LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PALIATYVIOSIOS PAGALBOS PASLAUGŲ SUAUGUSIESIEMS IR VAIKAMS TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. sausio 11 d. Nr. V-14

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimą Nr. 1020 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-2008 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 112-4273), vykdydamas Valstybinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2003-2010 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 1593 (Žin., 2003, Nr. 117-5348), 10.8, 11.7, 11.11, 12.5 ir 17.6 punktų nuostatas, siekdamas užtikrinti Paliatyviosios pagalbos paslaugų sunkiai sergantiems pacientams prieinamumą ir kokybę ir atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas dėl šių paslaugų teikimo:

1. Tvirtinu Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašą (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                              RIMVYDAS TURČINSKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymu

Nr. V-14

 

PALIATYVIOSIOS PAGALBOS PASLAUGŲ SUAUGUSIESIEMS IR VAIKAMS TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I. NUORODOS

 

1. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais:

1.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 41-991);

1.2. Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 102-2313; Žin., 2004, Nr. 68-2365);

1.3. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 102-2317; 2004, Nr. 115-4284);

1.4. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512);

1.5. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995);

1.6. Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymu (Žin., 1997, Nr. 30-712; 2002, Nr. 43-1601);

1.7. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818);

1.8. Lietuvos Respublikos slaugos praktikos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 62-2224);

1.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1511 „Dėl Savanoriškų darbų atlikimo sąlygų ir tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 106-3801);

1.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 329 „Dėl bazinių kainų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 57-1611);

1.11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 691 „Dėl Lietuvos Respublikos medicinos normos MN 57:1998 „Bendruomenės slaugytojas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 107-2939);

1.12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 100 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 80:2000 „Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė“ (Žin., 2000, Nr. 18-444);

1.13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 604 „ Dėl Bendrųjų vaikų ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 104-3286);

1.14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 606 „Dėl Bendrųjų vidaus ligų profilio stacionarinių paslaugų teikimo reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 105-3319);

1.15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 101 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 4:2001 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 15-467);

1.16. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-136 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2003 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Higieninės ir epidemiologinės priežiūros reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 29-1213);

1.17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-444 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ (Žin., 2003, Nr. 78-3577);

1.18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. 79-3605);

1.19. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-437 „Dėl Lietuvos Respublikos medicinos normos MN 28:2004 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“(Žin., 2004, Nr. 97-3597);

1.20. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-943 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 143-5205);

1.21. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos Respublikos medicinos normos MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 3-62);

1.22. ES ministrų komiteto 2003 m. lapkričio 12 d. rekomendacijomis;

1.23. Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2002 m. rugsėjo 16 d. susitarimu Nr. 3/115 „Dėl katalikų bažnyčios sielovados teikimo sveikatos priežiūros įstaigose“.

 

II. TERMINAI, APIBRĖŽIMAI IR BENDROSIOS NUOSTATOS

 

2. Sveikatos priežiūros paslaugos – įstaigos ir paslaugų užsakovų susitarimu grindžiamas įstaigos veiklos rezultatas. Paslaugų užsakovais gali būti Sveikatos sistemos įstatyme nustatyti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos užsakovai, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys.

3. Paliatyvioji pagalba – ligonio, sergančio pavojinga gyvybei, nepagydoma, progresuojančia liga, ir jo artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo priemonės, užkertančios kelią kančioms ar jas lengvinančios, padedančios spręsti kitas fizines, psichosocialines ir dvasines problemas.

4. Savanoriai – tai asmenys, kurie laisva valia ir niekieno neverčiami atlieka visuomenei naudingą darbą, negaudami už tai atlygio.

5. Paliatyviosios pagalbos tikslas:

5.1. mažinti fizines kančias ir / ar jų išvengti;

5.2. tiksliai nustatyti ligonius varginančius simptomus, siekti juos kontroliuoti ir mažinti;

5.3. nustatyti psichologines ir socialines ligonio bei jo artimųjų problemas, padėti jas spręsti stiprinant norą gyventi, o mirtį laikant natūraliu procesu;

5.4. pagerinti ligonio ir jo artimųjų gyvenimo kokybę;

5.5. padėti ligonio šeimai ar jo artimiesiems netekties laikotarpiu.

