Mazeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės

administraCIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. rugsėjo 10 d. Nr. A1-2073

Mažeikiai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2009, Nr. 159-7206; 2013, Nr. 76-3826) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2012, Nr. 122-6126) 3 straipsnio 10 dalies 2 punktu, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. B1-336 „Dėl Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 48-2427):

1. T v i r t i n u Gyvūnų laikymo Mažeikių rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse taisykles (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1. Gyvūnų laikymo Mažeikių rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse taisyklių vykdymo kontrolę Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriui ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms.

2.2. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriui paskelbti įsakymą Savivaldybės internetinėje svetainėje www.mazeikiai.lt

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566; 2011, Nr. 85-4131) 23, 24, 30 straipsnių nustatyta tvarka Šiaulių apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                          Saulius Šiurys


PATVIRTINTA

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. A1-2073

 

GYVŪNŲ LAIKYMO MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gyvūnų laikymo Mažeikių rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato gyvūnų laikytojų pareigas, draudžiamus veiksmus, bendruosius ir specialiuosius reikalavimus gyvūnų laikymui ir priežiūrai, reikalavimus bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų laikymui ir priežiūrai, bešeimininkių kačių populiacijos mažinimui, pramoginių ir kitų renginių su gyvūnais organizavimui.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2012, Nr. 122-6126), Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. B1-290 „Dėl pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 41-2032), Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. B1-336 „Dėl gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 48-2427), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. A1-623 patvirtintu Bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų laikinosios globos tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais.

3. Šių Taisyklių privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – asmenys).

4. Sodininkų bendrijos vidaus tvarkos taisyklėse gali būti nustatytas sodo sklype leidžiamų laikyti smulkių naminių gyvūnų (triušių, nutrijų, šunų, kačių, paukščių, bičių, ir kt.) rūšių sąrašas, jų laikymo tvarka ir sąlygos, neprieštaraujančios Taisyklių 2 punkte nurodytiems teisės aktams, šioms Taisyklėms.

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Bitynas – vieta lauke, kur laikomi aviliai su bičių šeimomis.

Bepriežiūris gyvūnas – gyvūno laikytojo Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2009, Nr. 159-7206; 2013, Nr. 76-3826) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2012, Nr. 122-6126) 3 straipsnio 10 dalies 2 punktu, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. B1-336 „Dėl Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 48-2427):

neprižiūrimas gyvūnas, kuris yra už gyvūno laikytojo valdomo gyvenamojo ar negyvenamojo pastato ar kitos teritorijos ribų.

Bešeimininkis gyvūnas – gyvūnas, kuris neturi savininko ar jis nežinomas arba kurio savininkas atsisakė neperduodamas jo kitam savininkui.

Daugiabutis namas – trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas. Jame gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos.

Gyvūnas bet kokios rūšies ūkinis ar laukinis gyvūnas arba gyvūnas augintinis.

Gyvūnų globėjas – asmuo, atitinkantis teisės aktų nustatytus reikalavimus ir užsiimantis bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų globa ir (ar) laikinąja globa.

Gyvenamoji vietovė – urbanizuota vietovė, turinti nustatytas ribas.

Gyvūnas augintinis – gyvūnas, laikomas estetiniams ir bendravimo poreikiams tenkinti.

Laukinis gyvūnas – laisvėje gyvenantis arba nelaisvėje laikomas laukinio gyvūno rūšies bet kurios biologinio vystymosi stadijos individas.

Laikinoji gyvūnų globa (toliau – laikinoji globa) – asmens veikla, kuria užtikrinama bešeimininkių ar bepriežiūrių gyvūnų gerovė ir apsauga, kol bus nustatytas jų savininkas ar laikytojas, laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.61 straipsnio 3 dalyje nustatytų terminų.

Pavojingas šuo – pavojingos veislės šuo, įrašytas į Pavojingų šunų veislių sąrašą, kurį tvirtina Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius.

Prekiautojas gyvūnais augintiniais – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka patvirtintas fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar jos filialas, kurio ūkinė, komercinė veikla yra gyvūnų augintinių pirkimas ir jų pardavimas.

Ūkinis gyvūnas gyvūnas, laikomas ar veisiamas maistui, kailiams, vaistams ir kitai produkcijai gauti, darbo ir kitais ūkininkavimo tikslais.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinis padalinys – (toliau – Mažeikių VMVT).

