VH3BW

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2011-11-23 SPRENDIMO NR. 1-326 DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2013 m. spalio 16 d. Nr. 1-1502

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2008, Nr. 113-4290, Nr. 137-5379; 2009, Nr. 77-3165, Nr. 159-7206; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 51-2480) ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5 straipsnio 2 dalimi (Žin., 1985, Nr. 1-1; 1992, Nr. 21-610; 1995, Nr. 55-1356; 1998, Nr. 25-636; 2000, Nr. 22-552; 2001, Nr. 99-3522; 2002, Nr. 124-5623; 2004, Nr. 166-6060; 2006, Nr. 73-2759; 2007, Nr. 81-3316; 2010, Nr. 157-7968), Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 patvirtintas Tvarkymo ir švaros taisykles:

1. išdėstyti 3 punktą taip:

„3. Asmenys tvarko ir užtikrina švarą jiems nuosavybės teise priklausančiose ar Lietuvos Respublikos įstatymų, administracinių aktų, sutarčių, susitarimų ir teismo sprendimų pagrindu priskirtose ar valdomose teritorijose, o faktiškai naudojamose teritorijose veikdami per bendrojo naudojimo objektų valdytojus.“;

2. išdėstyti 5 punktą taip:

„5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Eismo zonos – keliai, gatvės, sankryžos, tiltai, viadukai, estakados, pėsčiųjų, dviračių takai, aikštės, skverai ir parkai.

Filmo filmavimas – filmo gamybos etapas, kurio metu filmuojant pagal scenarijų, kalendorinį darbų planą ir laikantis sąmatos, įgyvendinamas filmo kūrybinis sumanymas. Filmo filmavimui taikomi renginių organizavimo reikalavimai su Taisyklėse nustatytomis išimtimis.

Pagrindinės gatvės – A, B ir C kategorijų gatvės, nurodytos Savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 patvirtintame Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane iki 2015 metų.

Renginys – koncertas, festivalis, šventė, ceremonija, minėjimas, paroda, eitynės, varžybos, mugė, reklaminė, pramoginė, socialinė, meninė ar kitokio pobūdžio akcija, filmo, reklamos, audiovizualinio kūrinio filmavimas, fotosesija ar kitas tam tikrą laiką trunkantis asmens organizuotas žmonių susibūrimas viešojoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, skirtas tenkinti kultūrinius, sporto, verslo, socialinius ar kitus poreikius.

Skelbimas – priklijuojamas, prisegamas ar kitaip tvirtinamas informaciją pateikiantis pranešimas, nesusijęs su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, neskatinantis įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis.

Tvarkoma teritorija – asmeniui nuosavybės teise priklausanti ar Lietuvos Respublikos įstatymų, administracinių aktų, sutarčių, susitarimų ar teismo sprendimų pagrindu valdoma ar priskirta teritorija, ar faktiškai naudojama, jei teritorijų planavimo dokumentuose nėra apibrėžta (nurodyta). Faktiškai naudojama teritorija laikoma teritorija iki gretimos teisės aktų nustatyta tvarka priskirtos ar faktiškai naudojamos teritorijos, bet ne daugiau kaip 20 metrų nuo pastatų išorinių atitvarų, išskyrus teritorijas, besiribojančias su A, B, C kategorijų gatvėmis. Prie faktiškai naudojamos teritorijos taip pat priskiriamos pastatui priskirtų buitinių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerių stovėjimo aikštelės.“;

3. išdėstyti 7.2. punktą taip:

„7.2. išvežti susikaupusias šiukšles iš šiukšlių dėžių, sutvarkyti teritoriją aplink jas ir buitinių atliekų bei antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerius ir užtikrinti, kad šiukšlių dėžės ir konteineriai nebūtų perpildyti bei teritorijos aplink juos nebūtų užterštos.“

4. Tvarkymo ir švaros taisyklių“ pakeitimai įsigalios nuo 2014 m. sausio 1 d.

 

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas