LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2004 M. LAPKRIČIO 22 D. ĮSAKYMO Nr. 1K-372 „DĖL PELNO NESIEKIANČIŲ RIBOTOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS JURIDINIŲ ASMENŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDARYMO IR PATEIKIMO IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ DALYVIŲ NEATLYGINTINAI GAUTO TURTO IR PASLAUGŲ ĮVERTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. lapkričio 5 d. Nr. 1K-371

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymą Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 171-6342; 2006, Nr. 41-1482; 2008, Nr. 120-4566; 2010, Nr. 147-7539; 2012, Nr. 17-783):

1.1. Išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 348 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 28-992; 2012, Nr. 80-4159) 2.1 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. 1711 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1463 ir jį keitusio nutarimo pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2010, Nr. 142-7295) 1 punktu,“.

1.2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklėse:

1.2.1. Papildau 3 punktą nauja aštuntąja pastraipa (buvusias aštuntąją–dvidešimt septintąją pastraipas laikau atitinkamai devintąja–dvidešimt aštuntąja pastraipomis):

„Finansavimo pajamos – gautų arba gautinų finansavimo sumų dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį ūkio subjekto turėtoms sąnaudoms kompensuoti.“

1.2.2. Pripažįstu netekusia galios 3 punkto dvidešimt antrąją pastraipą.

1.2.3. Išdėstau 1151 punktą taip:

1151. Ūkio subjekto per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis.“

1.2.4. Išdėstau 121 punktą taip:

121. Sąnaudos, susijusios su atskirų programų įgyvendinimu, pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos patirtos. Ūkio subjektai grupuoja su atskirų programų įgyvendinimu susijusias sąnaudas pagal savo pasirinktą sąnaudų grupavimo būdą. Informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pagal atskiras programas pateikiama aiškinamajame rašte.“

1.2.5. Išdėstau 153 punktą taip:

153. Veiklos rezultatų ataskaitoje nurodomos visos per ataskaitinį laikotarpį uždirbtos pajamos ir sąnaudos, patirtos uždirbant šias pajamas, ir veiklos rezultatas – pelnas arba nuostoliai.“

1.2.6. Išdėstau 157 punkto pirmąjį sakinį taip:

157. Ūkio subjekto šių Taisyklių 151 punkte nurodytas metines finansines ataskaitas pasirašo ūkio subjekto vadovas ir vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba galintis tvarkyti apskaitą kitas asmuo.“

1.2.7. Išdėstau 194 punktą taip:

194. Veiklos rezultatų ataskaitoje ūkio subjektas parodo visas uždirbtas per ataskaitinį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį pajamas ir sąnaudas, patirtas šias pajamas uždirbant, ir veiklos rezultatus.“

1.2.8. Išdėstau 1971 punktą taip:

1971. Straipsnyje „Finansavimo pajamos“ rodomos ūkio subjektų per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos.“

1.2.9. Pripažįstu netekusiu galios 201 punktą.

1.2.10. Išdėstau 215 punktą taip:

215. Aiškinamąjį raštą, kaip ir visas kitas finansines ataskaitas, pasirašo ūkio subjekto vadovas ir vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba galintis tvarkyti apskaitą kitas asmuo.“

1.3. 1 priede „Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų pavyzdinis sąskaitų planas ir rekomenduojami jo paaiškinimai“:

1.3.1. Išbraukiu 64 sąskaitą „Kompensuotos sąnaudos“.

1.3.2. Išdėstau 22.1 punktą taip:

22.1. debetuojama (342):

22.1.1. registruojant dotacijos panaudojimą (debetuojama 3421 sąskaita „Dotacija“), – neatlygintinai gauto ir įsigyto iš tikslinio finansavimo lėšų apskaičiuota ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) suma (K 51);

22.1.2. registruojant tikslinių įnašų panaudojimą (debetuojama 3422 sąskaita „Tiksliniai įnašai“), – apskaičiuota kompensuotų sąnaudų suma (K 51);

