PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO REGLAMENTO, PATVIRTINTO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 M.

SAUSIO 2 D. ĮSAKYMU NR. DV-9, PAKEITIMO

 

2012 m. gegužės 17 d. Nr. DV - 352

Pasvalys

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin. 1994, Nr. 55 -1049; 2008, Nr. 113-4290; 2009, Nr. 159-7206) 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais:

1. Keičiu Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbo reglamentą, patvirtintą Administracijos direktoriaus 2007 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. DV-9 (pakeistą Administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. DV-225, 2008 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. DV- 413, 2009 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. DV-611, 2011 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. DV-184, 2012 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. DV-8), 6 punktą išdėstant taip:

6. Priimtam į pareigas valstybės tarnautojui Juridinis ir personalo skyrius išduoda valstybės tarnautojo pažymėjimą, o darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, - darbo pažymėjimą, kurio galiojimo terminas - 10 metų. Pažymėjimas turi būti laikomas darbo vietoje. Praradęs pažymėjimą, darbuotojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną privalo apie tai informuoti Juridinį ir personalo skyrių, taip pat apie pažymėjimo negalioj imą privalo paskelbti spaudoje. Naujas pažymėjimas išduodamas darbuotojui pateikus prašymą. Prie prašymo turi būti pridėta skelbimo, paskelbto spaudoje apie pažymėjimo pripažinimą negaliojančiu, kopija“.

2. Pavedu:

2.1. Bendrojo skyriaus vyresniajam specialistui (raštvedybai) Linui Mainoniui su įsakymu supažindinti struktūrinių padalinių vadovus, o vadovams - savo struktūrinio padalinio darbuotojus;

2.2. Juridinio ir personalo skyriaus vyriausiajai specialistei Virginijai Gesevičienei paskelbti įsakymą Administracijos skelbimų lentoje;

2.3 Bendrojo skyriaus vyriausiajam specialistui Emiliui Trinskiui įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto tinklalapyje.

3. Įsakymas įsigalioja 2012 m. gegužės 21 d.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Rimantas Užuotas