JONIŠKIO RAJONO SAVYVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU GALIMOMIS KORUPCIJOS APRAIŠKOMIS, PRIĖMIMO IŠ ASMENŲ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2009 m. spalio 8 d.  Nr. T-235

Joniškis

 

Įgyvendindama valstybės politiką korupcijos prevencijos srityje, Joniškio rajono savivaldybės kovos su korupcija programą, patvirtintą Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-250, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

patvirtinti Informacijos, susijusios su galimomis korupcijos apraiškomis, priėmimo iš asmenų Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Romaldas Gadeikis


PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2009 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. T-235

 

 

INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU GALIMOMIS KORUPCIJOS APRAIŠKOMIS,

PRIĖMIMO IŠ ASMENŲ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

 

I.          BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos, susijusios su galimomis korupcijos apraiškomis, priėmimo iš asmenų Joniškio rajono savivaldybėje aprašas reglamentuoja informacijos, susijusios su galimomis korupcijos apraiškomis Joniškio rajono savivaldybės institucijose, įstaigos ir savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse (toliau – informacija) priėmimą iš asmenų.

2. Informacijos rinkimo tikslas – padėti identifikuoti veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, ir imtis prevencinių veiksmų šio neigiamo socialinio reiškinio priežastims šalinti.

3. Už informacijos priėmimą iš asmenų Joniškio rajono savivaldybėje atsakinga Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisija (toliau – Antikorupcijos komisija).

4. Antikorupcijos komisija, priimdama informaciją, vadovaujasi pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, kituose teisės aktuose nustatytais veiklos etikos principais.

 

IIINFORMACIJOS PRIĖMIMAS

 

5. Už informacijos priėmimą yra atsakingas Antikorupcijos komisijos sekretorius, o jo nesant – komisijos pirmininko paskirtas komisijos narys.

6. Informacija priimama raštu arba žodžiu.

7. Kreipimasis raštu gali būti:

7.1. siunčiamas paprastu arba registruotu laišku adresu: Antikorupcijos komisija, Livonijos g. 4, LT-84124 Joniškis;

7.2. siunčiamas elektroniniu paštu (antikorupcijoskomisija@joniskis.lt);

7.3. įmetamas į dėžutę „Pranešimai ir pasiūlymai administravimo ir korupcijos prevencijos klausimais“, esančią Joniškio rajono savivaldybės administracijos pastato Livonijos g. 4 pirmo aukšto fojė.

8. Raštu pateikta informacija iš dėžutės „Pranešimai ir pasiūlymai administravimo ir korupcijos prevencijos klausimais“ išimama (ne mažiau kaip 2 komisijos narių) kartą per dvi savaites – antradieniais ir pildomas dėžutės atidarymo registras.

9. Raštu priimama informacija turi būti parašyta valstybine (lietuvių) kalba, įskaitoma, pageidautina, kad būtų pasirašyta ją rašiusio asmens, nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Informacijoje turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys ir / ar jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė.

10. Informaciją asmenys gali pranešti žodžiu tiesiogiai kreipdamiesi į Antikorupcijos komisijos narius, kurių kontaktiniai duomenys skelbiami Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt.

11. Informacija žodžiu ir raštu, gauta tiesiogiai iš asmens arba atsiųsta paštu, taip pat išimta iš dėžutės „Pageidavimai ir pasiūlymai administravimo ir korupcijos prevencijos klausimais“, registruojama atitinkamame dokumentų registre.

Už registro įrašų teisingumą ir informacijos registraciją atsako registruojantis asmuo, informacijos registravimą kontroliuoja Antikorupcijos komisijos pirmininkas.

 

III.       INFORMACIJOS NAGRINĖJIMAS IR NAUDOJIMAS

 

12. Priimtą informaciją Antikorupcijos komisija nagrinėja komisijos posėdyje.

13. Įvertinusi korupcijos pasireiškimo tikimybę, Antikorupcijos komisija atlieka tyrimą dėl įtariamos korupcinio pobūdžio veikos Joniškio rajono savivaldybės institucijose ir savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

14. Remiantis priimta informacija kryptingiau ir tiksliau:

14.1. atliekamas atitinkamų veiklos sričių korupcijos pasireiškimo tikimybės Joniškio rajono savivaldybės institucijose ir savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse įvertinimas;

14.2. rengiami Joniškio rajono savivaldybės kovos su korupcija programų projektai ir programų pakeitimo projektai;

14.3. teikiami pasiūlymai dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės Joniškio rajono savivaldybės institucijų ir savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams;

14.4. apie svarbią ir neatidėliotinų veiksmų reikalaujančią informaciją nedelsiant informuojami Joniškio rajono savivaldybės vadovai.

15. Priimtos informacijos ir nustatytų korupcinio pobūdžio veikų analizė skelbiama Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt.

 

IV.       BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Priimta informacija yra saugoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Informacijos, susijusios su galimomis korupcijos apraiškomis, priėmimo iš asmenų Joniškio rajono savivaldybėje aprašas viešai skelbiamas Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt.

 

_______________________