TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LAIDOJIMO, KAPINIŲ PRIEŽIŪROS IR LANKYMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. gruodžio 29 d. Nr. S1-296

Trakai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 28-1124; 2003, Nr. 73-3357; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 91-4334) 6 straipsnio 41 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymu (Žin., 2007, Nr. 140-5763; 2010, Nr. 123-6259), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 (Žin., 2008, Nr.137-5411) patvirtintomis Kapinių tvarkymo taisyklėmis, Leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos aprašu, Visuomenės ir kapinėse palaidotų asmenų artimųjų giminaičių informavimo apie kapinių panaikinimo tvarkos aprašu, Kapinių prižiūrėtojo kaupiamųjų duomenų tvarkymo sąlygų aprašu, Kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1V-725 (Žin. 2011, Nr. 121-5751), patvirtintu Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo organizavimo tvarkos aprašu, Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti naujos redakcijos Laidojimo, kapinių priežiūros ir lankymo Trakų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašą (pridedamas).

2. Pripažinti netekusiu galios Trakų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. S1-9 „Dėl laidojimo, kapinių priežiūros ir lankymo Trakų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Vincas Kapočius

 


 

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2011 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. S1-296

 

LAIDOJIMO, KAPINIŲ PRIEŽIŪROS IR LANKYMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Laidojimo, kapinių priežiūros ir lankymo Trakų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato leidimų, sprendimų laidoti išdavimo, kapaviečių skyrimo ir laidojimo jose, kapinių priežiūros ir kitų su kapinių tvarkymu susijusių darbų ir paslaugų atlikimo tvarką. Šis Aprašas yra privalomas tvarkant kapines, kuriose palaidoti ir (ar) laidojami žmonių palaikai, įskaitant balzamuotus ir kremuotus žmonių palaikus.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme (Žin., 2007, Nr. 140-5763; 2010, Nr. 123-6259), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 (Žin., 2008, Nr.137-5411) patvirtintose Kapinių tvarkymo taisyklėse, Leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos apraše, Visuomenės ir kapinėse palaidotų asmenų artimųjų giminaičių informavimo apie kapinių panaikinimo tvarkos apraše, Kapinių prižiūrėtojo kaupiamųjų duomenų tvarkymo sąlygų apraše, Kapinių priežiūros organizavimo tvarkos apraše, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1V-725 (Žin. 2011, Nr. 121-5751), patvirtintame Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo organizavimo tvarkos apraše bei Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

3. Aprašo nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

4. Už Aprašo įgyvendinimą atsako Trakų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai.

 

II. LAIDOJIMAS KAPINĖSE

 

5. Pagal paskirtį kapinės skirstomos į:

5.1. viešąsias;

5.2. konfesines; konfesinės kapinės suteikiamos su tradicinėmis religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis sudarant žemės panaudos sutartį Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) nustatyta tvarka, arba įstatymų nustatyta tvarka sudarant kitą sutartį suteikiančią teisę juridinio asmens teises turinčiai religinei bendruomenei ar bendrijai laidoti kapinėse (ar kapinių dalyje) ir sutartyje nustatyta tvarka organizuoti jų priežiūrą. Kai konfesinių kapinių prižiūrėtoju juridinio asmens teises turinti religinė bendruomenė ar bendrija (toliau vadinama – religinė bendruomenė ar bendrija) pagal darbo sutartį paskiria fizinį asmenį, ši religinė bendruomenė ar bendrija yra atsakinga už Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme, šiame Apraše ir kituose teisės aktuose kapinių prižiūrėtojui nustatytų reikalavimų laikymąsi. Laidojimo ir kapinių lankymo tvarką konfesinėms kapinėms nustato atitinkama religinė bendruomenė ar bendrija. Kol religinė bendruomenė ar bendrija nenustatė laidojimo ir kapinių lankymo tvarkos ir neinformavo savivaldybės, konfesinėse kapinėse laikomasi iki jų perdavimo buvusios laidojimo ir kapinių lankymo tvarkos.

