LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

Sprendimas

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T3-212 „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TRANSPORTO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. gruodžio 19 d. Nr. T3-246

Prienai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 86-4526, Nr. 84-4406; 2011, Nr. 52-2504, Nr. 155-7354; 2012, Nr. 136-6958) 6 straipsnio 12 punktu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo (Žin., 2006, Nr. 17-589) 26 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 68-2510), atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 43-1570), Prienų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro transporto paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T3-212:

1.1. išdėstyti 6.5 punktą taip:

6.5. asmenys su negalia, pageidaujantys gauti dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugas Centre, jeigu jų gyvenamosios vietos seniūnijos teritorijoje susidaro ne mažesnė kaip 3 asmenų grupė.“;

1.2. išdėstyti 26 punktą taip:

26. asmenys su negalia, gaunantys dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugas Centre, nemokama transporto paslauga gali naudotis ne daugiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus. Toliau jie moka 10 procentų nustatytos transporto paslaugos kainos.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Vytas Bujanauskas