hERBAS_bmp

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ, PATVIRTINTŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M.

GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMU NR. T1-279, PAPILDYMO

 

2011 m. balandžio 29 d. Nr. T1-57

Druskininkai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Rinkliavų įstatymo 12 straipsniu, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Papildyti Druskininkų savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T1-279 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-247 pakeitimo“ patvirtintus Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų VII skyrių „Vietinės rinkliavos apskaita“ 21 punktu ir šį punktą išdėstyti taip:

21. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, vietinė rinkliava už bankrutuojančiai įmonei priklausantį nekilnojamąjį turtą yra neskaičiuojama, jei bankroto administratorius praneša, kad įmonė nevykdys jokios veiklos“.

2. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                             Ričardas Malinauskas


 

PATVIRTINTA

Druskininkų savivaldybės tarybos

2009 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T1-279

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2011 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-57

redakcija)

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

I. Vietinė rinkliava už komunalinių surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau - vietinė rinkliava) įvedama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Biudžeto sandaros įstatymu, Druskininkų savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

2. Vietinė rinkliava - tai Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka.

3. Vietinės rinkliavos mokėtojai - atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys , disponuojantys nekilnojamuoju turtu savivaldybės teritorijoje.

4. Komunalinių atliekų tvarkymas - šių atliekų surinkimo, vežimo, naudojimo ir šalinimo veikla, taip pat atliekų tvarkymo veiklos priežiūra bei atliekų šalinimo vietų priežiūra po jų uždarymo.

5. Komunalinės atliekos - buitinės (buityje susidarančios) ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas.

6. Stambiosios atliekos (didžiosios atliekos) - stambūs buities apyvokos daiktai: baldai, langai, durys, dviračiai, karkasai, indai, talpos, taip pat kitos namų ūkyje susidarančios didelių matmenų atliekos ir kitos stambiosios atliekos, išskyrus didelių apimčių komunalines atliekas, priklausančias kitiems komunalinių atliekų srautams.

7. Individualus namas - atskiras gyvenamasis namas, kuriame įrengti ne daugiau kaip du butai.

8. Daugiabutis namas - trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame įrengti trys ir daugiau atskiriems savininkams priklausantys butai su gyvenamosiomis ir (ar) su negyvenamosiomis patalpomis.

9. Paslaugos teikėjas -atliekų tvarkytojas, kuris sudaręs sutartį su savivaldybe, vykdo komunalinių atliekų surinkimą ir pervežimą, įskaitant ir antrinių žaliavų surinkimą.

 

III. VIETINĖS RINKLIAVOS REGISTRO SUDARYMAS

 

10. Vietinės rinkliavos mokėtojų registrą organizuoja ir tvarko UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau - ARATC).

11. ARATC, registruodama vietinės rinkliavos mokėtojus, nustatyta tvarka naudojasi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Druskininkų skyriaus, VĮ Registrų centro, Gyventojų registro, Mokesčių mokėtojų registro, Savivaldybės ir kitų subjektų turimais duomenimis, reikalingais vietinės rinkliavos mokėtojų registrui tvarkyti.

12. ARATC, Savivaldybės ar paslaugos teikėjo prašymu papildomus duomenis turi pateikti visi komunalinių atliekų turėtojai, jeigu šie duomenys būtini vietinės rinkliavos mokėtojų registravimo organizavimui ir tvarkymui.

13. Į vietinės rinkliavos mokėtojų registrą, atsižvelgiant į seniūnų ir paslaugos teikėjo siūlymus, pagal Savivaldybės pateiktus duomenis ARATC, neįtraukiami (išbraukiami) ir duomenys koreguojami nuo vietinės rinkliavos įvedimo:

13.1. gyvenamosios paskirties pastatai, kurie nuo pagrindinių ar vietinių kelių yra nutolę daugiau nei 500 m ir kuriems komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos teikimas neįmanomas visus metus;

13.2. gyvenamosios paskirties pastatai, esantys kaimuose, sudarytuose iš ne daugiau kaip 7 sodybų ir kuriems komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos teikimas neįmanomas visus metus;

13.3. gyvenamosios paskirties pastatai, kurių savininkai yra mirę ir yra notaro pažyma apie paveldėtojo (ų) nebuvimą. Atsiradus paveldėtojui (ams) pastatai įtraukiami į vietinės rinkliavos mokėtojų registrą;

13.4. nekilnojamojo turto objektai, kurie yra fiziškai sunaikinti arba sugriuvę. Rekonstravus ir pripažinus tinkamais naudoti nekilnojamojo turto objektą, jie yra įtraukiami į vietinės rinkliavos mokėtojų registrą.

131. Vietinės rinkliavos mokėtojų registras gali būti tikslinamas, perskaičiuojant vietinę rinkliavą pagal faktinę nekilnojamojo turto objekto paskirtį:

131.1. nekilnojamojo turto objektui, kurio paskirtis VĮ Registrų centre pakeista pagal faktiškai naudojamą ir nesant už jį vietinės rinkliavos įsiskolinimo pagal pakeistą faktinę nekilnojamojo turto paskirtį nuo rinkliavos įvedimo momento. Kai turto paskirtis pakeista iki 2010 m. gruodžio 31 d., vietinė rinkliava perskaičiuojama nuo rinkliavos įvedimo momento. Nuo 2011m. sausio 1 d. vietinė rinkliava perskaičiuojama nuo turto paskirties pakeitimo momento.

