baltos zuvys

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

 

2008 m. lapkričio 6 d. Nr. T-174

Švenčionys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2004, Nr. 4-33; 2008, Nr. 15-508 ) 18 straipsnio 1 punktu, Švenčionių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 20 d. sprendimu Nr. T-3 patvirtintų Švenčionių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių:

1.1. 5.11. punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:

5.11. Komunalinių atliekų konteinerių talpa ir jų ištuštinimo dažnumas:

5.11.1. Pabradės, Švenčionių ir Švenčionėlių miestuose, kolektyvinio naudojimo konteineriai, skirti daugiabučių namų gyventojams, tuštinami ne rečiau kaip 3 kartus per savaitę;

5.11.2. miesteliuose ir kaimuose kolektyvinio naudojimo konteineriai, skirti daugiabučių namų gyventojams, tuštinami ne rečiau kaip 1 kartą per 2 savaites;

5.11.3. individualių namų valdų savininkai, kurie nesinaudoja kolektyviniu konteineriu, privalo iš atliekų tvarkymo paslaugas teikiančios įmonės įsigyti (nusipirkti ar išsinuomoti) individualų konteinerį, kuris tuštinamas ne rečiau kaip 1 kartą per 2 savaites. Konteinerių dydį parenka komunalinių atliekų tvarkytojas pagal fiziniams ir juridiniams asmenims nustatytas metines atliekų susikaupimo normas ir konteinerių ištuštinimo dažnumą;

5.11.4. antrinių žaliavų konteineriai, pastatyti viešose vietose, ištuštinami kai yra užpildyti ne mažiau kaip 3/4 jų tūrio.“

1.2. 6.10. punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:

6.10. Nustatyti metines buitinių atliekų susikaupimo normas:

6.10.1. individualių namų valdų ir daugiabučių namų butų gyventojams, priklausomai nuo asmenų skaičiaus namų ūkyje (bute) rajono miestuose, miesteliuose, gyvenvietėse ir kaimuose – 1,5 m3 vienam gyventojui per metus;

6.10.2. įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms bei juridinio asmens teisių neturinčioms įmonėms nustatyti tokias minimalias metines komunalinių atliekų (buitinių atliekų bei komercinės, pramoninės, institucijų bei kitokios prigimties atliekų, kurios savo pobūdžiu ir sudėtimi yra panašios į buitines atliekas) susikaupimo normas, priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus ir/ar kitų žemiau išvardintų kriterijų:

 

Įmonių, įstaigų ir organizacijų grupė

Parametrai, kurie nusako susidarančių komunalinių atliekų kiekius (1 vienetui)

Atliekų susidarymo kiekis m3 per metus 1 vienetui

Pastabos

Prekybos organizacijos (didmeninės ir mažmeninės), parduotuvės, prekybos kioskai

Darbuotojų (pardavėjų) skaičius

1,7

Darbuotojų skaičius nustatomas skaičiuojant metinį vidutinį sausio 1 dienai

Specializuotos ne maisto parduotuvės

Darbuotojų (pardavėjų) skaičius

0,7

Darbuotojų skaičius nustatomas skaičiuojant metinį vidutinį sausio 1 dienai

Turgavietės

Bendras plotas (1 m²)

0,05

Apskaičiuojama pagal turgavietės bendrą plotą

Restoranai, kavinės, barai

Darbuotojų skaičius

1,5

Darbuotojų skaičius nustatomas skaičiuojant metinį vidutinį sausio 1 dienai

Viešbučiai, moteliai, svečių namai

Vietų skaičius

0,5

Skaičiuojama pagal faktinį darbo laiką

Bendrabučiai, internatai

Vietų skaičius

0,8

Vietų skaičius nustatomas lovadienius dalinant iš laikotarpio kalendorinių dienų

Mokyklos, mokymo įstaigos, vaikų darželiai ir lopšeliai 

 

Moksleivių, vaikų skaičius

 

0,08

Moksleivių, vaikų skaičius rugsėjo 1 dienai

Gydyklos (ligoninės, slaugos namai, pensionatai)

Vietų skaičius

0,9

Vietų skaičius nustatomas lovadienius dalinant iš laikotarpio kalendorinių dienų

Sveikatos priežiūros centrai (poliklinikos, ambulatorijos, medicininiai punktai)

Darbuotojų skaičius

0,3

Darbuotojų skaičius nustatomas skaičiuojant metinį vidutinį sausio 1 dienai

Įstaigos ir organizacijos

(viešieji ir privatūs biurai)

Darbuotojų skaičius

0,3

Darbuotojų skaičius nustatomas skaičiuojant metinį vidutinį sausio 1 dienai

Įmonės, užsiimančios žemės ūkio gamyba (žemės ūkio bendrovės, ūkininko ūkiai)

Darbuotojų skaičius

0,1

Darbuotojų skaičius nustatomas skaičiuojant metinį vidutinį sausio 1 dienai

Įmonės (pramonės, statybos, paslaugų ir kitos įmonės), t. y. visos įmonės, nepriskirtos aukščiau esančioms grupėms

Darbuotojų skaičius

0,25

Darbuotojų skaičius nustatomas skaičiuojant metinį vidutinį sausio 1 dienai

Sodų bendrijoms

Valdų skaičius

0,3

 

Garažų bendrijoms

Valdų skaičius

0,1

 

 

2. Papildyti Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 20 d. sprendimu Nr. T-3 patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles 6.11. punktu ir jį išdėstyti taip:

„6.11. Juridiniai asmenys (įmonės, įstaigos ir organizacijos), veikiantys daugiabučiuose namuose arba pastatuose, kur netikslinga ar negalima pastatyti individualius konteinerius (kai pastate yra daug juridinių asmenų; o taip pat kioskai, paviljonai ir pan.), naudojasi bendrais kolektyviniais konteineriais ir moka už komunalinių atliekų surinkimą, išvežimą ir jų tvarkymą pagal savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytas atliekų susikaupimo normas.“

3. Nustatyti, kad šis  sprendimas įsigalioja 2008 m. gruodžio 1 d.

4. Pavesti rajono savivaldybės administracijai informuoti oficialiu pranešimu apie priimtą  šį sprendimą  vietinėje spaudoje  ir paskelbti šio sprendimo tekstą  savivaldybės interneto tinklalapyje: www. svencionys.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Vytautas Vigelis