Mherbas

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PINIGINIŲ IŠMOKŲ TEIKIMO SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOMS TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2004 m. birželio 29 d. Nr. 1-348

Marijampolė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo (Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208) 17 straipsniu ir 21 straipsnio 2 dalimi, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Piniginių išmokų teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarką (pridedama).

2.    Sprendimas įsigalioja nuo 2004 m. liepos 1 dienos.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vidmantas Brazys


 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2004-06-29 spendimu Nr. 1-348

 

PINIGINIŲ IŠMOKŲ TEIKIMO SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOMS TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Piniginių išmokų teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarka (toliau – tvarka) nustato piniginių išmokų, reglamentuotų Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu (Žin., 1994, Nr.89-1706; 2004, Nr.88-3208), skyrimo ir mokėjimo tvarką socialinės rizikos šeimoms.

2.    Socialinės rizikos šeima – šeima, kurioje vyrauja krizė dėl to, kad vienas ar keli šeimos nariai piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis arba (ir) yra priklausomi nuo azartinių lošimų, arba (ir) dėl turimos negalios, skurdo, socialinių įgūdžių stokos negali ar nemoka prižiūrėti vaikų, arba (ir) naudoja psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, arba (ir) gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams.

 

II. PINIGINIŲ IŠMOKŲ TEIKIMO BŪDAI

 

3.    Piniginės išmokos socialinės rizikos šeimoms gali būti  teikiamos vienu iš šių būdų:

3.1.      pinigais vaiką prižiūrinčiai motinai ar tėvui (įmotei ar įtėviui);

3.2.      pinigais vyresniam kaip 16 metų vaikui;

3.3.      talonais, skirtais pirkti maisto parduotuvėse;

3.4.      pervedant pinigus į socialinę „IKI Premija“ kortelę;

3.5.      pervedant lėšas komunalines paslaugas teikiančioms įmonėms;

3.6.      drabužiais, avalyne ir kitomis vaikams būtinomis prekėmis (apmokant sąskaitas);

3.7.      dalį lėšų išmokant piniginėmis lėšomis, kitą dalį – vienu iš 3.2.-3.6. punktuose nurodytų būdų.

 

III. PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMAS SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOMS

 

4.    Piniginės išmokos socialinės rizikos šeimoms skiriamos:

4.1.      surašius buities sąlygų tyrimo aktą;

4.2.      vadovaujantis Vaikų teisių apsaugos skyriaus raštu.

5.    Išmokos vaikams skiriamos Administracijos direktoriaus įsakymu Socialių reikalų departamento direktoriaus teikimu.

 

__________________