Aprašas: herbasklp_juodas(blankams)

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. lapkričio 25 d. Nr. T2-330

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) 12 straipsnio 2 punktu ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290, Nr. 137-5379; 2009, Nr. 77-3165; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 51-2480; Nr. 86-4525) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-426 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ 1 ir 2 punktus.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2011 m. sausio 1 d.

4. Skelbti apie šį sprendimą vietinėje spaudoje ir visą sprendimo tekstą – Klaipėdos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Rimantas Taraškevičius


PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos 2010 m. lapkričio 25 d.

sprendimu Nr. T2-330

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimĄ ir tvarkymą

nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja vietinės rinkliavos mokėtojų registro sudarymą, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Vietinė rinkliava) apskaičiavimą, administravimą.

2. Šie Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Valstybiniu strateginiu atliekų tvarkymo planu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, koncesijos sutartimi, pasirašyta tarp Klaipėdos miesto savivaldybės ir UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro (toliau – KRATC), Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

3. Vietinės rinkliavos mokėtojai – komunalinių atliekų turėtojai Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, išskyrus Lietuvos banką bei įmones, turinčias Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje.

4. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatyme, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintose Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintose Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

 

III. Vietinės rinkliavos MOKĖTOJų REGISTRAS

 

5. Vietinės rinkliavos mokėtojų registravimą (toliau – Registrą), laikydamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų bei vadovaudamasis ir naudodamasis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus, VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo, Gyventojų registro, Mokesčių mokėtojų registro, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir kitų subjektų turimais duomenimis, reikalingais Registrui ir Vietinei rinkliavai administruoti, organizuoja ir tvarko KRATC.

6. Registro duomenys atnaujinami pagal sausio ir liepos 1 d. būklę arba nedelsiant, Vietinės rinkliavos mokėtojui pateikus informaciją KRATC arba paaiškėjus naujoms faktinėms aplinkybėms.

 

IV. Vietinės rinkliavos DYDžiO APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

7. Vietinės rinkliavos dydis yra 203 Lt (du šimtai trys litai) už vieną toną komunalinių atliekų.

8. Vietinės rinkliavos dydis apskaičiuojamas pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skaičiavimo metodiką.

9. Vietinės rinkliavos dydis apskaičiuotas taip, kad gaunamos pajamos padengtų visas atliekų tvarkymo sistemos išlaidas, įskaitant atliekų šalinimo įrenginių uždarymą ir jų priežiūrą po uždarymo.

10. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali Vietinės rinkliavos dydį kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.

11. KRATC turi teisę atsižvelgdamas į ekonomiškai pagrįstus Vietinės rinkliavos dydžio skaičiavimus, siūlyti keisti Vietinės rinkliavos dydį vieną kartą per metus iki liepos 1 dienos.

12. Visą informaciją, susijusią su Vietinės rinkliavos dydžio apskaičiavimu, KRATC privalo skelbti savo internetiniame tinklalapyje.

 

V. VIETINĖS RINKLIAVOS SKAIČIAVIMO TVARKA

                                                                             

13. Vietinė rinkliava Vietinės rinkliavos mokėtojams apskaičiuojama už kalendorinius metus.

14. Metinė Vietinė rinkliava apskaičiuojama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatytą Vietinės rinkliavos dydį padauginus iš metinės komunalinių atliekų susikaupimo normos, nurodytos Nuostatų 1 priede pagal nekilnojamojo turto pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį.

15. Mokėtina Vietinės rinkliavos suma už kalendorinius metus apskaičiuojama:

15.1. tais atvejais, kai Vietinės rinkliavos administravimo parametras yra nekilnojamojo turto bendrojo ploto kvadratinis metras – metinę Vietinę rinkliavą padauginus iš nekilnojamojo turto bendrojo ploto;

15.2. tais atvejais kai Vietinės rinkliavos administravimo parametras yra turtinis vienetas – mokėtina Vietinės rinkliavos suma yra lygi metinei vietinei rinkliavai;

15.3. asmenims, įregistravusiems savo veiklą įstatymų nustatyta tvarka ir prekiaujantiems ar teikiantiems paslaugas miesto viešosiose vietose (toliau − Pardavėjai ar Paslaugų teikėjai) mokėtina Vietinės rinkliavos suma nustatoma vienai prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietai. Pardavėjams ar Paslaugų teikėjams, teikiantiems viešojo maitinimo paslaugas lauko kavinėse, mokėtina Vietinės rinkliavos suma apskaičiuojama nustatytą Vietinę rinkliavą padauginus iš aptarnavimo vietos užimamo ploto.

