VH3BW

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2011-11-23 SPRENDIMO NR. 1-326 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. vasario 8 d. Nr. 1-438

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ patvirtintas Tvarkymo ir švaros taisykles ir išdėstyti 16 punktą taip:

16. Teritorijose, kuriose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, asmenys privalo tvarkyti nuotekas pagal Vilniaus miesto teritorijų, kuriose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, nuotekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.“

 

 

 

Meras                                                                                                                        Artūras Zuokas