6. Paliatyviosios pagalbos paslaugas gali teikti ambulatorinės ir stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, organizuodamos šių paslaugų teikimą stacionare, dienos stacionare arba ambulatorinėmis sąlygomis.

7. Teikiant Paliatyviosios pagalbos paslaugas, pildomi tokie patys medicininiai dokumentai, kaip ir gydant ambulatoriškai bei stacionare.

8. Vaistai ir medicinos pagalbos priemonės kompensuojami iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III. PALIATYVIOSIOS PAGALBOS PASLAUGŲ INDIKACIJOS

 

9. Paliatyviosios pagalbos paslaugoms gauti ligonį siunčia gydantis gydytojas. Siuntime, be 10 punkte nurodytų duomenų, turi būti įrašyta:

9.1. trumpa anamnezė, objektyvūs duomenys, diagnozė, dėl kurios ligoniui būtina paliatyvioji pagalba, taikytas gydymas, atlikti tyrimai, patvirtinantys Paliatyviosios pagalbos būtinumą, siuntimo tikslas, jį išdavusio gydytojo bei kitų gydytojų specialistų pagal medicinines indikacijas išvados dėl Paliatyviosios pagalbos paslaugų taikymo;

9.2. atliktų bendrojo kraujo, šlapimo, elektrokardiogramos, jeigu reikia, ir kitų tyrimų rezultatai.

10. Paliatyviosios pagalbos paslaugos skiriamos ligoniams, sergantiems gyvenimą trumpinančia, nepagydoma, progresuojančia liga, kurios bent vienas iš nurodytų progresavimo požymių yra raštiškai gydytojų konsiliumo ar gydytojų konsultacinės komisijos patvirtintas medicininėje dokumentacijoje:

10.1. navikiniai susirgimai, kai Karnovskio indeksas mažesnis kaip 50 %;

10.2. esant IV-osios funkcinės klasės lėtiniam kraujotakos nepakankamumui, nepasiduodančiam optimaliam gydymui, kai Bartelio indeksas ne didesnis kaip 40 balų;

10.3. esant III laipsnio lėtiniam kvėpavimo funkcijos nepakankamumui, nepasiduodančiam optimaliam gydymui, kai Bartelio indeksas ne didesnis kaip 40 balų;

10.4. esant lėtinio inkstų nepakankamumo terminalinei stadijai, kai hemodializės nebetaikomos dėl kontraindikacijų ar atsisakius pačiam ligoniui;

10.5. esant lėtinei, greitai progresuojančiai kepenų nepakankamumo terminalinei stadijai ir gyvybei pavojingoms komplikacijoms, kai Bartelio indeksas ne didesnis kaip 40 balų;

10.6. esant terminalinėms, greitai progresuojančioms nervų sistemos ligų stadijoms ir gyvybei pavojingoms komplikacijoms;

10.7. esant terminalinei žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) ligos stadijai, nepasiduodančiai optimaliam gydymui, ir gyvybei pavojingoms komplikacijoms, kai Karnovskio indeksas mažesnis kaip 50%;

10.8. esant vegetacinėms būklėms, pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų.

11. Gydantis gydytojas, atsižvelgdamas į ligonio sveikatos būklę, į ligonio ir jo artimųjų pageidavimą, parenka Paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo formą: stacionare, dienos stacionare arba ambulatorinėmis sąlygomis. Kartu su Paliatyviosios pagalbos sveikatos priežiūros specialistais ir ligonio artimaisiais gydytojas nustato šių paslaugų teikimo mastą ir trukmę, kurie, priklausomai nuo ligonio sveikatos būklės, gali būti koreguojami.

12. Paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos ligoniams, sergantiems ligomis, išvardytomis 1 priede pagal TLK-10 – Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją.

13. Paliatyviosios pagalbos gydymo metodai ir kitos priemonės:

13.1. taikomi visiems ligoniams:

13.1.1. ligonio sveikatos būklės vertinimas, reikalingų tyrimų ir stebėsenos skyrimas;

13.1.2. medikamentinis gydymas;

13.1.3. slaugos poreikių nustatymas ir jų įgyvendinimas (gyvybinių veiklų vertinimas ir stebėjimas, slaugos plano sudarymas, ligonio asmens higiena, pragulų profilaktika ir kt.);

13.1.4. psichologinė pagalba, individuali ar grupinė psichoterapija ligoniui ir jo artimiesiems;

13.1.5. socialinių poreikių vertinimas bei stebėjimas, socialinės pagalbos planavimas ir teikimas, tarpininkavimas sprendžiant socialines problemas;

13.1.6. ligonio ir jo artimųjų mokymas.

