KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VAIKŲ ATVEDIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES IR IŠLEIDIMO IŠ JŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. spalio 25 d. Nr. T-543

Kaunas

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2010, Nr. 86-4525, Nr. 25-1177, Nr. 81-4219, Nr. 84-4406, Nr. 145-7429; 2011, Nr. 52-2504, Nr. 72-3472, Nr. 155-7354) 6 straipsnio 8 punktu, 7 straipsnio 7 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 33-807; 2002, Nr. 95-4090) 4 straipsniu, 60 straipsnio 1 dalimi, 61 straipsnio 1 dalimi, Kauno miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašą (pridedama).

2.  Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) arba Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                         Andrius Kupčinskas