16. Pardavėjų ar Paslaugų teikėjų Vietinės rinkliavos mokestinis laikotarpis yra ne mažiau kaip mėnuo.

17. Vietinės rinkliavos mokėtojai gali deklaruoti komunalinių atliekų kiekį, vadovaudamiesi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų deklaravimo tvarkos aprašu. Vietinės rinkliavos mokėtojams, deklaruojantiems komunalinių atliekų kiekį, mokėtina Vietinės rinkliavos suma už kalendorinius metus apskaičiuojama Vietinės rinkliavos dydį padauginus iš deklaruoto komunalinių atliekų kiekio tonomis.

18. Metinės Vietinės rinkliavos yra nurodytos šių Nuostatų 1 ir 2 prieduose (pridedama).

19. Vietinė rinkliava neskaičiuojama, jeigu mokėtina Vietinės rinkliavos suma neviršija 5 Lt (penkių litų).

20. Už nekilnojamojo turto objektą, kuriame nėra kaupiamos komunalinės atliekos ir kurio negalimas naudojimo faktas konstatuojamas pagal KRATC patikros vietoje išvadas, jo savininkui ar naudotojui Vietinė rinkliava neskaičiuojama.

21. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka Vietinės rinkliavos mokėtojams gali būti taikoma kita metinė Vietinė rinkliava. Sprendimą dėl kitos metinės Vietinės rinkliavos taikymo priima Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius.

22. Mokėtina Vietinės rinkliavos suma Vietinės rinkliavos mokėtojui už kalendorinius metus apskaičiuojama litais su centais.

 

VI. Vietinės rinkliavos mokėjimo tvarka

 

23. Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimą (toliau – Mokėjimo pranešimas) suformuoja KRATC.

24. Kiekvienais metais pagal sausio 1 d. Registro duomenis KRATC parengia Mokėjimo pranešimą apie apskaičiuotas mokėtinas Vietinės rinkliavos sumas už kalendorinius metus ir iki vasario 1 d. pateikia Vietinės rinkliavos mokėtojui, išskyrus Pardavėjams ar Paslaugų teikėjams.

25. Mokėjimo pranešimas pateikiamas Vietinės rinkliavos mokėtojui pagal Registro duomenų bazėje turimą nekilnojamojo turto adresą arba kitą žinomą adresą.

26. Vietinė rinkliava mokama kas ketvirtį (išskyrus Pardavėjus ar Paslaugų teikėjus) lygiomis dalimis į pranešime nurodytą sąskaitą:

26.1. už pirmą ketvirtį – iki kovo 1 d.;

26.2. už kitus ketvirčius – iki einamojo ketvirčio antro mėnesio 1 d.;

26.3. Pardavėjai ar Paslaugų teikėjai Vietinę rinkliavą sumoka prieš įsigydami leidimą prekiauti ar teikti paslaugas miesto viešosiose vietose.

27. Vietinės rinkliavos mokėtojas turi teisę Vietinę rinkliavą sumokėti už visus metus iš karto, tačiau visais atvejais neturi pažeisti 26 punkte nurodytų terminų.

28. Formuojant naują Mokėjimo pranešimą, išskyrus kaip nurodyta šių Nuostatų 24 ir 26.3 punktuose, ar tikslinant Mokėjimo pranešimą, nustatomas pirmas sumokėjimo terminas 30 kalendorinių dienų po Mokėjimo pranešimo suformavimo datos.

29. Pasikeitus nekilnojamojo turto savininkui (naudotojui), Vietinės rinkliavos mokėtojui, sumokėjusiam Vietinę rinkliavą už ketvirtį arba už visus metus, Vietinė rinkliava gali būti perskaičiuojama.

30. Vietinė rinkliava gali būti mokama pavedimu arba pasinaudojant elektroninės bankininkystės paslaugomis bei grynaisiais pinigais kredito, pašto įstaigose ir kitose įmonėse.

31. Už įmokos priėmimo paslaugą moka Vietinės rinkliavos mokėtojas pagal kredito, pašto įstaigų nustatytus tarifus, o KRATC – sutartiniais pagrindais.

