyklos, laidojimo namai ir kt.).

m2

20,00

6.

Prekybos paskirties pastatai didesni kaip 1000 m2 prekybinio

ploto

pastatai, skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, vaistinės, knygynai ir kt.

m2

42,00

7.

Prekybos paskirties pastatai mažesni kaip 1000 m2 prekybinio

ploto

pastatai, skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, vaistinės, knygynai ir kt.)

m2

48,00

1

2

3

4

5

8.

Gydymo paskirties pastatai

pastatai, skirti gydymo reikmėms, kuriuose teikiama medicininė pagalba žmonėms ir gyvūnams (ligoninės, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, veterinarijos gydyklų pastatai, slaugos namai, klinikos ir kt.)

m2

24,00

9.

Sveikatos priežiūros paskirties pastatai

pastatai, skirti sveikatos priežiūrai (poliklinikos, medicininės priežiūros įstaigos, stomatologijos kab. ir kt.)

m2

12,00

10.

Sporto ir kultūros paskirties pastatai

pastatai, skirti sportuoti (sporto salės, teniso kortai, baseinų, čiuožyklų, jachtklubų, maudyklų, stadionų, maniežų pastatai ir kt.) ir pastatai, skirti kultūros reikmėms ir viešiesiems pramoginiams renginiams (teatrai, kino teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, muziejai, archyvai, parodų rūmai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai ir kt.)

m2

3,00

11.

Poilsio paskirties pastatai

pastatai, skirti žmonių visaverčiam fiziniam ir dvasiniam poilsiui (turizmo centrai, poilsio namai, kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai, medžioklės nameliai ir kt.)

m2

20,00

12.

Mokslo paskirties pastatai

pastatai, skirti švietimo ir mokslo reikmėms (institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai ir kt.)

m2

5,00

13.

Gamybos ir pramonės paskirties pastatai

pastatai, skirti gamybai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės, energetikos pastatai, kalvės, skerdyklos, gamybinės laboratorijos ir kt.)

m2

24,00

14.

Sandėliavimo paskirties pastatai

pastatai, skirti ką nors laikyti (saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti pastatai skirti produkcijos laikymui ir kt.)

m2

1,00

15.

Kitos paskirties pastatai

pastatai, skirti žemės ūkio produkcijai auginti, gaminti ir laikyti (kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės, šiltnamiai ir kt.)

m2

1,00

16.

Sodų paskirties pastatai

sodų valda, esanti bendrijoje

vnt.

2,00

17.

Garažų paskirties pastatai

garažai, esantys garažų bendrijose

vnt.

1,00

__________________________