NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BALANDŽIO 11 D. SPRENDIMO NR. T1-81 „DĖL Renginių organizavimo Neringos savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose taisyklių PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2013 m. birželio 20 d. Nr. T1-120

Neringa

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, Neringos savivaldybės taryba nusprendžia

pakeisti Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl renginių organizavimo Neringos savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose taisyklių patvirtinimo“ (kartu su Neringos savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T1-222 redakcija) 1 punktu patvirtintas Renginių organizavimo Neringos savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijoje taisykles ir išdėstyti jas nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Darius Jasaitis

 

 


PATVIRTINTA

Neringos savivaldybės tarybos

2008 m. balandžio 11 d.

sprendimu Nr. T1-81

(Neringos savivaldybės tarybos

2009 m. gruodžio 29 d.

sprendimo Nr. T1-222 ir

2013 m. birželio 20 d.

sprendimo Nr. T1-120 redakcija)

 

 

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO NERINGOS SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE

TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Renginių organizavimo Neringos savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato komercinių ir nekomercinių renginių, nereglamentuojamų Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo (koncertų, spektaklių, švenčių, mugių, teatralizuotų renginių, meninių ir reklaminių akcijų, sportinių varžybų ir žaidimų, pramogų ir atrakcionų parkų ir kitų viešų renginių), organizavimo Neringos savivaldybės (toliau – Savivaldybė) viešojo naudojimo teritorijose tvarką: prašymų pateikimą, jų nagrinėjimą, leidimų išdavimą ir organizatorių atsakomybę.

2. Tvarkos aprašas taikomas ir susirinkimų organizavimui, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymui.

 

II. SĄVOKOS

 

3. Pagrindinės šiame Tvarkos apraše naudojamos sąvokos:

3.1. Renginys – organizuotas viešas žmonių susibūrimas, veiksmas – koncertas, spektaklis, šventė, mugė, akcija, sportinės varžybos ir kt., kurio forma nepriskiriama Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatyme apibrėžtai susirinkimo sąvokai (mitingas, piketas, demonstracija, pilietinė akcija ir kt.).

3.2. Nedidelis renginys – renginys, kuriame planuojamas dalyvių skaičius neviršija 100 žmonių.

3.3. Didelis renginys – renginys, kuriame planuojamas dalyvių skaičius viršija 100 žmonių.

3.4. Komercinis renginys – renginys, kurio metu įėjimas į renginį yra mokamas arba renginiu siekiama finansinės naudos, t.y. renginys organizatoriams duoda pajamų (reklama, prekių ar paslaugų pardavimas renginio metu, filmų, vaizdo klipų kūrimas ir kiti panašaus pobūdžio renginiai). Rėmėjo vardo paskelbimas arba eksponavimas renginio metu nelaikomas komercine reklama.

3.5. Prašymas – raštiškas pasirašytas organizatorių (juridinių ar fizinių asmenų, ne jaunesnių kaip 18 metų) kreipimasis leisti organizuoti renginį. Jame turi būti informacija, nurodyta šių taisyklių 5 punkte, taip pat organizatoriaus duomenys (įstaigos vadovo ar atsakingo už renginį asmens). Prašymo pavyzdį galima gauti Savivaldybės administracijos Kultūros skyriuje/Švietimo ir sporto skyriuje (toliau – Kultūros skyrius/Švietimo ir sporto skyrius), Neringos savivaldybės interneto svetainėje.

3.6. Leidimas – Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka išduotas dokumentas, suteikiantis teisę organizuoti renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose (toliau – Leidimas).

3.7. Renginių koordinatorius – Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus/ Švietimo ir sporto skyriaus valstybės tarnautojas ar darbuotojas, koordinuojantis viešus renginius savivaldybėje, ruošiantis jiems leidimus, tikrinantis dokumentus, liudijančius reikalavimų įvykdymą.

3.8. Viešojo naudojimo teritorija – Neringos savivaldybei priklausanti ar valdytojo teise valdoma teritorija, skirta bendram, viešam naudojimui (aikštės, pėsčiųjų takai, automobilių stovėjimo aikštelės, paplūdimiai, marių krantinės ir kitos žmonių susibūrimo vietos).

