PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠVIETIMO PAGALBOS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKĄ NAMUOSE

AUGINANČIAI ŠEIMAI ORGANIZAVIMO PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. gruodžio 27 d. Nr. T1-269

Pasvalys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-74; 2006, Nr. 82-3251) 6 straipsnio 2 punktu ir 17 straipsnio 49 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) 7 straipsnio 5 dalimi, Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ISAK- 842 (Žin., 2004, Nr. 94-3451), 8 punktu, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia

patvirtinti Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai organizavimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                  Gintautas Gegužinskas


 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2006 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T1-269

 

ŠVIETIMO PAGALBOS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKĄ NAMUOSE

AUGINANČIAI ŠEIMAI ORGANIZAVIMO PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai (toliau - Pagalba) organizavimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau - Tvarka) nustato Pagalbos rūšis, gavėjus ir teikėjus bei Pagalbos teikimo organizavimo eigą.

2.    Pagalba - tai specialistų vykdoma veikla, leidžianti didinti vaiko ugdymo (si) šeimoje kokybę.

3.    Pagalbos teikimo tikslas - padėti tėvams (globėjams) veiksmingai ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaiką.

4.    Pagalba teikiama tėvų (globėjų) pageidavimu arba Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybai rekomendavus.

 

II. PAGALBOS GAVĖJAI, TEIKĖJAI IR PAGALBOS RŪŠYS

 

5.    Pagalbos gavėjas - šeima, namuose auginanti ir ugdanti nuo gimimo iki 6 metų vaiką (-us).

6.    Pagalba teikiama:

6.1. mokyklose ir jų skyriuose, vykdančiuose ikimokyklinio ugdymo programas (Narteikių darželyje - mokykloje „Linelis“ ir Joniškėlio skyriuje, Pajiešmenių pagrindinėje mokykloje su ikimokyklinio ugdymo skyriumi, Pasvalio lopšelyje - darželyje „Eglutė“ ir Kiemėnų, Mikoliškio skyriuose, Pasvalio darželyje - mokykloje „Liepaitė“, Pasvalio darželyje - mokykloje „Žilvitis“);

6.2. Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro Pedagogų švietimo skyriuje;

6.3. Pasvalio rajono savivaldybės Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;

6.4. Vaiko dienos centruose;

6.5. Pasvalio ligoninės Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnyboje.

7.    Pagalbos rūšys:

7.1. institucinis ikimokyklinis ugdymas, skirtas 1 - 6 metų vaikui ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

7.2.   tėvų konsultavimas, kurį atlieka ikimokyklinio ugdymo pedagogas. Konsultacijų paskirtis - didinti tėvų (globėjų) kompetencijas (pedagogines žinias) ugdyti ikimokyklinio ugdymo vaikus;

7.3. Pasvalio rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamos pagalbos rūšys:

7.3.1.   įvertinimo: įvertina psichologinės ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo pagrįstumą ir priima sprendimus dėl pagalbos konkrečiam asmeniui;

7.3.2.   konsultavimo: konsultuoja, teikia psichologinę, pedagoginę, specialiąją pagalbą 3 - 6 metų vaikams ir jų tėvams (globėjams);

7.3.3.   metodinę - informacinę: teikia metodinę pagalbą tėvams (globėjams) optimalių vaiko ugdymo sąlygų, metodų parinkimo klausimais;

7.3.4.   švietimo: vykdo tikslines suaugusiųjų neformaliojo švietimo (pedagoginio, psichologinio, specialiojo pedagoginio) programas;

7.4. Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro Pedagogų švietimo skyriaus paslaugos - seminarai pedagogams bei tėvams;

7.5. Vaiko dienos centrų teikiamos paslaugos - socialinę atskirtį patinantiems vaikams sudaro socialinės integracijos visuomenėje galimybes;

7.6,  Pasvalio ligoninės Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnybos paslaugos:

7.6.1.   vaikų su vystymosi sutrikimais bei su rizikos faktoriais jiems atsirasti ankstyvas išaiškinimas;

7.6.2.   vaikų vystymosi sutrikimų profilaktika;

7.6.3.   kompleksinė (gydymo, reabilitacijos, ankstyvo ugdymo, psichologinė) pagalba sutrikusio vystymosi vaikams bei jų tėvams, įtraukiant į procesą tėvus (globėjus).

7.6.4.   informacija apie medicininės, socialinės, pedagoginės, psichologinės pagalbos sutrikusio vystymosi vaikui ir šeimai galimybes.

 

III. PAGALBOS ORGANIZAVIMAS

 

8.    Pagalba teikiama:

8.1. nuo gimimo iki 5/6 metų vaikams, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybai, Pasvalio rajono savivaldybės Pedagoginei psichologinei tarnybai, Pasvalio ligoninės Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnybai, Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro Pedagogų švietimo skyriui, Vaiko dienos centrams, mokykloms ir jų skyriams, vykdantiems ikimokyklinio ugdymo programas, rekomendavus;

8.2. tėvams (globėjams) pageidavus.

9.    Pagalbos teikėjai gali bendrai su kitais teikėjais ir veiklos partneriais organizuoti ir vykdyti vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas,

10.    Pagalbos teikimą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams koordinuoja Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius vadovaudamasis šia Tvarka ir kitais teisės aktais.

11.    Apie teikiamą pagalbą rajono bendruomenę informuoja Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius ir seniūnijų atsakingi darbuotojai, vadovaudamiesi šia Tvarka ir kitais teisės aktais.

12.    Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybai, priėmus sprendimą dėl Pagalbos šeimai, kurioje yra pažeidžiamos vaiko teisės, skyrimo, vadovaudamasi savivaldybės tarybos patvirtintu Tvarkos aprašu organizuoja Pagalbos, nurodytos Tvarkos 7.1 punkte, teikimą, inicijuoja tikslines suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas tėvams (globėjams), pažeidusiems vaiko teises.

13.    Tėvai (globėjai), pageidaujantys gauti pagalbą, kreipiasi į artimiausią mokyklą, vykdančią ikimokyklinio ugdymo programas, nurodydami reikiamos pedagoginės, socialinės pagalbos poreikį.

14.  Tėvai (globėjai), pageidaujantys gauti psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą (t.y. vaiko įvertinimą, konsultavimą(-ąsi), metodinę - informacinę, švietimo) vaikams nuo 3-6 metų, teikia prašymą Pasvalio rajono savivaldybės Pedagoginei psichologinei tarnybai, o vaikams nuo gimimo iki 6 metų - Pasvalio ligoninės Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnybai.

15.  Tėvai (globėjai), pageidaujantys dalyvauti suaugusiųjų neformaliojo švietimo programose, registruojasi Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro Pedagogų švietimo skyriuje.

16.  Tėvai, pažeidę vaiko teises, dalyvauja tikslinėse neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose.

 

IV. PAGALBOS FINANSAVIMAS

 

17.  Pagalbos teikimas finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka.

 

__________________