Žemės valda – nuosavybės teise valdomas žemės sklypas ar bendra ūkine veikla susiję keli žemės sklypai.

Žiaurus elgesys su gyvūnais – sąmoningas gyvūnų padarymas bešeimininkiais ar bepriežiūriais, veterinarinės pagalbos nesuteikimas, kai gyvūnams tokia pagalba būtina, gyvūnų gąsdinimas, sužeidimas ar nužudymas, kiti veiksmai, nurodyti Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2012, Nr. 122-6126) 4 straipsnio 2 dalyje.

6. Kitas šiose Taisyklėse vartojamas sąvokas nustato teisės aktai, nurodyti Taisyklių 2 punkte, kiti teisės aktai.

7. Taisyklės keičiamos, papildomos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius) įsakymu, pasikeitus teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų priežiūrą, nuostatoms, atsižvelgiant į Taisyklių vykdymą kontroliuojančių tarnybų keliamus reikalavimus.

 

II. GYVŪNO LAIKYTOJO PAREIGOS

 

8. Gyvūnų laikytojas privalo:

8.1. nuolat rūpintis gyvūnų gerove ir apsauga;

8.2. užtikrinti, kad jų laikomi gyvūnai nekeltų grėsmės žmonių, kitų gyvūnų gyvybei, sveikatai ar turtui;

8.3. nepažeisti kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų;

8.4. užtikrinti šunų, kačių, šeškų, kitų pasiutligei imlių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės, kaip numatyta Pasiutligės kontrolės reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. B1-463 (Žin., 2007, Nr. 55-2165). Informacija apie gyvūno augintinio vakcinaciją nuo pasiutligės turi būti nurodyta Gyvūno vakcinacijos pažymėjime, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. B1-514 (Žin., 2008, Nr. 120-4578; 2009, Nr. 11-445), arba kitame gyvūno tapatybę patvirtinančiame dokumente;

8.5. užtikrinti, kad viešosiose vietose, dviejų butų ar daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpose (balkonuose, rūsiuose, koridoriuose, laiptinėse ir kt.) gyvūnai nebūtų paliekami be priežiūros ir (ar) laikomi;

8.6. gyvūnui priteršus viešojoje vietoje, dviejų butų ar daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpose ar kito asmens žemės valdoje, gyvūno laikytojas privalo nedelsiant surinkti gyvūnų ekskrementus ar kitus gyvūno paliktus teršalus;

8.7. transportuojant ūkinius gyvūnus iš jų nuolatinės laikymo vietos, turėti Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraštį (forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. B1-207 „Dėl Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščio  ir Leidimo paskersti gyvūną skerdykloje formų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 31-1102; 2009, Nr. 13-527), išskyrus atvejus, kai gyvūnai pervežami ar kitu būdu perkeliami į kitą to paties gyvūno laikytojo gyvūnų laikymo vietą;

8.8. tvarkant gyvūnų augintinių gaišenas, vadovautis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus nustatytais reikalavimais;

8.9. Dingus gyvūnui, ne vėliau kaip per 3 dienas pranešti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos seniūnijai (toliau – Seniūnija), laikinąją gyvūnų globą vykdančiam asmeniui ir apie tai viešai paskelbti.

9. Be šių Taisyklių 8 punkte nurodytų pareigų, gyvūnų laikytojas privalo laikytis ir kitų, Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose gyvūnų gerovę ir apsaugą, nustatytų reikalavimų.

 

III. DRAUDŽIAMI VEIKSMAI

 

10. Draudžiama:

10.1. žiauriai elgtis su gyvūnais, juos kankinti, propaguoti ir skatinti žiaurų elgesį su gyvūnais, kurstyti smurtą prieš gyvūnus;

10.2. gyvūnams pasiekiamose vietose padėti nuodų arba jais apdoroto maisto ar lesalo;

10.3. vesti, neštis gyvūnus teritorijose, patalpose, pažymėtose draudžiamuoju ženklu, išskyrus gyvūnus, kuriuos naudoja pareigūnai, atlikdami jiems priskirtas funkcijas ir šunis vedlius. Draudžiamasis ženklas turi būti ne mažesnis kaip 8 cm pločio ar skersmens ir pakabintas matomoje vietoje prie įėjimo į tokias teritorijas, patalpas ar vietas;