22.1.3. registruojant nario mokesčių panaudojimą (debetuojama 3423 sąskaita „Nario mokesčiai“), – apskaičiuota kompensuotų sąnaudų suma (K 51);

22.1.4. registruojant kito finansavimo panaudojimą (debetuojama 3424 sąskaita „Kitas finansavimas“), – apskaičiuota kompensuotų sąnaudų suma (K 51);

22.1.5. registruojant ilgalaikio turto įsigijimą iš tikslinių įnašų, nario mokesčio ir kito finansavimo lėšų, – įsigijimo savikaina (K 3421);

22.1.6. registruojant finansavimo sumažėjimą dėl valiutos kurso pasikeitimo, jeigu finansuojama užsienio valiuta, – sumažėjimo suma (K 526);“.

1.3.3. Išdėstau 23.2.1 punktą taip:

23.2.1. kai uždarant pajamų sąskaitas perkeliama pajamų suma, – perkelta suma (D 50, 51, 52);“.

1.3.4. Pripažįstu netekusiu galios 23.2.2 punktą.

1.3.5. Išdėstau 321 punktą taip:

321. 51 sąskaita „Finansavimo pajamos“ skirta per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų, susijusių su finansuojamų programų įgyvendinimu, kompensavimo (finansavimo panaudojimo) apskaitai. Ūkio subjektas gali detalizuoti šią sąskaitą pagal vykdomas programas. Ši sąskaita:

321.1. debetuojama (D 51), uždarant šią sąskaitą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos kredito suma (K 350);

321.2. kredituojama (K 51):

321.2.1. registruojant dotacijos panaudojimą (kredituojama 51 sąskaita „Panaudota dotacija“), – neatlygintinai gauto ir įsigyto iš tikslinio finansavimo lėšų apskaičiuota ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) suma (D 3421);

321.2.2. registruojant tikslinių įnašų panaudojimą (kredituojama 51 sąskaita „Panaudoti tiksliniai įnašai“), – apskaičiuota per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų kompensavimo suma (D 3422);

321.2.3. registruojant nario mokesčių panaudojimą (kredituojama 51 sąskaita „Panaudoti nario mokesčiai“), – apskaičiuota per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų kompensavimo suma (D 3423);

321.2.4. registruojant kito finansavimo panaudojimą (kredituojama 51 sąskaita „Panaudoti kiti finansavimo šaltiniai“), – apskaičiuota per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų kompensavimo suma (D 3424).“

1.3.6. Išdėstau 40.2.2 punktą taip:

40.2.2. uždarant šią sąskaitą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, – debeto suma (D 350).“

1.3.7. Pripažįstu netekusiu galios 44 punktą.

1.4. Išdėstau 2 priedą nauja redakcija (pridedama).

1.5. Išdėstau 3 priedą nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas 2013 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių sudaromoms finansinėms ataskaitoms.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

Pelno nesiekiančių ribotos civilinės

atsakomybės juridinių asmenų

buhalterinės apskaitos ir finansin

ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir

politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai

gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių

2 priedas

 

(Pavyzdinė balanso forma)

 

____________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas)

____________________________________________________

(kodas, buveinės adresas)

 

(Tvirtinimo žyma)

 

BALANSAS

PAGAL 20___M. _____________D. DUOMENIS

_____________________ Nr. _____

(data)

(Litais)

 

TURTAS

Pastabų Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

A.

ILGALAIKIS TURTAS

 

 

 

I.

NEMATERIALUSIS TURTAS

 

 

 

1.

Patentai, licencijos

 

 

 

2.

Programinė įranga

 

 

 

3.

Kitas nematerialusis turtas

 

 

 

II.

MATERIALUSIS TURTAS

 

 

 

1.

Žemė

 

 

 

2.

Pastatai ir statiniai

 

 

 

3.

Mašinos ir įrengimai

 

 

 

4.

Transporto priemonės

 

 

 

5.

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

 

 

 

6.

