Joniškio rajono savivaldybės

Administracijos direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ĮVEŽTI, ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI PAVOJINGUS ŠUNIS IR JAIS PREKIAUTI JONIŠKIO RAJONE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. liepos 3 d. Nr. A-677

Joniškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2012, Nr. 122-6126) 8 straipsnio 3 dalimi, Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. B1-290 (Žin., 2013, Nr. 41-2032):

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Joniškio rajone išdavimo tvarkos aprašą;

1.2. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti formą.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 2 d. įsakymą Nr. A-720 „Dėl leidimų įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti agresyvius šunis ir jų mišrūnus ir jais prekiauti išdavimo Joniškio rajone taisyklių patvirtinimo“.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus pareigas                                                                      Aivaras Rudnickas