JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO IR JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

VIEŠŲJŲ VIETŲ, KURIOSE GALIMA PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS, SĄRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2009 m. spalio 8 d. Nr. T-229

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti:

1.1. Prekybos ir paslaugų teikimo Joniškio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašą;

1.2. Joniškio rajono savivaldybės viešųjų vietų, kuriose galima prekiauti ar teikti paslaugas, sąrašą.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 3 d. sprendimą Nr. T-193 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės viešųjų vietų, kuriose galima prekiauti ar teikti paslaugas ir prekybos ir paslaugų teikimo Joniškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“;

2.2. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 2 d. sprendimą Nr. T-233 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 3 d. sprendimo Nr. T-193 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės viešųjų vietų, kuriose galima prekiauti ar teikti paslaugas, ir prekybos ir paslaugų teikimo Joniškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.3. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 23 d. sprendimą Nr. T-132 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 3 d. sprendimo Nr. T-193 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės viešųjų vietų, kuriose galima prekiauti ar teikti paslaugas, ir prekybos ir paslaugų teikimo Joniškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ papildymo“;

2.4. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. T-115 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos  2004 m. rugsėjo 3 d. sprendimo Nr. T-193 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės viešųjų vietų, kuriose galima prekiauti ar teikti paslaugas, ir prekybos ir paslaugų teikimo Joniškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Romaldas Gadeikis


PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2009 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. T-229

 

PREKYBOS IR paslaugų teikimo joniškio rajono savivaldybėS

VIEŠOSiose VIETOSE tvarkos APRAšas

 

I.     bENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prekybos ir paslaugų teikimo Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) viešosiose vietose tvarkos aprašas nustato bendruosius mažmeninės prekybos ir paslaugų teikimo reikalavimus Joniškio rajono savivaldybės viešosiose vietose. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-357 „Dėl prekybos savo gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašo“ (Žin., 2009, Nr. 61-2443), Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. B1-632 patvirtintais Reikalavimais prekiautojams, tiekiantiems maistą tiesiogiai galutiniam vartotojui laikinose prekyvietėse (Žin., 2009, Nr. ).

2. Apraše vartojamos sąvokos:

Viešoji vieta – atvira gyvenvietės teritorija (gatvės, aikštės, parkai, pėsčiųjų takai ir kitos žmonių susibūrimams skirtos vietos), priklausanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise ar valdoma patikėjimo teise.

Ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai – žemės ūkio ir maisto produktai, pagaminti ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Gyvūniniai maisto produktai – iš gyvūnų gauti ir (ar) pagaminti maisto produktai: mėsa ir valgomieji jos subproduktai, paukštiena, žuvis, vėžiagyviai, moliuskai, pienas ir jų gaminiai, naminių paukščių kiaušiniai, natūralus medus.

Laikinieji prekybos įrenginiai – sukomplektuoti lauke statomi prekybos įrenginiai (prekystaliai, vežimėliai, stalai ir kt.).

Negyvūniniai maisto produktai – iš augalų ir (ar) jų dalių gauti produktai, naudojami maistui: augalai ir jų dalys, javai, valgomosios daržovės, valgomieji vaisiai, uogos, grybai ir iš jų pagaminti gaminiai.

Prekiautojas savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais (toliau – prekiautojas) – fizinis ar juridinis asmuo, prekiaujantis savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešojoje vietoje.

Prekybai savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais skirta viešoji vieta (toliau –  viešoji vieta prekybai) – savivaldybės nustatyta ir su Joniškio rajono valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba suderinta teritorija prekybai tik savos gamybos ir žemės ūkio produktais nuo laikinųjų prekybos įrenginių, iš automobilių, specializuotų automobilių ar priekabų.

Savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktai (toliau – produktai) – savo ūkyje išauginti, apdoroti, pagaminti ar perdirbti augalininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės, žvėrininkystės, bitininkystės ir žuvininkystės produktai, taip pat savo ūkyje išauginti ekologiški, išskirtinės kokybės ir tautinio paveldo žemės ūkio ir maisto produktai bei natūraliai užaugusios ar užaugintos miško uogos, arbatžolės, prieskoniai, vaistažolės, grybai, skirti žmonių mitybai ir (ar) paruošti žmonėms vartoti.

