PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

6-OJO ŠAUKIMO 16-ASIS POSĖDIS

 

SPRENDIMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAPLŪDIMIŲ IR JŲ MAUDYKLŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO BEI SAUGAUS ELGESIO VANDENYJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. kovo 27 d. Nr. T2-58

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5 straipsnio 2 dalimi (Žin., 2007, Nr. 81-3316), Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo bei eksploatavimo ir saugaus elgesio vandenyje taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Palangos miesto savivaldybės švaros ir tvarkymo taisyklių, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T2-134, VI skyrių „Paplūdimių tvarkymas“;

2.2. Palangos miesto savivaldybės tarybos 1999 m. liepos 29 d. sprendimą Nr. 133 „Dėl paplūdimių taisyklių“.

 

 

 

Mero pavaduotojas,                                                                                                    Rimantas Garolis

pavaduojantis merą

 

PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-58

1 punktu

 

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAPLŪDIMIŲ IR JŲ MAUDYKLŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO BEI SAUGAUS ELGESIO VANDENYJE TAISYKLĖS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Palangos miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų vietų įrengimo bei eksploatavimo ir saugaus elgesio vandenyje taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) nustato Palangos miesto savivaldybės paplūdimių ir maudyklų įrengimo bei eksploatavimo tvarką bei žmonių saugaus elgesio vandens telkiniuose reikalavimus. Šios taisyklės privalomos visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie naudojasi paplūdimiais ir maudyklomis, projektuoja, įrengia ir eksploatuoja paplūdimius ir maudymosi vietas, vykdo higienos priežiūrą ir kontrolę, bei lankytojams.

2. Šių Taisyklių reikalavimai netaikomi plaukymo ir mineralinių vandenų baseinams, uždariems vandens telkiniams, kurie naudojami terapiniais tikslais, bei dirbtinai sukurtiems uždariems vandens telkiniams, atskirtiems nuo paviršinių ir požeminių vandenų.

3. Šios Taisyklės netaikomos vykdant policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarybos, aplinkos apsaugos užduotis, stichinių nelaimių ir kitų ekstremalių sveikatai situacijų padarinių likvidavimo metu, vykdant taisyklių kontrolės funkcijas.

4. Šios Taisyklės galioja Palangos miesto savivaldybės paplūdimiuose bei maudyklose, patvirtintuose Palangos miesto savivaldybės tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 32 „Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano patvirtinimo“ bei Palangos miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 38 „Dėl detaliųjų planų“.

5. Klausimus, nenumatytus šiose Taisyklėse, reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1055 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ (Žin., 2007, Nr. 139-5716).

6. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Paplūdimys – sausumos ir tekančio ar stovinčio gėlo vandens telkinio arba jūros vieta, skirta poilsiauti ir maudytis.

Bendras paplūdimys – atitinkamais ženklais pažymėta paplūdimio dalis, skirta abiejų lyčių žmonėms, dėvintiems maudymosi kostiumus.

Moterų paplūdimys atitinkamais ženklais pažymėta paplūdimio dalis, skirta tik moterims (berniukams iki 5 m.), nepriklausomai nuo dėvimų drabužių.

Nudistų paplūdimys atitinkamais ženklais pažymėta paplūdimio dalis, skirta abiejų lyčių žmonėms, nedėvintiems maudymosi kostiumų ar dėvintiems tik jo dalį.

Maudykla – paplūdimio vieta, skirta maudytis vienu metu ne mažiau kaip šimtui žmonių maudymosi sezono didžiausios apkrovos metu. Maudyklos teritorija nustatoma Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Maudymosi sezonas įteisintas laiko tarpas, kurio metu pagal oro sąlygas bei vietinius papročius numatoma daug besimaudančiųjų.

Mėlynoji vėliava“ – paplūdimio statusas, kurį suteikia Aplinkos švietimo Europoje fondas, remiantis maudyklų vandens kokybės, paplūdimio tvarkymo bei saugumo įvertinimo kriterijais, ir garantuoja švarią, saugią aplinką paplūdimyje.

Vandens transporto priemonės:

Vandens motociklas nedidelė greitaeigė vandens transporto priemonė, neturinti  tradicinio vandens korpuso ir varoma vandens reaktyvinio variklio.

Motorinė valtis – atviras pramoginis laivas (ar iš dalies dengtas), skirtas naudojimui su pakabinamu varikliu.

Vandens dviračiai pramoginė plaukiojanti transporto priemonė, varoma žmogaus raumenų jėga.

Irklinė valtis (mažasis laivas) – pramoginis laivas, kuris juda  irklų pagalba.

7. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

 

II. PAPLŪDIMIŲ ĮRENGIMAS BEI EKSPLOATAVIMAS

 

8. Teritorijos naujiems paplūdimiams rengti turi būti numatomos teritorijų planavimo dokumentuose (detaliuose, specialiuose planuose).

9. Paplūdimius įrengia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka išrinktas asmuo (asmenys).

10. Poilsiautojų saugą, paplūdimių higienos reikalavimus, jų eksploatavimą ir priežiūrą, šių Taisyklių laikymąsi turi užtikrinti paplūdimius eksploatuojančios organizacijos kartu su kontrolę teritorijoje atliekančiomis institucijomis.

11. Paplūdimiai, kuriuose gali poilsiauti daugiau kaip 100 poilsiautojų, turi būti suskirstyti į atskiras funkcines zonas: poilsio, maudymosi, sporto. Atsižvelgiant į skirtingus poilsiautojų poreikius ir suderinus su valstybine visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba ir kitomis atitinkamomis institucijomis, paplūdimius eksploatuojanti organizacija gali įrengti ir kitas zonas.

12. Paplūdimių funkcinės zonos nurodomos informaciniame stende ir pažymimos atitinkamais ženklais (priedas).

13. Įrenginėjant naujas paplūdimių sporto, pramogų funkcines zonas pirmenybė teikiama ekologiškai švarioms techninėms priemonėms.

14. Organizuojami renginiai paplūdimiuose turi būti derinami su Savivaldybės administracija, tokių renginių metu gali būti įrengiamos laikinos funkcinės paplūdimių zonos. Renginių, vykstančių Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, laikas ir organizavimo tvarka nustatyti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-273 1 punktu patvirtintose „Renginių organizavimo Palangos miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose taisyklėse“.

15. Poilsiautojams persirengti turi būti pastatomi paviljonai arba kabinos. Viena kabina 50 – 100 žmonių.

16. Paplūdimiuose, skirtuose 100 ir daugiau poilsiautojų, teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įrengti gelbėjimo punktai. Mažesniuose paplūdimiuose turi būti pirmosios medicinos pagalbos ir gelbėjimo priemonės. Nukentėjusiems asmenims pirmąją medicinos pagalbą privalo suteikti gelbėtojai.

17. Pagal Lietuvos gamtines sąlygas maudymosi sezonas prasideda birželio 1 d. ir baigiasi rugsėjo 1 d. Maudymosi sezono pradžia ir pabaiga gali būti koreguojama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

18. Palangos miesto savivaldybės paplūdimiuose ir maudyklose žmonių gelbėjimo vandenyje paslaugą teikianti organizacija dirba:

18.1. centrinėje gelbėjimo stotyje nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d., kasdien nuo 8 val. iki 20 val.;

18.2. gelbėjimo punktuose nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d., kasdien nuo 10 val. iki 18 val.

19. Paplūdimiuose turi būti įrengti tualetai, ne arčiau kaip 100 m iki maudyklų, numatant patogumus neįgaliems žmonėms. Tualetai turi būti kasdien valomi ir prižiūrimi.

20. Paplūdimiuose ne rečiau kaip kas 25 m turi būti šiukšliadėžės, išdėstytos išilgai paplūdimio sausuma, o jei nėra galimybių pastatyti šiukšliadėžes nurodytu atstumu, paplūdimių prieigose turi būti pastatyti atliekų konteineriai. Šiukšlės turi būti išvežamos kiekvieną dieną.

21. Poilsiautojams matomoje paplūdimių vietoje turi būti įrengtas informacinis stendas, kuriame nurodoma maudymosi sezono trukmė, paplūdimių ir maudyklų bei gelbėjimo punktų darbo laikas, informaciniai ženklai, higienos reikalavimai ir rekomendacijos lankytojams, oro ir vandens temperatūros, šios Taisyklės, paplūdimį eksploatuojančios įmonės adresas ir telefonai, informacija apie „Mėlynąją vėliavą“ (jei tą sezoną ji yra suteikta).

