PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

sprendimas

DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. lapkričio 5 d. Nr. T1-210

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 41 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu ir 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 144 „Dėl kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 22-695), atsižvelgdamas į Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje 2008 m. rugsėjo 10 d. reikalavimą Nr. 2.2-41 „Dėl kapinių tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 144, 11 punkto vykdymo“, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisykles (pridedama).

2. Pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui, rengiant naują kapinių, išplečiamų kapinių naujų kvartalų planus, nustatyti mažesnį šeimos kapo dydį – 6,25 kv.m (2,5 x 2,5).

3. Sprendimas įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                               Gintautas Gegužinskas

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2008 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-210

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato leidimo laidoti išdavimo, kapinių statuso suteikimo bei keitimo, laidojimo, kapinių priežiūros ir kapinių lankymo tvarką visoms Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančioms kapinėms.

2. Žemės sklypas, kuriame yra kapinės, įregistruojamas Nekilnojamojo turto registre Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Kapinėse esančių į Kultūros vertybių registrą įrašytų saugomų kultūros paveldo objektų apsaugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.

4. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Kapas – vieta, kurioje palaidoti žmogaus (žmonių) palaikai.

Kapavietė – aiškias ribas turintis žemės plotas kapinėse, skirtas vieniems ar keleriems palaikams laidoti.

Kapinės – žemės sklypas, kuriame yra ir (ar) bus kapai bei kapavietės ir gali būti palaikų laikymo statiniai.

Kapinių planas – kapinių suplanavimo projektas (numatyti kvartalai ir takai), nustatyta tvarka suderintas ir patvirtintas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatytą tvarką.

Kapinių statusas kapinių priskyrimas neveikiančioms, riboto laidojimo ar veikiančioms kapinėms.

Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Kapinių tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 13 d. ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

5. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek jose numatytų teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

6. Už šių taisyklių įgyvendinimą atsako Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai.

 

II. LEIDIMO LAIDOTI IŠDAVIMAS

 

7. Rašytinius leidimus laidoti (1 priedas) Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijose išduoda seniūnai. Leidimai laidoti registruojami Leidimų laidoti registracijos žurnale.

8. Leidimas laidoti išduodamas mirusiojo giminaičiams, sutuoktiniui (-ei) ar kitam laidojimą organizuojančiam asmeniui, pateikusiam rašytinį prašymą ir mirties liudijimą.

9. Leidimai laidoti darbo dienomis išduodami nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.), o poilsio dienomis ir ne darbo valandomis – pagal seniūnijose bei prie kapinių esančiose informacinėse lentose, taip pat Pasvalio rajono savivaldybės internetiniame tinklapyje skelbiamą informaciją.

10. Leidimai laidoti išduodami laidojant riboto laidojimo (kai gali būti laidojama esamose kapavietėse, formuojant naujus kapus arba pakartotinai į esamus kapus, praėjus ne mažiau kaip 20 metų po paskutinio laidojimo) ir veikiančiose kapinėse. Laidojimui į Kultūros vertybių registrą įrašytose riboto laidojimo kapinėse reikalingas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio padalinio pritarimas. Leidimas laidoti neveikiančiose kapinėse gali būti išduotas tik pakeitus neveikiančių kapinių statusą į riboto laidojimo arba veikiančių kapinių statusą.

11. Leidimai laidoti išduodami nemokamai.

 

III. KAPINIŲ STATUSAS

 

12. Kapinėms gali būti suteiktas neveikiančių, riboto laidojimo arba veikiančių kapinių statusas. Statusas kapinėms suteikiamas ir keičiamas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimu, gavus Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio padalinio ir apskrities visuomenės sveikatos centro suderinimą. Pakeitusi kapinių statusą, Savivaldybė per 7 darbo dienas privalo informuoti Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos.

13. Neveikiančioms kapinėms priskiriamos kapinės, kuriose negali būti naujų palaidojimų dėl nustatytų visuomenės sveikatos saugos, kultūros paveldo apsaugos ar aplinkosaugos reikalavimų neatitikimo. Apie kapinių priskyrimą neveikiančioms pranešama vietinėje spaudoje, Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai arba atsakingi asmenys informaciją iškabina kapinių informacinėje lentoje.