Tautinio paveldo žemės ūkio ir maisto produktai (toliau – tautinio paveldo produktai) – nustatyta tvarka sertifikuojami tradiciniai žemės ūkio ir maisto produktai, pasižymintys istoriškai Lietuvoje ar jos atskirame etnografiniame regione susiklosčiusia forma, sudėtimi ar kitais kokybiniais ypatumais.

3. Prekiauti, teikti paslaugas savivaldybės viešosiose vietose gali:

3.1. įmonės;

3.2. asmenys, įsigiję verslo liudijimus;

3.3. asmenys, vykdantys individualią veiklą;

3.4. ūkininkai;

3.5. sodininkai, bitininkai;

3.6. kiti asmenys, prekiaujantys savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais.

4. Prekybos viešosiose vietose būdai:

4.1. iš kioskų;

4.2. prekyba nuo laikinųjų prekybos įrenginių;

4.3. prekyba iš automobilių, specializuotų automobilių ar priekabų.

5. Asmenys gali organizuoti prekybą ir teikti paslaugas tik savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose, sumokėję rinkliavą pagal savivaldybės tarybos patvirtintus Vietinių rinkliavų nuostatus ir gavę savivaldybės administracijos leidimą.

6. Už prekybos ir paslaugų teikimo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje organizavimą (leidimų išdavimą, vietinės rinkliavos surinkimą, prekybos ar paslaugų vietų išvalymą) atsakingi seniūnai, kurių seniūnijų teritorijoje yra prekiaujama ar teikiamos paslaugos:

6.1. savivaldybės tarybos nustatyta viešoji vieta, kurioje bus vykdoma prekyba savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais, seniūno turi būti suderinta su Joniškio rajono valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba ir turi būti gautas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas.

6.2. Seniūnai turi registruoti prekiautojus, kurie vykdo maisto, tiekiamo tiesiogiai galutiniam vartotojui, tvarkymą laikinose prekyvietėse.

7. Prekiautojai ne maisto produktais ir paslaugų teikėjai prekybos ar paslaugų teikimo vietoje privalo turėti:

7.1. savivaldybės administracijos išduotą leidimą;

7.2. įmonės registravimo dokumento kopiją, verslo liudijimą, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą, asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

8. Prekiautojai savo gamybos žemės ūkio ir maisto produktais prekybos vietoje privalo turėti:

8.1. savivaldybės administracijos išduotą leidimą;

8.2. asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (F 048/a), išduotą vadovaujantis Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamomis ligomis, sveikatos tikrinimosi tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 (Žin., 1999, Nr. 41-1294; 2002, Nr. 73-3127), ir vieną iš šių dokumentų:

8.2.1. įmonės, gaminančios maisto produktus, – įmonės registravimo dokumento kopiją ir maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, išduotą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos;

8.2.2. ūkininkai – ūkininko ūkio pažymėjimo kopiją arba žemės ūkio valdos registravimo pažymėjimo kopiją ir valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro pažymos apie žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę ir papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas kopiją, jeigu prekiauja savos gamybos žemės ūkio ar iš jų pagamintais maisto produktais;

8.2.3. bitininkai, prekiaujantys savo gamybos medumi ir bitininkystės produktais, – bityno paso, išduoto teisės aktų nustatyta tvarka, kopiją arba pažymos apie bičių šeimų registravimą ūkinių gyvūnų registre kopiją, jeigu prekiauja savos gamybos medumi;

8.2.4. ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų prekiautojai – prekybos-ekologinės gamybos ūkio sertifikato, išduoto teisės aktų nustatyta tvarka, kopiją;

8.2.5. išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų prekiautojai – išskirtinės kokybės produkto sertifikato, išduoto teisės aktų nustatyta tvarka, kopiją;

8.2.6. tautinio paveldo produktų prekiautojai – tautinio paveldo produkto sertifikato, išduoto teisės aktų nustatyta tvarka, kopiją. Tautinio paveldo produktai turi būti pažymėti tautinio paveldo ženklu (vaizdinis žymuo, rodantis, kad gaminys, produktas yra sertifikuotas tautinio paveldo produktas);

8.2.7. savo asmeniniame ūkyje ar sodininkų bendrijos sklype išaugintų daržovių, vaisių, uogų ir gėlių ar surinktų miško gėrybių prekiautojai – asmens tapatybės dokumento kopiją.

