KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. SAUSIO 21 D. ĮSAKYMO NR. AD1-154 „DĖL KITOS METINĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO IR TIPINIŲ ĮSAKYMO FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. sausio 22 d. Nr. AD1-206

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2-330, 21 punktu:

1. P a k e i č i u Klaipėdos miesto savivaldybės kitos metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikymo tvarkos aprašą, patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. AD1-154, ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. T v i r t i n u pridedamas naujas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų tipines formas:

2.1. Dėl kitos paskirties metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taikymo;

2.2. Dėl nulinės metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taikymo.

3. P r i p a ž į s t u netekusiomis galios Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų tipines formas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. AD1-154 1.2 punktu.

4. Nustatau, kad:

4.1. įsakymų projektai, parengti pagal šiuo įsakymu patvirtintas tipines įsakymų formas, nederinami su Dokumentų valdymo skyriaus, Teisės skyriaus specialistais bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju;

4.2. apie šį įsakymą skelbiama vietinėje spaudoje ir visas įsakymo tekstas skelbiamas Klaipėdos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorė                                                           Judita Simonavičiūtė


PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2011 m. sausio 21 d.

įsakymu Nr. AD1-154

(Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2013 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. AD1-206 redakcija)

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KITOS METINĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ TAIKYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I.       BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.Klaipėdos miesto savivaldybės kitos metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Klaipėdos miesto savivaldybės kitos metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Vietinė rinkliava) taikymo pagrindus ir tvarką.

2. Tvarkos aprašas parengtas įgyvendinant Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus (toliau – Vietinės rinkliavos nuostatai).

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Vietinės rinkliavos nuostatuose ir kituose teisės aktuose.

 

II.      KITOS METINĖS VIETINĖS RINKLIAVOS TAIKYMO BŪDAI IR ATVEJAI

 

4. Kitokio dydžio metinės Vietinės rinkliavos, nei ji yra taikoma Vietinės rinkliavos nuostatuose nustatyta tvarka (toliau – kitos metinės Vietinės rinkliavos), taikymo būdai ir atvejai:

4.1. tais atvejais, kai nekilnojamasis turtas faktiškai naudojamas ne pagal pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, Vietinės rinkliavos mokėtojui gali būti taikoma kita metinė Vietinė rinkliava, nei nurodyta Vietinės rinkliavos nuostatų 1 priede, išskyrus šio priedo 13 ir 14 eilutes (toliau – Kitos paskirties metinė Vietinė rinkliava);

4.2. tais atvejais, kai nekilnojamasis turtas buvo nenaudojamas visus praėjusius kalendorinius metus, sutampančius su finansiniais metais (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.), Vietinės rinkliavos mokėtojui gali būti taikoma nulinė metinė Vietinė rinkliava (toliau – Nulinė metinė Vietinė rinkliava);

4.3. tais atvejais, kai nekilnojamasis turtas buvo nenaudojamas einamaisiais kalendoriniais metais nuo Vietinės rinkliavos prievolės einamaisiais metais atsiradimo momento iki Vietinės rinkliavos prievolės einamaisiais metais pabaigos, Vietinės rinkliavos mokėtojui gali būti taikoma Nulinė metinė Vietinė rinkliava.

5. Kitos paskirties metinė Vietinė rinkliava arba Nulinė metinė Vietinė rinkliava taikoma nekilnojamojo turto vienetui, turinčiam vieną unikalų numerį.

 

III.    KITOS PASKIRTIES METINĖS VIETINĖS RINKLIAVOS TAIKYMO TVARKA

 

6. Vietinės rinkliavos mokėtojas, kuriam nuosavybės ar kita teise priklausantis (-ys) nekilnojamasis turtas (-ai) faktiškai naudojamas (-mi) ne pagal pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, ir pageidaujantis, kad jam būtų taikoma Kitos paskirties metinė Vietinė rinkliava, UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro Vietinės rinkliavos administravimo skyriui (toliau – KRATC) pateikia rašytinį prašymą dėl Kitos paskirties metinės Vietinės rinkliavos taikymo, kuriame yra pateikta informacija apie nekilnojamojo turto paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, ir šiuos dokumentus:

6.1. įmonės įstatų arba individualios veiklos liudijimo tinkamai patvirtintą kopiją;

6.2. įmonės faktinę vykdomą veiką įrodančių dokumentų (pavyzdžiui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos pateikto dokumento arba kito, kuriame būtų nurodytas faktiškai vykdomos veiklos kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 redakcija) tinkamai patvirtintas kopijas;

6.3. ir kitus faktines aplinkybes pagrindžiančius dokumentus arba jų tinkamai patvirtintas kopijas.

7. Vietinės rinkliavos mokėtojas, pageidaujantis, kad jam būtų taikoma Kitos paskirties metinė Vietinė rinkliava, KRATC šio Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytus dokumentus privalo pateikti iškart, atsiradus faktinėms aplinkybėms, nurodytoms šio Tvarkos aprašo 4.1 papunktyje.

8. KRATC, gavęs Vietinės rinkliavos mokėtojo prašymą, per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos:

8.1. patikrina Vietinės rinkliavos mokėtojo pateiktą informaciją apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamojo turto paskirtį;

8.2. patikros vietoje metu įvertina faktinę nekilnojamojo turto naudojimo paskirtį ir šį faktą užfiksuoja patikros akte;

8.3. asmens prašymą su visais sprendimo priėmimui reikalingais dokumentais, patikros vietoje aktu bei patvirtinimu apie Vietinės rinkliavos mokėtojo pateiktos informacijos apie nekilnojamojo turto paskirties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, teisingumą, persiunčia nagrinėti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamentui (toliau – Miesto ūkio departamentas). Prie prašymo KRATC prideda Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimo (toliau – Mokėjimo pranešimas) už einamuosius metus kopiją.

 

IV.    NULINĖS METINĖS VIETINĖS RINKLIAVOS TAIKYMO TVARKA

 

9. Vietinės rinkliavos mokėtojas, kuris visus praėjusius kalendorinius metus, sutampančius su finansiniais metais, nenaudojo nuosavybės ar kita teise priklausantį (-čius) nekilnojamąjį turtą (-us) ir pageidaujantis, kad jam būtų pritaikyta Nulinė metinė Vietinė rinkliava, ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 31 d. KRATC pateikia rašytinį prašymą dėl Nulinės metinės Vietinės rinkliavos taikymo ir šiuos nekilnojamojo turto nenaudojimo faktą įrodančius dokumentus:

9.1. AB LESTO (kai gyvenamosios paskirties (butas) nekilnojamojo turto objektas nuosavybės ar kita teise priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei – VšĮ „Klaipėdos butai“; kai negyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektas nuosavybės ar kita teise priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Finansų ir turto departamento Turto skyriaus) pateiktą informaciją (turtiniam vienetui) apie sunaudotą elektros energijos kiekį už praėjusius kalendorinius metus nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

9.2. AB „Klaipėdos vanduo“ (kai gyvenamosios paskirties (butas) nekilnojamojo turto objektas nuosavybės ar kita teise priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei – VšĮ „Klaipėdos butai“; kai negyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektas nuosavybės ar kita teise priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Finansų ir turto departamento Turto skyriaus) pateiktą informaciją (turtiniam vienetui) apie sunaudotą vandens kiekį už praėjusius kalendorinius metus nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

9.3. jei nekilnojamojo turto objektas praėjusiais kalendoriniais metais buvo statomas ar remontuojamas, statybos ir griovimo atliekų perdavimo atliekas apdorojančiai įmonei faktą įrodantį (-čius) dokumentą (-us) (jei atliekos buvo perduotos per atliekų vežėją – apmokėjimo už atliekų surinkimą ir išvežimą faktą įrodančius dokumentus) arba jų tinkamai patvirtintas kopijas;

9.4. ir kitus nekilnojamojo turto nenaudojimo faktą pagrindžiančius dokumentus arba jų tinkamai patvirtintas kopijas.

10. Pagrindiniai dokumentai, kuriais vadovaujantis nustatomas nekilnojamojo turto nenaudojimo faktas, yra AB „LESTO“ ir AB „Klaipėdos vanduo“ pažymos apie sunaudotą elektros energijos ir vandens kiekį. Kiti nekilnojamojo turto nenaudojimo faktą pagrindžiantys dokumentai vertinami kaip papildomi įrodymai, galintys paaiškinti AB „LESTO“ ir AB „Klaipėdos vanduo“ pažymose nurodytus duomenis.