 

IV. VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI

 

14. Vietinės rinkliavos dydis nustatomas litais už 100 m2 nekilnojamojo turto plotą (1 priedas ).

15. Savivaldybės taryba savo sprendimu gali indeksuoti vietinės rinkliavos dydžius, atsižvelgdama į atliekų tvarkymo sąnaudų pasikeitimus (atliekų tvarkymo sistemos kaštų pakeitimus, sąvartyno vartų mokesčių dydžius ir kt.).

 

V. VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

 

16. Pagal vietinės rinkliavos registro duomenis ARATC parengia mokėjimo pranešimą apie apskaičiuotas mokėtinas vietinės rinkliavos įmokas už einamąjį ketvirtį ir mokėjimo terminus, rinkliavos dydį bei pateikia komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikėjui, kuris jį iki kiekvieno ketvirčio antro mėnesio dešimtos dienos pateikia kiekvienam vietinės rinkliavos mokėtojui.

17. Vietinė rinkliava sumokama į Savivaldybės administracijos sąskaitą, nurodytą mokėjimo pranešime.

18. Vietinė rinkliava turi būti sumokama iki kiekvieno ketvirčio paskutinės dienos.

 

VI. VIETINĖS RINKLIAVOS IŠIEŠKOJIMAS

 

19. Nesumokėtą vietinę rinkliavą iš rinkliavos mokėtojų išieško paslaugos teikėjas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių bei antstolių paslaugomis.

 

VII. VIETINĖS RINKLIAVOS APSKAITA

 

20. Vietinės rinkliavos apskaitą vykdo Druskininkų savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, vietinė rinkliava už bankrutuojančiai įmonei priklausantį nekilnojamąjį turtą yra neskaičiuojama, jei bankroto administratorius praneša, kad įmonė nevykdys jokios veiklos.

 

VIII. VIETINĖS RINKLIAVOS RINKIMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

22. Vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuoja Savivaldybės administracija ir Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba.

23. ARATC yra atsakingas:

23.1. už vietinės rinkliavos mokėtojų duomenų bazės organizavimą ir tvarkymą;

23.2. už vietinės rinkliavos duomenų kaupimą ir teisingumą.

 

IX. VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

24. Komunalinių atliekų turėtojai ir mokėtojai, pateikę patvirtinančius dokumentus, turi teisę:

24.1. reikalauti iš ARATC pakeisti ar patikslinti registro duomenis, jei tokie duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs;

24.2. reikalauti perskaičiuoti netinkamai apskaičiuotas vietinės rinkliavos įmokas.

25. Vietinės rinkliavos mokėtojai privalo laiku sumokėti apskaičiuotas vietinės rinkliavos įmokas, nurodytas mokėjimo pranešimuose.

26. Savivaldybės administracijos, ARATC ar paslaugos teikėjo prašymu Vietinės rinkliavos mokėtojai privalo teikti visus duomenis, reikalingus vietinės rinkliavos mokėtojų registrui ir vietinės rinkliavos dydžiams tikslinti.

 

X. VIETINĖS RINKLIAVOS PERMOKOS GRĄŽINIMO TVARKA

 

27. Vietinė rinkliava jos mokėtojui grąžinama savivaldybės tarybos nustatytais atvejais, kai vietinės rinkliavos mokėtojas pateikia motyvuotą prašymą.

28. Prašymas dėl vietinės rinkliavos grąžinimo Savivaldybės administracijai turi būti pateiktas per vienerius kalendorinius metus nuo grąžinti prašomos rinkliavos sumokėjimo datos.

29. Sprendimus dėl rinkliavos ar jos permokos grąžinimo priima savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos Komisijos, nagrinėjusios fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pateiktas išvadas.

30. Vietinė rinkliava grąžinama per 15 dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos.

 

XI. VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATOS

 

31. Vietinės rinkliavos lengvatas nustato Savivaldybės taryba. Lengvatos suteikiamos tik asmenims, kurių nekilnojamojo turto teritorija yra sutvarkyta vadovaujantis Druskininkų savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. T1-207 patvirtintomis Druskininkų savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklėmis, o asmenims, valdantiems, naudojantiems, disponuojantiems netinkamą naudoti/gyventi ar fiziškai sunaikintą nekilnojamo turto objektą, tik užsandarinus pastatą.

 

XII. VIETINĖS RINKLIAVOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

 

32. Vietinės rinkliavos lėšos naudojamos Tarybos patvirtintai Druskininkų savivaldybės teritorijų priežiūros ir tvarkymo bei komunalinių atliekų surinkimo ir pervežimo 2008-2014 metų programos įgyvendinimui.

 

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Druskininkų savivaldybės vietinės rinkliavos administravimo veiksmai, neaprašyti šiuose Nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais vietinių rinkliavų administravimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

34. Vietinės rinkliavos mokėtojai, nepateikę duomenų ar pateikę neteisingus duomenis vietinės rinkliavos apskaičiavimui, laiku nemokantys vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą, pažeidžia šiuos Nuostatus bei kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.