10.4. vedžioti gyvūnus vaikų žaidimo aikštelėse, kapinėse, švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigų teritorijose, sporto aikštynuose, stadionuose, paplūdymiuose, maudyti, prausti gyvūnus šaltiniuose, fontanuose, paplūdimiuose ir kitose žmonių maudymosi vietose;

10.5. daugiabučiuose namuose ar jų teritorijoje laikyti pavojingus gyvūnus;

10.6. ūkinės paskirties gyvūnus (išskyrus šunis) laikyti (ganyti) skveruose, parkuose, pakelėse ir kitose bendrojo naudojimo teritorijose;

10.7. laikyti gyvūnus ant daugiabučių namų stogų, atviruose balkonuose, rūsiuose, kitose bendro naudojimo (ir pagalbinėse) patalpose, sudaryti sąlygas gyvūnams patekti į nurodytas vietas;

11. Kiti draudžiami veiksmai nurodyti Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose gyvūnų laikymą ir priežiūrą.

 

IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI GYVŪNŲ LAIKYMUI

 

12. Visiems gyvūnams turi būti suteiktos jų sveikatos ir gerovės reikalavimus atitinkančios patalpos, priežiūra, pašaras (lesalas) ir vanduo, prireikus suteikiama veterinarinė pagalba.

13. Lauke laikomi gyvūnai turi būti apsaugoti nuo nepalankių oro sąlygų.

14. Reikalavimai pastatams, kuriuose laikomi gyvūnai:

14.1. tinkamas apšvietimas;

14.2. tinkamai įrengtos, pakreiktos grindys, nekeliančios pavojaus gyvūnų sveikatai ir gerovei.

15. Gyvūnai laikomi, atsižvelgiant į jų tarpusavio konkurencijos galimybę, reikalingas aplinkos sąlygas.

16. Gyvūnų laikymo vietos turi būti įrengiamos taip, kad jas būtų galima valyti, plauti, dezinfekuoti.

17. Užtvaros (tvoros, aptvarai, diendaržiai, voljerai) statomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 patvirtintu STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ (Žin., 2010, Nr. 115-5903).

 

V. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŪKINIŲ GYVŪNŲ LAIKYMUI

 

18. Ūkiniai gyvūnai turi būti laikomi nepažeidžiant Ūkinės paskirties gyvūnų gerovės reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 16 d. įsakymu   Nr. 223 (Žin., 2002, Nr. 51-1974).

19. Ūkinių gyvūnų, išskyrus bičių, laikytojai privalo užtikrinti, kad jų laikomi gyvūnai neišeitų iš žemės valdos, kurioje jie laikomi, ribų.

20. Ūkinių gyvūnų laikytojai privalo vykdyti gyvūnų užkrečiamųjų ligų prevenciją:

20.1. saugoti ūkinių gyvūnų laikymo patalpas nuo pašalinių asmenų, laukinių, bešeimininkių ir (ar) bepriežiūrių gyvūnų, graužikų ir kenkėjų;

20.2. šerti ar lesinti ūkinius gyvūnus tik saugiais pašarais ar lesalais ir girdyti tinkamu vandeniu;

20.3. ūkiniams gyvūnams susirgus ar įtarus sergant, būtų sudaromos sąlygos veterinarijos gydytojui juos tinkamai apžiūrėti, gydyti.

21. Ūkinių gyvūnų laikytojai privalo užtikrinti, kad mėšlas ir srutos būtų tvarkomos vadovaujantis Aplinkosaugos reikalavimais mėšlui tvarkyti, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 (Žin., 2005, Nr. 92-3434).

22. Bitynai įrengiami ir bitės laikomos vadovaujantis Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. B1-180 (Žin., 2005, Nr. 38-1266; 2011, Nr. 13-593).

23. Prie įėjimo į žemės valdos teritoriją, kurioje laikomi aviliai su bičių šeimomis, matomoje vietoje turi būti ne mažesnis kaip 8 cm pločio ar skersmens įspėjamasis ženklas su užrašu, pvz., „Atsargiai, bitės!“, nurodytas bityno paso numeris ir kontaktinis telefono numeris.