11. Vietinės rinkliavos mokėtojas, kuris einamaisiais kalendoriniais metais nuo Vietinės rinkliavos prievolės atsiradimo momento iki Vietinės rinkliavos prievolės pabaigos nenaudojo nuosavybės ar kita teise priklausantį (-čius) nekilnojamąjį turtą (-us) ir pageidaujantis, kad jam būtų pritaikyta Nulinė metinė Vietinė rinkliava, ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 31 d. KRATC pateikia rašytinį prašymą dėl Nulinės metinės Vietinės rinkliavos taikymo ir šio Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus. Šio Tvarkos aprašo 9.1 ir 9.2 papunkčiuose nurodytuose dokumentuose turi būti pateikta informacija už tą laikotarpį, už kurį prašoma taikyti Nulinę metinę vietinę rinkliavą.

12. KRATC, gavęs Vietinės rinkliavos mokėtojo prašymą, per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos:

12.1. šio Tvarkos aprašo 29.1 papunktyje nustatytais atvejais patikrina nekilnojamojo turto būklę;

12.2. asmens prašymą su visais sprendimo priėmimui reikalingais dokumentais, ir, jei reikia, su patikros vietoje aktu persiunčia nagrinėti Miesto ūkio departamentui. Prie prašymo KRATC prideda Mokėjimo pranešimo kopiją.

 

V.      SPRENDIMO DĖL KITOS METINĖS VIETINĖS RINKLIAVOS PRIĖMIMAS

 

13. Vietinės rinkliavos mokėtojų prašymus dėl kitos metinės Vietinės rinkliavos taikymo nagrinėja Miesto ūkio departamento Aplinkos kokybės skyrius.

14. Miesto ūkio departamentas, išnagrinėjęs KRATC pateiktus Vietinės rinkliavos mokėtojų prašymus, teikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui (toliau – Savivaldybės administracijos direktorius) motyvuotą ir pagrįstą siūlymą priimti sprendimą tenkinti Vietinės rinkliavos mokėtojo prašymą.

15. Sprendimą, tenkinantį Vietinės rinkliavos mokėtojo prašymą dėl kitos metinės Vietinės rinkliavos taikymo, priima Savivaldybės administracijos direktorius.

16. Tais atvejais, kai Vietinės rinkliavos mokėtojo prašymas yra netenkinamas, Miesto ūkio departamento direktorius motyvuotu raštu informuoja Vietinės rinkliavos mokėtoją ir KRATC.

17. Sprendimas taikyti Kitos paskirties metinę Vietinę rinkliavą pagal faktiškai naudojamą nekilnojamojo turto paskirtį priimamas, jei pateikti dokumentai patvirtina, kad Vietinės rinkliavos mokėtojo nuosavybės ar kita teise priklausantis nekilnojamasis turtas yra naudojamas pagal kitą, nei įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, paskirtį.

18. Sprendimas taikyti Nulinę metinę Vietinę rinkliavą šio Tvarkos aprašo 4.2 papunktyje nustatyta tvarka priimamas, jei AB „LESTO“ ir AB „Klaipėdos vanduo“ pažymos patvirtina, kad Vietinės rinkliavos mokėtojo nuosavybės ar kita teise priklausiančiame nekilnojamajame turte buvo sunaudota ne daugiau nei 120 KWh elektros energijos ir 1 m3 vandens per praėjusius kalendorinius metus. Sprendimas taikyti Nulinę metinę Vietinę rinkliavą gali būti priimamas ir tais atvejais, jei pateikti kiti nekilnojamojo turto nenaudojimą faktą pagrindžiantys dokumentai paaiškina AB „LESTO“ ir AB „Klaipėdos vanduo“ pažymose nurodytus duomenis ir taip patvirtina, kad Vietinės rinkliavos mokėtojo nuosavybės ar kita teise priklausantis nekilnojamasis turtas buvo nenaudojamas visus praėjusius kalendorinius metus.

19. Sprendimas taikyti Nulinę metinę Vietinę rinkliavą šio Tvarkos aprašo 4.3 papunktyje nustatyta tvarka priimamas, jei AB „LESTO“ ir AB „Klaipėdos vanduo“ pažymos patvirtina, kad Vietinės rinkliavos mokėtojo nuosavybės ar kita teise priklausiančiame nekilnojamame turte buvo sunaudota ne daugiau nei 10 kWh elektros energijos ir 0 m3 vandens per mėnesį. Sprendimas taikyti Nulinę metinę Vietinę rinkliavą gali būti priimamas ir tais atvejais, jei pateikti kiti nekilnojamojo turto nenaudojimą faktą pagrindžiantys dokumentai paaiškina  AB „LESTO“ ir AB „Klaipėdos vanduo“ pažymose nurodytus duomenis ir taip patvirtina, kad Vietinės rinkliavos mokėtojo nuosavybės ar kita teise priklausantis nekilnojamasis turtas buvo nenaudojamas visus praėjusius kalendorinius metus.