32. Vietinė rinkliava perskaičiuojama Vietinės rinkliavos mokėtojui pateikus patikslintus duomenis šių Nuostatų 6 punkte nustatyta tvarka, o patikslintą apskaičiavimą išsiunčia KRATC Vietinės rinkliavos mokėtojui per 20 darbo dienų nuo informacijos gavimo.

33. Praėjus 5 darbo dienoms po Nuostatų 26 punkte nustatytų mokėjimo terminų, KRATC identifikuoja skolininkus, suformuoja priminimus ir pateikia juos Vietinės rinkliavos nesumokėjusiems mokėtojams.

34. Gavęs priminimą sumokėti Vietinę rinkliavą arba jos dalį, Vietinės rinkliavos mokėtojas privalo nurodyto dydžio sumą sumokėti per 20 kalendorinių dienų nuo priminimo išsiuntimo datos.

 

VII. VIETINĖS RINKLIAVOS ADMINISTRAVIMAS

 

35. KRATC atlieka Vietinės rinkliavos įmokų sumokėjimo, permokų grąžinimo ir skolų išieškojimo administravimą.

36. Vietinės rinkliavos permoką, gavus Vietinės rinkliavos mokėtojo pranešimą apie planuojamą nekilnojamojo turto nenaudojimą už visus metus, grąžina KRATC. Tais atvejais, kai tokio pranešimo nėra, KRATC vietinės rinkliavos permoką užskaito kaip būsimą įmoką už visą einamąjį atsiskaitymo laikotarpį ir visus Vietinės rinkliavos mokėtojo nekilnojamojo turto objektus. Atlikus užskaitymą likusi permoka grąžinama.

37. Vietinės rinkliavos permoka ar Vietinės rinkliavos įmoka grąžinama per 30 dienų nuo rašytinio prašymo gavimo datos.

38. KRATC turi teisę be prašymo pervesti klaidingai į Klaipėdos miesto savivaldybės Vietinės rinkliavos surenkamąją sąskaitą sumokėtas kitoms savivaldybėms priklausančias Vietinės rinkliavos sumas, kai pagal mokėjimo duomenis galima identifikuoti kitų savivaldybių įmokas.

39. KRATC vykdo tarpininko funkciją surinkimo Vietinės rinkliavos įmokų, kurias kiekvieną darbo dieną perveda į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. Valstybinės mokesčių inspekcijos pervestos Vietinės rinkliavos įmokos yra kaupiamos savivaldybės biudžeto pajamų sąskaitoje.

40. KRATC, atlikęs Vietinės rinkliavos priskaitymus, kiekvienų kalendorinių metų kovo 1 d. pateikia informaciją apie priskaitytą Vietinę rinkliavą ir ne rečiau kaip kartą per ketvirtį informaciją apie Vietinės rinkliavos rinkimą pateikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai.

 

VIII. VIETINĖS RINKLIAVOS RINKIMO KONTROLĖ

 

41. Vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuoja vietos mokesčio administratorius, Valstybės kontrolė, Savivaldybės kontrolierius.

 

IX. VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

42. Vietinės rinkliavos mokėtojas turi teisę:

42.1. susipažinti su duomenimis apie jį, sukauptais Registre, bei su visa informacija, susijusia su Vietinės rinkliavos dydžiu, jo apskaičiavimu ir atliekų tvarkymo sąnaudomis;

42.2. reikalauti pakeisti ar patikslinti apie jį sukauptus Registro duomenis, jei tokie duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs;

42.3. pateikus rašytinį prašymą, gauti Mokėjimo pranešimą pagal nuolatinę gyvenamąją vietą;

42.4. pasikeitus nekilnojamojo turto savininkui, kreiptis su prašymu perskaičiuoti vietinę rinkliavą per 30 kalendorinių dienų nuo nekilnojamojo turto teisės pasikeitimo;

42.5. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

43. Vietinės rinkliavos mokėtojas privalo:

43.1 mokėti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintą metinę Vietinę rinkliavą pagal gautą Mokėjimo pranešimą iki šių Nuostatų 26 ir 34 punktuose nurodytos datos;

43.2. teikti duomenis, reikalingus Vietinei rinkliavai apskaičiuoti;

43.3. perleisdamas nekilnojamąjį turtą informuoti naują savininką (naudotoją) apie prievolės mokėti Vietinę rinkliavą įvykdymą, o naujas savininkas (naudotojas) turi informuoti KRATC apie prievolės pradžią ar pasikeitimą;

43.4. sudaryti sąlygas KRATC patikrinti nekilnojamojo turto būklę, jei Vietinės rinkliavos mokėtojas kreipiasi su prašymu dėl kitos metinės Vietinės rinkliavos taikymo arba siekiant sudaryti ar tikslinti Registrą;

43.5. jei Vietinės rinkliavos mokėtojas deklaruoja komunalinių atliekų kiekį – sudaryti galimybę KRATC patikrinti komunalinių atliekų kaupimą.

