TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. vasario 23 d. Nr. S1-36

Trakai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2000, 91-2832) 16 straipsnio 36 punktu, Trakų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Trakų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 4 d. sprendimą Nr. S1-58 „Dėl prekybos viešose vietose taisyklių patvirtinimo“.

 

 

 

Mero pavaduotoja,

pavaduojanti savivaldybės merą                                                                              Teresa Solovjova


 

PATVIRTINTA

 

Trakų rajono savivaldybės tarybos

 

2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. S1-36

 

 

 

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja bendruosius mažmeninės prekybos ar paslaugų teikimo organizavimo Trakų rajono savivaldybės nustatytose viešosiose vietose, kurių sąrašą tvirtina savivaldybės administracijos direktorius, reikalavimus bei leidimo, už kurį mokama savivaldybės tarybos nustatyta rinkliava, išdavimą. Taisyklės netaikomos asmenims, prekiaujantiems privačiose ar nuomojamose teritorijose.

2. Taisyklės galioja Trakų rajono savivaldybės teritorijoje ir jų privalo laikytis visi juridiniai ir fiziniai asmenys, įstatymų numatyta tvarka įregistravę savo veiklą ar turintys teisę prekiauti ar teikti paslaugas be verslo liudijimo ir norintys prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose.

3. Šios taisyklės nereglamentuoja prekybos ar paslaugų teikimo turgavietėse.

4. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1 Viešoji vieta - savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės

teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių ir kt.;

4.2. Prekyba - ūkinė-komercinė veikla, susijusi su prekių gamyba, pirkimu, pardavimu ir vartojimu viešosiose vietose;

4.3. Paslaugos, - ūkinė-komercinė veikla, susijusi su paslaugų (aptarnavimo, nuomos ir kt.) teikimu viešosiose vietose;

4.4. Pardavėjas - asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą ar turintis teisę prekiauti be verslo liudijimo ir realizuojantis prekes viešosiose vietose;

4.5. Paslaugų teikėjas - asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą ar turintis teisę vykdyti veiklą be verslo liudijimo ir teikiantis paslaugas viešosiose vietose;

4.6. Vartotojas - asmuo, kuris išreiškia norą pirkti, perka ar vartoja prekę, naudoja paslaugas savo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti;

4.7. Laikini prekybos įrenginiai - tai sukomplektuota ir lauke pastatyta įranga, skirta prekybai (vežimėliai, prekystaliai, stendai ir kt.);

4.8. Laikini įrenginiai paslaugai teikti - tai sukomplektuota ir lauke pastatyta arba judanti tam tikru nustatytu maršrutu įranga, skirta paslaugai teikti (karietos, bevariklės transporto priemonės, pramoginės transporto priemonės, dviračiai, elektromobiliai, velomobiliai, kartai, bagiai, mobilieji batutai, pripučiami batutai, atrakcionai, vandens dviračiai, valtys, laivai ir kt.);

4.9. Laikinas statinys - statinys, pagamintas gamykloje ar pastatytas iš surenkamų konstrukcijų, kurį galima išardyti ar perkelti į kitą vietą ir kuris neturi pamatų, bet remiasi į žemės paviršių: kioskas, gatvių prekybos, pramogų ar parodos paviljonas, jurta, parodos eksponatas, palapinės danga ar pneumatinis apvalkalas, vagonėlis, konteineris, įvairios paskirties aikštelė su dirbtine danga statybininkų, tyrėjų ar kitos terminuotos veiklos reikmėms skirtas statinys. Laikinas statinys ir teisės į jį Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

4.10. Leidimas - dokumentas, suteikiantis teisę prekiauti ar teikti paslaugą viešosiose vietose Trakų rajono savivaldybėje (toliau - Leidimas).

 

II. LEIDIMAS PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS

 

5. Asmenys, norintys prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose, privalo turėti Leidimą.

6. Leidimo formą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Leidimą išduoda ir panaikina Trakų rajono savivaldybės administracijos seniūnai (toliau - seniūnai).