13.2. taikomi esant poreikiui:

13.2.1. dirbtinė plaučių ventiliacija;

13.2.2. deguonies terapija;

13.2.3. antivirusinis, chemoterapinis gydymas;

13.2.4. enterinis ir/ar parenterinis maitinimas;

13.2.5. žarnyno valymas;

13.2.6. invazinės skausmo malšinimo paslaugos;

13.2.7. besikaupiančių skysčių šalinimas iš kūno ertmių (pilvo, krūtinplėvės ir kt.);

13.2.8. stomų ir dirbtinių angų priežiūra;

13.2.9. skrandžio ir dvylikapirštės žarnos zondavimas;

13.2.10. skysčių išsiurbimas iš kvėpavimo takų;

13.2.11. šlapimo pūslės kateterizavimas;

13.2.12. alternatyvus nemedikamentinis gydymas;

13.2.13. masažas, kineziterapija, ergoterapija, fizioterapija ir kt.

14. Ligoniui ar/ir jo artimiesiems pageidaujant, ligoniams ar/ir jų artimiesiems teikiama dvasinė pagalba. Taip pat ši pagalba gali būti teikiama Paliatyviosios pagalbos sveikatos priežiūros specialistams. Dvasinę pagalbą teikia dvasinės misijos grupė: kapelionas ir dvasiniai asistentai.

 

IV. PALIATYVIOSIOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

15. Paliatyviosios pagalbos paslaugas teikia šiame skyriuje išvardyti specialistai, aukštojoje mokykloje išklausę ne mažiau kaip 36 val. Paliatyviosios pagalbos kursą ir turintys tai patvirtinantį pažymėjimą.

16. Ambulatorines, stacionarines arba dienos stacionaro Paliatyviosios pagalbos paslaugas gali teikti asmens sveikatos priežiūros įstaigos, atitinkančios bendruosius medicinos įstaigoms keliamus higienos ir medicinos įrangos reikalavimus [1.15; 1.16], turinčios licenciją tokiai veiklai.

17. Ambulatorinės Paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos konsultuojant ligonius ir jų artimuosius asmens sveikatos priežiūros įstaigoje arba vykstant specialistų komandai į ligonio namus, arba Paliatyviosios pagalbos dienos stacionare.

18. Ambulatorines Paliatyviosios pagalbos paslaugas pagal savo kompetenciją teikia ne mažesnė kaip 3 specialistų komanda, kurią sudaro: gydytojas, slaugytojas ir socialinis darbuotojas.

19. Esant poreikiui ligonį gali konsultuoti psichologas ir / ar psichoterapeutas.

20. Stacionarines arba dienos stacionaro Paliatyviosios pagalbos paslaugas pagal savo kompetenciją teikia:

20.1. gydytojas, kuris stacionare arba dienos stacionare gydo ne daugiau kaip 10 ligonių;

20.2. slaugytojas, kuris stacionare slaugo ne daugiau kaip 2 ligonius, o dienos stacionare – ne daugiau kaip 5;

20.3. socialinis darbuotojas, kuris stacionare arba dienos stacionare pagalbą teikia ne daugiau kaip 10 ligonių.

21. Esant poreikiui stacionarines arba dienos stacionaro Paliatyviosios pagalbos paslaugas pagal savo kompetenciją teikia:

21.1. psichologas ir/ar psichoterapeutas stacionare arba dienos stacionare gydo ne daugiau kaip 10 ligonių;

21.2. slaugytojo padėjėjas stacionare prižiūri ne daugiau kaip 3 ligonius, o dienos stacionare – ne daugiau kaip 5.

