herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

DĖL nekilnojamojo turto ir (ar) žemės, žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo šilumos gamintojams Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašO PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 31 d. Nr. A-679

Joniškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-105 „Dėl šilumos ūkio“,

t v i r t i n u Nekilnojamojo turto ir (ar) žemės, žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo šilumos gamintojams Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).

 

Administracijos direktorius                                                                             Voldemaras Bandžiukas

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. A-679

 

Nekilnojamojo turto ir (ar) žemės, žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo šilumos gamintojams Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nekilnojamojo turto ir (ar) žemės, žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo šilumos gamintojams Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau –Aprašas) nustato nekilnojamojo turto ir (ar) žemės, žemės nuomos mokesčių lengvatų (toliau – mokesčių lengvatos), suteikiamų šilumos gamintojams Joniškio rajono savivaldybėje (toliau – savivaldybė) dydį, jų taikymo sąlygas ir tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576), Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (Žin., 2011, Nr. 62-2936) vartojamas sąvokas.

3. Dėl mokesčių lengvatų gali kreiptis tie šilumos gamintojai, kurie atitinka Aprašo 5 punkte nustatytas sąlygas.

 

II. MOKESČIŲ LENGVATŲ DYDIS IR JŲ TAIKYMO SĄLYGOS

 

4. Mokesčių lengvata, nustatyta Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-105 „Dėl šilumos ūkio“, yra lygi 1,60 Lt už 1 MWh pagamintos ir į šilumos tiekimo sistemas patiektos šilumos. Aprašo 1 punkte nurodyti mokesčiai mažinami atitinkama suma, gauta sudauginus šiame punkte nurodytą mokesčių lengvatos dydį iš pagaminto šilumos kiekio.

5. Sąlygos šilumos gamintojui, siekiančiam gauti mokesčių lengvatą:

5.1. Pagaminta šiluma bus tiekiama į centralizuotas šilumos tiekimo sistemas;

5.2. Per šildymo sezoną šilumos gamintojas pagamina šilumos ne mažiau nei 2500 MWh;

5.3. Savivaldybėje šilumos gamintojo pagaminta ir į centralizuotas šilumos tiekimo sistemas tiekiama šiluma nėra brangesnė nei 0,155 Lt/kWh (be PVM);

5.4. Nemažiau nei 80 % šilumos pagaminta per šildymo sezoną iš biokuro, atsinaujinančių energijos šaltinių, deginant atliekas, taip pat iš geoterminės energijos.

 

III. LENGVATŲ SUTEIKIMO TVARKA

 

6. Šilumos gamintojas, norintis gauti mokesčių lengvatą, iki rugpjūčio 1 d. savivaldybės administracijai pateikia:

6.1. prašymą suteikti mokesčių lengvatą, kuriame turi būti nurodyta:

6.1.1. šilumos gamintojo pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris;

6.1.2. pagamintas šilumos kiekis už praėjusį šildymo sezoną;

6.1.3. mokesčiai, kuriems prašoma taikyti lengvatą;

6.1.4. pagamintos šilumos kaina litais už kWh (be PVM);

6.2. šilumos tiekimo licencijos tinkamai patvirtintą kopiją, jei šilumos gamintojas yra ir šilumos tiekėjas;

6.3. su šilumos tiekėju pasirašytos šilumos pirkimo–pardavimo sutarties tinkamai patvirtintą kopiją;

6.4. pagamintos šilumos kiekį pagrindžiančius dokumentus (šilumos tiekėjo patvirtintą išrašą apie patiektą į tinklą šilumos kiekį);

6.5. šilumos gamintojo registracijos pažymėjimo tinkamai patvirtintą kopiją;

6.6. mokesčių, kurių lengvatų prašoma suteikti, deklaracijų tinkamai patvirtintas kopijas.

7. Už pateiktų duomenų teisingumą atsako šilumos gamintojas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto skyrius per 10 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos, nustatęs, kad šilumos gamintojo pateikti dokumentai atitinka Apraše nustatytus reikalavimus, ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d. parengia savivaldybės tarybos sprendimo projektą ir savivaldybės administracijos direktorius teikia svarstyti savivaldybės tarybai.

9. Savivaldybės taryba priima sprendimą dėl mokesčių lengvatų suteikimo (nesuteikimo) konkrečiam šilumos gamintojui.

10. Mokesčių lengvatos taikomos einamaisiais metais už praėjusį šildymo sezoną.

11. Paaiškėjus, kad šilumos gamintojas pateikė neteisingus duomenis, kurie nulėmė nepagrįstą sprendimą dėl mokesčių lengvatų, savivaldybės tarybos sprendimu lengvata panaikinama, o perskaičiuotas nekilnojamo turto ir (ar) žemės, žemės nuomos mokestis išieškomas teisės aktų nustatyta tvarka.