20. Miesto ūkio departamentas turi teisę priimti sprendimą netenkinti Vietinės rinkliavos mokėtojo prašymo:

20.1. kai nors vienas iš šio Tvarkos aprašo 18 ir 19 punktuose nurodytų parametrų viršija nurodytą dydį, išskyrus, kai kiti Vietinės rinkliavos mokėtojo pateikti nekilnojamojo turto nenaudojimą faktą pagrindžiantys dokumentai paaiškina AB „LESTO“ ir AB „Klaipėdos vanduo“ pažymose nurodytus duomenis;

20.2. kai dokumentai nepagrindžia, kad nekilnojamasis turtas yra naudojamas pagal kitą, nei yra įregistruota Nekilnojamojo turto registre, paskirtį.

21. Miesto ūkio departamentas nenagrinėja asmenų prašymų, pateiktų be šio Tvarkos aprašo 6 ar 9 punktuose nurodytų dokumentų, ir asmenų prašymų dėl Nulinės metinės Vietinės rinkliavos taikymo, kurie pateikti vėliau nei šio Tvarkos aprašo 9, 11 punktuose nurodytais terminais, išskyrus šio Tvarkos aprašo 32.4 papunktyje nurodytas aplinkybes.

22. Miesto ūkio departamentas per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja KRATC apie priimtą Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimą.

23. KRATC, gavęs Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimą dėl Nulinės arba Kitos paskirties metinės Vietinės rinkliavos taikymo, per 5 darbo dienas nuo sprendimo gavimo dienos patikslina Mokėjimo pranešimą ir apie priimtą sprendimą bei patikslintą Mokėjimo pranešimą raštu informuoja Vietinės rinkliavos mokėtoją.

24. KRATC Kitos paskirties metinę Vietinę rinkliavą taiko nuo to mėnesio, kai buvo pateiktas Vietinės rinkliavos mokėtojo prašymas dėl Kitos paskirties metinės Vietinės rinkliavos taikymo arba pranešimas apie faktinių aplinkybių pasikeitimą, iki nepasikeis faktinės aplinkybės.

25. Pasikeitus faktinėms aplinkybėms po sprendimo priėmimo dėl Kitos paskirties metinės Vietinės rinkliavos taikymo, Vietinės rinkliavos mokėtojas per 5 darbo dienas apie tai praneša KRATC. KRATC, patikrinimo metu įvertinęs faktinę nekilnojamojo turto naudojimo paskirtį, per 15 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos persiunčia pranešimą kartu su patikrinimo aktu Miesto ūkio departamentui nagrinėti.

26. KRATC patikrinimo metu nustačius, kad Vietinės rinkliavos mokėtojas naudoja nekilnojamąjį turtą pagal kitą, nei nurodyta priimtame Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendime, paskirtį, Savivaldybės administracijos direktorius turi teisę pakeisti savo sprendimą ir pavesti KRATC taikyti metinę Vietinę rinkliavą pagal nekilnojamojo turto paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre. KRATC per 5 darbo dienas nuo sprendimo gavimo dienos patikslina Mokėjimo pranešimą, apie tai raštu informuoja Vietinės rinkliavos mokėtoją ir Vietinės rinkliavos mokėtojui taiko sprendime nurodytą metinę Vietinę rinkliavą nuo to mėnesio, kai buvo nustatytas nekilnojamo turto naudojimas pagal kitą paskirtį.

27. Savivaldybės administracijos direktorius turi teisę priimti sprendimą taikyti Kitos paskirties metinę Vietinę rinkliavą be Vietinės rinkliavos mokėtojo prašymo, jei KRATC patikrinimo metu nustatė, kad Vietinės rinkliavos mokėtojas naudoja nekilnojamąjį turtą pagal kitą, nei įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, paskirtį. KRATC patikslina Mokėjimo pranešimą šio Tvarkos aprašo 26 punkte nustatyta tvarka.

