KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2011 M. SAUSIO 21 D. ĮSAKYMO NR. AD1-154 „DĖL KITOS METINĖS VIETINĖS

RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ TAIKYMO

TVARKOS APRAŠO IR TIPINIŲ ĮSAKYMO FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. sausio 4 d. Nr. AD1-34

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymo nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2-330 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymo nuostatų patvirtinimo“, 21 punktu,

pakeičiu Klaipėdos miesto savivaldybės kitos metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. AD1-154 „Dėl Kitos metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikymo tvarkos aprašo ir tipinių įsakymo formų patvirtinimo“, 8.1, 8.2 ir 8.3 papunkčius ir juos išdėstau taip:

„8.1. AB LESTO (kai gyvenamosios paskirties (butas) nekilnojamojo turto objektas nuosavybės ar kita teise priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei – VšĮ „Klaipėdos butai“; kai negyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektas nuosavybės ar kita teise priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Finansų ir turto departamento Turto skyriaus) pateiktą informaciją (turtiniam vienetui) apie sunaudotą elektros energijos kiekį už praėjusius kalendorinius metus nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

8.2. AB „Klaipėdos vanduo“ (kai gyvenamosios paskirties (butas) nekilnojamojo turto objektas nuosavybės ar kita teise priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei – VšĮ „Klaipėdos butai“; kai negyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektas nuosavybės ar kita teise priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Finansų ir turto departamento Turto skyriaus) pateiktą informaciją (turtiniam vienetui) apie sunaudotą vandens kiekį už praėjusius kalendorinius metus nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

8.3. jei nekilnojamojo turto objektas praėjusiais kalendoriniais metais buvo statomas ir (ar) remontuojamas, statybos ir griovimo atliekų perdavimo atliekas apdorojančiai įmonei faktą įrodančius dokumentus (jei atliekos buvo perduotos per atliekų vežėją – apmokėjimo už atliekų surinkimą ir išvežimą faktą įrodančius dokumentus);“.

 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorė                                                                 Judita Simonavičiūtė