ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BENDROJO UGDYMO, NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ BEI VAIKŲ GLOBOS ĮSTAIGŲ AUKLĖTINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO, NEATLYGINTINO PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2013 m. spalio 31 d. Nr. T-227

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 7 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2013, Nr. 73-3655) 36 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 32-890; 2013, Nr. 75-3782) 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Šiaulių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir profesinio mokymo įstaigų mokinių bei vaikų globos įstaigų auklėtinių važiavimo išlaidų kompensavimo, neatlygintino pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. T-54 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų moksleivių pavėžėjimo“;

2.2. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 16 d. sprendimo Nr. T-272 „Dėl Kaimo bendrojo lavinimo mokyklų mokinių, gyvenančių toli nuo mokyklos, nemokamo pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimo tvarkos aprašo ir Važiavimo išlaidų kompensavimo bendrojo lavinimo, papildomo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams, vaikų globos įstaigų auklėtiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 ir 2 punktus;

2.3. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. T-30 „Dėl Važiavimo išlaidų kompensavimo bendrojo lavinimo, papildomo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams, vaikų globos įstaigų auklėtiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.4. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 19 d. sprendimą Nr. T-203 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Važiavimo išlaidų kompensavimo bendrojo lavinimo, papildomo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams, vaikų globos įstaigų auklėtiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskelbimo vietinėje spaudoje.

4. Įpareigoti Gitaną Kudulienę, Ryšių su visuomene skyriaus vedėją, paskelbti oficialų informacinį pranešimą spaudoje apie šio sprendimo priėmimą.

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2013 m. spalio 31 d.

sprendimu Nr. T-227

 

BENDROJO UGDYMO, NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ BEI VAIKŲ GLOBOS ĮSTAIGŲ AUKLĖTINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO, NEATLYGINTINO PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir profesinio mokymo įstaigų mokinių bei vaikų globos įstaigų auklėtinių važiavimo išlaidų kompensavimo, neatlygintino pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja:

1.1. mokinių bei auklėtinių, gyvenančių toliau kaip 3 km nuo mokyklos pavėžėjimą į mokyklas ir į namus (toliau – pavėžėjimas);

1.2. Šiaulių rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo grupių bei 1-12 klasių (gimnazijų 1-4 klasių) mokinių, specialiųjų poreikių asmenų iki 21 metų, kurie nepajėgia patys atvykti į bendrojo ugdymo mokyklą, neatlygintino pavėžėjimo tvarką;

1.3. Šiaulių rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo grupių bei 1-12 klasių (gimnazijų 1-4 klasių) mokinių, neformaliojo vaikų švietimo bei profesinio mokymo įstaigų mokinių, vaikų globos įstaigų auklėtinių pavėžėjimo išlaidų jiems kompensavimo tvarką;

1.4. kompensavimo už mokinių pavėžėjimą vežėjams tvarką;

1.5. mokinių pavėžėjimo išimties atvejais organizavimą pagal sutartį su mokinio tėvais (rūpintojais, globėjais) ir pavėžėjimo išlaidų jiems kompensavimo tvarką.

2. Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. atvykusiems mokytis priešmokyklinio ugdymo ir 1–8 klasių mokinių pavėžėjimas kompensuojamas iki artimiausios atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdančios mokyklos.

3. Pavėžėjimas vykdomas:

3.1. mokyklų autobusais;

3.2. vietiniais (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais;

3.3. išimties atvejais – tėvų (rūpintojų, globėjų) nuosavu transportu.

4. Specialiųjų poreikių asmenų iki 21 metų, kurie nepajėgia (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje) patys atvykti į bendrojo ugdymo mokyklą, pavėžėjimą mokykliniais autobusais ar kitu transportu organizuoja artimiausios atitinkamą ugdymo programą vykdančios mokyklos direktorius.

5. Pavėžėjimo administravimą vykdo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius.

6. Pavėžėjimą organizuoja Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos (toliau – mokyklos), neformaliojo vaikų švietimo ir profesinio mokymo įstaigos bei vaikų globos įstaigos.

 

II. PAVĖŽĖJIMAS MOKYKLŲ AUTOBUSAIS

 

7. Neatlygintiną mokinių pavėžėjimą mokyklų autobusais organizuoja mokyklos, turinčios Šiaulių rajono savivaldybės tam tikslui skirtus ar pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės programas įsigytus autobusus.

8. Planuojant neatlygintiną mokinių pavėžėjimą mokyklų autobusais, atstumas iki mokyklos skaičiuojamas nuo vietos, tinkančios autobusui sustoti arba apsisukti, arčiausiai mokinio namų.

9. Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų direktoriai (toliau – mokyklų direktoriai) iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centrui (toliau Švietimo paslaugų centras) pateikia patvirtintus mokinių, pavėžėjamų mokyklų autobusais, sąrašus bei maršrutus ir jų važiavimo grafikus.

10. Pasikeitus pavežamų mokinių sąrašams ir/ar maršrutams, mokyklų direktoriai pateikia patvirtintus naujus sąrašus ir maršrutus.

 

III. PAVĖŽĖJIMAS VIETINIAIS (PRIEMIESČIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO IR TOLIMOJO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS IR KELEIVINIAIS TRAUKINIAIS

 

11. Važiavimo išlaidos kompensuojamos:

11.1. kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų 9–12 klasių (gimnazijų 1–4 klasių), profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams, šių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą ar įstaigą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais; neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis; priešmokyklinio ugdymo ir 1–8 klasių mokinių pavėžėjimas kompensuojamas iki artimiausios atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdančios mokyklos;

11.2. vaikų globos įstaigose, vaikų socializacijos centruose, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučiuose gyvenantiems mokiniams, važiuojantiems mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais;

11.3. vaikų globos namuose gyvenantiems mokiniams, važiuojantiems mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais.

12. Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, atvykusių mokytis iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. ir priešmokyklinio ugdymo ir 1-8 klasių mokinių, atvykusių mokytis nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. važiavimas organizuojamas vežant juos atitinkamais reguliaraus susisiekimo maršrutais, o važiavimo išlaidų kompensavimas vykdomas apmokant vežėjams patirtas išlaidas pagal pateiktus dokumentus.

13. Mokyklų direktoriai dėl pavėžėjimo vietiniais (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais iki einamųjų metų rugpjūčio 20 d. pateikia Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriui patvirtintus mokinių sąrašus ir maršrutų projektus.

14. Mokyklų direktoriai iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. pateikia vežėjams pagal sudarytas sutartis pavežamų mokinių sąrašus.

15. Mokyklų direktoriai iki einamojo mėnesio 5 d. Švietimo paslaugų centrui pateikia patikslintus mokinių sąrašus (atsižvelgiant į mokinių lankomumą), kuriuos Švietimo paslaugų centras suderina su vežėjais.

16. Vežėjai iki einamojo mėnesio 10 d. pateikia Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriui sąskaitas faktūras, pagal kurias Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius padengia vežėjų patirtas išlaidas.

17. Mokyklų direktoriai, profesinio mokymo įstaigų, vaikų globos įstaigų, vaikų socializacijos centrų vadovai Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriui pateikia sąskaitas faktūras bei ataskaitas apie važiavimo išlaidų kompensavimą (1 priedas) sutartyse, sudarytose su Savivaldybės administracija, numatytais terminais.

18. Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius pagal pateiktas sąskaitas faktūras padengia profesinio mokymo įstaigų, vaikų globos įstaigų, vaikų socializacijos centrų mokinių patirtas išlaidas.

 

IV. PAVĖŽĖJIMAS TĖVŲ (RŪPINTOJŲ, GLOBĖJŲ) NUOSAVU TRANSPORTU

 

19. Išimtinais atvejais, nesant galimybių pavėžėjimo organizuoti vietiniais (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais, mokinių pavėžėjimas gali būti organizuojamas į bendrojo ugdymo mokyklą tėvų (rūpintojų. globėjų) nuosavu transportu.

20. Mokyklų direktoriai dėl mokinių pavėžėjimo tėvų (rūpintojų, globėjų) nuosavu transportu Švietimo paslaugų centrui iki einamųjų metų rugpjūčio 20 d. pateikia mokyklų direktorių patvirtintus mokinių sąrašus, maršrutų projektus, naudotinų transporto priemonių duomenis bei nuosavybės dokumentus (2 priedas).

21. Jei prasidėjus mokslo metams naujai priimtam(-iems) mokiniui(-iams), nėra galimybių pavėžėjimo organizuoti vietiniais (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais, mokinių pavėžėjimas gali būti organizuojamas tėvų (rūpintojų. globėjų) nuosavu transportu. Mokyklos direktoriai, įvertinę aplinkybes ir faktus, mokinių pavėžėjimą organizuoja vadovaudamiesi šio Aprašo 22–29 punktais.

22. Planuojant mokinių pavėžėjimą tėvų (rūpintojų, globėjų) nuosavu transportu atstumas iki mokyklos skaičiuojamas nuo mokinio namų, neskaičiuojant tuščios automobilio ridos.

23. Švietimo paslaugų centras įvertina mokyklų direktorių pateiktus dokumentus ir pateikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui.

