hERBAS_bmp

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PAKEITIMO

 

2008 m. rugsėjo 12 d. Nr. T1-240

Druskininkai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 49 punktu, Rinkliavų įstatymo 12 straipsniu, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Papildyti 2007 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimu Nr. T1-247 patvirtintų Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus 13 punktu ir išdėstyti šį punktą taip:

13. Į vietinės rinkliavos mokėtojų registrą, atsižvelgiant į seniūnų ir paslaugos teikėjo siūlymus, pagal Savivaldybės pateiktus duomenis ARATC, neįtraukiami (išbraukiami):

13.1. gyvenamosios paskirties pastatai, kurie nuo pagrindinių ar vietinių kelių yra nutolę daugiau nei 500 m ir kuriems komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos teikimas neįmanomas visus metus;

13.2. gyvenamosios paskirties pastatai, esantys kaimuose, sudarytuose iš ne daugiau kaip 7 sodybų ir kuriems komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos teikimas neįmanomas visus metus;

13.3. gyvenamosios paskirties pastatai, kurių savininkai yra mirę ir yra notaro pažyma apie paveldėtojo (ų) nebuvimą. Atsiradus paveldėtojui (ams) pastatai įtraukiami į vietinės rinkliavos mokėtojų registrą.“

2. Laikyti Vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 13–35 punktus atitinkamai 14–36 punktais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Ričardas Malinauskas