44. Asmenys, nepateikę duomenų ar pateikę neteisingus duomenis Vietinei rinkliavai apskaičiuoti, ir asmenys, laiku nemokantys Vietinės rinkliavos, pažeidžia šiuos Nuostatus bei kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus ir už tai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

X. VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATOS

 

45. Vietinės rinkliavos lengvatas nustato Klaipėdos miesto savivaldybės taryba atskiru sprendimu.

 

XI. VIETINĖS RINKLIAVOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

 

46. Vietinės rinkliavos lėšos naudojamos apmokėti išimtinai Klaipėdos miesto savivaldybės organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sąnaudoms, Vietinės rinkliavos administravimo, visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais išlaidoms padengti ir kitoms priemonėms, numatytoms Klaipėdos miesto savivaldybės atliekų tvarkymo plane, įgyvendinti.

 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47. Vietinės rinkliavos administravimo veiksmai, neaprašyti šiuose Nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais vietinių rinkliavų administravimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

48. Šių Nuostatų įgyvendinimą kontroliuoja Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius ir jo įgalioti asmenys. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius reglamento nustatyta tvarka už šių Nuostatų įgyvendinimą atsiskaito Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai.

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų

1 priedas

 

METINĖ VIETINĖ RINKLIAVA

 

Eil. Nr.

Registro tipas

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis ir plotas, m2

Pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties apibūdinimas

Vietinės rinkliavos administravimo parametras

Metinė komunalinių atliekų susikaupimo norma, t

Metinė vietinė rinkliava, tenkanti ketvirčiui, Lt

Metinė vietinė rinkliava, Lt

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Pastatas

Gyvenamosios

Vienbutis gyvenamasis namas – pastatas, skirtas gyventi vienai šeimai, kurių visas naudingasis plotas, didžioji jo dalis ar bent pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos. Vienai namų valdai priklauso vienas vienbutis gyvenamasis namas ir kitos paskirties pastatai, esantys tos pačios namų valdos sklype

Viena namų valda

1,626

82,50

330,00

2.

Pastatas

Gyvenamosios

Butas, esantis dvibučiame ir daugiau butų (daugiabučiame) gyvenamajame name.

Butas – pastato dalis iš vieno, kelių ar daugiau kambarių ir kitų pagalbinių patalpų, atskirta

atitvaromis nuo bendrojo naudojimo patalpų, kitų butų arba negyvenamosios paskirties patalpų, skirta žmonėms gyventi

Bendrojo ploto m2

(maksimalus apmokestinamas vieno buto bendrasis plotas 95 m2)

0,017

0,86

3,44

3.

Pastatas

Viešbučių ir poilsio

Pastatai, skirti trumpalaikiam apgyvendinimui (viešbučiai, moteliai, svečių namai ir kt.), taip pat pastatai, skirti žmonių visaverčiam fiziniam ir dvasiniam poilsiui (turizmo centrai, poilsio namai, kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai, medžioklės nameliai ir kt.)

Bendrojo ploto m2

0,009

0,46

1,84

4.

Pastatas

Administracinės, specialiosios, transporto ir religinės

Pastatai, skirti administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, biurai, kontoros, kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai), taip pat pastatai, skirti specialiesiems tikslams (karinių vienetų pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai ir kt.), taip pat pastatai, skirti transporto reikmėms, susiję su transportavimu (oro uosto, jūros ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, judėjimų ir iešmų postų, dispečerinių, uosto terminalų, signalų perdavimo, švyturių, muitinių pastatai ir kt.), taip pat pastatai, skirti religiniams tikslams (bažnyčios, cerkvės, koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros ir kt.)

Bendrojo ploto m2

0,009

0,46

1,84

5.

Pastatas

Prekybos

 

 

 

 

 

didesni kaip 500 m2 bendrojo ploto

Pastatai, skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai (prekybos centrai, maisto ir alkoholinių gėrimų parduotuvės, visą parą veikiančios parduotuvės, vaistinės, gėlių salonai, prekybos paviljonai, dengtas turgus ir kt.)

