ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2008 m. lapkričio 27 d. Nr. T-214

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290), Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu (Žin., 2000, Nr. 52-1484; 2000, Nr. 53), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 92 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (pridedama).

2. Įvesti rinkliavą nuo 2009 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Česlovas Daugėla


 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2008 m. lapkričio 27 d.

sprendimu Nr. T-214

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ

N U O S T A T A I

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja vietinės rinkliavos apskaičiavimą, vietinės rinkliavos mokėtojų registro sudarymą, vietinės rinkliavos mokėjimą, apskaitą, išieškojimą ir iš jos gautų savivaldybės biudžeto pajamų panaudojimą.

2. Šie nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290), Rinkliavų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 52-1484), Atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016), Biudžeto sandaros įstatymu (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47), Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381), Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-249 patvirtintomis Alytaus miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis.

3. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą nustatoma visiems Alytaus miesto savivaldybės komunalinių atliekų turėtojams, išskyrus juridinius asmenis ir juridinių asmenų padalinius, turinčius Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės TIPK leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje.

 

II. pagrindinės sąvokos

 

4. Vietinė rinkliava – tai Alytaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – savivaldybės taryba) sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti šiuose nuostatuose nustatyta tvarka.

5. Vietinės rinkliavos mokėtojai – atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) savivaldybės teritorijoje.

6. Individualus namas – atskiras gyvenamasis namas, kuriame įrengti ne daugiau kaip du butai.

7. Daugiabutis namas – trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame įrengti trys ir daugiau atskiriems savininkams priklausantys butai su gyvenamosiomis ir (ar) su negyvenamosiomis patalpomis.

8. Paslaugos teikėjas – atliekų tvarkytojas, vykdantis komunalinių atliekų surinkimą ir pervežimą šalinti sąvartyne.

9. Kitos nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos galiojančiuose teisės aktuose.

 

III. Vietinės rinkliavos DYDžiai

 

10. Vietinės rinkliavos dydžiai nustatomi tokie, kad gautos pajamos padengtų visas atliekų tvarkymo sistemos sąnaudas: atliekų tvarkymo sistemos plėtros ir administravimo, vietinės rinkliavos administravimo, atliekų surinkimo ir transportavimo, šalinimo, sąvartyno eksploatavimo, infrastruktūros plėtros, uždarymo, rekultivavimo, priežiūros po uždarymo bei kitas su atliekų tvarkymu susijusias išlaidas.

11. Vietinės rinkliavos dydis už 100 m2 nekilnojamojo turto plotą (lentelė pridedama) nustatomas taip:

11.1. eurais be centų, kai vietinės rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų;

11.2. eurais su centais, vieno skaitmens po kablelio tikslumu, kai vietinės rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų.

2014 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-258 redakcija

 

12. Maksimalus apmokestinamas gyvenamosios paskirties pastatų plotas yra 100 m2 bendro naudingo ploto.

13. Savivaldybės taryba savo sprendimu gali kartą per metus indeksuoti vietinės rinkliavos dydį taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.

14. Savivaldybės taryba turi teisę perskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžius, atsižvelgdama į atliekų tvarkymo sąnaudų pasikeitimus (atliekų tvarkymo sistemos kaštų pasikeitimus, sąvartyno vartų mokesčio dydžio pasikeitimus ir kt.).

 

IV. VIETINĖS RINKLIAVOS ADMINISTRAVIMAS

 

15. Vietinę rinkliavą administruoja UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ARATC), vykdantis šias vietinės rinkliavos administravimo procedūras: vietinės rinkliavos mokėtojų registro (toliau - registras) kūrimą ir tvarkymą, vietinės rinkliavos apskaičiavimą, vietinės rinkliavos surinkimo organizavimą ir apskaitą, vietinės rinkliavos mokėjimo kontrolę, atliekų turėtojų – vietinės rinkliavos mokėtojų švietimą ir informavimą.