14. Riboto laidojimo statusas nustatomas kapinėms, kuriose nėra vietos naujoms kapavietėms formuoti, tačiau gali būti laidojama esamose kapavietėse, formuojant naujus kapus, arba pakartotinai į esamus kapus, praėjus ne mažiau kaip 20 metų po paskutinio palaidojimo.

15. Veikiančiomis kapinėmis laikomos visos kapinės, kuriose gali būti suformuotos naujos kapavietės ir galimi laidojimai.

 

IV. MIRUSIŲJŲ LAIDOJIMAS

 

16. Laidoti leidžiama ne anksčiau, kaip praėjus 24 val. po mirties.

17. Laidoti mirusiuosius leidžiama kiekvieną dieną šviesiu paros metu.

18. Palaikams palaidoti gali būti skiriama nustatyto ploto kapavietė: vienam kapui – 3,75 kv.m (1,5 x 2,5), keliems kapams – 7 kv.m (2,8 x 2,5) arba kitokio dydžio pagal kapinių planą.

19. Veikiančiose kapinėse kapavietės skiriamos pagal kapinių planą laidojant atskirais kvartalais eilės tvarka.

20. Kiekvienas mirusysis laidojamas atskirame kape. Kapo duobės gylis turi būti ne mažesnis kaip 2 metrai. Palaidojus, kapavietėje įrengiamas kapo vietą žymintis laikinas ženklas, kuriame nurodomas mirusiojo vardas, pavardė, gimimo ir mirties datos.

21. Naujas kapas riboto laidojimo ir veikiančiose kapinėse esamoje kapavietėje gali būti formuojamas tik tuo atveju, jeigu kapavietė turi aiškiai suformuotas ribas. Formuojant naują kapą esamoje kapavietėje arba laidojant kape pakartotinai, kapavietės ribos gali būti pakeistos tik seniūnui arba kapinių prižiūrėtojui leidus ir jeigu toks pakeitimas galimas pagal kapinių planą. 

22. Neveikiančiose kapinėse mirusiųjų palaikai nelaidojami.

 

V. Kapinių priežiūra

 

23. Savivaldybės teritorijoje esančių kapinių priežiūrą organizuoja (per Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnus) ir lėšas priežiūrai skiria Savivaldybė. Konfesinių kapinių priežiūrą kapinių perdavimo sutartyse numatyta tvarka gali organizuoti ir (ar) finansuoti religinės bendruomenės ar bendrijos.

24. Kapines prižiūri Savivaldybės paskirtas kapinių prižiūrėtojas. Konfesinių kapinių prižiūrėtoją gali paskirti religinė bendruomenė ar bendrija, jeigu tai numatyta kapinių perdavimo sutartyje. Seniūnai privalo kapinių prižiūrėtoją pasirašytinai supažindinti su šiomis Taisyklėmis.

25. Visi laidojimai, kapaviečių statiniai ir jų rekonstravimo darbai registruojami Laidojimo ir kapaviečių statinių registravimo žurnale (2 priedas). Juose taip pat registruojama informacija apie kapaviečių prižiūrėtojus.

26. Seniūnai yra atsakingi už Laidojimo ir kapaviečių statinių registravimo žurnalų  pildymą ir saugojimą. Seniūnams pavedus žurnalus pildyti ir saugoti kapinių prižiūrėtojams, ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį jie turi patikrinti, kaip tvarkomi registrai. Kiekvienoms kapinėms pildomas atskiras žurnalas. Žurnalas saugomas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

27. Tvarką ir švarą kapinėse palaiko kapinių prižiūrėtojas, kuris, suderinęs su seniūnu, skiria kapavietes, užtikrina, kad kapinės būtų aprūpintos vandeniu ir nustatyta tvarka būtų surenkamos ir išvežamos į sąvartyną kapinėse susidarančios atliekos.