6. Pagal statusą kapinės skirstomos į:

6.1. neveikiančias; kapinės priskiriamos neveikiančioms, jeigu jose negalimi nauji laidojimai dėl nustatytų visuomenės sveikatos saugos, kultūros paveldo apsaugos ar aplinkosaugos reikalavimų. Apie kapinių priskyrimą neveikiančioms savivaldybė praneša vietinėje spaudoje, be to, informacija skelbiama kapinių informacinėje lentoje.

6.2. riboto laidojimo; kapinės priskiriamos riboto laidojimo kapinėms, jeigu jose nėra vietos naujoms kapavietėms formuoti, tačiau galima laidoti esamose (kur jau palaidota) kapavietėse, formuojant naujus kapus arba pakartotinai laidojant į jau esamus. Laidojant į Kultūros vertybių registrą įrašytose riboto laidojimo kapinėse, reikia Kultūros paveldo departamento teritorinio padalinio pritarimo.

6.3. veikiančias; veikiančioms kapinėms priskiriamos kapinės, kur gali būti formuojamos naujos kapavietės, formuojami nauji kapai, pakartotinai laidojama esamuose kapuose.

7. Kapinės priskiriamos neveikiančioms, riboto laidojimo arba veikiančioms, išskyrus naujas kapines, kurios priskiriamos veikiančioms (ir tai nurodoma jų steigimo dokumentuose), savivaldybės tarybos sprendimu, gavus Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau vadinama – Kultūros paveldo departamentas) teritorinio padalinio ir Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba) pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos suderinimą. Jeigu kapinės priskiriamos neveikiančioms dėl nustatytų aplinkosaugos reikalavimų, reikia gauti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento suderinimą. Savivaldybės taryba, priėmusi sprendimą pakeisti kapinių statusą per 7 darbo dienas raštu informuoja apie tai Kultūros paveldo departamentą.

8. Sprendimą dėl draudimo laidoti veikiančiose arba riboto laidojimo kapinėse arba jų dalyje savivaldybės administracijos direktorius priima per 3 darbo dienas, gavęs Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos siūlymą. Apie priimtą sprendimą savivaldybės administracijos direktorius ar seniūnijų seniūnai per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo skelbia kapinių informacinėje lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje. Jeigu priimamas sprendimas dėl draudimo laidoti visoje veikiančių ar riboto laidojimo kapinių teritorijoje, joms turi būti nustatytas neveikiančių kapinių statusas.

9. Naujos kapinės steigiamos ir esamų kapinių ribos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymu (Žin., 2007, Nr. 140-5763; 2010, Nr. 123-6259), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), taip pat pagal parengtus teritorijų planavimo dokumentus ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III. LEIDIMŲ LAIDOTI IR SKIRTI KAPAVIETĘ IŠDAVIMAS IR LAIDOJIMAS

 

10. Rašytinį leidimą laidoti (Aprašo priedas Nr. 1) išduoda seniūnai arba savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti atitinkamų seniūnijų darbuotojai.

11. Leidimas laidoti išduodamas mirusiojo giminaičiams, sutuoktiniui (-ei) ar kitam laidojimą organizuojančiam asmeniui, pateikusiam rašytinį prašymą ir mirties liudijimą.

12. Leidimas laidoti neišduodamas mirusiųjų palaikams laidoti, kurie gyveno ne Trakų rajono savivaldybės teritorijoje ir neturėjo šeimyninių kapaviečių ar palaidotų giminių Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančiose kapinėse.

13. Leidimai laidoti ir skirti kapavietę išduodami nemokamai.

14. Laidoti mirusiuosius leidžiama kiekvieną dieną nuo 8 val. iki 18 val.

15. Skiriamos kapavietės dydis vienam kapui – 3,75 kv. metro (1,5x2,5), keliems kapams (šeimos kapavietė) – 7 kv. metrai (2,8x2,5) arba pagal kapinių planą – kitokio dydžio, bet ne didesnė kaip 7 kv. metrai.

16. Kapo duobės, kurioje laidojami žmogaus palaikai, gylis turi būti ne mažesnis kaip 2 metrai; kapo duobės, kurioje laidojami kremuoti žmogaus palaikai su urna arba kapsule, arba išberiant juos į kapo duobę, – ne mažesnis kaip 1 metras.

