LIETUVOS RESPUBLIKOS

NOTARIATO ĮSTATYMO 46 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1999 m. kovo 25 d. Nr. VIII-1108

Vilnius

 

(Žin., 1992, Nr. 28-810; 1994, Nr. 78-1463)

 

1 straipsnis. 46 straipsnio pakeitimas ir papildymas

46 straipsnį papildyti nauja 2 dalimi, buvusią 2 dalį laikyti 3 dalimi ir šį straipsnį išdėstyti taip:

46 straipsnis.     Sandorių dėl nekilnojamojo ir kitokio turto, kuriam būtina valstybinė registracija, perleidimo arba įkeitimo sutarčių tvirtinimas

Tvirtindami sandorius dėl nekilnojamojo ir kitokio turto, kuriam būtina valstybinė registracija, perleidimo arba įkeitimo, notarai patikrina, ar turtas priklauso jį perleidžiančiam arba įkeičiančiam asmeniui, taip pat ar yra sutuoktinio rašytinis sutikimas, jeigu turtas yra bendra sutuoktinių nuosavybė.

Tvirtindami sandorius dėl nekilnojamojo turto perleidimo arba įkeitimo, notarai patikrina, ar yra atitinkama vaikų teisių apsaugos tarnybos išvada, jeigu tvirtinami sandoriai Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje ir 13 straipsnio 5 dalyje numatytais atvejais.

Šiuose sandoriuose nurodoma jų registracijos atitinkamose institucijose terminas ir teisinės sandorių neįregistravimo pasekmės.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________