16. Registrą ARATC sukuria ir tvarko nustatyta tvarka naudodamasis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus, VĮ Registrų centro, Gyventojų registro, Mokesčių mokėtojų registro, savivaldybės, kitų subjektų ir atliekų turėtojų – rinkliavos mokėtojų turimais duomenimis dėl nekilnojamojo turto ploto/ paskirties tikslinimo bei teikiamomis deklaracijomis, reikalingomis registrui ir vietinei rinkliavai administruoti.

2010 m. gruodžio 9 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-216 redakcija

17. ARATC, savivaldybės ar paslaugos teikėjo prašymu papildomus duomenis turi pateikti visi komunalinių atliekų turėtojai, jeigu šie duomenys būtini vietinės rinkliavos mokėtojų registravimui organizuoti ir tvarkyti.

18. Registrui būtini duomenys renkami, tvarkomi, saugomi ir naudojami laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

 

V. VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

 

19. Vietinės rinkliavos surinkimą organizuoja ir tvarko ARATC.

20. Pagal vietinės rinkliavos registro duomenis ARATC:

20.1. parengia mokėjimo pranešimus apie apskaičiuotas nekilnojamojo turto objektų (išskyrus garažų, esančių garažų bendrijose) mokėtinas vietinės rinkliavos įmokas ir mokėjimo terminus, rinkliavos dydį ir du kartus per metus pateikia rinkliavos mokėtojams. Pirmojo pusmečio mokėjimo pranešimai vietinės rinkliavos mokėtojams pateikiami iki einamųjų metų vasario 10 d., antrojo pusmečio – iki rugpjūčio 10 d.;

2011 m. birželio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-171 redakcija

20.2. parengia mokėjimo pranešimus apie apskaičiuotas garažų, esančių garažų bendrijose, mokėtinas vietinės rinkliavos įmokas už visus kalendorinius metus bei nekilnojamojo turto savininkui įteikia iki pirmo ketvirčio antro mėnesio dešimtos dienos;

20.3. bankrutavusioms ir likviduotoms įmonėms bei įmonėms, laikinai sustabdžiusioms savo veiklą (iki veiklos sustabdymo sumokėjusioms mokesčius) ir kuriose jokia veikla nevykdoma, mokėjimo pranešimų nesiunčia ir jų susidariusias skolas pripažįsta beviltiškomis.

2010 m. gruodžio 9 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-216 redakcija

21. Mokėjimo pranešime nurodyta vietinė rinkliava mokama vietinės rinkliavos mokėtojo pasirinkimu už mokėjimo pranešime nurodytus laikotarpius (metus, pusmetį ar ketvirtį).

22. Vietinė rinkliava (išskyrus apskaičiuotą už garažus, esančius garažų bendrijose) turi būti sumokama iki pusmečio paskutinės dienos. Garažų, esančių garažų bendrijose, savininkai vietinę rinkliavą turi sumokėti iki pirmo ketvirčio paskutinės dienos.

2010 m. gruodžio 9 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-216 redakcija

2011 m. birželio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-171 redakcija

23. Vietinė rinkliava mokama į UAB ARATC sąskaitą, nurodytą mokėjimo pranešime. UAB ARATC surinktą vietinę rinkliavą perveda į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriaus biudžeto sąskaitą du kartus per mėnesį. Antrasis mokėjimas atliekamas ne vėliau kaip priešpaskutinę mėnesio darbo dieną.

2012 m. gruodžio 20 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-289 redakcija

 

VI. VIETINĖS RINKLIAVOS IŠIEŠKOJIMAS

 

24. Nesumokėta vietinė rinkliava išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių paslaugomis.

 

VII. VIETINĖS RINKLIAVOS APSKAITA

 

25. Vietinės rinkliavos įmokų apskaitą vykdo ARATC.

26. ARATC, kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, registre nustato vietinių rinkliavų nesumokėjusius komunalinių atliekų turėtojus.

 

VIII. VIETINĖS RINKLIAVOS RINKIMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

27. Vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba.

28. ARATC yra atsakingas:

28.1. už registro kūrimą ir tvarkymą;

28.2. už vietinės rinkliavos surinkimo organizavimą ir vietinės rinkliavos įmokų apskaitą;

28.3. už vietinės rinkliavos duomenų kaupimą ir jų teisingumą;

28.4. už nesumokėtos vietinės rinkliavos išieškojimą;

28.5. už atliekų turėtojų – vietinės rinkliavos mokėtojų švietimą ir informavimą.