22. Teikiant Paliatyviosios pagalbos paslaugas rekomenduojama:

22.1. dvasinės misijos grupei teikti dvasinę pagalbą ligoniams, jų artimiesiems ir/ar Paliatyviosios pagalbos sveikatos priežiūros specialistams. Dėl kapelionų ir dvasinių asistentų darbo asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovas gali pasirašyti sutartį su kompetentinga bažnytine institucija;

22.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams priimti savanorius asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo nustatyta tvarka.

23. Reikalingų gydytojų bei kitų specialistų konsultantų paslaugos gali būti užtikrinamos pagal sutartis su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis.

 

V. MINIMALUS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ IR ĮRANGOS SĄRAŠAS

 

24. Minimalus medicinos pagalbos priemonių ir įrangos, reikalingos teikti ambulatorines Paliatyviosios pagalbos paslaugas ligonio namuose, sąrašas (Paliatyviosios pagalbos priemonių krepšys):

24.1. krepšys;

24.2. fonendoskopas;

24.3. otorinooftalmoskopas;

24.4. kraujospūdžio matavimo aparatas;

24.5. mikrospirometras (FVC, FEV1);

24.6. neurologinis plaktukas;

24.7. instrumentai ir medicinos priemonės:

24.7.1. intubacinis S formos vamzdelis,

24.7.2. pincetas,

24.7.3. ruloninis pleistras,

24.7.4. sterilūs, įvairių parametrų pleistrai,

24.7.5. sterilios pirštinės (1 komplektas),

24.7.6. sterilus ir nesterilus tvarstis,

24.7.7. varžtis,

24.7.8. vata (nesterili, 100 g),

24.7.9. 1,0, 2,0, 5,0, 10,0, 20,0 ml vienkartiniai švirkštai po 5 vienetus.

24.8. Pirmosios pagalbos vaistų rinkinys, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“.

25. Minimalus medicinos pagalbos priemonių ir įrangos, reikalingos teikti ambulatorines Paliatyviosios pagalbos paslaugas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, sąrašas:

25.1. Paliatyviosios pagalbos priemonių krepšys, nurodytas 24 punkte;

25.2. elektrokardiografas;

25.3. gliukometras;

25.4. hematologinis analizatorius;

25.5. oksigenokoncentratorius;

25.6. siurbtuvas;

25.7. infuzomatas;

25.8. vienkartiniai švirkštai, lašelinės, intraveniniai kateteriai;

25.9. tracheostomos, kolostomos, cistostomos, šlapimo, išmatų surinktuvai ir kitos stomos;

25.10. medicininė kušetė;

25.11. procedūrų staliukas;

25.12. medicininė širma;

25.13. vaistų spinta;

25.14. šaldytuvas;

25.15. svarstyklės;

25.16. sanitariniai neštuvai;

25.17. spjaudyklė;

25.18. termometras;

25.19. akių vonelė;

25.20. pipetė akims;

25.21. Žane švirkštas;

25.22. zondas skrandžiui plauti;

25.23. chirurginės žirklės;

25.24. anatominiai ir chirurginiai pincetai;

25.25. medinės (vienkartinės) arba metalinės mentelės;

25.26. Ambu maišas su deguonies kauke;

25.27. klijuotė;

25.28. specialūs dezinfekcijos, ikisterilizacinio apdorojimo, sterilizavimo indai ir priemonės.

26. Minimalus medicinos pagalbos priemonių ir įrangos, reikalingos teikti dienos stacionaro Paliatyviosios pagalbos paslaugos ambulatoriškai, sąrašas:

26.1. Paliatyviosios pagalbos priemonės, nurodytos 24 ir 25 punktuose;

26.2. ligonio lova.

27. Minimalus medicinos pagalbos priemonių ir įrangos, reikalingos teikti stacionarines ir dienos stacionaro Paliatyviosios pagalbos paslaugas, sąrašas sudaromas pagal palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei privalomą įrangos sąrašą [1.12].

