KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-83 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. rugsėjo 12 d. Nr. T-507

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 70 straipsnio 11 dalimi, Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pripažinti netekusiu galios Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-83 (kartu su 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-115 pakeitimu), 9.6 punktą.

2. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2013 m. spalio 1 dienos.

3. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                        Andrius Kupčinskas