KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO TARYBOS 2000 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. 246 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE KAUNO MIESTO VIETOSE IŠDAVIMĄ“ PAKEITIMO

 

2012 m. kovo 15 d. Nr. T-114

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484; 2002, Nr. 45-1710; 2005, Nr. 149-5416; 2007, Nr. 101-4107) 11 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 12 ir 13 straipsniais, Kauno miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimą Nr. 246 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ (kartu su 2001 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 97, 2002 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 391, 2003 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. T-332, 2003 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. T-475, 2004 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-151, 2009 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. T-288 ir 2009 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. T-405):

1. Pripažinti netekusiu galios 3 punktą.

2. Išbraukti 4 punkte žodžius „Kauno apskrities dienos“.

3. Pripažinti netekusiu galios 7 punktą.

4. Nurodytuoju sprendimu patvirtintus Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą nuostatus išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Andrius Kupčinskas

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto tarybos

2000 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 246

(Kauno miesto savivaldybės tarybos

2012 m. kovo 15 d.

sprendimo Nr. T-114 redakcija)

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE KAUNO MIESTO VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinė rinkliava už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose išdavimą (toliau – rinkliava) yra Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimu rinkliavos mokėtojams nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Savivaldybės teritorijoje ir įskaitoma į Savivaldybės biudžetą.

2. Rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys.

3. Rinkliava renkama tik už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose, esančiose Savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausančiose ar patikėjimo teise valdomose teritorijose (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kuriose teikiamos paslaugos, taip pat prekiaujama iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, iš kioskų (paviljonuose), iš prekybai įrengtų specializuotų automobilių, iš automobilių ar automobilių priekabų, lauko kavinėse, išdavimą.

4. Rinkliavos nuostatus tvirtina ir keičia Savivaldybės taryba.

 

II. RINKLIAVOS DYDŽIAI

 

5. Rinkliavos dydžius nustato Savivaldybės taryba.

6. Rinkliavos dydžius Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.

7. Nustatomi tokie vienos dienos rinkliavos tarifai:

7.1. kai prekiaujama (teikiamos paslaugos) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių – 5 Lt;

7.2. kai prekiaujama iš prekybai įrengtų specializuotų automobilių, iš automobilių ir automobilių priekabų – 10 Lt;

7.3. kai teikiamos paslaugos:

7.3.1. nuomos (dviračių, riedučių, elektromobilių, valčių ir pan.) už 1 vnt. – 5 Lt;

7.3.2. buities (fotografavimo, piešimo, svėrimo, batų valymo ir pan.) – 5 Lt;

7.4. kai prekiaujama (teikiamos paslaugos) renginių metu:

7.4.1. kai prekiaujama maisto produktais, teikiamos viešojo maitinimo paslaugos ir  laisvalaikio, pramogų paslaugos – 30 Lt;

7.4.2. kai prekiaujama ne maisto prekėmis, teikiamos paslaugos (išskyrus laisvalaikio, pramogų paslaugas) – 15 Lt;

7.4.3. kai ūkininkų turgeliuose prekiaujama tik Lietuvos ūkininkų išauginta (pagaminta) produkcija – 15 Lt.

8. Nustatomi tokie vieno mėnesio rinkliavos tarifai:

8.1. kai prekiaujama lauko kavinėse už 1 kv. m – 4 Lt;

8.2. kai prekiaujama (teikiamos paslaugos) iš kioskų (paviljonuose) už 1 kv. m – 10 Lt;

8.3. kai teikiamos paslaugos:

8.3.1. laisvalaikio, pramogų (nesudėtingų atrakcionų, baseinų ir pan.) už 1 kv. m – 15 Lt;

8.3.2. taksofonų už 1 kv. m – 15 Lt.

9. Jeigu asmenys, prekiaujantys maisto produktais iš kioskų (paviljonuose), iš prekybai įrengtų specializuotų automobilių, poilsio ir turizmo sezono metu (gegužės 1 d. – rugsėjo 30 d.) pageidauja lauke pastatyti ledų ar gaiviųjų gėrimų šaldiklius, skėčius, lauko stalus ir kėdes ir pan., jiems leidžiama užstatyti ne didesnį kaip 15 kv. m plotą, neįskaitant kiosko (paviljono), prekybai įrengto specializuoto automobilio užimamo ploto, ir taikomas 8.2 punkte nurodytas vietinės rinkliavos tarifas.

 

III. RINKLIAVOS APSKAIČIAVIMAS

 

10. Rinkliava pagal 7 punkte nurodytus tarifus apskaičiuojama taip:

R = T x L, kur

R – apskaičiuota rinkliava (Lt);

T – rinkliavos tarifas (Lt);

L – terminas, kuriam išduodamas leidimas (dienų skaičius).

11. Rinkliava pagal 8 punkte nurodytus tarifus apskaičiuojama taip:

R = T : 30 x P x L, kur

R – apskaičiuota rinkliava (Lt);

T – rinkliavos tarifas už mėnesį (Lt);

30 – mėnesio dienų skaičius;

P – lauko kavinės, kiosko (paviljono), taksofono užimamas plotas (kv. m);

L – terminas, kuriam išduodamas leidimas (dienų skaičius).

12. Apskaičiuota rinkliava yra apvalinama ir mokama litais be centų.

 

IV. RINKLIAVOS RINKIMAS

 

13. Rinkliava mokama tik nacionaline valiuta.

14. Rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

15. Rinkliavos lėšos įskaitomos į Savivaldybės biudžetą.

16. Apskaičiuota rinkliava mokama prieš išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugas.

 

V. RINKLIAVOS GRĄŽINIMAS

 

17. Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama, jei:

17.1. sumokėta daugiau negu apskaičiuota pagal šių nuostatų 10 ar 11 punktus;

17.2. dėl priimtų įstatymų ar kitų teisės aktų pasikeitimo rinkliavos mokėtojas nebegali pasinaudoti išduoto leidimo prekiauti ar teikti paslaugas suteiktomis teisėmis.

18. Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama remiantis Savivaldybės administracijos Licencijų ir paslaugų skyriaus pažymėjimu, kuriame nurodytos rinkliavos grąžinimo priežastys.

 

VI. RINKLIAVOS RINKIMO KONTROLĖ

 

19. Rinkliavos rinkimą ir surinktų rinkliavos lėšų apskaitą Savivaldybės biudžete kontroliuoja Savivaldybės kontrolierius, Valstybės kontrolė, vietos mokesčio administratorius.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Lengvatas rinkliavos mokėtojams nustato Savivaldybės taryba.

 

________________________