VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS REGLAMENTO IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. liepos 20 d. Nr. B-ĮV- 600a

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55- 1049; 2008, Nr. 113-4290) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu:

1. T v i r t i n u Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos veiklos reglamentą (pridedama) ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisykles (pridedama).

2. Nurodau su įsakymu supažindinti:

2.1. Bendrojo skyriaus vyriausiajai specialistei Ramunei Kačinauskaitei - Savivaldybės administracijos padalinių vadovus ir į padalinius neįeinančius valstybės tarnautojus;

2.2. padalinių vadovus - padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį.

3. L a i k a u netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. liepos 12 d. įsakymą Nr. B-ĮV-442.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                               Administracijos diraimage1Sigitas Kasparaitis