Bendrojo ploto m2

0,040

2,03

8,12

nuo 100 m2 iki 500 m2 bendrojo ploto

0,020

1,03

4,12

iki 100 m2 bendrojo ploto

0,024

1,22

4,88

iki 500 m2 bendrojo ploto

Knygynai, fotoprekių, rūbų, pramoninių prekių, ne maisto parduotuvės ir kt.

0,009

0,46

1,84

6.

Pastatas

Paslaugų, gamybos ir pramonės

Pastatai, skirti paslaugoms teikti (pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, autoservisai, plovyklos, laidojimo namai ir kt.) taip pat pastatai, skirti gamybai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės, energetikos pastatai, kalvės, skerdyklos, gamybinės laboratorijos ir kt.)

Bendrojo ploto m2

0,018

0,92

3,68

7.

Pastatas

Maitinimo

Pastatai, skirti žmonių maitinimui ir pramogoms (valgyklos, restoranai, kavinės, barai, lošimo namai ir kt.)

Bendrojo ploto m2

0,024

1,23

4,92

8.

Pastatas

Sandėliavimo

ir žemės ūkio (fermų, ūkio, šiltnamių)

Pastatai, skirti ką nors laikyti (saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti pastatai, skirti produkcijai laikyti), taip pat pastatai, skirti žemės ūkio produkcijai auginti, gaminti ir laikyti (kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės, daržinės, svirnai, garažai, šiltnamiai ir kt.)

Bendrojo ploto m2

0,0004

0,02

0,084

Sandėliai, kuriuose vykdoma prekyba

0,022

1,12

4,48

9.

Pastatas

Kultūros, mokslo ir sporto

Pastatai, skirti kultūros reikmėms ir vešiesiems pramoginiams renginiams (teatrai, kino teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, muziejai, archyvai, parodų rūmai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai ir kt.), pastatai skirti švietimo ir mokslo reikmėms (institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai ir kt.), taip pat pastatai, skirti sportuoti (sporto salės, teniso kortai, baseinų, čiuožyklų, jachtklubų, šaudyklų, stadionų, maniežų pastatai ir kt.)

Bendrojo ploto m2

0,004

0,20

0,80

10.

Pastatas

Gydymo

Pastatai, skirti gydymo reikmėms, kuriuose teikiama medicininė pagalba žmonėms ir gyvūnams (ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai, veterinarijos gydyklų ir kt.)

 

Bendrojo ploto m2

0,009

0,46

1,84

11.

Žemės sklypas su pastatu (išskyrus gyvenamąjį namą)

Žemės ūkio (sodų)

Sodo pastatas,

Sodo namas – nesudėtingas poilsiui skirtas statinys

Mėgėjiško sodo sklypas

0,370

18,75

75,00

12.

Pastatas

Kita

Negyvenamieji pastatai: benzino kolonėlės, bilietų kasos, buitinės patalpos, degalinės, dispečerinės, dujų balionų keitimo punktai, garso įrašymo studijos, gelbėjimo stotys, sargo nameliai ar pastatai, kazino, kontrolės postas, kūrybinės dirbtuvės, lentpjūvės, lošimo namai, lošimų automatų salonai, muitinės, operatorinės, pramogų centro patalpos, pultinės, telekomo patalpos.

Bendrojo ploto m2

0,010

0,51

2,04

13.

Nenaudojami pastatai, patalpos

Bendrojo ploto m2

0

0

0

14.

Atliekų turėtojai, kurie deklaruoja komunalinių atliekų kiekį

Viena komunalinių atliekų tona

203,00

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų

2 priedas

 

METINĖ VIETINĖ RINKLIAVA PARDAVĖJAMS AR PASLAUGŲ TEIKĖJAMS

 

Eil. Nr.

Veiklos / paslaugos pavadinimas

Vietinės rinkliavos administravimo parametras

Metinė komunalinių atliekų susikaupimo norma,

t

Metinė vietinė rinkliava, tenkanti mėnesiui,

Lt

Metinė vietinė rinkliava,

Lt

1.

Ne maisto prekių pardavimas

Prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vieta

0,530

9

108

2.

Maisto prekių pardavimas

0,710

12

144

3.

Paslaugos teikimas

0,530

9

108

4.

Viešojo maitinimo paslaugos teikimas

(lauko kavinėse)

Aptarnavimo vietos užimamas plotas, m2

0,024

0,41

4,92