KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-83 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. vasario 28 d. Nr. T-115

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290 18 straipsnio 1 dalimi, Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-83 „Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. įrašyti 3.2 punkte po žodžio „ikimokyklinio“ žodžius „ir priešmokyklinio“ ;

1.2. išdėstyti 6 punktą taip:

„6. Už ugdymo sąlygų tenkinimą tėvai (globėjai) moka tokį atlyginimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną:

6.1. vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, – 2 Lt;

6.2. vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, – 1 Lt.“

2. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2013 m. balandžio 2 dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                        Andrius Kupčinskas