7. Asmenys, norintys įsigyti leidimą, Seniūnui pateikia:

7.1. nustatytos formos prašymą Leidimui gauti;

7.2. įmonės įregistravimo pažymėjimo (juridiniai asmenys), verslo liudijimo arba individualios veiklos vykdymo pažymos (fiziniai asmenys) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

7.3. Trakų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (maisto tvarkymo subjektai);

7.4. atitinkamų institucijų išduoto dokumento kopiją, patvirtinančią veiklos teisėtumą, kai asmenų, norinčiųjų prekiauti ar teikti paslaugas, veiklą reglamentuoja kiti teisės aktai (pvz.: Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimą, tautinio paveldo produkto sertifikatą ir kt.);

7.5. sutarties, su komunalinių atliekų tvarkymo įmone dėl komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo, kopiją ar kitą dokumentą, įrodantį, kad asmuo neturi rinkliavos už atliekų tvarkymą įsiskolinimo (asmenys, prekiaujantys ar teikiantys paslaugas laikinajame statinyje (kioske, paviljone).

8. Prieš išduodami leidimą prekiauti ar teikti paslaugas, tos vietoves seniūnai sudaro sutartis su prekiautoju ar paslaugų teikėju, kuriose aptariamos papildomos sąlygos dėl teritorijos tvarkymo, priežiūros, šiukšlių ir kitų atliekų išvežimo. Sutartys yra neterminuotos, tačiau be Leidimo jos netenka galios.

9. Leidimai išduodami vienerių metų laikotarpiui ir pratęsiami, jeigu prekiautojas ar paslaugų teikėjas nepažeidžia šių taisyklių ar kitų teisės aktuose numatytų reikalavimų. Prekiaujantys seniūnijų teritorijose esančiose viešose vietose (miestelių aikštėse, teritorijose prie bažnyčių ar kitose viešose erdvėse) iš laikinųjų įrenginių ar automobilių, sudarę sutartį su seniūnu ir sumokėję vietinės rinkliavos mokestį, gauna vienkartinį prekybos leidimą pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą formą.

10. Leidimai prekiauti ar teikti paslaugas išduodami konkrečiai nustatytai vietai.

11. Leidimų išdavimą prekiauti ar teikti paslaugas švenčių, renginių, mugių metu, vykstančių Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, reglamentuoja Renginių organizavimo Trakų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. S1-21.

12. Atsilaisvinus prekybos ar paslaugų teikimo vietai, laisva vieta suteikiama pagal gautų prašymų eiliškumą. Pirmumo teisė suteikiama tos seniūnijos gyventojams, kurios teritorijoje jie pageidauja prekiauti ar teikti paslaugas.

13. Už prekybą ir paslaugų teikimą mokama Savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava.

14. Leidimo originalas išduodamas pateikus mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava, gavėjams pasirašant ant išduoto Leidimo kopijos.

15. Išduoti, papildyti ir pakartotiniai Leidimai registruojami nustatytos formos žurnale.

16. Pasibaigus Leidimo galiojimo terminui, naujam terminui Leidimas išduodamas pateikus prašymą, mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava, bei reikalui esant kitus dokumentus, nurodytus 7 punkte.

17. Asmuo, pametęs ar kitaip praradęs Leidimą ir norintis gauti pakartotinį Leidimą, pateikia Seniūnui prašymą.

18. Leidimo turėtojas negali jo perduoti kitiems asmenims, išskyrus verslo liudijime įrašytiems asmenims.

19. Leidimas neišduodamas:

19.1. asmenims iki 16 metų;

19.2. jeigu nepateikti visi reikalingi dokumentai;

19.3. asmenims, turintiems galiojančią administracinę nuobaudą už pažeidimus, kuriais kėsinamasi į viešąją tvarką, už finansinės drausmės, komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus, veterinarinių sanitarinių taisyklių pažeidimus, švaros ir tvarkymo taisyklių pažeidimus, atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimus ir kitus su vykdoma veikla susijusius pažeidimus.

 

III. MAŽMENINĖS LAUKO PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO BŪDAI

 

20. Mažmeninės lauko prekybos ir paslaugų teikimo (toliau - prekybos ir paslaugų teikimas) būdai yra šie:

20.1. Mažmeninės prekybos įmonė prekiauja šalia stacionaraus prekybos pastato ir (ar) įrengia prekių ekspoziciją;

20.2. prekyba kioskuose, įrengtose automobilių priekabose, paviljonuose, mikroautobusuose;

20.3. prekyba nuo prekystalių, vežimėlių ir kitų prekybos įrenginių (prekės ir jų atsargos turi būti laikomos prekybos įrenginiuose);

20.4. prekyba lauko kavinėse, kurios gali būti prie esamos maitinimo įmonės stacionaraus pastato arba specialiai įrengtose vietose;