29. Savivaldybės administracija vykdo vietinės rinkliavos administravimo priežiūrą ir kontrolę, kad vietinės rinkliavos lėšos būtų naudojamos tik komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudoms, numatytoms asignavimų valdytojo patvirtintoje Aplinkos apsaugos programoje, įgyvendinti, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, susijusius su vietine rinkliava bei teikia siūlymus savivaldybės tarybai dėl nuostatų keitimo.

2012 m. gruodžio 20 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-289 redakcija

30. Už vietinės rinkliavos mokėjimą laiku atsakingi visi vietinės rinkliavos mokėtojai.

 

IX. VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

31. Vietinės rinkliavos mokėtojai turi teisę susipažinti su duomenimis apie juos, įregistruotais ARATC registre, bei su visa informacija, susijusia su vietinės rinkliavos dydžiais, jų apskaičiavimu ir atliekų tvarkymo sąnaudomis.

32. Komunalinių atliekų turėtojai ir vietinės rinkliavos mokėtojai, pateikę patvirtinančius dokumentus (išrašą iš Nekilnojamojo turto registro, sutartis, notaro patvirtintus sandorius, paveldėjimo dokumentus, mirties liudijimus ir kitus juridinę galią turinčius dokumentus), turi teisę:

32.1. reikalauti iš ARATC pakeisti ar patikslinti duomenis registre, jei tokie duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs;

32.2. reikalauti perskaičiuoti netinkamai apskaičiuotas vietinės rinkliavos įmokas.

2010 m. gruodžio 9 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-216 redakcija

 

33. Vietinės rinkliavos mokėtojai privalo laiku sumokėti apskaičiuotas vietinės rinkliavos įmokas, nurodytas mokėjimo pranešimuose.

34. Savivaldybės administracijos, ARATC ar paslaugos teikėjo prašymu vietinės rinkliavos mokėtojai privalo teikti visus duomenis, reikalingus registro ir vietinės rinkliavos dydžiams tikslinti.

 

X. VIETINĖS RINKLIAVOS PERMOKOS GRĄŽINIMO TVARKA

 

35. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą grąžinama jos mokėtojui, kai sumokėta daugiau nei mokėjimo pranešime nurodyta ar neteisingai apskaičiuota, arba neteisėtai išieškota vietinė rinkliava.

36. Vietinės rinkliavos mokėtojas prašymą dėl vietinės rinkliavos grąžinimo pateikia ARATC per vienerius kalendorinius metus nuo grąžinti prašomos rinkliavos sumokėjimo datos.

37. Vietinė rinkliava grąžinama per 20 dienų nuo prašymo gavimo dienos.

 

XI. VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATOS

 

38. Vietinės rinkliavos lengvatas nustato savivaldybės taryba.

 

XII. VIETINĖS RINKLIAVOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

 

39. Vietinės rinkliavos lėšos naudojamos apmokėti išimtinai komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudoms, numatytoms Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo plane ir asignavimų valdytojo patvirtintoje Aplinkos apsaugos programoje.

2012 m. gruodžio 20 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-289 redakcija

40. Vietinės rinkliavos išlaidos finansuojamos vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis.

 

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Savivaldybės vietinės rinkliavos administravimo veiksmai, neaprašyti šiuose nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais vietinių rinkliavų administravimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

42. Vietinės rinkliavos mokėtojai, nepateikę duomenų ar pateikę neteisingus duomenis vietinės rinkliavos apskaičiavimui, laiku nemokantys vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą, pažeidžia šiuos nuostatus bei kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus ir atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

______________

 

 


 

Vietinės rinkliavos už komunalinių

atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų

ir atliekų tvarkymą nuostatų priedas

 

2014 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-258 redakcija

 

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TURĖTOJAMS IR VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJAMS LENTELĖ

 

 

Eil. Nr.