22. Prieš maudymosi sezoną visi paplūdimiuose esantys statiniai turi būti suremontuoti, dezinfekuoti bei deratizuoti.

23. Paplūdimių viršutinis smėlio sluoksnis, ne mažiau kaip 0,1 m gylio, turi būti išvalomas bei išpurenamas (mechaniniu arba rankiniu būdu) ne rečiau kaip kartą per savaitę.

24. Kavinės, restoranai, maisto produktais ir gaiviaisiais gėrimais prekiaujantys paviljonai įrengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir kitais teisės aktais. Kavinę, restoraną ar paviljoną eksploatuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys tvarko jiems priklausančią teritoriją ir 30 m aplinkui.

 

 

III. MAUDYMOSI VIETŲ ĮRENGIMAS, SAUGUS ELGESYS VANDENYJE

 

25. Paplūdimio paruošimas eksploatavimui sezono metu turi būti baigtas iki gegužės 15 d.

26. Vandens kokybė turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

27. Būtina numatyti vaikų maudymosi vietas, kurių gylis turi būti ne daugiau kaip 0,7-1,30 m.

28. Paplūdimių maudyklų dugnas turi būti valomas nuo šiukšlių, stiklo, dumblių ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį ir po audrų. Susiformavusias dugno duobes būtina pažymėti, pvz., spalvotais plūdurais.

29. Paplūdimius administruojanti institucija privalo užtikrinti, kad būtų stebimas vandens užterštumas. Bandiniai imami prieš dvi savaites iki maudymosi sezono pradžios ir reguliariai imami kas dvi savaites iki jo pabaigos.

30. Triukšmo lygis paplūdimiuose, išskyrus gelbėjimo priemonių sukeliamą triukšmą, neturi būti didesnis nei nustatyta galiojančiuose norminiuose dokumentuose.

31. Paplūdimiuose turi būti užtikrinamas geriamo vandens tiekimas. Vandens kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

32. Paplūdimių statiniai projektuojami ir statomi vadovaujantis įstatymais, kitais teisės aktais.

33. Vandens motociklai ir kitos motorizuotos vandens transporto priemonės eksploatuojamos pagal Asmeninių laivų (vandens motociklų ir kt.) naudojimo taisykles. Vandens transporto priemonių šeimininkai užtikrina deramą žmonių apsaugą, ramybę, poilsį ir sanitarinę tvarką paplūdimiuose bei maudymosi plotuose.

 

 

IV. DRAUDŽIAMA VEIKLA PAPLŪDIMIUOSE IR MAUDYKLOSE

 

34. Paplūdimiuose ir maudyklose draudžiama:

34.1. vedžioti šunis ir kitus gyvūnus bei maudyti juos;

34.2. vyrams lankytis moterų paplūdimiuose, o moterims lankytis vyrų paplūdimiuose;

34.3. nuogiems asmenims lankytis bendruose paplūdimiuose;

34.4. nakvoti kopose ar priekopėse;

34.5. be Palangos miesto savivaldybės administracijos leidimo prekiauti maisto ir ne maisto produktais;

34.6. statyti statinius, nesuderinus su atitinkama institucija pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;

34.7. rengti stovyklavietes;

34.8. kurti laužus, deginti žolę, šiukšles ir kitas atliekas;

34.9. teršti aplinką buitinėmis ir kitomis atliekomis;

34.10. gadinti ir laužyti informacinius ženklus, iškabas, statinius, įrengimus, plaukiojimo priemones;

34.11. skinti į LR Raudonąją knygą įrašytus augalus;

34.12. statyti transporto priemones (automobilius, plaukiojimo priemones, dviračius ir pan.) ne tam skirtose vietose;

34.13. skalbti skalbinius, plauti transporto priemones;

34.14. savavališkai įrengti pramogų įrenginius, sporto aikšteles;

34.15. žaisti sportinius žaidimus ne sporto zonose ar sukeliant pavojų kitiems poilsiautojams;