 

VI.    PAREIŠKĖJŲ, KRATC BEI MIESTO ŪKIO DEPARTAMENTO TEISĖS IR PAREIGOS

 

28. Vietinės rinkliavos mokėtojai, pageidaujantys, kad jiems būtų pritaikyta kita metinė Vietinė rinkliava, privalo:

28.1. laiku pateikti prašymą ir visus pridedamuosius dokumentus;

28.2. tais atvejais, kai kyla abejonių dėl nekilnojamojo turto naudojimo bei tada, kai reikia patikrinti faktinę nekilnojamojo turto naudojimo paskirtį, sudaryti galimybę KRATC darbuotojams patikrinti nekilnojamojo turto būklę;

28.3. pasikeitusias faktinėms aplinkybėms po sprendimo priėmimo dėl Kitos paskirties metinės Vietinės rinkliavos taikymo, per 5 darbo dienas apie tai pranešti KRATC.

29. KRATC privalo:

29.1. patikrinti nekilnojamojo turto (negyvenamųjų patalpų, buto, gyvenamojo namo patalpų, sodo namo ar pastato patalpų) naudojimo būklę ir patikrinimo rezultatus užfiksuoti patikrinimo aktu:

29.1.1. kai vienoje iš Vietinės rinkliavos mokėtojo pateiktų pažymų yra nurodytas didesnis sunaudotas elektros energijos ar vandens kiekis, nei nurodyta šio Tvarkos aprašo 18 ir 19 punktuose, ir raštu pateiktos šio sunaudojimo priežastys;

29.1.2. kai Miesto ūkio departamentui ar KRATC kyla abejonių dėl nekilnojamojo turto naudojimo ar nenaudojimo fakto;

29.2. Vietinės rinkliavos mokėtojui pateikus prašymą dėl Kitos paskirties metinės Vietinės rinkliavos taikymo, visais atvejais patikrinti faktinę nekilnojamojo turto naudojimo paskirtį ir patikrinimo rezultatus užfiksuoti patikrinimo akte;

29.3. patikslinti Mokėjimo pranešimą šiame Tvarkos apraše nustatyta tvarka;

29.4. informuoti Vietinės rinkliavos mokėtojus apie Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtą sprendimą šio Tvarkos aprašo 23 punkte nustatyta tvarka;

29.5. ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus įvertinti Vietinės rinkliavos mokėtojo, kuriam priimtas sprendimas taikyti Kitos paskirties metinę Vietinę rinkliavą, faktinę nekilnojamojo turto naudojimo paskirtį ir tai užfiksuoti patikrinimo aktu;

29.6. tais atvejais, kai patikrinimo aktu užfiksuojamas faktas apie tai, kad nekilnojamasis turtas yra naudojamas pagal kitą, nei Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendime nurodytą, paskirtį, informuoti Vietinės rinkliavos mokėtoją ir Miesto ūkio departamentą;

29.7. Vietinės rinkliavos mokėtojui, pateikus prašymą dėl kitos metinės Vietinės rinkliavos taikymo be šio Tvarkos aprašo 6 ar 9 punktuose nurodytų dokumentų, informuoti Vietinės rinkliavos mokėtoją apie tai, kad jo prašymo Miesto ūkio departamentas nenagrinės.

30. KRATC turi teisę:

30.1. nepriimti Vietinės rinkliavos mokėtojų prašymų be visų pridedamų dokumentų;

30.2. motyvuotu raštu ir pridėdamas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus, kreiptis į Miesto ūkio departamentą dėl Kitos paskirties metinės Vietinės rinkliavos taikymo Vietinės rinkliavos mokėtojui be šio prašymo;

30.3. esant būtinybei prašymą (-us) pateikusių Vietinės rinkliavos mokėtojų paprašyti pateikti papildomus aplinkybes įrodančius dokumentus.

31. Miesto ūkio departamentas privalo informuoti Vietinės rinkliavos mokėtojus ir KRATC apie prašymų dėl kitos metinės Vietinės rinkliavos taikymo netenkinimą.

