VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS PERĖMIMO SUTARTIES, PRAŠYMO DUOTI SUTIKIMĄ MOKESTINEI NEPRIEMOKAI PERIMTI IR SPRENDIMO DĖL MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS PERĖMIMO FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. kovo 29 d. Nr. 86

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1525; 2001, Nr. 62-2211) 19 str. 3 dalimi, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 51 „Dėl Mokesčio mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtinta Mokesčio mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo tvarka (Žin., 2002, Nr. 22-841, toliau – Tvarka), 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786) 18.11 punktu ir siekdamas suvienodinti mokestinės nepriemokos perėmimo praktiką:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Mokestinės nepriemokos perėmimo sutarties FR0326 formą.

1.2. Prašymo duoti sutikimą mokestinei nepriemokai perimti FR0327 formą.

1.3. Sprendimo dėl mokestinės nepriemokos perėmimo FR0328 formą.

2. Įsakau:

2.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcijos) ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) darbuotojams, įgyvendinantiems Tvarkos nuostatas, naudotis šiuo įsakymu patvirtintomis FR0326, FR0327 ir FR0328 formomis.

2.2. Inspekcijos Informacinių sistemų plėtros skyriui pagal Inspekcijos viršininko 1999 m. rugpjūčio 26 d. įsakymą Nr. 165 „Dėl dokumentų formų registro“ patvirtintąsias FR0326, FR0327 ir FR0328 formas įtraukti į Dokumentų formų registrą.

2.3. Atitinkamas veiklos sritis kuruojantiems Inspekcijos viršininko pavaduotojams ir AVMI viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

VIRŠININKAS                                                                                     MINDAUGAS STRUMSKIS


 

FR0326 forma patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2002 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 86

 

MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS PERĖMIMO SUTARTIS

 

Du tūkstančiai ________________ metų __________________ diena

 

(Sutarties sudarymo vieta)

_______________________________________________________________________________ ,

(Mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė, kodas arba asmens kodas, adresas)

atstovaujamas ____________________________________________________________________ ,

                          (Mokesčių mokėtojo atstovo, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos)

Veikiančio pagal __________________________________________________________________

                              (Įstatai, nuostatai, įgaliojimas, pavedimas ar kt., įgaliojimo, pavedimo rekvizitai)

(toliau vadinamas Mokesčių mokėtoju), ir ______________________________________________

                                                           (Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė,

_______________________________________________________________________________ ,

įmonės arba asmens kodas, adresas)

atstovaujamas ____________________________________________________________________

(Juridinio arba fizinio asmens atstovo, įgalioto

_______________________________________________________________________________ ,

pasirašyti šią sutartį, vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos)

veikiančio pagal __________________________________________________________________ ,

                            (Įstatai, nuostatai, įgaliojimas, pavedimas ar kt., įgaliojimo, pavedimo rekvizitai)

(toliau vadinamas Skolos perėmėju), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1525; 2001, Nr. 62-2211) 19 straipsnio 3 dalimi ir finansų ministro 2002 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 51 „Dėl Mokesčio mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtinta Mokesčio mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo tvarka (Žin., 2002, Nr. 22-841, toliau – Tvarka), sudarėme šią mokestinės nepriemokos perėmimo sutartį (toliau – Sutartis).

 

1. Sutarties objektas

1.1. Sutarties objektas yra ___________________ apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 200_______________ pažymoje Nr. ________ nurodyta ir iki Sutarties 5.1 punkte nurodytos dienos likusi nesumokėta (neišieškota) Mokesčių mokėtojo mokestinė nepriemoka.

1.2. Šios Sutarties 1.1 punkte nurodyta pažyma yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

 

2. Mokesčių mokėtojo teisės ir pareigos

2.1. Mokesčių mokėtojas nuo šios Sutarties 5.1 punkte nurodytos dienos perduoda Skolos perėmėjui šios Sutarties 1.1 punkte nurodytą mokestinę nepriemoką.

2.2. Mokesčių mokėtojas patvirtina, kad nėra apskųsti perduodamos mokestinės nepriemokos ar jos dalies apskaičiavimo pagrįstumas ir/arba mokesčių administratoriaus veiksmai, susiję su šia mokestine nepriemoka.

 

3. Skolos perėmėjo teisės ir pareigos

3.1. Skolos perėmėjas Mokesčių mokėtojo perduodamą šios Sutarties 1.1 punkte nurodytą mokestinę nepriemoką perima nuo šios Sutarties 5.1 punkte nurodytos dienos.

3.2. Skolos perėmėjas nuo šios Sutarties 5.1 punkte nurodytos dienos perima visas Mokesčių administravimo įstatyme nurodytas ir su perimamos mokestinės nepriemokos sumokėjimu bei išieškojimu susijusias Mokesčių mokėtojo teises ir pareigas.

3.3. Skolos perėmėjas perimtos mokestinės nepriemokos negali perduoti kitam asmeniui.

3.4. Skolos perėmėjas perimtos mokestinės nepriemokos negali grąžinti Mokesčių mokėtojui.

 

4. Sutarties pakeitimas ir papildymas

4.1. Ši Sutartis po 5.1 punkte nurodytos dienos negali būti pakeista, išskyrus tuos atvejus, kai paaiškėja, kad Mokesčių mokėtojo perduotoji mokestinė nepriemoka buvo mažesnė, negu nurodyta šios Sutarties 1.1 punkte.

4.2. Paaiškėjus Sutarties 4.1 punkte numatytoms aplinkybėms, Mokesčių mokėtojas ir Skolos perėmėjas gali pakeisti Sutartį ir su pakeista Sutartimi kreiptis į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, kuri administruoja perimamą mokestinę nepriemoką.

4.3. Sutartis pakeičiama ir pakeitimas įsigalioja remiantis Tvarkos nuostatomis, reglamentuojančiomis pačios Sutarties sudarymą ir įsigaliojimą.

 

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, administruojančios perimamą Mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką, viršininko sprendimo (toliau – Sprendimas) sutikti, kad mokestinę nepriemoką perimtų Skolos perėmėjas, priėmimo dienos.

5.2. Sprendimas yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

5.3. Jeigu įsigaliojus Sutarčiai paaiškėja, kad Mokesčių mokėtojas yra (buvo) apskundęs mokestinės nepriemokos ar jos dalies apskaičiavimo pagrįstumą, Sutartis netenka galios nuo 5.1 punkte nurodytos dienos.

5.4. Šalys Sutartį (___ lapų) sudaro trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš šalių, o vienas egzempliorius per ______ dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikiamas kreditoriui-mokesčių administratoriui. Šį Sutarties egzempliorių gali pateikti Mokesčių mokėtojas arba Skolos perėmėjas.

5.5. Sutartis pasibaigia, kai Skolos perėmėjo perimta mokestinė nepriemoka sumokama arba išieškoma Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

5.6. Ginčai tarp sutarties šalių dėl mokestinės nepriemokos perėmimo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Mokesčių mokėtojas                                                      Skolos perėmėjas

________________________                                       _____________________________

(Pavadinimas arba vardas, pavardė,                            (Pavadinimas arba vardas, pavardė,

________________________                                       _____________________________

adresas,                                                                                    adresas,

________________________                                       _____________________________

    įmonės arba asmens kodas,                                              įmonės arba asmens kodas,

_________________________                                     _____________________________

įgalioto asmens, vardas, pavardė,                                 įgalioto asmens vardas, pavardė,

________________________                                       _____________________________

                 pareigos,                                                                             pareigos,

________________________                                       _____________________________

                  parašas)                                                                                parašas)

 

A. V.                                                                        A. V.

______________