LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

Sprendimas

DĖL ASMENŲ SIUNTIMO Į PRIENŲ GLOBOS NAMUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. kovo 29 d. Nr. T3-86

Prienai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 12 punktu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo (Žin., 2006, Nr. 17-589) 13 straipsnio 1 dalimi, remdamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 (Žin., 2006, Nr. 43-1571) ir atsižvelgdama į Prienų globos namų 2012 m. sausio 11 d. raštą Nr. 01-9, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.       Patvirtinti Asmenų siuntimo į Prienų globos namus tvarkos aprašą (pridedama).

2.       Pripažinti netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 16 d. sprendimą Nr. T3-206 „Dėl Siuntimų į Prienų globos namus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Vytas Bujanauskas


PATVIRTINTA

Prienų rajono savivaldybės tarybos

2012 m. kovo 29 d.

sprendimu Nr. T3-86

 

 

ASMENŲ SIUNTIMO Į PRIENŲ GLOBOS NAMUS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Asmenų siuntimo į Prienų globos namus tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato pensinio amžiaus bei neįgaliųjų asmenų siuntimo į Prienų globos namus (toliau – Globos namai) bei įrašymo į eilę ilgalaikei ar trumpalaikei socialinei globai gauti procedūrą.

2.       Tvarkos aprašas taikomas siunčiant asmenis gauti ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos paslaugas, kurias finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams.

3.       Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme (Žin., 2006, Nr. 17-589), Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570), ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose socialines paslaugas, apibrėžtas sąvokas.

 

II. SIUNTIMŲ IŠDAVIMAS

 

4.       Sprendimą dėl asmens apgyvendinimo Globos namuose priima komisija, sudaryta Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. T3-114 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų skyrimo ir vertinimo komisijos sudarymo“.

5.       Siuntimą į Globos namus išduoda ir pageidaujančių apsigyventi Globos namuose eilę sudaro Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Socialinės paramos skyrius).

6.       Socialinės paramos skyrius išrašo siuntimus dėl ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo (toliau – Siuntimas) Prienų rajono savivaldybės gyventojams.

7.       Siuntimas per 3 darbo dienas nuo jo išrašymo dienos pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). Siuntimo kopija pateikiama Globos namams.

8.       Siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos.

9.       Jeigu asmuo neapsigyvena Globos namuose per Siuntimo galiojimo terminą, sprendimas pripažįstamas netekusiu galios. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo (globėjas, rūpintojas) raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi Globos namuose.

10.     Jeigu Globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į eilę ilgalaikei ar trumpalaikei socialinei globai gauti.

11.     Laukiančiųjų asmenų eilė ilgalaikei ar trumpalaikei socialinei globai gauti sudaroma pagal sprendimų dėl socialinės globos skyrimo priėmimo datą. Tais atvejais, kai sprendimai dėl socialinės globos skyrimo priimami ta pačia data keliems asmenims, atsižvelgiama ir į jų prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti pateikimo datą.

12.     Vienas asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei ar trumpalaikei socialinei globai gauti.

13.     Socialinės paramos skyrius tvarko asmenų, pageidaujančių ilgalaikės socialinės globos, apskaitą, suveda ilgalaikės globos paslaugų skyrimo duomenis į Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS).

14.     Globos namai kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 5 darbo dienos pateikia Socialinės paramos skyriui ataskaitą apie Globos namuose apgyvendintus asmenis.

 

III. ASMENS (ŠEIMOS) TEISĖS IR PAREIGOS

 

15.     Asmuo (šeima) turi teisę į informacijos ir dokumentų apie asmenį (šeimą) konfidencialumą.

16.     Asmuo, jo globėjas, rūpintojas privalo teikti socialinės globos įstaigai, socialiniams darbuotojams informaciją, susijusią su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimu, asmens ar šeimos pajamas. Asmuo (šeima) atsako už pateiktų vertinti duomenų tikrumą bei informacijos teisingumą.

 

IV. INFORMACIJOS APIE ASMENĮ (ŠEIMĄ) SAUGOJIMAS

 

17.     Socialinės globos įstaigoje informacija apie asmenį (šeimą), gaunantį socialines paslaugas, kaupiama ir saugoma asmens byloje. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų registracijos kortelės formą ir galiojimo terminą nustato savivaldybės institucija.

 

V. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

18.     Savivaldybės institucijos nustatyta tvarka paskirtų socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadas, sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo, įrašymą į savivaldybės asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti, siuntimą į Globos namus asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui. Šiais atvejais Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu turi būti sudaryta komisija, kuri pakartotinai nustatytų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį.

19.     Socialinis darbuotojas, kaltas dėl netinkamo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka.

20.     Ginčai dėl savivaldybės institucijos priimtų sprendimų (neveikimo) nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21.     Šis tvarkos aprašas gali būti keičiamas ar papildomas Socialinės paramos skyriaus iniciatyva, o pakeitimai ar nauja redakcija teikiami tvirtinti Prienų rajono savivaldybės tarybai.

22.     Tvarkos aprašas viešai paskelbiamas vietinėje spaudoje ir Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje.

_________________________