9. Prekiaudami ar teikdami paslaugas švenčių, masinių renginių metu, prekybininkai ar paslaugų teikėjai privalo turėti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas tos šventės metu. Prekiaudami alkoholiniais gėrimais – nustatyta tvarka išduotą vienkartinę licenciją;

Švenčių ir renginių organizatoriai (juridiniai ir fiziniai asmenys, kurių teritorijoje vykdomi su maisto tvarkymu susiję renginiai ir šventės) likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki šventės ar renginio pradžios Joniškio rajono valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai turi pateikti maisto tvarkymo vietų planą, dalyvaujančių šventėje ir renginyje maisto tvarkymo subjektų sąrašą, nurodydami veiklos rūšį ir gauti bendrą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą visiems prekeiviams maisto produktais.

 

II.   REIKALAVIMAI PREKIAUTOJAMS

 

10. Prekiautojai ir paslaugų teikėjai privalo:

10.1. laikytis darbo saugos, priešgaisrinės apsaugos, higienos reikalavimų;

10.2. užtikrinti parduodamų maisto produktų ir teisės aktų nustatytų ženklinimo reikalavimų atitikimą, pateikti pirkėjui tik saugius ir kokybiškus produktus;

10.3. dėvėti tvarkingą ir švarią aprangą, segėti kortelę, kurioje nurodytas prekiautojo vardas, pavardė, – jei fizinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, pareigos, vardas, pavardė, – jei juridinis asmuo;

10.4. neprekiauti, jei serga ar įtaria, kad serga, ir turi bent vieną iš šių požymių: viduriavimas, vėmimas, karščiavimas, užkrėsta ar atvira žaizda, odos liga arba yra ligų, kurios gali būti perduodamos per maistą, nešiotojas;

10.5. naudoti svarsčius, svarstykles ir kitus matavimo prietaisus, naudojamus prekių masei, tūriui, ilgiui nustatyti, su galiojančiu patikros žymeniu;

10.6. garantuoti kultūringą pirkėjų aptarnavimą, tiksliai sverti ir atsiskaityti;

10.7. tvarkyti paskirtą prekybos vietą, neteršti jos atliekomis ir šiukšlėmis;

 

IIIREIKALAVIMAI GYVŪNINIų MAISTO PRODUKTų PREKIAUtojams

 

11. Prekiautojų, norinčių prekiauti gyvūniniais produktais, produktai turi būti pagaminti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintuose gyvūninio maisto tvarkymo subjektuose, kuriems suteiktas veterinarinio patvirtinimo numeris, vadovaujantis Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738 (Žin., 2006 Nr. 8-312):

11.1. Pieno produktai turi atitikti Reikalavimus gamybai ūkiuose ir jų pardavimui, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. B1-251 (Žin., 2008, Nr. 56-2138).

11.2. Žuvies produktais turi atitikti Mažais kiekiais sugautų žuvų tiekimo vietinei rinkai veterinarijos reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. B1-726 (Žin., 2006, Nr. 2-34).

11.3. Paukštiena turi atitikti Paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. B1-717 (Žin., 2005, Nr. 153-5667).

11.4. Laukinių medžiojamų gyvūnų mėsa turi atitikti Laukinių medžiojamų gyvūnų mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. B1-725 (Žin., 2006, Nr. 2-33).

11.5. Kiaušiniai, laikant ne daugiau kaip 50 vištų dedeklių, – turi atitikti Europos Tarybos 2007 m. spalio 22 d. reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL 2007 L 299, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 6 d. Europos Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1831/2009 (OL 2009 L 63, p. 9), reikalavimus.

11.6. Bitininkystės produktai, tiekiami tiesiogiai galutiniam vartotojui, turi būti tiekiami tik iš bityno, turinčio bityno pasą, išduotą vadovaujantis Bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. B1-180 (Žin., 2005, Nr. 38-1266).

12. Produktai, kurie nėra išvardyti 11 punkte, turi atitikti gyvūniniam maistui keliamus reikalavimus, nustatytus 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2004 (OL 2004 L 87, p. 109).