 

III. PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

4. Prašymas leisti organizuoti renginį pateikiamas Savivaldybės administracijai ne vėliau kaip 20 dienų iki renginio. Po šio termino, bet ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki renginio, pateiktas prašymas gali būti svarstomas tik administracijos direktoriaus sprendimu.

5. Privaloma informacija prašyme:

5.1. organizatoriai (institucija, asmuo arba asmenų grupė, jų vardai, pavardės, telefonai);

5.2. renginio pavadinimas, turinys ir forma (šventė, mugė, sportinės varžybos, koncertas, teatralizuotas renginys, meninė akcija, jeigu renginys komercinis – reklaminė akcija ar mokamas renginys ir kt.);

5.3. laikas (data, valanda, renginio trukmė bei visa trukmė nuo pasiruošimo iki visiško teritorijos sutvarkymo);

5.4. vieta, teritorija arba maršrutas. Pageidautina renginio vietos schema;

5.5. numatomas dalyvių arba žiūrovų skaičius ir kam, kokiai auditorijai skirtas renginys;

5.6. organizatorių įsipareigojimai, pvz.: užtikrinti renginio dalyvių ir žiūrovų saugumą, nurodant būdus ir priemones; palaikyti švarą ir tvarką, sutvarkyti renginio vietą po renginio ir kt.;

5.7. organizatorių pageidavimai – leisti prekybą, apriboti eismą, palaikyti viešąją tvarką ir kt.

 

IV. PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

6. Prašymus nagrinėja renginių koordinatorius. Esant reikalui, atsižvelgiant į renginio dydį bei sudėtingumą, koordinatorius į aptarimą kviečia renginio organizatorius bei Savivaldybės administracijos padalinių ir įvairių tarnybų atstovus. Renginio sudėtingumą lemia šios aplinkybės: numatomas žmonių skaičius bei amžiaus grupė (atsižvelgiant į renginio vietą), ar būtini ir kokio masto eismo apribojimai ir jo organizavimo pakeitimai, ar reikalingos specialios žmonių saugumo užtikrinimo priemonės, ar numatoma prekyba alkoholiniais gėrimais ir kitos aplinkybės.

7. Didelių renginių organizavimui administracijos direktoriaus įsakymu gali būti sudarytas organizacinis komitetas iš Savivaldybės administracijos padalinių, policijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos ir kitų žinybų deleguotų atstovų.

8. Sprendimą išduoti leidimą organizuoti renginį priima Savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu. Jame, remiantis šiuo Tvarkos aprašu ir atsižvelgiant į renginių koordinatoriaus arba organizacinio komiteto išvadas, numatomi įpareigojimai organizatoriams, Savivaldybės administracijos padaliniams, prašymai policijai ir kitoms tarnyboms.

9. renginio organizatorius užpildo nustatytos formos derinimo pažymą, patvirtintą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kurioje fiksuojami numatytų kompetentingų institucijų derinimai.

10. Atsižvelgiant į Savivaldybės gyventojų interesus ir kitas svarbias aplinkybes, savivaldybės administracijos direktorius arba renginių koordinatorius, suderinęs su Savivaldybės administracijos direktoriumi, gali pasiūlyti kitą renginio vietą ir laiką. Organizatoriams atsisakius pakeisti vietą ar laiką, leidimas renginiui neišduodamas.

11. Apie atsisakymą išduoti leidimą organizatorius informuojamas Savivaldybės administracijos direktoriaus raštu per 7 dienas nuo prašymo gavimo įregistravimo dienos, rašte nurodomi tokio atsisakymo motyvai. Atsisakymas išduoti leidimą gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

 

12. Leidimus išduoda Kultūros skyrius/Švietimo ir sporto skyrius, kai pareiškėjas įvykdo jam skirtus įpareigojimus ir patvirtina tai dokumentais, ne vėliau kaip likus 48 val. iki renginio.

13. Leidimo kopija ir papildomi dokumentai saugomi Kultūros skyriuje/Švietimo ir sporto skyriuje.

14. Jeigu po leidimo išdavimo atsiranda aplinkybių, dėl kurių renginys nebegali vykti suderintoje vietoje suderintu laiku, renginių koordinatorius raštu praneša apie tai organizatoriams ir pasiūlo atšaukti renginį. Jeigu organizatoriai renginio neatšaukia, jiems tenka įstatymų numatyta atsakomybė už tokio renginio pasekmes.

