PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO REGLAMENTO, PATVIRTINTO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. SAUSIO 2 D. ĮSAKYMU NR. DV-9, PAKEITIMO

 

2008 m. birželio 10 d. Nr. DV- 413

Pasvalys

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 104-4636; 2004, Nr. 4-33) 11 straipsnio 2 dalimi, 29 straipsnio 5 dalies 2 ir 3 punktais:

1.     Keičiu Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbo reglamentą, patvirtintą Administracijos direktoriaus 2007 sausio 2 d. įsakymu Nr. DV-9 (pakeistą Administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. DV-225):

1.1. 17 punktą išdėstant taip:

17. Administracijos darbuotojai gali būti skatinami vienkartinėmis piniginėmis išmokomis:

17.1.  gyvenimo jubiliejinių sukakčių (50, 60, 70 metų) proga;

17.2.  kitais, teisės aktais nustatytais atvejais“

1.2. 20 punktą išdėstant taip:

20. Administracijos darbuotojams, kurių materialinė būklė sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio) ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, Administracijos direktoriaus įsakymu gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa. Darbuotojams, kurių materialinė būklė sunki dėl motinos (įmotės), tėvo (įtėvio) ligos ar mirties Administracijos direktoriaus įsakymu gali būti skiriama iki 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa.

1.3. papildant 20-1 punktu ir jį išdėstant taip:

20-1. Mirusio, išskyrus žuvusį atliekant tarnybines pareigas arba mirusį dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, Administracijos valstybės tarnautojo šeimos nariams išmokama 1 mėnesio jo gauto vidutinio darbo užmokesčio dydžio pašalpa. Mirusio Administracijos darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, šeimos nariams išmokama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa.“

2. Pavedu:

2.1. Bendrojo skyriaus vyresniajai specialistei Nijolei Grincevičienei su įsakymu pasirašytinai supažindinti struktūrinių padalinių vadovus, o vadovams - savo struktūrinio padalinio darbuotojus;

2.2. Juridinio ir personalo skyriaus vyriausiajai specialistei Jurgitai Karčiauskienei paskelbti įsakymą Administracijos skelbimų lentoje;

2.3. Bendrojo skyriaus kompiuterių sistemų specialistui Emiliui Trinskiui įsakymą paskelbti Savivaldybės internetiniame tinklalapyje.

Įsakymas įsigalioja nuo 2008 m. birželio 16 d.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                  Rimantas Užuotas