34.16. važinėti automobiliais, motociklais, keturračiais motociklais, vėjaračiais, dviračiais ir kitomis transporto priemonėmis tam neskirtose funkcinėse paplūdimių zonose;

34.17. plaukioti mažaisiais, sportiniais, pramoginiais laivais, vandens motociklais, banglentėmis, burlentėmis, jėgos aitvarais, vandens dviračiais ir kitomis transporto priemonėmis tam neskirtose funkcinėse paplūdimių maudyklų zonose;

34.18. kilti ir leistis oro transporto priemonėmis (skraidyklėmis, parasparniais ir kt.) tam neskirtose funkcinėse paplūdimių zonose;

34.19. plaukioti ant automobilio kamerų, rąstų, lentų ir kitų plaukioti nepritaikytų daiktų;

34.20. plaukti už plūdurų ar kitų ženklų, žyminčių maudyklos ribas;

34.21. maudytis arba plaukioti plaukiojimo priemonėmis apsvaigus nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų;

34.22. nardyti nuo valčių ar kitų objektų, esančių vandenyje;

34.23. maudytis vaikams iki 12 metų be suaugusio asmens priežiūros;

34.24. plaukti vandens motociklais ir kitomis motorizuotomis vandens transporto priemonėmis arčiau kaip 500 m nuo paplūdimio;

34.25. plaukti vandens dviračiais arčiau kaip 100 m nuo paplūdimio;

34.26. plaukiant valtyje sėdėti ant rago ar borto;

34.27. maudytis, nardyti bei šokinėti iš valties jai plaukiant;

34.28. vežti (plukdyti) neblaivius asmenis;

34.29. vežti (plukdyti) vaikus iki 7 metų be suaugusiųjų priežiūros;

34.30. maudytis, kai to neleidžia atitinkama informacija (perspėjančios vėliavos kabinamos prie gelbėjimo postų ir jūros tilto).

 

V. ELGESYS ANT LEDO

 

35. Eiti, čiuožti ant užšalusių vandens telkinių ledo asmeniui draudžiama, jei ledo storis mažesnis negu 7 cm.

36. Eiti, čiuožti ant užšalusių vandens telkinių ledo žmonių grupei draudžiama, jei ledo storis mažesnis nei 12 cm.

37. Važiuoti ant užšalusių vandens telkinių lengvajam automobiliui draudžiama, jei ledo storis mažesnis nei 26 cm.

38. Čiuožyklą eksploatuojanti ar renginius ant užšalusių vandens telkinių organizuojanti organizacija privalo užtikrinti žmonių saugumą. Jei ledo storis ar jo struktūra kelia pavojų žmogaus gyvybei, čiuožyklos eksploatacija ar ant ledo organizuojami renginiai turi būti sustabdyti.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Paplūdimius eksploatuojančios organizacijos metinę ataskaitą apie atliekamą paplūdimių priežiūrą Savivaldybės administracijos direktoriui privalo pateikti per 30 darbo dienų pasibaigus vasaros sezonui.

40. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka. Bylas, susijusias su šių Taisyklių reikalavimų pažeidimais, nagrinėja Savivaldybės administracinė komisija.

41. Kaip laikomasi šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų, prižiūri tam įgalioti pareigūnai. Taisyklių vykdymą kontroliuoja Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti asmenys ir Palangos miesto policijos komisariatas.

 

_______________________________

 

Palangos miesto savivaldybės

paplūdimių ir maudyklų

įrengimo bei eksploatavimo bei

saugaus elgesio vandenyje

taisyklių

priedas

 

 

 

PAPLŪDIMIŲ FUNKCINĖS ZONOS IR INFORMACINIAI ŽENKLAI

 

                            

Informacinis stendas          Medicinos punktas                                  Gelbėjimo punktas

 

                           

Neįgaliųjų takas                 Moterų paplūdimys            Bendras paplūdimys

 

                           

Geriamas vanduo                                     Tualetas                              Dušas

 

                                   

Komunalinių atliekų           Vesti naminius                   Rengti stovyklavietes

konteineris arba dėžė         gyvūnus draudžiama          draudžiama

 

 

                                      

 

 

 

Vyrų paplūdimys                                     Nudistų paplūdimys

___________________________________