24. Medingųjų augalų žydėjimo metu bičių laikytojui leidžiama statyti avilius su bičių šeimomis ne arčiau kaip:

24.1. 2,5 km. atstumu nuo kito bičių laikytojo žemės valdos, kurioje šis bičių ganyklų pagerinimui pasėjo ne mažiau kaip 1 ha medingųjų augalų ar pasodino ne mažiau kaip 0,5 ha medingųjų medžių ar krūmų;

24.2. 1 km atstumu nuo kito bičių laikytojo žemės valdos, kurioje natūraliai auga medingieji augalai.

25. Gavus raštišką sklypo savininko sutikimą, galima atvežti ir pastatyti avilius su bičių šeimomis arčiau medingųjų augalų, krūmų, medžių, nei nurodyta Aprašo 24.1 ir 24.2 punktuose.

26. Prieš atliekant avilių apžiūrą, medkopį, kitus bityno priežiūros darbus medunešio laikotarpiu, turi būti žodžiu įspėjami asmenys, esantys toje žemės valdoje, kurioje laikomi aviliai su bitėmis, ir už jos ribų, galintys nukentėti nuo bičių.

27. Bičių laikytojas, turintis bityną gyvenamojoje vietovėje, aktyvios bičių veiklos metu privalo užtikrinti, kad:

27.1. nuo įrengtų avilių, esančių bityne, būtų išlaikyti minimalūs atstumai:

27.1.1. 100 m iki rekreacinių teritorijų;

27.1.2. 10 m iki kelio, pėsčiųjų ar dviračių tako;

27.1.3. 5 m iki besiribojančios žemės valdos, kurioje yra gyvenamieji namai;

27.1.4. 50 m iki statinių, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai arba žemės valdų, kuriose ganomi gyvūnai;

27.2. avilių laktos būtų atgręžtos į bičių laikytojo žemės valdos vidurį, išskyrus atvejus, kai avilių laktos yra ne žemiau, kaip 2 m. aukštyje virš žemės;

27.3. būtų laikoma ne daugiau, kaip 1 bičių šeima 1 are žemės valdos, išskyrus atvejus, kai bičių laikytojas turi visų besiribojančių žemės valdų savininkų ar naudotojų rašytinius sutikimus.

28. Minimalūs atstumų reikalavimai aviliams netaikomi, kai teritorija, kurioje jie įrengti, yra aptverta tvora arba apsodinta gyvatvore, ne žemesne kaip 2 m aukščio.

 

VI. GYVŪNŲ AUGINTINIŲ LAIKYMAS

 

29. Daugiabučio namo bute, dviejų butų namo bute ar individualiame gyvenamajame name leidžiamų laikyti šunų ar kačių skaičius nustatomas atsižvelgiant į vienam šuniui arba katei reikalingą minimalią ploto normą, nurodytą šių Taisyklių 1 priede, ir šių gyvūnų vados dydį. Jeigu bute, privačiame name gyvena kelios šeimos, leidžiama laikyti gyvūnų augintinius tik turint raštišką visų jame gyvenančių pilnamečių asmenų sutikimą.

30. Daugiabučių namų butuose draudžiama laikyti pavojingus ir kovinius bei pavojingų ir kovinių šunų mišrūnus, išskyrus tuos atvejus, kai Savivaldybės administracija iki Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo įsigaliojimo šių šunų laikymui yra išdavusi leidimą.

31. Asmenys, norintys įvežti, įsigyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti, privalo turėti Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka išduotą leidimą.

32. Leidimas laikyti pavojingus šunis su jų kilmę ir veislę patvirtinančiais dokumentais išduodamas asmenims, pageidaujantiems individualiame gyvenamajame name ar dviejų butų namo bute laikyti pavojingų veislių šunis.

33. Voljeras ar kita šunų laikymo įranga turi būti įrengta taip, kad juose laikomi šunys negalėtų iššokti ir pabėgti, o plotas turi atitikti šių Taisyklių 1 priede nustatytas normas.

34. Kai šuo laikomas pririštas, jis turi būti rišamas taip, kad neišeitų už žemės valdos, kurioje laikomas, ribos.

35. Uždaroje žemės valdoje šuo gali būti laikomas nepririštas, jei užtikrinama, kad šuo iš jos neišbėgs. Matomoje vietoje turi būti pakabintas Taisyklių 10.3 punkte nurodyto dydžio įspėjamasis ženklas su užrašu, pvz., „Atsargiai, šuo!“, o prie uždaros žemės valdos vartų rekomenduojama įrengti skambutį valdos savininkui pakviesti.