17. Palaidojus kape įrengiamas kapo vietą žymintis laikinas ženklas, kuriame nurodomas mirusiojo vardas, pavardė, gimimo ir mirties datos.

18. Veikiančiose kapinėse kapavietės skiriamos pagal kapinių planą eilės tvarka. Seniūnijos seniūnas gali išduoti leidimą laidoti ne pagal kapinių planą gavęs motyvuotą mirusiojo artimų prašymą (laidojant žymius, nusipelniusius savivaldybei ar valstybei žmones). Kiekvienas mirusysis laidojamas atskirame kape, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, kuomet leidžiama laidoti pakartotinai.

19. Pakartotinai laidoti žmogaus palaikus kape, kuriame jau yra palaidoti žmogaus palaikai, galima ne anksčiau kaip pasibaigus kapo ramybės laikotarpiui (ne mažiau kaip po 25 metų).

20. Naujas kapas esamoje kapavietėje gali būti formuojamas tik tuo atveju, jeigu kapavietė turi aiškiai suformuotas ribas. Formuojant naują kapą esamoje kapavietėje arba laidojant kape pakartotinai, kapavietės ribos gali būti pakeistos, jeigu toks pakeitimas galimas pagal kapinių planą. Kapavietės riboms pakeisti būtina gauti kapinių prižiūrėtojo leidimą. Įrašytų į Kultūros vertybių registrą kapaviečių ribos nustatomos ir keičiamos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

 

IV. NENUSTATYTOS TAPATYBĖS ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIDOJIMAS

 

21. Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikai laidojami tik gavus raštišką prokuroro leidimą.

22. Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikai laidojami Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytose vienose iš savivaldybės viešųjų kapinių tam tikslui skirtoje teritorijoje.

23. Sprendimą laidoti nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus ir skirti kapavietę priima Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo paskirtas seniūnijos (kurios teritorijoje laidojami nenustatytos tapatybės žmogaus palaikai) seniūnas, arba seniūnijos (kurios teritorijoje laidojami nenustatytos tapatybės žmogaus palaikai) darbuotojas.

24. Rašytinį sprendimą laidoti ir skirti kapavietę (Aprašo priedas Nr. 2), vadovaujantis šio Aprašo nuostatomis, išduoda paskirtas seniūnijos (kurios teritorijoje laidojami nenustatytos tapatybės žmogaus palaikai) seniūnas arba seniūnijos (kurios teritorijoje laidojami nenustatytos tapatybės žmogaus palaikai) darbuotojas (toliau – savivaldybės administracijos atstovas).

25. Laidojant nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus, turi dalyvauti savivaldybės administracijos atstovas.

26. Palaidojus nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus, savivaldybės administracijos atstovas surašo nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų palaidojimo aktą (Aprašo priedas Nr. 3).

27. Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų palaidojimo aktą pasirašo savivaldybės administracijos atstovas, laidojimo paslaugų teikėjas arba jo atstovas ir kapinių prižiūrėtojas arba jo atstovas. Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų palaidojimo akto kopiją savivaldybės administracijos atstovas pateikia leidimą laidoti nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus davusiam prokurorui.

28. Ant nenustatytos tapatybės žmogaus kapo pritvirtinama lentelė, kurioje nurodomi kapavietės numeris, palaikų palaidojimo data. Užrašai ant lentelės turi būti nenusiplaunantys.

29. Prokuroro leidimas laidoti nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus, sprendimas laidoti ir skirti kapavietę nenustatytos tapatybės žmogaus palaikams laidoti, palaikų palaidojimo aktas saugomi seniūnijoje (kurios teritorijoje laidojami nenustatytos tapatybės žmogaus palaikai), atsakingoje už laidojimo paslaugų organizavimą Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

30. Duomenis apie palaidotus nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus registruoja kapinių prižiūrėtojas Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo registravimo žurnale (Aprašo priedas Nr. 4).

