TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 15 D. SPRENDIMO NR. T1-329 „DĖL TELŠIŲ MIESTO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ TVARKYMO OPERATORIAUS PASKYRIMO IR MOKESČIO UŽ PAVAIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ TRANSPORTAVIMĄ TELŠIŲ MIESTO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAIS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. lapkričio 22 d. Nr. T1-437

Telšiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Mokesčio už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių miesto lietaus nuotekų tinklais administravimo taisykles, patvirtintas Telšių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T1-329 „Dėl Telšių miesto lietaus nuotekų tinklų tvarkymo operatoriaus paskyrimo ir mokesčio už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių miesto lietaus nuotekų tinklais administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Išdėstyti 5 punktą taip:

„5. UAB „Telšių vandenys“ ir asmenys (išskyrus asmenis, išleidžiančius paviršines nuotekas nuo sodų bendrijų teritorijų ir gyvenamųjų namų, kuriuose nevykdoma komercinė – ūkinė veikla, sklypų), išleidžiantys paviršines nuotekas į paviršinių nuotekų sistemą lietaus nuotekų tinklais ar atvirai (be tinklų) į kitą teritoriją, iš kurios patenka į paviršinių nuotekų sistemą, sudaro paviršinių nuotekų priėmimo ar kompleksinę vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį, kurioje įrašoma prievolė minėtam asmeniui mokėti mokestį už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių miesto lietaus nuotekų tinklais.“

2. Išdėstyti 6 punktą taip:

„6. Mokestį už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklais moka visi asmenys (išskyrus asmenis, išleidžiančius paviršines nuotekas nuo sodų bendrijų teritorijų ir gyvenamųjų namų, kuriuose nevykdoma komercinė – ūkinė veikla, sklypų), išleidžiantys paviršines nuotekas į paviršinių nuotekų sistemą lietaus nuotekų tinklais ar atvirai (be tinklų) į kitą teritoriją, iš kurios patenka į paviršinių nuotekų sistemą.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vytautas Kleiva