Nebaigta statyba

 

 

 

7.

Kitas materialusis turtas

 

 

 

III.

FINANSINIS TURTAS

 

 

 

1.

Po vienerių metų gautinos sumos

 

 

 

2.

Kitas finansinis turtas

 

 

 

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

 

 

 

I.

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

 

 

 

1.

Atsargos

 

 

 

2.

Išankstiniai apmokėjimai

 

 

 

3.

Nebaigtos vykdyti sutartys

 

 

 

II.

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

 

 

 

1.

Pirkėjų įsiskolinimas

 

 

 

2.

Kitos gautinos sumos

 

 

 

III.

KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

 

 

 

1.

Trumpalaikės investicijos

 

 

 

2.

Terminuoti indėliai

 

 

 

3.

Kitas trumpalaikis turtas

 

 

 

IV.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

 

 

 

 

TURTAS, IŠ VISO

 

 

 

 

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Pastabų Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

C.

NUOSAVAS KAPITALAS

 

 

 

I.

KAPITALAS

 

 

 

II.

PERKAINOJIMO REZERVAS

 

 

 

III.

KITI REZERVAI

 

 

 

IV.

VEIKLOS REZULTATAS

 

 

 

1.

Ataskaitinių metų veiklos rezultatas

 

 

 

2.

Ankstesnių metų veiklos rezultatas

 

 

 

D.

FINANSAVIMAS

 

 

 

1.

Dotacija

 

 

 

2.

Tiksliniai įnašai

 

 

 

2.1.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto

 

 

 

2.2.

Kiti tiksliniai įnašai

 

 

 

3.

Nario mokesčiai

 

 

 

4.

Kitas finansavimas

 

 

 

E.

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

I.

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

1.

Finansinės skolos

 

 

 

2.

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

II.

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

1.

Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis

 

 

 

2.

Finansinės skolos

 

 

 

3.

Skolos tiekėjams

 

 

 

4.

Gauti išankstiniai apmokėjimai

 

 

 

5.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

 

 

 

6.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

 

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

 

 

 

 

___________

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

_________

(parašas)

_______________

(vardas, pavardė)

 

___________

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

_________

(parašas)

_______________

(vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

Pelno nesiekiančių ribotos civilinės

atsakomybės juridinių asmenų

buhalterinės apskaitos ir finansinių

ataskatų sudarymo ir pateikimo ir

politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai

gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių

3 priedas

 

(Pavyzdinė veiklos rezultatų ataskaitos forma)

 

____________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas)

____________________________________________

(kodas, buveinės adresas)

 

(Tvirtinimo žyma)

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

 

PAGAL 20___M. _____________D. DUOMENIS

______________________ Nr. _____

(data)

(Litais)

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabų Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

I.

PAJAMOS

 

 

 

1.

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes

 

 

 

2.

Finansavimo pajamos

 

 

 

2.1.

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos

 

 

 

2.2.

Kitos finansavimo pajamos

 

 

 

3.

Kitos pajamos

 

 

 

II.

SĄNAUDOS

 

 

 

1.

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina

 

 

 

2.

Kitos sąnaudos

 

 

 

3.

Veiklos sąnaudos

 

 

 

3.1.

Pardavimo

 

 

 

3.2.

Darbuotojų išlaikymo

 

 

 

3.3.

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

 

 

 

3.4.

Patalpų išlaikymo

 

 

 

3.5.

Ryšių

 

 

 

3.6.

Transporto išlaikymo

 

 

 

3.7.

Turto vertės sumažėjimo

 

 

 

3.8.

Kitos veiklos

 

 

 

3.9.

Suteiktos labdaros, paramos

 

 

 

3.10.

Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo

 

 

 

III.

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

 

 

 

IV.

PELNO MOKESTIS

 

 

 

V.

GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

 

 

 

 

___________

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

_________

(parašas)

_______________

(vardas, pavardė)

 

___________

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

_________

(parašas)

_______________

(vardas, pavardė)

 

_________________