 

IVREIKALAVIMAI NEGYVŪNINIų MAISTO PRODUKTų PREKIAUtojams

 

13. Prekiautojai, kurie prekiauja arbatžolėmis ir (arba) prieskoniais, privalo užtikrinti, kad arbatžolės ir (arba) prieskoniai atitiktų Mažais kiekiais surenkamų Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamų arbatžolių ir (arba) prieskonių tvarkymo reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. B1-468 (Žin., 2008, Nr. 109-4190).

14. Prekiautojai, kurie prekiauja šviežiais vaisiais, uogomis ir daržovėmis, turi:

14.1. tiekti šviežius vaisius, uogas ir daržoves tinkamos išvaizdos, be fiziologinių trūkumų, be mechaninių pažeidimų, be ligų ar puvinio požymių, švarius, be pašalinio kvapo, nesušalusius;

14.2. pateikti informaciją galutiniam vartotojui apie parduodamų šviežių vaisių, uogų ir daržovių auginimo vietovę – nurodyti savo vardą, pavardę, pavadinimą žodžiu arba raštu (iškaboje).

15. Prekiautojai, kurie prekiauja Lietuvos miškų gėrybėmis (uogomis, grybais), turi jas tiekti tik šviežias, švarias, tinkamos išvaizdos, be puvinio, gedimo požymių. Prekiaujantieji grybais negali prekiauti sumaišytais šviežiais arba sūdytais, raugintais ar džiovintais grybais.

16. Prekiautojai, kurie prekiauja negyvūniniais maisto produktais (duonos, pyrago gaminiais, sultimis ir pan.), turi užtikrinti, kad negyvūniniai maisto produktai, tiekiami galutiniam vartotojui, yra pagaminti turint maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, išduotą atitinkamos teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pagal Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 (Žin., 2008, Nr. 123-4693).

 

V.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Asmenys, pažeidę šį tvarkos aprašą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

18. Raštišku tikrinančių įstaigų teikimu leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose už šių taisyklių pažeidimus panaikina Joniškio rajono savivaldybės administracija.

 

_________________________


PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2009 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. T-229

 

Joniškio rajono savivaldybės viešųjų vietų, kuriose galima

prekiauti ar teikti paslaugas, sąrašas

 

1. Gaižaičių seniūnija:

1.1. Gaižaičių kaimas (prie parduotuvių ir buvusios valgyklos vietoje);

1.2. Raistų kaimas (prie beržynėlio);

1.3. Juodeikių kaimas (prie parduotuvės);

1.4. Martyniškių kaimas (prie buvusio pieno surinkimo punkto

2. Gataučių seniūnija:

2.1. Jauniūnų kaimas (prie parduotuvių);

2.2. Gataučių kaimas (prie parduotuvių);

2.3. Stupurų kaimas (prie buvusios žemės ūkio bendrovės administracinio pastato);

2.4. Mekių kaimas (prie daugiabučių namų; prie parduotuvių);

2.5. Jaučiūnų kaimas (aikštelė šalia Jaučiūnų karių kapinių).

3. Joniškio seniūnija:

3.1. Joniškis:

3.1.1. turgelis M. Slančiausko gatvėje;

3.1.2. Miesto aikštė (prie parduotuvės „Grūstė“);

3.1.3. Miesto aikštės skveras;

3.1.4. Žemaičių gatvė (gatvės pradžia iki Joniškio kultūros centro ir buvusio aerodromo teritorija);

3.1.5. Livonijos gatvė (aikštė prie savivaldybės administracinio pastato);

3.1.6. Livonijos gatvė (prie pramogų centro „Žilvinas“);

3.1.7. Vingio gatvė (aikštelė prie parduotuvės „Liepaitė“);

3.1.8. Pašvitinio gatvė (aikštelė prie ligoninės);

3.1.9. Upytės gatvė (mažoji aikštelė prie prekybos centro „Maxima“);

3.1.10. miesto parkas;

3.1.11. poilsio zona „Sidabra“;

3.1.12. V. Kudirkos g. 83 (prie prekybos centro „Tau“).

3.2. Bertaučių kaimas (prie pieno surinkimo punkto);

3.3. Jakiškių kaimas (prie pieno surinkimo punkto; prie tvenkinio);

3.4. Kalnelio kaimas (prie parduotuvių; stadiono teritorijoje);

3.5. Linkaičių kaimas (prie buvusio pašto; prie buvusio vaikų darželio);

3.6. Ziniūnų kaimas (prie parduotuvių);

3.7. Žadvainių kaimas (prie aštuonbučio namo).