 

V. RENGINIŲ LAIKAS

 

15. Vieši renginiai viešo naudojimo teritorijose gali vykti nuo 8 val. iki 24 val. (vaikams ir nepilnamečiams skirti renginiai – iki 22 val.), o grojimas ir garso transliavimas – nuo 9 iki 22 val.

16. Renginių laikas gali būti pratęstas tik Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, tačiau renginys gali vykti ne ilgiau nei iki 2 val. nakties.

 

RENGINIŲ VIETA

 

17. Savivaldybės administracijos leidimo reikia renginiams, organizuojamiems visose viešosiose savivaldybės vietose, taip pat ir renginiams specialiose, tam skirtose vietose (koncertams, sportinėms varžyboms), jei renginio teritorijos ribos didesnės nei tos teritorijos valdytojo arba nuomotojo administruojamos ribos.

18. Renginius leidžiama organizuoti tokiose vietose, kur galima užtikrinti žmonių saugumą:

18.1. tamsiu paros metu – apšviestose prieš renginį ir po jo vietose (renginio metu – jei reikia);

18.2. potencialiai pavojingus arba sunkiai prognozuojamus renginius – vietose, kurias įmanoma tinkamai apriboti ir kontroliuoti.

 

VI. REIKALAVIMAI RENGINIŲ ORGANIZATORIAMS

 

19. Renginių organizatorius privalo:

19.1. Renginį suderinti su Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Neringos policijos komisariatu ir kitomis savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme nurodytomis žinybomis.

19.2. Užtikrinti žmonių bei renginyje naudojamo turto saugumą:

19.2.1. savo ar saugos tarnybų pajėgomis palaikyti viešąją tvarką ir prižiūrėti renginio teritoriją, kad į ją nebūtų įnešti ginklai, pirotechninės priemonės ir kiti daiktai, kuriais gali būti sužaloti žmonės bei psichotropinės medžiagos ir alkoholis, arba padėti policijai tai padaryti;

19.2.2. rengiant sudėtingus ar potencialiai pavojingus renginius – suderinti su policija saugumo užtikrinimo planą, numatantį būdus ir priemones bei suderintus organizatorių ir policijos veiksmus;

19.2.3. dideliems komerciniams mokamiems renginiams – visais atvejais sudaryti sutartis su saugos tarnybomis arba policija dėl viešosios tvarkos palaikymo ir renginio saugumo užtikrinimo.

19.3. Palaikyti švarą ir tvarką:

19.3.1. nedideliems renginiams – įsipareigoti palaikyti švarą ir tvarką, sutvarkyti renginio vietą jam pasibaigus;

19.3.2. dideliems renginiams – sudaryti sutartis dėl švaros palaikymo ir teritorijos sutvarkymo su specialiomis, tokia veikla užsiimančiomis įmonėmis;

19.3.3. ilgesnių kaip 2 val. ir renginių su lauko prekyba vietas aprūpinti reikalingu pagal numatomą dalyvių ar žiūrovų skaičių kiekiu lauko tualetų (ne mažiau kaip 1 tualetas 500 žmonių);

19.3.4. užtikrinti, kad renginiuose, kurie skirti vaikams ir jaunimui iki 18 metų, nebūtų prekiaujama alkoholiniais gėrimais ir jie nebūtų vartojami;

19.3.5. koncertų metu neviršyti garso lygio, būtino įgarsinti renginio teritoriją;

19.4. Turėti reikiamus leidimus, derinimus ar kitus dokumentus renginyje numatomai veiklai:

19.4.1. planuojant laikinus statinius (scenas, stendus, palapines, įrenginius ar kitus statinius) – parengti jų išdėstymo renginio vietoje schemą ir suderinti ją su Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Neringos priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija ir savivaldybės vyriausiuoju architektu;

19.4.2. jeigu prekyba renginio metu leista organizatoriams prašant – užtikrinti, kad prekiaujantys turėtų reikiamus leidimus;

19.4.3. jei renginio metu bus prekiaujama maisto produktais arba jie bus dalijami, gauti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidimą;

19.4.4. veiklai ar darbams, kuriems būtini specialūs leidimai ar licencijos (pvz.: atrakcionai, fejerverkai, scenų, konstrukcijų montavimas, darbas su elektrine įranga ir kt.), turėti reikiamus atitinkamų institucijų leidimus arba licencijas tai veiklai;