24. Įvertinus aplinkybes ir faktus, kad mokinio pavėžėjimo negalima organizuoti kitais šiame Apraše nurodytais būdais, ir gavę Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimą, mokyklų direktoriai sudaro sutartis su tėvais (rūpintojais, globėjais) dėl mokinių pavėžėjimo.

25. Mokinius vežant tėvams (rūpintojams, globėjams) nuosavybės teise priklausančia transporto priemone, nustatoma bazinė transporto priemonės degalų sąnaudų norma 100 kilometrų pagal atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų) ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1995 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 405 patvirtintą Automobilių kuro normų nustatymo metodiką (Žin., 1995, Nr. 85-1933). Kompensuojamas išlaidų degalams dydis apskaičiuojamas nuvažiuotą kilometrų skaičių padalinus iš 100, padauginus iš degalų sąnaudų normos ir padauginus iš per einamą mėnesį įsigytų atitinkamos rūšies degalų pirkimą liudijančiame dokumente nurodytos 1 litro kainos.

26. Tėvai (rūpintojai, globėjai) iki einamojo mėnesio 10 d. pateikia mokyklai kuro įsigijimo čekius ir prašymą, dėl degalų įsigijimo išlaidų apmokėjimo, kuriame nurodo pravažiuotų kilometrų ir lankytinų dienų skaičius už praėjusį mėnesį.

27. Mokykla, patikrinusi pateiktus duomenis, išrašo sąskaitas faktūras Savivaldybės administracijai ir pateikia Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriui.

28. Įgyvendindamas tarp mokyklos ir Savivaldybės administracijos pasirašytą sutartį, Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius pagal pateiktas sąskaitas faktūras perveda lėšas į mokyklos sąskaitą.

29. Mokykla, gavusi pravestas lėšas, sumoka degalų įsigijimo išlaidas tėvams (rūpintojams, globėjams).

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Šio Aprašo vykdymo kontrolę atlieka Šiaulių rajono savivaldybės audito ir kontrolės tarnyba, Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba ir Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius.

31. Šio Aprašo pakeitimus ir papildymus ar naują redakciją tvirtina Šiaulių rajono savivaldybės taryba.

_________________________


Bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų

švietimo ir profesinio mokymo įstaigų

mokinių bei vaikų globos įstaigų

auklėtinių važiavimo išlaidų kompensavimo,

neatlygintino pavėžėjimo organizavimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

ATASKAITA APIE VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMĄ

 

 

___________________________________________

(Įstaigos pavadinimas)

 

 

 

1.

Važiavimo į papildomo ugdymo įstaigas mokinių

skaičius.

 

2.

Važiavimo išlaidų kompensacijos suma per mėnesį

(pateiktų bilietų kaina Lt).

 

3.

Vaikų globos namuose, specialiuose vaikų globos ir

auklėjimo namuose gyvenančių našlaičių ir likusių be

tėvų globos važiavusių vaikų skaičius.

 

4.

Važiavimo išlaidų kompensacijos suma per mėnesį

(pateiktų bilietų kaina Lt)

 

5.

Bendrojo lavinimo mokyklų bendrabučiuose

gyvenančių važiavusių mokinių skaičius

 

6.

Važiavimo išlaidų kompensacijos suma per mėnesį

(ne daugiau kaip už dvi keliones pateiktų bilietų

kaina Lt)

 

7.

Profesinio mokymo įstaigose besimokančių mokinių

skaičius

 

8.

Važiavimo išlaidų kompensacijos suma per mėnesį

(pateiktų bilietų kaina Lt)

 

9.

Bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 12 klasių (gimnazijos 1 – 4 klasių) mokinių skaičius

 

10.

Važiavimo išlaidų kompensacijos suma per mėnesį

(pateiktų bilietų kaina Lt)

 

11.

Kompensuojama važiavimo išlaidų suma iš viso:

 

 

 

 

 

Įstaigos vadovas _______________ _______________________

(Parašas)                                                              (Vardas, pavardė)

 

 

Bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų

švietimo ir profesinio mokymo įstaigų

mokinių bei vaikų globos įstaigų

auklėtinių važiavimo išlaidų kompensavimo,

neatlygintino pavėžėjimo organizavimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS TĖVŲ (RŪPINTOJŲ, GLOBĖJŲ) TRANSPORTU

 

Eil. Nr.

Mokinio vardas, pavardė

Maršrutas

Atstumas iki mokyklos ir atgal

(1 kartą)

Automašinos techniniai duomenys

Variklio darbinis tūris

Kuro rūšis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________                                                _______________                                          ________________________________

(Pareigų pavadinimas)                                                               (Parašas)                                                                                (Vardas, pavardė)