LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ NUOLATINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) IR BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO DARBŲ SĄRAŠŲ TVIRTINIMO

 

2005 m. sausio 17 d. Nr. 10V-12

Lazdijai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123; 2004, Nr. 5-94):

1. T v i r t i n u :

1.1. Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašą pagal priedą Nr. 1.

1.2. Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo darbų sąrašą pagal priedą Nr. 2.

2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. vasario 1 dienos.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Gintautas Salatka


 

Lazdijų rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2005 m. sausio 17 d. įsakymo

Nr. 10V-12 priedas Nr. 1

 

 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ NUOLATINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) DARBŲ SĄRAŠAS

 

1. Bendrojo naudojimo konstrukcijų (pamatų, nuo grindų, sienų, perdengimų, stogų, bendrų balkonų, laiptinių konstrukcijų, įėjimo į namą laiptų ir durų) nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas).

2. Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, koridorių ir holų, bendrojo naudojimo virtuvių, prausyklų ir tualetų, palėpių, rūsių ir pusrūsių, išskyrus gyventojų nuosavybės teise turimus ar nuomojamus sandėliukus) nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas).

3. Bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas):

3.1. Šalto vandens tinklai:

- prakiurusių vamzdynų atskirų vietų užtaisymas arba keitimas, įdedant naują vamzdžio atkarpą (be medžiagų vertės);

- vamzdynų uždaromosios armatūros smulkių defektų šalinimas ar keitimas (be medžiagų vertės);

- vamzdynų sujungimų fasoninių detalių keitimas (be medžiagų vertės);

- vamzdynų dažymas (be medžiagų vertės) ir ženklinimas nustatytose vietose;

- užkimšimų vamzdynuose šalinimas;

- profilaktinė vamzdynų, uždaromosios armatūros ir įvadų hermetizacijos apžiūra nustatytais terminais;

- profilaktinės apžiūros metu rastų defektų šalinimas;

- atskirų namų įvadų ir vamzdyno dalių apšiltinimas ar apšiltinimo smulkių defektų šalinimas;

- kiti nedidelės apimties darbai.

3.2. Fekalinės kanalizacijos tinklai:

- trūkusių atskirų vietų kanalizacijos vamzdžių ir fasoninių dalių keitimas antžeminėje pastato dalyje (be medžiagų vertės);

- užsikimšimų vamzdynuose šalinimas, išskyrus pašalinių daiktų šalinimą;

- hidrodinaminis vamzdynų praplovimas (esant būtinumui);

- vamzdynų sandūrų hermetizavimas;

- vamzdynų laikiklių įrengimas ar atstatymas;

- kiti nedidelės apimties darbai.

3.3. Lietaus kanalizacijos tinklai:

- trūkusių ar užsikimšusių kanalizacijos vamzdžių stovų atskirų vietų ar fasoninių dalių keitimas antžeminėje pastato dalyje (be medžiagų vertės);

- užsikimšimų vamzdynuose šalinimas;

- vamzdynų laikiklių įrengimas ar atstatymas;

- trūkusių įlajų keitimas (be medžiagų vertės);

- latakų ir lietvamzdžių smulkių defektų šalinimas;

- latakų ir lietvamzdžių valymas;

- kiti nedidelės apimties darbai.

3.4. Elektros instaliacija:

- elektros instaliacijos, sugedusios ne dėl gyventojų ar kitų asmenų kaltės, atstatymas, jos priežiūra, užtikrinant saugų elektros energijos vartojimą;

- profilaktinių apžiūrų nustatytais terminais atlikimas;

- profilaktinių apžiūrų metu rastų defektų šalinimas;

- elektros instaliacijos elektros skydinėse ir vandens apskaitos mazguose smulkių defektų šalinimas ar atstatymas pagal norminių teisės aktų reikalavimus;

- apšvietimo prietaisų ir apšvietimo lempų keitimas elektros skydinėse, vandens apskaitos mazguose ir kitose bendrojo naudojimo patalpose – laiptinėse, bendrojo naudojimo rūsio ar pusrūsio patalpose, salėse ir panašiai (be medžiagų vertės);

- sugedusių ne dėl gyventojų ar kitų asmenų kaltės apšvietimo prietaisų smulkių defektų šalinimas ar keitimas laiptinėse, koridoriuose ir rūsių ar pusrūsių patalpose;

- paketinių išjungėjų, jungtukų, paskirstymo dėžučių ir kitų įrengimų keitimas ar smulkių defektų šalinimas;

- saugiklių, esančių įvadinėse apskaitos skirstomosiose bei laiptinėse įrengtose spintose, kalibravimas ir keitimas;

- šynų ir kitos armatūros, esančios įvadinėse apskaitos skirstomosiose ir kitose spintose, elektros skydinėse, smulkių defektų šalinimas ar keitimas;

- varžų matavimai nustatytais terminais;

- bendrojo naudojimo elektros apskaitos prietaisų rodmenų tikrinimas ir užrašymas nustatytais terminais;

- kiti nedidelės apimties darbai.