20.5. prekyba ar paslaugų teikimas švenčių, įvairių renginių, ekspozicijų, parodų metu;

20.6. paslaugų teikimas iš laikinųjų įrenginių, skirtų paslaugai teikti, kurie sukomplektuoti ir lauke pastatyti arba judantys tam tikru nustatytu maršrutu (karietos, bevariklės transporto priemonės, pramoginės transporto priemonės, dviračiai, elektromobiliai, velomobiliai, kartai, bagiai, mobilieji batutai, pripučiami batutai, atrakcionai, vandens dviračiai, valtys, laivai ir kt.);

20.7. antrinių žaliavų ir stiklo taros supirkimas tam tikslui pritaikytuose automobiliuose ar kitose tam tikslui pritaikytose transporto priemonėse.

 

IV. REIKALAVIMAI PARDAVĖJUI AR PASLAUGŲ TEIKĖJUI, NORINTIEMS PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS

 

21. Viešosiose vietose prekiauti ar teikti paslaugas be Leidimo draudžiama.

22. Asmuo, prekiaujantis ar teikiantis paslaugas viešosiose vietose, prekybos ar paslaugos teikimo vietoje, privalo turėti:

22.1. Leidimo originalą;

22.2. darbo pažymėjimą (juridiniai asmenys);

22.3. įmonės įregistravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka (juridiniai asmenys), verslo liudijimą arba individualios veiklos vykdymo pažymą (fiziniai asmenys) arba atitinkamų institucijų išduoto dokumento kopiją, patvirtinančią veiklos teisėtumą, kai asmenų, norinčių prekiauti ar teikti paslaugas, veiklą reglamentuoja kiti teisės aktai.

23. Pardavėjui ar paslaugos teikėjui draudžiama:

23.1. parduoti prekes, kurių mažmeninė prekyba uždrausta Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;

23.2. pirotechnikos priemonėmis;

23.3. prekiauti nuo automobilių (išskyrus 21.5 ir 21.7 punktuose nurodytą prekybą), dėžių, turėklų, atramų, grindinio ir kt.;

23.4 prekybos ar paslaugos teikimo vietose naudoti pavėsines, palapines ir kt. (išskyrus kai naudojami prekybos ar paslaugų teikimo įrenginiai suderinti su Leidimą išduodančia institucija arba renginio organizatoriumi);

23.5. prekiauti prekėmis ar teikti paslaugas, jeigu jos neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose, techniniuose reglamentuose ir kituose teisės aktuose nustatytų saugos reikalavimų;

23.6. prekiauti ar teikti paslaugas kitose nei Leidime nurodytose vietose;

23.7. prekybos garso ir vaizdo juostomis ar laikmenomis vietose, muzikos įrašus klausyti per akustines sistemas. Jų vietoje turi būti įrengtos ausinės įrašams klausyti.

24. Pardavėjas ar paslaugų teikėjas privalo laikytis:

24.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių prekybą ir paslaugų teikimą;

24.2. Lietuvos higienos normų (HN 15:2005 „Maisto higiena”, HN24: 2003 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” ir kt.) reikalavimų;

24.3. Trakų rajono savivaldybės tarybos patvirtintų norminių teisės aktų:

24.3.1. Trakų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių;

24.3.2. Trakų rajono savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių;

24.3.3. Mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių;

25. Paslaugas teikiantys asmenys atsako už įrenginių ir teikiamų paslaugų saugumą.

26. Apie prekybą ar paslaugas teikiantį objektą turi būti viešai informuojama.

27. Prekybos ir paslaugų teikimo vietose prekiautojai privalo būti blaivūs ir tvarkingai apsirengę, laikytis bendravimo ir klientų aptarnavimo kultūros ir etikos taisyklių.

 

V. PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO REGLAMENTAVIMAS IR APRIBOJIMAI

 

28. Trakų rajono savivaldybės taryba gali nustatyti darbo laiką tam tikrose prekybos ar paslaugų teikimo vietose, jei tai būtina žmonių saugumui ir rimčiai (tvarkai) miestuose, gyvenvietėse ir kaimuose užtikrinti, prekių asortimentą, teikiamų paslaugų sąrašą, laikotarpį, per kurį galima prekiauti ar teikti paslaugas, bei kitas sąlygas, prekiaujant ar teikiant paslaugas nuo prekystalių, vežimėlių ir kitų įrenginių.