 

Nekilnojamojo turto paskirtis

 

Paskirties apibūdinimas

 

Vietinės rinkliavos dydžio parametras

 

Rinkliavos dydis,

Lt mėn.

100 m2 (vnt.)

 

Rinkliavos dydis,

Eur mėn.

100 m2

(vnt.)*

1.

Gyvenamosios paskirties pastatai

Pastatai, kurių visas naudingas plotas, didžioji jo dalis ar bent pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos (individualūs namai, butai).

Maksimalus apmokestinamas plotas – 100 m2 bendro naudingo ploto.

m2

17,00

4,9

2.

Administracinės paskirties pastatai, specialiosios paskirties pastatai

Pastatai, skirti administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, teismai, biurai, kontoros, kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai)

m2

13,00

3,7

3.

Specialiosios paskirties pastatai

Pastatai, skirti specialiesiems tikslams (karinių vienetų pastatai, kalėjimai, pataisos namai, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai, slėptuvės ir kt.)

m2

9,00

2,6

4.

Viešbučių paskirties pastatai

Pastatai, skirti trumpalaikiam apgyvendinimui (viešbučiai, moteliai, svečių namai ir kt.)

m2

25,00

7,2

5.

Viešojo maitinimo paskirties pastatai

Pastatai, skirti žmonėms maitinti (valgyklos, restoranai, kavinės, barai ir kt.)

m2

110,00

31

6.

Paslaugų paskirties pastatai

Pastatai, skirti paslaugoms teikti (pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, autoservisai, plovyklos, laidojimo namai ir kt.).

m2

20,00

5,7

7.

Prekybos paskirties pastatai

Pastatai, skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, vaistinės, knygynai, prekybos paviljonai ir kt.)

m2

35,00

10

8.

Gydymo paskirties pastatai

Pastatai, skirti gydymo reikmėms, kuriuose teikiama medicininė pagalba žmonėms ir gyvūnams (ligoninės, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, veterinarijos gydyklų pastatai, slaugos namai, klinikos ir kt.)

m2

24,00

6,9

9.

Sveikatos priežiūros paskirties pastatai

Pastatai, skirti sveikatos priežiūrai (poliklinikos, medicininės priežiūros įstaigos, stomatologijos kab. ir kt.)

m2

12,00

3,4

10.

Sporto ir kultūros paskirties pastatai

Pastatai, skirti sportuoti (sporto salės, teniso kortai, baseinų, čiuožyklų, jachtklubų, maudyklų, stadionų, maniežų pastatai ir kt.) ir pastatai, skirti kultūros reikmėms ir viešiesiems pramoginiams renginiams (teatrai, kino teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, muziejai, archyvai, parodų rūmai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai ir kt.)

m2

4,00

1,1

11.

Poilsio paskirties pastatai

Pastatai, skirti žmonių visaverčiam fiziniam ir dvasiniam poilsiui (turizmo centrai, poilsio namai, kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai, medžioklės nameliai ir kt.)

m2

20,00

5,7

12.

Mokslo paskirties pastatai

Pastatai, skirti švietimo ir mokslo reikmėms (institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybinės), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai ir kt.)

m2

7,00

2,0

13.

Gamybos ir pramonės paskirties pastatai

Pastatai, skirti gamybai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės, energetikos pastatai, kalvės, skerdyklos, gamybinės laboratorijos, garažai ir kt.)

m2

16,00

4,6

14.

Sandėliavimo paskirties pastatai

Pastatai, skirti ką nors laikyti (saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti pastatai, skirti produkcijai laikyti ir kt.)

m2

1,00

0,2

15.

Sodų paskirties pastatai

Sodų valda, esanti bendrijoje

vnt.

2,00

0,5

16.

Garažų paskirties pastatai

Garažai, esantys garažų bendrijose

vnt.

1,00

0,2

17.

Religinės paskirties pastatai

Bažnyčios, religinių bendruomenių pastatai, labdaros organizacijos, koplyčios, sinagogos, maldos namai ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai.

m2

1,0

0,2

______________