36. Šunis rekomenduojama vedžioti gyvūnų vedžiojimo aikštelėse. Atsižvelgdamos į gyventojų pageidavimus, Seniūnijos parenka vietas gyvūnų vedžiojimo aikštelėms, jas įrengia ir prižiūri. Jų nesant, gyvūnus galima vedžioti laukymėse, parkų pakraščiuose, kitose rečiau žmonių lankomose vietose.

37. Aikštelėse arba kitose bendro naudojimo teritorijose draudžiama vedžioti nuo pasiutligės nepaskiepytus gyvūnus, taip pat sergančius arba įtariamus sergant užkrečiamomis ligomis.

38. Šunys, išskyrus pavojingus ir kovinius šunis bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnus, gali būti vedžiojami be antsnukio, bet šunį vedantis asmuo turi užtikrinti, kad šuo nekels grėsmės žmonėms ir kitiems gyvūnams.

39. Asmenys, užsiimantys versliniu gyvūnų augintinių veisimu, privalo laikytis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus nustatytų Veterinarijos reikalavimų gyvūnų augintinių veisėjams (Žin., 2013, Nr. 86-4337).

40. Gyvūnų augintinių savininkai, išskyrus asmenis, užsiimančius versliniu gyvūnų augintinių veisimu, privalo užtikrinti, kad jų laikomi gyvūnai augintiniai nesidaugintų, išskyrus atvejus, kai jie užtikrina gyvūnų augintinių jauniklių perdavimą naujiems savininkams (neįskaitant jų perdavimo gyvūnų globėjui) arba rūpinasi jais patys.

41. Prekiautojai gyvūnais augintiniais privalo laikytis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus nustatytų Veterinarijos reikalavimų prekybai gyvūnais augintiniais (2013, Nr. 86-4337).

 

VII. BEŠEIMININKIŲ IR BEPRIEŽIŪRIŲ GYVŪNŲ LAIKYMAS IR PRIEŽIŪRA

 

42. Bešeimininkių gyvūnų augintinių skaičiaus mažinimo savivaldybės teritorijoje veikla, bešeimininkių ir bepriežiūrių (toliau – beglobių) gyvūnų laikinoji globa, bepriežiūrių gyvūnų grąžinimas savininkams vykdoma Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka. Savivaldybės administracija pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant gyvūnų globos organizacijų rengiamas bešeimininkių kačių kastravimo programas.

43. Gyvūnų globėjai privalo laikytis Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 15 straipsnyje nurodytų reikalavimų ir kitų gyvūnų gerovę ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

44. Asmenys, pastebėję nugaišusį gyvūną, nedelsiant informuoja Seniūniją, priglaudę beglobį gyvūną – ne vėliau, kaip per 3 dienas. Seniūnijos Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka informuoja laikinąją globą vykdantį asmenį ir ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus teikia informaciją Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriui.

45. Laukinių gyvūnų globą vykdo įmonė, sudariusi sutartį su Aplinkos ministerija. Informacija apie šią įmonę skelbiama Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento internetinėje svetainėje.

 

VIII. BEŠEIMININKIŲ KAČIŲ POPULIACIJOS MAŽINIMAS

 

46. Bešeimininkių kačių populiacijos mažinimą vykdantys fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys privalo laikytis gyvūnų priežiūrą ir laikymą reglamentuojančių teisės aktų, šiame Taisyklių skyriuje nustatytų reikalavimų.

47. Bešeimininkių kačių populiacijos mažinimo etapai:

47.1. šėrimas, turint tikslą jas sugauti ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su kačių populiacijos mažinimu;

47.2. sugavimas, nesukeliant žalos jų sveikatai;

47.3. vakcinacija nuo pasiutligės (revakcinuoti ne rečiau kaip praėjus 12 mėnesių po paskutinės vakcinacijos nuo pasiutligės, jeigu kitaip nenurodyta vakcinos gamintojo instrukcijoje);

47.4. sterilizavimas/kastravimas;

47.5. paleidimas toje teritorijoje, kurioje jos buvo sugautos.

48. Asmuo, ketinantis vykdyti bešeimininkių kačių populiacijos mažinimą (sterilizavimą), privalo kreiptis į Seniūniją, kurios teritorijoje planuoja atlikti kačių populiacijos mažinimo veiksmus, užpildyti prašymą (Taisyklių 2 priedas).