 

V. KAPINIŲ PRIEŽIŪRA

 

31. Tvarką ir švarą kapinėse palaiko kapinių prižiūrėtojas.

32. Už kapavietės priežiūrą atsakingas laidojantis asmuo, kurio prašymu išduotas leidimas laidoti ir skirta kapavietė. Šio asmens duomenis kapinių prižiūrėtojas įrašo laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale. Kapinių prižiūrėtojas atsakingus už kapavietės priežiūrą asmenis supažindina su Aprašu arba / ir religinės bendruomenės ar bendrijos nustatyta laidojimo ir kapinių lankymo tvarka. Laidojantis asmuo turi prižiūrėti kapavietę, kad ji būtų tvarkinga.

33. Už žymių žmonių kapaviečių priežiūrą kurių nebėra kam prižiūrėti, t. y. neturėjo arba mirę vaikai, artimieji, giminės, atsako kapinių prižiūrėtojas.

34. Neprižiūrimas kapavietes nustato kapinių prižiūrėtojas. Jeigu kapavietė, išskyrus kapavietes, įrašytas į Kultūros vertybių registrą neprižiūrima ilgiau kaip metus, kapinių prižiūrėtojas raštu įspėja užjos priežiūrą atsakingą asmenį, kad būtina ją sutvarkyti. Jeigu per metus nuo įspėjimo kapavietė nesutvarkoma, kapinių prižiūrėtojo iniciatyva savivaldybės administracijos direktorius gali sudaryti komisiją kuri pripažintų šią kapavietę neprižiūrima, jos priežiūra organizuojama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 (Žin., 2008, Nr.137-5411) patvirtintas Kapinių tvarkymo taisykles.

35. Statant ir (ar) rekonstruojant statinius kapavietėje, įrengiant kitus kapavietės objektus, privaloma suderinti su kapinių prižiūrėtoju. Už kapavietės priežiūrą atsakingas asmuo privalo pranešti apie tai kapinių prižiūrėtojui, o šis žurnale įrašo kapavietės statinių statymo ir (ar) rekonstravimo, kitų kapavietės objektų įrengimo datas. Norint statyti, rekonstruoti ar remontuoti kapo paminklus, antkapius ir kitus kapavietės statinius į Kultūros vertybių registrą įrašytose kapinėse, reikia Kultūros paveldo departamento teritorinio padalinio pritarimo.

36. Paminklas turi būti pastatytas su įtvirtinimu tarp paminklo pamato ir paminklo.

37. Atsakingas už kapavietės priežiūrą asmuo privalo pašalinti pažeidimus ar atlyginti žalą kuriuos jis, įrengdamas kapo paminklą antkapį ar atlikdamas kitus kapavietės priežiūros darbus, padarė kapinėms, kitoms kapavietėms ar kitiems statiniams.

38. Kapavietėje laidoti kitų asmenų palaikus leidžiama tik esant rašytiniam atsakingo už kapavietės priežiūrą asmens sutikimui. Miręs atsakingas už kapavietės priežiūrą asmuo gali būti palaidotas toje kapavietėje, laikantis Aprašo ir kitų teisės aktų reikalavimų.

39. Kapinių prižiūrėtojai, o nesant jiems – seniūnijų seniūnai, aprūpina kapines informaciniais stendais ar informacinėmis lentomis, įrengiamomis prie įėjimo į kapines, kuriose užrašomas kapinių pavadinimas ir statusas, kapinių prižiūrėtojo duomenys (juridinio asmens ar kitos organizacijos, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės, telefonų numeriai, darbo laikas; fizinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, darbo laikas), laikas, kada kapinėse galima laidoti ir jas lankyti, kapinių schema ir kita informacija. Jeigu kapinėse yra į Kultūros vertybių registrą įrašytų kultūros paveldo objektų, šie objektai nurodomi informacinėje lentoje, o kapinių schemoje pažymimos jų buvimo vietos.

40. Kapinėse augantys želdiniai prižiūrimi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3215) ir kitų želdinių tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

 

VI. LANKYMOSI KAPINĖSE TVARKA

 

41. Lankantis kapinėse būtina palaikyti švarą ir rimtį.

42. Kapinėse leidžiama lankytis:

42.1. nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d. nuo 6.00 iki 22.00 val.;

42.2. nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d. nuo 8.00 iki 20.00 val.;

42.3. Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų dieną ir lapkričio 2 d. – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) dieną – lankymo laikas neribojamas.