3.5. Ventiliacijos kanalai, angos ir kaminai:

- užsikimšimų ventiliacijos kanaluose likvidavimas;

- ventiliacijos kanalų viršutinės dalies mūrinio smulkių defektų šalinimas ar atstatymas (be medžiagų vertės);

- kaminų būklės apžiūra nustatytais terminais;

- kaminų mūrinio ir tinko smulkių defektų šalinimas;

- kaminų galvučių mūrinio smulkių defektų šalinimas;

- priešgaisrinių kopėčių remontas;

- kiti nedidelės apimties darbai.

4. Kiti 1-3 punktuose nenumatyti darbai, bet privalomi pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus pavyzdinius Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus.

________________________________


 

Lazdijų rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2005 m. sausio 17 d. įsakymo

Nr. 10V-12 priedas Nr. 2

 

 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO DARBŲ SĄRAŠAS

 

1. Bendrojo naudojimo objektų aprašo sudarymas, pateikimas administracijos direktoriui, paskelbimas gyventojams, papildymas, pakeitimas.

2. Nuolatinių stebėjimų vykdymas, tikrinant namo bendrojo naudojimo objektus.

3. Pastebėtų defektų, galimų avarinių situacijų ir kitų gedimų fiksavimas atitinkamuose dokumentuose, numatant priemones jų šalinimui.

4. Kasmetinių ir neeilinių apžiūrų atlikimas, apžiūros aktų ir namo techninės priežiūros žurnalų pildymas.

5. Namo būklės įvertinimas ir jos atitikimo privalomųjų reikalavimų visumai nustatymas pagal nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų rezultatus.

6. Metinių ir ilgalaikių remonto ar kitokių tvarkymo darbų ir lėšų poreikio planų sudarymas, viešas skelbimas patalpų savininkams.

7. Būsto savininkų sprendimų remonto ar rekonstravimo darbų vykdymui priėmimo organizavimas.

8. Rangos darbų konkursų organizavimas vadovaujantis paslaugų kainos ir kokybės kriterijais, sutarčių remontui ar rekonstrukcijai sudarymas, remonto ar rekonstravimo darbų techninės priežiūros vykdymas, remonto darbų kontrolė ir darbų priėmimas.

9. Mėnesinių įmokų apskaičiavimas dėl atsiskaitymo už komunalines ir kitas paslaugas daugiabučio namo bendroms reikmėms, šių įmokų kontrolės, surinkimo ir naudojimo apskaita.

10. Būsto savininkų susirinkimo ar balsavimo raštu dėl namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) parinkimo organizavimas, jeigu nėra paskirtas šios sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) ir nėra sudaryta sutarčių dėl šios sistemos priežiūros (eksploatavimo). Namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) pasirenkamas vadovaujantis priežiūros paslaugų (darbų) kainos ir kokybės kriterijais.

11. Mėnesinių įmokų patalpų savininkams apskaičiavimas ir paskirstymas, sąskaitų – pranešimų spausdinimas ir pristatymas, įmokų surinkimas ir mokėjimų kontrolės vykdymas.

12. Bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros, avarijų likvidavimo organizavimas, privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų įgyvendinimo darbų pajamų ir išlaidų apskaitos tvarkymas.

13. Kasmetinių ir neeilinių butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas, skatinimas steigti bendrijas bei pagalba jas steigiant, veiklos rezultatų apibendrinimas, ataskaitų ir informacijos teikimas butų ir kitų patalpų savininkams, susirinkimų (balsavimo raštu) protokolavimas, dokumentacijos saugojimas.

14. Skelbimų lentų priežiūra.

15. Prevencinis darbas su skolininkais, ieškinių rengimas ir skolų išieškojimas teismine tvarka.

16. Butų ir kitų patalpų savininkų apskaitos tvarkymas.

17. Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, holų, kitų patalpų) tvarkymas ir tvarkymo organizavimas, namo techninės ir kitos dokumentacijos tvarkymas.

18. Dalyvavimas viešuose aptarimuose dėl patalpų paskirties keitimo, protokolų apskaitos vykdymas ir jų saugojimas, kitų komisijų darbo organizavimas.

19. Pažymų, ataskaitų butų savininkams bei kitoms institucijoms rengimas.

20. Inžinerinės įrangos techninės dokumentacijos, instrukcijų ir schemų ruošimas ir iškabinimas.

21. Kitų 1-20 punktuose nenumatytų darbų, bet privalomų pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus pavyzdinius Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus, atlikimas.

_________________________