29. Trakų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba suteikia teisę verstis komercine ir ūkine veikla, įvertinę higienos sąlygas.

30. Prekybos ir paslaugų teikimo įrenginiai statomi pagal suderintą projektą miestų ar seniūnijų plano schemoje nurodytoje vietoje. Įrenginių projektas turi būti suderintas su Trakų rajono savivaldybės administracijos seniūnais, Architektūros skyriumi ir valstybinių parkų direkcijomis, jeigu prekybos ar paslaugų teikimo vietos yra šių parkų teritorijoje. Prekybos ir paslaugų teikimo vietoje naudojami įrenginiai turi būti visiškai sukomplektuoti, švarūs, tvarkingi, nesurūdiję, nesulankstyti. Įrenginiai turi atitikti higienos, darbo ir priešgaisrinės saugos reikalavimus. Reklama ant prekybos ar paslaugų teikimo įrangos įrengiama vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės išorinės vaizdinės reklamos taisyklėmis.

31. Prekybos ar paslaugų teikimo vieta negali trukdyti eismui, ji turi būti dažnai valoma, švari ir tvarkinga. Jeigu prekiaujama iš kioskų, įrengtų automobilių priekabų (išskyrus 21.5. punkte nurodytos lauko prekybos ar paslaugų teikimo metu), paviljonuose, lauko kavinėse, būtina sudaryti sutartį su atliekų tvarkytoju arba atliekų vežėju. Kai yra daugiau nei vienas prekybos ar paslaugų teikimo paviljonas ar įrengtos automobilių priekabos, prekiautojų sąskaita turi būti pastatyti komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų konteineriai.

32. Supirkėjai, superkantys antrines žaliavas ir stiklo tarą 21.2 ir 21.7 punktuose nurodytoje prekybos įrangoje, taip pat turi priimti ir tinkančią tik perdirbti stiklo tarą. Šioje prekybos įrangoje būtina turėti specialius konteinerius antrinėms žaliavoms kaupti ir laikyti.

33. Prekių gabenimas (transportavimas), laikymas, išdėstymas turi atitikti teisės aktų nustatytus higienos, visuomenės sveikatos priežiūros, prekių tvarkymo, saugos reikalavimus bei gamintojo pateikiamuose normatyviniuose dokumentuose, pirkimo ir pardavimo sutartyse nustatytas sąlygas.

34. Reprezentacinėse miestų gatvėse ir aikštėse galima įrengti lauko kavines, prekiauti šalia stacionaraus prekybos pastato prekiaujamu asortimentu, prekiauti ledais ir vaisvandeniais, Lietuvos tautodailės ir dailės gaminiais, spauda, turistams skirta literatūra, platinti loterijos bilietus. Reprezentacinių miestų gatvių ir aikščių sąrašą tvirtina Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus teikimu.

 

VI. LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS PANAIKINIMAS

 

35. Apie sprendimą sustabdyti Leidimo galiojimą Savivaldybės administracijos seniūnai per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu praneša asmeniui ir nurodo Leidimo galiojimo sustabdymo motyvus.

36. Sustabdžius Leidimo galiojimą, asmuo, ne vėliau kaip per mėnesį nuo Leidimo galiojimo sustabdymo, turi pašalinti nurodytus pažeidimus, dėl kurių sustabdytas Leidimo galiojimas.

37. Leidimas panaikinamas kai:

37.1. išaiškėja, kad Leidimo turėtojas nurodė klaidingus duomenis dokumentuose Leidimui gauti;

37.2. išaiškėja, kad Leidimo turėtojas pažeidė veterinarines sanitarines, švaros ir tvarkymo atliekų tvarkymo taisykles bei sutarties sąlygas.

37.3. asmuo per nustatytą terminą nepašalina pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas Leidimo galiojimas.

38. Savivaldybės administracijos seniūnai per 3 (tirs) darbo dienas nuo sprendimo panaikinti Leidimo galiojimą priėmimo išsiunčia raštišką pranešimą asmeniui, nurodydami Leidimo galiojimo panaikinimo priežastis.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Šių taisyklių laikymąsi kontroliuoja Policijos komisariatas, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Priešgaisrinė apsaugos tarnyba ir kitos valstybės bei savivaldybės institucijos, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka suteikti atitinkami įgaliojimai.

40. Asmenys, pažeidę šias taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

___________________________