32. Miesto ūkio departamentas turi teisę:

32.1. priimti sprendimus, netenkinančius Vietinės rinkliavos mokėtojų prašymų taikyti kitą metinę Vietinę rinkliavą;

32.2. esant būtinybei prašymą (-us) pateikusių Vietinės rinkliavos mokėtojų paprašyti pateikti papildomus faktines aplinkybes įrodančius dokumentus;

32.3. esant būtinybei paprašyti KRATC patikrinti Vietinės rinkliavos mokėtojo, pateikusio prašymą dėl Nulinės metinės Vietinės rinkliavos taikymo, nekilnojamojo turto būklę ir patikrinimo rezultatus užfiksuoti patikrinimo akte;

32.4. nagrinėti Vietinės rinkliavos mokėtojų prašymus dėl Nulinės metinės Vietinės rinkliavos taikymo, pateiktus vėliau nei šio Tvarkos aprašo 9 ir 11 punktuose nurodytais terminais, jei šių prašymų pateikimo terminai praleisti dėl svarbių ir ne nuo pareiškėjų valios priklausančių aplinkybių ir pareiškėjas tai gali pagrįsti dokumentais;

32.5. įvertinęs KRATC patikrinimo akte užfiksuotas aplinkybes apie nekilnojamojo turto naudojimą pagal kitą, nei Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendime nurodytą, paskirtį, motyvuotai siūlyti Savivaldybės administracijos direktoriui keisti anksčiau priimtą sprendimą.

 

VII.     BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Šis Tvarkos aprašas gali būti pakeistas, papildytas ar panaikintas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu arba Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

34. Vietinės rinkliavos mokėtojas įstatymų nustatyta tvarka atsako už prašyme pateiktos informacijos teisingumą.


Forma patvirtinta

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2013 m. sausio 22 d.

įsakymu Nr. AD1- 206

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KITOS PASKIRTIES METINĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ TAIKYMO

 

Nr.

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasi(-s) Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymo nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2-330, 21 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės kitos metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. AD1-154 (2013 m. sausio d. įsakymo Nr. AD1- redakcija), 15 punktu bei atsižvelgdama(-s) į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento _______ rašte Nr. _______ „Dėl siūlymo taikyti kitos paskirties metinę vietinę rinkliavą“ išdėstytas dokumentais pagrįstas faktines aplinkybes, pavedu

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui taikyti kitos paskirties metinę vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vietinės rinkliavos mokėtojui (-ams) pagal pridedamą sąrašą (priedas pridedamas).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda, per 1 mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius (parašas) (Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

(Rengėjo nuoroda: vardas ir pavardė, tel.)

(Data)

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 20____ m. _________________ d.

įsakymo Nr. AD1-______

priedas

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ, KURIEMS TAIKOMA KITOS PASKIRTIES

METINĖ VIETINĖ RINKLIAVA, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Vietinės rinkliavos mokėtojas (įmonės pavadinimas arba vardas ir pavardė)

Nekilnojamojo turto objekto adresas

Nekilnojamojo turto objekto unikalus Nr.

Nekilnojamojo turto bendras plotas (m2) arba nekilnojamojo turto vienetas

Iki sprendimo taikyta metinė Vietinė rinkliava pagal pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį ir plotą

Taikoma metinė Vietinė rinkliava pagal pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį ir plotą

Data, nuo kada taikoma nurodyta metinė Vietinė rinkliava (metai ir mėnuo)

1

2

3

4

6

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma patvirtinta

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2013 m. sausio 22 d.

įsakymu Nr. AD1-206

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NULINĖS METINĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ TAIKYMO

 

Nr.

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasi(-s) Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymo nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2-330, 21 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės kitos metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. AD1-154 (2013 m. sausio d. įsakymo Nr. AD1- redakcija), 15 punktu bei atsižvelgdama(-s) į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento _______ rašte Nr. _______ „Dėl siūlymo taikyti nulinę metinę vietinę rinkliavą“ išdėstytas dokumentais pagrįstas faktines aplinkybes, pavedu

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui taikyti nulinę metinę vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą už _______ m. vietinės rinkliavos mokėtojui (-ams) pagal pridedamą sąrašą (priedas pridedamas).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda, per 1 mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius                      (parašas) (Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

(Rengėjo nuoroda: vardas ir pavardė, tel.)

(Data)

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 20___ m. _________________ d.

įsakymo Nr. AD1-______

priedas

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ, KURIEMS TAIKOMA NULINĖ METINĖ VIETINĖ RINKLIAVA UŽ ________ METUS, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Vietinės rinkliavos mokėtojas (įmonės pavadinimas arba vardas ir pavardė)

Nekilnojamojo turto adresas

 

Nekilnojamojo turto unikalus Nr.

Nekilnojamojo turto bendrasis plotas (m²) arba nekilnojamojo turto vienetas

Iki sprendimo apskaičiuota mokėtina Vietinės rinkliavos suma, Lt

 

1

2

3

4

5

6