 

VI. PALIATYVIOSIOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 

28. Paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo tvarka:

28.1. Paliatyviosios pagalbos paslaugas pagal savo kompetenciją teikia 18 punkte nurodyta specialistų komanda, kurios darbą koordinuoja gydytojas;

28.2. ambulatorinės Paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos konsultuojant ligonius ir jų artimuosius asmens sveikatos priežiūros įstaigoje arba ligonio namuose:

28.2.1. pirmosios konsultacijos metu, kuri trunka ne mažiau kaip 2 val., Paliatyviosios pagalbos paslaugas teikia kartu gydytojas, slaugytojas ir socialinis darbuotojas pagal savo kompetenciją;

28.2.2. pagal gydytojo paskyrimus specialistų komandos nariai tęsia Paliatyviosios pagalbos teikimą individualiai ligonio namuose. Vieno apsilankymo trukmė – ne mažiau kaip 45 minutės. Esant poreikiui kiekvienas komandos narys gali vykti pas ligonį kelis kartus per parą;

28.2.3. prireikus ligonis ir jo artimieji gali būti konsultuojami pakartotinai kartu gydytojo, slaugytojo ir socialinio darbuotojo. Pakartotinės konsultacijos trukmė ne mažiau kaip 1 val.

29. Ambulatorines Paliatyviosios pagalbos paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, atsižvelgdami į šių paslaugų aptarnaujamoje teritorijoje poreikį, nustato reikiamą specialistų komandų skaičių ir Paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo mastą. Paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimas ligonio namuose organizuojamas visą parą asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo nustatyta tvarka.

30. Dienos stacionaro Paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose ne ilgiau kaip 12 valandų per dieną, o paslaugų teikimo tvarką asmens sveikatos priežiūros įstaigoje nustato šios įstaigos vadovas.

31. Nepaisant to, ar ligoniui jau buvo suteikta stacionarinių slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų (iki 120 dienų per metus), Paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos neribojant šių paslaugų teikimo trukmės.

______________

 


Paliatyviosios pagalbos paslaugų

suaugusiesiems ir vaikams teikimo

reikalavimų aprašo

1 priedas

 

PALIATYVIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO INDIKACIJOS

 

Eil. Nr.

TLK-10 kodas

Ligos pavadinimas

Papildomos sąlygos

(kai yra lentelėje nurodyti progresavimo požymiai arba nors vienas iš 10 punkte išvardytų požymių)

1

2

3

4

1

B20–24

Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) liga

Terminalinė ŽIV ligos stadija su gyvybei pavojingomis komplikacijomis ir nepasiduodanti optimaliam gydymui, Karnovskio indeksas mažesnis kaip 50 %

2

C00–C97

Piktybiniai navikai

Nustatytas ligos progresavimas, Karnovskio indeksas mažesnis kaip 50%

3

D10–D36

Gerybiniai navikai

Nustatytas ligos progresavimas, Karnovskio indeksas mažesnis kaip 50%

4

D37–D48

Nepatikslintos ir nežinomos eigos navikai

Nustatytas ligos progresavimas, Karnovskio indeksas mažesnis kaip 50%

5

D50–D77

Kraujo ir kraujodaros organų ligos

Nustatytas ligos progresavimas, Karnovskio indeksas mažesnis kaip 50%

6

G12

Spinalinė (nugaros) raumenų atrofija ir su ja susiję sindromai

Progresuojanti raumenų atrofija, recidyvuojanti pneumonija, pseudobulbarinis ir/ar bulbarinis paralyžius, Bartelio indeksas ne didesnis kaip 40 balų

7

G35–37

Demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos

Dvipusė hemiparezė, smegenėlių ir smegenų kamieno pažeidimo simptomai, Bartelio indeksas ne didesnis kaip 40 balų

8

G70

Generalizuota miastenija ir kitos mioneuralinės jungties ligos

Progresuojantis raumenų silpnumas, sąmonės sutrikimai, pulmokardialinis nepakankamumas, kvėpavimo sutrikimas, Bartelio indeksas ne didesnis kaip 40 balų

G71

Pirminės raumenų ligos

9

G91.1

Obstrukcinė hidrocefalija

Chirurgiškai netaisytina liga, hemiplegija, paraplegija arba tetraplegija,

G91.8

Kitos hidrocefalijos

smegenų edema ar koma, Bartelio indeksas ne didesnis kaip 40 balų arba pagal Glasgow komų skalę ne daugiau