43. Be rašytinio seniūno arba kapinių prižiūrėtojo leidimo draudžiama važinėti bet kokiu transportu (išskyrus specialųjį).

44. Taip pat kapinėse draudžiama:

44.1. vedžioti šunis ir kitus gyvūnus;

44.2.  išmesti į šiukšlyną, šiukšlių surinkimo konteinerius laikinus kapo žymėjimo ženklus, religinius simbolius (kryžius).

44.3. būti nelankymo metu, šiukšlinti, mindžioti veją ir gėlynus, laužyti medžius ir krūmus, skinti ar imti nuo kapų gėles, gadinti kapinių ir kapų statinius, išmesti šiukšles ne tam skirtose vietose.

45. Gyventojai, kurių sodybos yra greta kapinių, privalo laikytis gyvūnų (kačių, šunų, vištų ir kt.) laikymo taisyklių ir užtikrinti jų nepatekimo į kapines.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

46. Kiti šiame Apraše nenumatyti kapinių tvarkymo, priežiūros reikalavimai, leidimų, sprendimų išdavimo tvarka, nustatyti Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme (Žin., 2007, Nr. 140-5763; 2010, Nr. 123-6259), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 (Žin., 2008, Nr.137-5411) patvirtintose Kapinių tvarkymo taisyklėse, Leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos apraše, Visuomenės ir kapinėse palaidotų asmenų artimųjų giminaičių informavimo apie kapinių panaikinimo tvarkos apraše, Kapinių prižiūrėtojo kaupiamųjų duomenų tvarkymo sąlygų apraše, Kapinių priežiūros organizavimo tvarkos apraše, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1V-725 (Žin., 2011, Nr. 121-5751), patvirtintame Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo organizavimo tvarkos apraše.

47. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą panaikinti kapines, visuomenė ir kapinėse palaidotų asmenų artimųjų giminaičiai informuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 (Žin., 2008, Nr.137-5411) patvirtintomis Visuomenės ir kapinėse palaidotų asmenų artimųjų giminaičių informavimo apie kapinių panaikinimą tvarkos aprašu.

48. Leidimai laidoti neprižiūrimose kapavietėse išduodami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 (Žin., 2008, Nr.137-5411) patvirtintu Leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos aprašu.

49. Kapavietės (kapai), kurių palaidojimo vietą žyminčių kapo paminklų, užrašų ant paminklų ar duomenų apie kapavietę (kapą) neišlikę, identifikuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 (Žin., 2008, Nr.137-5411) patvirtintomis Kapinių tvarkymo taisyklėmis.

50. Nenumatytus šiame Apraše kapinių tvarkymo klausimus sprendžia Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius.

51. Asmenys, pažeidę šio Aprašo reikalavimus atsako įstatymų nustatyta tvarka.

_____________

 

 


 

Laidojimo, kapinių priežiūros ir lankymo

Trakų rajono savivaldybės teritorijoje

tvarkos aprašo

Priedas Nr. 1

 

(Leidimo laidoti forma)

 

______________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

LEIDIMAS LAIDOTI

_________________Nr.________

(data)

_________________

(sudarymo vieta)

 

Atsižvelgiant į_______________ Nr.______________________ gautą_____________

(prašymo gavimo data) (gavimo registracijos numeris)                   (laidojančio asmens:

___________________________________________________________________ prašymą ir

fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas; juridinio asmens pavadinimas, buveinė, teisinė forma)

pateiktą mirties_____________________________ liudijimą, leidžiama laidoti mirusįjį asmenį:

(mirties liudijimo data ir numeris)

Pavardė____________________________

Vardas_____________________________

Asmens kodas_______________________

Gimimo data________________________

Mirties data_________________________

Kapinių pavadinimas__________________

Kvartalo numeris_____________________

Kapavietės numeris___________________

Kapavietės dydis_____________________

Kolumbariumas______________________

Nišos numeris _______________________

Pelenų barstymo laukas________________

 

_____________________                      ______________                           __________________

(leidimą išdavusio asmens                                              (parašas)                                                      (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

Pritariama leidimui laidoti riboto laidojimo kapinėse*.