28. Už kapavietės priežiūrą yra atsakingas asmuo, kurio prašymu išduotas leidimas laidoti ir skirta kapavietė. Duomenys apie kapavietės prižiūrėtoją įrašomi Laidojimo ir kapaviečių statinių registravimo žurnale. Atsakingas už kapavietės priežiūrą asmuo privalo gauti kapinių prižiūrėtojo leidimą statyti (rekonstruoti) kapinių statinius ir pašalinti pažeidimus ar atlyginti žalą, kurią jis, įrengdamas kapo paminklą, antkapį ar atlikdamas kitus kapavietės tvarkymo darbus, padarė kapinėms ir kitoms kapavietėms. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektams padaryti pažeidimai ir žala atlyginami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Kilę tarp giminaičių, sutuoktinio (-ės) ir kitų suinteresuotų asmenų nesutarimai dėl atsakingo už kapavietės priežiūrą asmens paskyrimo ir laidojimo joje gali būti sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

30. Jeigu kapavietė netvarkoma daugiau kaip metus, seniūnas arba kapinių prižiūrėtojas raštu įspėja atsakingą už kapavietės priežiūrą asmenį, kad būtina ją sutvarkyti. Jeigu per metus nuo įspėjimo kapavietė nesutvarkoma, seniūnas sudaro komisiją, kuri pripažintų kapavietę neprižiūrima, ir tada jos priežiūra organizuojama Kapinių tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyta tvarka.

31. Karių, sukilėlių, pasipriešinimo okupantams dalyvių ir kitas neveikiančias kapines, kapavietes ir pavienius kapus gali prižiūrėti (tvarkyti) Krašto apsaugos ministerijos įgalioti asmenys, asociacijos, kitos suinteresuotos organizacijos, sudariusios tokių kapų priežiūros sutartį su Savivaldybe (seniūnija) arba religine bendruomene ar bendrija, jeigu konfesinių kapinių priežiūrą pagal kapinių perdavimo sutartį organizuoja religinė bendruomenė ar bendrija. Sutartyje numatoma, kokias priežiūros funkcijas atliks šie asmenys ar organizacijos.

32. Palaikus perlaidoti galima tik gavus Panevėžio visuomenės sveikatos centro, Savivaldybės administracijos, konfesinėse kapinėse – ir religinės bendruomenės ar bendrijos rašytinį sutikimą. Jeigu palaikus ekshumuoti reikalauja ikiteisminio tyrimo institucijos ar teismas, papildomai reikia vienos iš šių institucijų rašto. Atkasant kapą, turi dalyvauti kapinių prižiūrėtojas.

33. Kapo paminklai, antkapiai, kapavietės tvora ir kiti statiniai statomi ir rekonstruojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu. Statant ir (ar) rekonstruojant kapo paminklus, antkapius ir kitus statinius, informuojamas kapinių prižiūrėtojas, kuris žurnale įrašo kapavietės statinių statymo ir (ar) rekonstravimo datas. Norint statyti, rekonstruoti ar remontuoti kapo paminklus, antkapius ir kitus kapavietės statinius į Kultūros vertybių registrą įrašytose kapinėse, reikia Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio padalinio pritarimo.

34. Kapinėse esantys statiniai prižiūrimi pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytą statinių naudojimo ir priežiūros tvarką.

35. Kapinėse augantys želdiniai prižiūrimi ir tvarkomi pagal želdinių tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai atsako už želdinių tvarkymą kapinėse.

36. Naujos kapinės įrengiamos ir esamos plečiamos pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parengtus teritorijų planavimo dokumentus. Teritorijų planavimo dokumentai esamoms kapinėms plėsti pradedami rengti nustatyta tvarka suformuotiems ir įregistruotiems Nekilnojamojo turto registre žemės sklypams.

 

VI. KAPINIŲ LANKYMAS

 

37. Kapinės lankomos visais metų laikais šviesiu paros metu. Lapkričio 1 d. - Visų Šventųjų dieną ir Lapkričio 2 d. - Vėlinių dieną – lankymo laikas neribojamas.

38. Lankantis kapinėse privalu palaikyti švarą ir rimtį.

39. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai kapines aprūpina informacinėmis lentomis, kuriose užrašomas:

39.1. kapinių pavadinimas;

39.2. statusas;

39.3. kapinių prižiūrėtojo duomenys: įmonės pavadinimas (arba vardas, pavardė), adresas;

39.4. darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis dėl informacijos (vardai, pavardės, telefonų numeriai, darbo laikas), duomenys;

39.5. laikas, kada kapinėse galima laidoti ir jas lankyti;

39.6. informacija apie leidimų išdavimą darbo ir poilsio dienomis;

39.7. kapinių schema ir kita reikiama informacija.

40. Jeigu kapinėse yra kultūros paveldo objektų, jie išvardijami informacinėje lentoje, o kapinių schemoje pažymimos jų buvimo vietos.

 

VI. KAPINĖSE DRAUDŽIAMA

 

41. Kapinėse draudžiama:

41.1. vedžioti šunis ir kitus gyvūnus;

41.2. važinėti bet kokiu transportu (išskyrus specialųjį) be seniūno arba kapinių prižiūrėtojo leidimo;

41.3. be kapines prižiūrinčio seniūnijos seniūno ir kapinių prižiūrėtojo žinios išvežti, remontuoti kapų statinius, sodinti arba persodinti medžius, juos genėti arba naikinti;

41.4. būti ne lankymo metu, trikdyti rimtį, šiukšlinti, mindžioti veją ir gėlynus, laužyti medžius ir krūmus, skinti ar imti gėles, gadinti kapinių ir kapų statinius, išmesti šiukšles ne tam skirtose vietose.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42. Pasikeitus asmenims, atsakingiems už leidimų laidoti išdavimą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje, už tai buvę atsakingi asmenys pagal  perdavimo ir priėmimo aktą perduoda visus dokumentus, susijusius su leidimų laidoti išdavimu.

43. Kapinių teritorijų tvarkymą ir priežiūrą organizuoja Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai pagal Kapinių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 144 ir šias Taisykles.

44. Kitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 13 d. nutarime Nr. 144 „Dėl Kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir šiose Taisyklėse nenumatytus kapinių tvarkymo klausimus sprendžia Savivaldybės administracijos direktorius.

 

____________________

 

Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje

esančių kapinių tvarkymo taisyklių

1 priedas

 

(Leidimo laidoti forma)

 

LEIDIMAS LAIDOTI _________________

(leidimo numeris)

 

 

Mirusiojo asmens:

pavardė _________________________________________________________________________

vardas __________________________________________________________________________

gimimo data _____________________________________________________________________

mirties data ______________________________________________________________________

 

Kapinių:

pavadinimas _____________________________________________________________________

kvartalo numeris __________________________________________________________________

kapavietės numeris ________________________________________________________________

kapavietės dydis __________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

(atsakingo už kapavietės priežiūrą asmens vardas, pavardė)

 

________________________________________________________________________________

(leidimą išdavusio asmens vardas, pavardė, pareigos ir parašas)

 

_______________________

(leidimo išdavimo data)

 

V.A.

 

Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje

esančių kapinių tvarkymo taisyklių

2 priedas

 

(Laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnalo forma)

 

Laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnalas

 

_________________________________________________________________________________________________________

(kapinių pavadinimas, adresas)

____________________________________________________________________________________________________________

(kapinių prižiūrėtojo pavadinimas (arba vardas, pavardė), adresas)

 

Eil. Nr.

Palaidotas asmuo

Įstaiga, išdavusi mirties liudijimą, jo numeris ir išdavimo data

Asmens, atsakingo už kapavietės priežiūrą, vardas, pavardė arba organizacijos pavadinimas, adresas, telefono numeris

Kapavietės statinių statymo ir rekonstravi-mo datos

Pastabos

Įregistravusio asmens vardas, pavardė,

parašas

Pavardė, vardas

Gimimo ir mirties datos

Paskutinė gyvenamoji vieta

Laidojimo data

Laidojimo vieta (kapinių kvartalas, kapo Nr., sklypo matmenys)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11