4. Kepalių seniūnija:

4.1. Beržininkų kaimas (prie skelbimų lentos Miškų urėdijos teritorijoje; prie daugiabučių namų);

4.2. Kirnaičių kaimas (prie seniūnijos administracinio pastato);

4.3. Gasčiūnų kaimas (prie pieno surinkimo punkto; stadiono teritorijoje);

4.4. Kepalių kaimas (prie žemės ūkio bendrovės administracinio pastato; sporto aikštyno teritorijoje);

4.5. Kurmaičių kaimas (prie žemės ūkio bendrovės administracinio pastato);

4.6. prie Mikšiūnų tvenkinio.

5. Kriukų seniūnija:

5.1. Kriukai (prie kelio Joniškis–Žeimelis sankirtos; šalia Kęstučio ir Darželio gatvių sankirtos; prie bažnyčios; stadiono teritorijoje);

5.2. Blauzdžiūnų kaimas (prie parduotuvių);

5.3. Bučiūnų kaimas (prie pieninės);

5.4. Darginių kaimas (prie parduotuvių);

5.5. Lieporų kaimas (prie buvusios žemės ūkio bendrovės administracinio pastato);

5.6. Skakų kaimas (prie pieno surinkimo punkto).

6. Rudiškių seniūnija – Rudiškių kaimas (šalia Apolinijos Ovaltienės namų ūkio valdos).

7. Satkūnų seniūnija:

7.1. Daunoriškės kaimas (prie parduotuvių; prie kaimo bendruomenės pastato);

7.2. Drąsutaičių kaimas (prie uždarosios akcinės bendrovės „Drąsutaičiai“ administracinio pastato; prie daugiabučių namų);

7.3. Daunoravos kaimas (prie Daunoravos dvaro);

7.4. Plikiškių kaimas (prie buvusios parduotuvės pastato; stadiono teritorijoje);

7.5. Satkūnų kaimas (aikštelėje prie seniūnijos pastato; krepšinio aikštyno teritorijoje; stadiono teritorijoje).

8. Saugėlaukio seniūnija:

8.1. Mindaugių kaimas (prie Mindaugių bendruomenės pastato);

8.2. Skilvionių kaimas (prie žemės ūkio bendrovės administracinio pastato);

8.3. Bariūnų kaimas (prie parduotuvės „Grasa“);

8.4. Pošupių kaimas (prie kapinių).

9. Skaistgirio seniūnija:

9.1. Alsių kaimas (prie žemės ūkio bendrovės administracinio pastato);

9.2. Jurdaičių kaimas (Dvaro gatvės daugiabučių namų kieme);

9.3. Lankaičių kaimas (prie Lankaičių bendruomenės centro);

9.4. Maldenių kaimas (aikštelėje Ąžuolų g. 14);

9.5. Skaistgirys (Taikos g., švenčių ir renginių metu mietelio parke ir skvere prie bažnyčios).

10. Žagarės seniūnija:

10.1. Žagarė:

10.1.1. Miesto aikštė (turgelis prie seniūnijos; skverelis);

10.1.2. miesto parko stadiono teritorija;

10.1.3. aikštė prie Naryškino dvaro rūmų;

10.1.4. alėja, vedanti į Naryškino dvaro rūmus;

10.2. poilsiavietė prie Žvelgaičio ežero;

10.3. Žvelgaičių kaimas (prie daugiabučių namų);

10.4. Minčaičių kaimas (prie daugiabučių namų);

10.5. Žiurių kaimas (prie pieno supirkimo punkto);

10.6. Žagariškių kaimas (hipodromo teritorijoje);

10.7. Daukšių kaimas (prie kultūros namų);

10.8. Maželių kaimas (prie buvusios parduotuvės);

10.9. Stungiu kaimas (prie stungių kaimo bendruomenės pastato).

11. Mokyklų teritorijose renginių metu.

12. Prie Joniškio rajono teritorijoje esančių kapinių.

_________________________