_______________________________________________________________

(Kultūros paveldo departamento prie Kulturos ministerijos teritorinio padalinio pavadinimas)

 

___________________________               _____________                        ___________________

(pritarimą išdavusio asmens                                               (parašas)                                                     (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

 

 

 

 

_________________________

* Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio padalinio pritarimo reikia laidojant į Kultūros vertybių registrą įrašytose riboto naudojimo kapinėse.


 

Laidojimo, kapinių priežiūros ir lankymo

Trakų rajono savivaldybės teritorijoje

tvarkos aprašo

Priedas Nr. 2

 

 

(Sprendimo laidoti ir skirti kapavietę forma)

 

 

Sprendimas laidoti nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus ir skirti kapavietę

 

 

______________                                                                                          ______________

Data                                                                                                               Nr.

 

 

______________________________________

Savivaldybės pavadinimas

 

Atsižvelgiant į ___________________________________________________________

_____________________________________  leidimą, išduotą ..................... Nr. .........................,

(prokuratūros pavadinimas, prokuroro vardas, pavardė)

 

priimtas sprendimas palaidoti nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus ___________________

______________________________________________________________________________

(kapinių pavadinimas, kapinių kvartalo ir kapavietės numeris)

 

 

 

 

_____________________________________                     _________________                       ___________________

(sprendimą priėmusio asmens pareigų pavadinimas)                   (parašas)                                                  (vardas, pavardė)

 

 

 


 

Laidojimo, kapinių priežiūros ir lankymo

Trakų rajono savivaldybės teritorijoje

tvarkos aprašo

Priedas Nr. 3

 

 

(Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo akto forma)

 

Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų palaidojimo

aktas

 

 

________________________________                                                                _______________

Savivaldybės pavadinimas                                                                                      Data

 

 

Vykdant ______________ sprendimą ___________ laidoti nenustatytos tapatybės žmogaus

(data)                                                 (numeris)

palaikus ir skirti kapavietę, priimtą, gavus

______________________________________________________________________________

(prokuratūros pavadinimas, prokuroro vardas, pavardė)

leidimą, išduotą ________________________________________________________________

(leidimo išdavimo data ir numeris)

______________________________________________________________________________

(kapinių pavadinimas, kapinių kvartalo ir kapavietės numeris)

 

palaidoti nenustatytos tapatybės ___________________________________________________

(palaidoto žmogaus lytis, apytikslis amžius)

 

žmogaus palaikai rasti ____________________________________________________________

(palaikų radimo data, vieta)

 

Medicininis mirties liudijimas išduotas:

 

________________________________________________________

(įstaigos, išdavusios mirties liudijimą, pavadinimas)

 

__________________________________________________

(medicininio mirties liudijimo data ir numeris)

 

__________________________                        _______________                      ________________

(savivaldybės administracijos atstovas)                                    (parašas)                                                        (vardas, pavardė)

 

__________________________                        _______________                      ________________

(laidojimo paslaugų teikėjas arba jo atstovas)                            (parašas)                                                 (vardas, pavardė)

 

__________________________                        _______________                      ________________

(kapinių prižiūrėtojas arba jo atstovas )                                       (parašas)                                                 (vardas, pavardė)

 

 


 

Laidojimo, kapinių priežiūros ir lankymo

Trakų rajono savivaldybės teritorijoje

tvarkos aprašo

Priedas Nr. 4

 

(Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo registravimo žurnalo forma)

 

 

 

_______________________________________________

(kapinių pavadinimas, adresas)

 

NENUSTATYTOS TAPATYBĖS ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIDOJIMO

REGISTRAVIMO ŽURNALAS

 

 

______________________________________

(kapinių prižiūrėtojo pavadinimas)

 

 

Eil. Nr.

Sprendimo laidoti nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus ir skirti kapavietę

data ir numeris

Palaidojimo data

Kapinių kvartalo ir kapavietės numeris

Medicininio mirties liudijimo išdavimo data ir numeris

Įrašas apie pavojingą užkrečiamą ligą, įrašytą į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą, jei asmuo, kurio palaikai palaidoti kape tokia liga sirgo arba buvo tokios ligos sukėlėjų nešiotojas

Asmens, įregistravusio duomenis žurnale, pareigos, vardas, pavardė