49. Seniūnija, atsižvelgdama į gyvūnų globos organizacijų rekomendacijas, teritorijos ypatumus, kitas aplinkybes, parenka bešeimininkių kačių šėrimo vietą (toliau – kačių šėrimo vieta). Kačių šėrimo vietas nustato Administracijos direktorius. Įsakymo projektą rengia Seniūnija, kurios teritorijoje pageidaujama šerti bešeimininkes kates.

50. Jei asmuo nevykdo arba netinkamai vykdo humanišką bešeimininkių kačių populiacijos mažinimą, Administracijos direktoriaus įsakymu kačių šėrimo vieta naikinama.

51. Kačių šėrimo vietos nustatomos atokiau nuo gydymo, švietimo įstaigų, visuomeninių pastatų ir gyvenamųjų namų (ne arčiau, kaip 10 metrų), rečiau žmonių lankomose vietose. Šėrimo vietos turi būti pažymėtos gerai matomu, ne mažesniu kaip 15 cm pločio ar skersmens su užrašu, „Bešeimininkių kačių šėrimo vieta Nr. …“ Kačių šėrimo vietas pažymi Seniūnijos. Kačių šėrimo vietos nenustatomos ant šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų su danga, vaikų žaidimo, automobilių stovėjimo aikštelėse, aikštėse, skveruose ir kitose žmonių susibūrimo vietose.

52. Asmuo, šeriantis bešeimininkes kates, pasibaigus šėrimui, privalo surinkti pašaro likučius, indus pašarui sudėti, kitas šiukšles.

53. Ne vėliau, kaip per 3 mėnesius nuo kačių šėrimo pradžios bešeimininkės katės turi būti skiepijamos, sterilizuojamos, atliekama jų dehelmintizacija, parazitų išnaikinimas. Kates sterilizuoti gali tik veterinarijos gydytojas, turintis licenciją verstis smulkių gyvūnų veterinarine praktika. Sterilizuotos ir išoriniu žymeniu pažymėtos (pašalintas 1 cm kairės ausies kaušelio) paleidžiamos toje vietoje, kurioje jos buvo sugautos. Šias kates toliau šeria asmenys, kurie tai darė iki sterilizavimo arba kiti asmenys, laikydamiesi šių Taisyklių reikalavimų. Pasikeitus atsakingam už kačių šėrimo vietą asmeniui, privaloma informuoti Seniūniją.

54. Asmenys, atliekantys humanišką bešeimininkių kačių populiacijos mažinimą, privalo kaupti ir saugoti duomenis apie paskiepytas ir sterilizuotas kates ir šią informaciją pateikti suinteresuotoms institucijoms jų prašymu.

55. Asmenys, vykdantys bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų laikinąją globą, sugavę išoriniu žymeniu pažymėtą katę, privalo nedelsiant paleisti, išskyrus tuos atvejus, kai įtariama, kad jos serga ar yra suluošintos. Sugavus išoriniu žymeniu pažymėtą sergančią katę, nedelsiant informuojama Seniūnija, gyvūnų globos organizacijos, kiti asmenys, rengiantys bešeimininkių kačių sterilizavimo programas.

 

IX. REIKALAVIMAI PRAMOGINIŲ IR KITŲ RENGINIŲ SU GYVŪNAIS ORGANIZAVIMUI

 

56. Renginio su gyvūnais organizatorius, planuojantis Mažeikių rajone organizuoti renginį su gyvūnais, privalo kreiptis:

56.1. į Mažeikių VMVT dėl Leidimo organizuoti renginį su gyvūnais. Renginiams naudojamų gyvūnų sveikatos reikalavimus, reikalavimus šių gyvūnų laikymui ir priežiūrai, prašymų nagrinėjimo ir leidimų išdavimo tvarką nustato Veterinarijos reikalavimai pramoginiams ir kitiems renginiams naudojamiems gyvūnams (Žin., 2013, Nr. 9-414);

56.2. į Seniūniją, kurioje planuojamas renginys su gyvūnais (su Mažeikių VMVT išduotu Leidimu organizuoti renginį su gyvūnais) dėl Leidimo organizuoti viešąjį renginį Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje. Masinių ir kitų renginių viešosiose erdvėse organizavimo tvarką nustato Mažeikių rajono savivaldybės taryba.