G93.1

Anoksinis smegenų pažeidimas

kaip 10 balų

10

I 50

Širdies veiklos (kraujotakos) nepakankamumas

Progresuojantis, nepasiduodantis optimaliam gydymui širdies nepakankamumas – IV funkcinė klasė, kai Bartelio indeksas ne didesnis kaip 40 balų

P29.0

Naujagimio širdies nepakankamumas

11

J96.1

Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas

Progresuojantis, nepasiduodantis optimaliam gydymui kvėpavimo nepakankamumas – III laipsnio, kai Bartelio indeksas ne didesnis kaip 40 balų

J96.9

12

K70.3

Kepenų alkoholinė cirozė

Lėtinio, greitai progresuojančio kepenų nepakankamumo terminalinė stadija ir gyvybei pavojingos komplikacijos, Bartelio indeksas ne didesnis kaip 40 balų

K71.7

Kepenų toksinė liga su kepenų fibroze ir ciroze

K74

Kepenų cirozė ir fibrozė

13

N18–19

Lėtinis inkstų nepakankamumas

Lėtinio inkstų nepakankamumo terminalinė stadija, kai hemodializės nebetaikomos dėl kontraindikacijų ar atsisakius pačiam ligoniui

P96.0

Įgimtas inkstų nepakankamumas

14

Q20

Įgimtos širdies ertmių ir jungčių formavimosi ydos

Chirurgiškai netaisytinos ydos, progresuojantis širdies nepakankamumas – IV funkcinė klasė

Q21

Įgimtos širdies pertvaros formavimosi ydos

Q24

Kitos įgimtos širdies formavimosi ydos

Q25

Įgimtos didžiųjų arterijų formavimosi ydos

15

Q44

Įgimtos tulžies pūslės, tulžies latakų ir kepenų formavimosi ydos

Chirurgiškai netaisytinos ydos, kepenų funkcijos nepakankamumas

16

Q85

Fakomatozės, neklasifikuojamos kitur

Spazminis paralyžius, traukuliai, bulbariniai sindromai

17

Q89.7

Įgimtos dauginės formavimosi ydos, neklasifikuojamos kitur

Chirurgiškai netaisytinos įgimtos formavimosi anomalijos, pažeidžiančios daugelį sistemų

18

Q91

Edwards o ir Patau sindromai

Chirurgiškai netaisytinos širdies ir kraujagyslių sistemos įgimtos anomalijos, progresuojantis, nepasiduodantis optimaliam gydymui širdies nepakankamumas – IV funkcinė klasė, progresuojantis, nepasiduodantis optimaliam gydymui kvėpavimo nepakankamumas – III laipsnio

19

Y95

Koma

Pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų

______________

 


Paliatyviosios pagalbos paslaugų

suaugusiesiems ir vaikams teikimo

reikalavimų aprašo

2 priedas

 

LIGONIŲ, KURIEMS TEIKIAMOS PALIATYVIOSIOS PAGALBOS PASLAUGOS, BŪKLĖS STEBĖJIMO LAPAS

 

Ligonio vardas, pavardė

 

Pirmojo apsilankymo data, tikslus laikas

 

Gimimo metai

 

Gyvenamosios vietos adresas

 

Telefono numeris

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurią ligonis pasirinkęs

 

Šeimos gydytojo vardas, pavardė, telefono numeris

 

Slaugytojo vardas, pavardė, telefono numeris

 

Socialinio darbuotojo vardas, pavardė, telefono numeris

 

Kitų specialistų, kurie suteikė paslaugas, vardas, pavardė, telefono numeris

 

 

Kita svarbi informacija

 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris

 

Giminystės ryšys (vyras, žmona, vaikai ir kt.)

 

Gyvenamoji vieta

 

 

Ligonio sutikimas gydymo ir slaugymo paslaugos gauti, patvirtinamas parašu

SUTINKU

 

 

Ligonio sutikimas, kad informacija būtų teikiama atitinkamiems asmenims

(nurodyti vardą, pavardę), patvirtinamas parašu

SUTINKU

 

 

 

LIGONIO VARDAS, PAVARDĖ _______________________________

 

Data, tikslus laikas

Ligonio esamos situacijos aprašymas, problemos

Atlikti veiksmai

Būklės vertinimas, rekomendacijos

Specialisto vardas, pavardė, parašas, spaudas

 

 

 

 

 

______________