KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. SAUSIO 21 D. ĮSAKYMO NR. AD1-154 „DĖL KITOS METINĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO IR TIPINIŲ ĮSAKYMO FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2011 m. kovo 16 d. Nr. AD1-509

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 21 punktu,

papildau Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 21 d. įsakymą Nr. AD1-154 „Dėl Kitos metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikymo tvarkos aprašo ir tipinių įsakymo formų patvirtinimo“ 4 punktu ir jį išdėstau taip:

„4. Nustatau, kad šio įsakymo 1.1 papunkčiu patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės kitos metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikymo tvarkos aprašo 4.3 ir 9 punktai yra taikomi ir už 2010 m.“

 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius                                                        Aloyzas Každailevičius