57. Mažeikių VMVT, gavusi prašymą išduoti Leidimą organizuoti renginį su gyvūnais, elektroniniu laišku informuoja Savivaldybės administraciją adresu nijole.balvociene@mazeikiai.lt.

Nurodoma: renginio organizatorius, renginio pavadinimas, planuojama renginio data ir vieta.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

58. Šių Taisyklių laikymosi kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius, Seniūnijos, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariatas, Mažeikių VMVT, Telšių visuomenės sveikatos centro Mažeikių skyrius, kitos įgliotos institucijos.

59. Asmenys, nukentėję nuo pasiutligei imlių gyvūnų, privalo nedelsiant kreiptis į sveikatos įstaigą, informuoti Mažeikių VMVT.

60. Asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą, šių Taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

___________________________


Gyvūnų laikymo Mažeikių rajono gyvenamosiose

vietovėse taisyklių 1 priedas

 

 

MINIMALIOS GYVŪNAMS AUGINTINIAMS (ŠUNIMS, KATĖMS) SKIRIAMO

PLOTO NORMOS

 

Gyvūno augintinio rūšis ir svoris, kg

Gyvūnui augintiniui skiriamas minimalus plotas, m²

Minimalus plotas, skiriamas gyvūno augintinio vadai (iki 16 savaičių amžiaus jaunikliams), m²

gyvenamojoje patalpoje,

bute/name

 

gyvūnų augintinių laikymui skirtoje patalpoje, voljere, narve ar kitoje įrangoje*

iki 4 jauniklių

daugiau kaip 4 jaunikliai

vienam

kiekvienam papildomam

Katės

10

4

2

2

3

Šunys:

iki 10 kg      

10-20 kg

20-40 kg

virš 40 kg

 

10

15

20

30

 

4/8

4/15

6/25

6/30

 

2/4

2/7

2/12

3/15

 

2

3

4

4

 

3

6

8

12

 

*– pirma ploto norma taikoma šunims, kurie yra laikomi gyvūnų augintinių laikymui skirtoje patalpoje, voljere, narve ar kitoje įrangoje ir išvedami pasivaikščioti ne rečiau kaip 1 kartą per dieną ne trumpesniam kaip 1 valandos laikotarpiui arba ne rečiau kaip 2 kartus per dieną ne trumpesniems kaip 30 minučių laikotarpiams. Antra ploto norma taikoma šunims, kurie yra laikomi gyvūnų augintinių laikymui skirtoje patalpoje, voljere, narve ar kitoje įrangoje, tačiau nė karto per dieną neišvedami pasivaikščioti.

 

_____________________________

 


Gyvūnų laikymo Mažeikių rajono gyvenamosiose

vietovėse taisyklių 2 priedas

 

 

(Prašymą teikiančio fizinio asmens vardas ir pavardė, juridinio asmens pavadinimas)

 

(gyvenamoji vieta, buveinės adresas)

 

(duomenys ryšiui palaikyti (telefonas, el. paštas, kt.))

 

 

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos

_________________ seniūnijai

(seniūnijos pavadinimas)

PRAŠYMAS

 

DĖL BEŠEIMININKIŲ KAČIŲ ŠĖRIMO VIETOS NUSTATYMO

 

20___ m. _____________ mėn. ____ d. Nr.

 

 

 

(nurodoma prašymą teikiančio asmens pageidaujama kačių šėrimo vieta)

 

 

 

 

Planuojame vykdyti bešeimininkių kačių sterilizavimo programą:

 

(nurodoma data, kada planuojama vykdyti kačių sterilizavimą)

 

 

Šioje vietoje buvo paleistos sterilizuotos katės (anksčiau vykdytų kačių sterilizavimo programų metu sterilizuotos ir šioje vietoje paleistos išoriniu žymeniu pažymėtos katės):

 

(nurodomas pažymėtų su išoriniu žymeniu sterilizuotų kačių, paleistų šioje vietoje, skaičius, apibūdinamas žymuo)

 

 

 

 

Susipažinau su humaniško bešeimininkių kačių populiacijos mažinimo reikalavimais, nurodytais Taisyklėse, įsipareigoju jų laikytis ir teikti reikalingą informaciją Mažeikių rajono savivaldybės administracijai.

 

 

Prašymą pateikė:

 

 

_____________________ _____________ ______________________________________

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė/ pavadinimas)

 

A. V.