19.4.5. organizuojant parodomąsias ir kitokio sporto varžybas, kurios susijusios su neįprastu dalyvių ar žiūrovų fiziniu ar emociniu krūviu, jei renginys vyks ekstremaliomis gamtinėmis sąlygomis - užtikrinti, kad dalyviams ir žiūrovams bus suteikta kvalifikuota medicinos pagalba;

19.4.6. planuojant techninių ar pavojingų sporto šakų varžybas viešoje savivaldybės vietoje – gauti atitinkamos sporto šakos federacijos leidimą numatomoms varžyboms konkrečioje vietoje;

19.4.7. planuojant parodomuosius aviacinius renginius (aviacijos šventes, parodomuosius skrydžius, apžvalginius žmonių skraidinimus) – gauti Civilinės aviacijos administracijos leidimą pagal jos nustatytos formos paraišką;

19.4.8. planuojant deginti fakelus, laužus, naudoti civilines pirotechnikos priemones – gauti Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Neringos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos leidimą numatytiems konkrečioje vietoje veiksmams;

19.4.9. organizuojant viešą renginį išnuomotoje arba bendro naudojimo teritorijoje, taip pat tais atvejais, kai renginys gali tiesiogiai trukdyti įmonių ar įstaigų darbui (užstoja pagrindinį įėjimą ar privažiavimą ir pan.) – gauti raštišką tos įstaigos, įmonės vadovo arba žemės sklypo savininko (nuomotojo) sutikimą organizuoti renginį jo teritorijoje;

19.4.10. sumokėti Neringos savivaldybės tarybos nustatytas rinkliavas (už komercinio pobūdžio renginį, už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, už prekybos ar paslaugų teikimo vietas ir pan.);

19.4.11. apie renginį informuoti Bendrąjį pagalbos centrą.

19.5. Pristatyti iki leidimo išdavimo papildomus dokumentus, pareikalautus administracijos direktoriaus įsakymu, įrodančius organizatorių pasiruošimą renginiui (suderintas schemas, leidimus, licencijas, raštiškus įsipareigojimus arba sutartis, mokėjimo ir kitus dokumentus).

19.6. Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, šio Tvarkos aprašo, nustatytų viešosios tvarkos, kelių eismo, priešgaisrinės apsaugos, darbo saugos ir kitų taisyklių, gerbti visuomenės priimtas moralės vertybes, vykdyti valdžios atstovų bei policijos pareigūnų reikalavimus.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Renginio organizatoriai viso renginio metu privalo turėti leidimą renginio vietoje ir prireikus pateikti policijos pareigūnams bei valdžios atstovams.

21. Policijos pareigūnai, prieš renginį pastebėję, kad nėra imtasi numatytų žmonių saugumo užtikrinimo priemonių, gali uždrausti pradėti renginį, kol saugumas nebus užtikrintas. Policija gali nutraukti renginį, jei jo metu kyla grėsmė žmonių saugumui ir grėsmei pašalinti nėra kitų priemonių.

22. Organizatoriai atsako už renginio turinį ir kokybę, už išorinės reklamos, susijusios su konkrečiu renginiu, naudojimą, už dalyvių ir žiūrovų saugumą, už renginio ir pasiruošimo renginiui metu naudojamo turto apsaugą.

23. Organizatoriams iškeltų reikalavimų vykdymą renginio metu kontroliuoja policijos pareigūnai, įgalioti savivaldybės pareigūnai, taip pat institucijos, išdavusios specialius leidimus bei suderinimus, susijusius su tuo renginiu.

24. Renginių organizatoriams, pažeidusiems šį Tvarkos aprašą ir Lietuvos Respublikos įstatymus, jei tai užfiksuota tų įstatymų nustatyta tvarka ir apie juos Savivaldybės administracija buvo informuota raštu, leidimai gali būti neišduodami vienerius metus nuo padaryto pažeidimo datos. Organizatoriai gali būti traukiami baudžiamojon, administracinėn arba civilinėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Tvarkos aprašo įgyvendinimą kontroliuoja Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyrius/Švietimo ir sporto skyrius, teikdamas ataskaitas administracijos direktoriui.

26. Už šio Tvarkos aprašo pažeidimus fiziniai ir juridiniai asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________