KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO TARYBOS 2000 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. 246 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE KAUNO MIESTO VIETOSE IŠDAVIMĄ“ PAKEITIMO

 

2013 m. birželio 26 d. Nr. T-383

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) 12 straipsnio 3 punktu, Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimą Nr. 246 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ (kartu su 2001 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 97, 2002 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 391, 2003 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. T-332, 2003 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. T-475, 2004 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-151, 2009 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. T-288 ir 2009 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. T-405, 2012 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-114, 2012 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. T- 376 ir 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-700) įrašyti 4 punkte po žodžio „mugės“ žodžius „Rudens gėrybių ir bendruomenių amatų mugės“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                         Andrius Kupčinskas